31990D0209Uradni list L 108 , 28/04/1990 str. 0104 - 0105
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0139
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0139


Odločba Komisije

z dne 19. aprila 1990

o razrešitvi obveznosti držav članic, da za določene vrste uporabljajo določbe Direktive Sveta 70/458/EGS o trženju semena zelenjadnic, o spremembi odločb 73/122/EGS in 74/358/EGS ter razveljavitvi Odločbe 74/363/EGS

(90/209/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/458/EGS z dne 29. septembra 1970 o trženju semena zelenjadnic [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 88/380/EGS [2], in zlasti člena 42(a),

ob upoštevanju zahtevkov, ki so jih predložile države članice,

ker se skladno s členom 42(a) Direktive 70/458/EGS lahko na podlagi zahtevka država članica za beluš, cikorijo (korenasti radič) in radič (listnati) popolnoma ali delno razreši obveznosti, da uporablja določbe Direktive, razen kadar bi bilo to v nasprotju z določbami členov 16(1) in 30(1);

ker je zato, glede na zahtevke, ki so jih predložile različne države članice, primerno, da se države članice z rokom ali brez roka razrešijo obveznosti, da za zgoraj navedene vrste uporabljajo:

- določbe Direktive v zvezi z vzpostavitvijo državnih katalogov sort, ali

- določbe Direktive v zvezi s potrjevanjem in nadzorom semen, ali

- v določenih primerih, vse določbe Direktive,

razen, v vseh primerih, členov 16(1) in 30(1);

ker ta odločba nadomešča vse prejšnje odločbe, ki so odobrile razrešitve za navedene vrste; ker bi bilo treba zato spremeniti odločbi Komisije 73/122/EGS [3] in 74/358/EGS [4], ki sta takšno razrešitev odobrili Nemčiji in Luksemburgu oziroma Irski, ter razveljaviti Odločbo Komisije 74/363/EGS [5], ki je takšno razrešitev odobrila Združenemu kraljestvu;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Za Asparagus officinalis L. — navadni beluš so države članice, navedene v stolpcu 1 dela I Priloge, razrešene obveznosti uporabe določb Direktive 70/458/EGS, navedenih v stolpcu 2, za obdobje, navedeno v stolpcu 3.

2. Za Cichorium intybus L. (partim) — cikorijo (korenasti radič) so države članice, navedene v stolpcu 1 dela II Priloge, razrešene obveznosti uporabe določb Direktive 70/458/EGS, navedenih v stolpcu 2, za obdobje, navedeno v stolpcu 3.

3. Za Cichorium intybus L. (partim) — radič (listnati) so države članice, navedene v stolpcu 1 dela III Priloge, razrešene obveznosti uporabe določb Direktive 70/458/EGS, navedenih v stolpcu 2, za obdobje, navedeno v stolpcu 3.

Člen 2

Člen 1 Odločbe 73/122/EGS se spremeni:

1. v odstavku 1 se črtata pododstavka (b) in (e);

2. v odstavku 2 se črtata pododstavka (b) in (g).

Člen 3

V členu 1 Odločbe 74/358/EGS se črta odstavek (b).

Člen 4

Odločba 74/363/EGS se razveljavi.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. aprila 1990

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 225, 12.10.1970, str. 7.

[2] UL L 187, 16.7.1988, str. 31.

[3] UL L 145, 2.6.1973, str. 41.

[4] UL L 196, 19.7.1974, str. 15.

[5] UL L 196, 19.7.1974, str. 21.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1 | 2 | 3 |

Država članica | Določbe Direktive 70/458/EGS, za katere velja razrešitev | Trajanje razrešitve |

Del I —Asparagus officinalis L. — navadni beluš

1.Irska, Luksemburg | vse razen členov 16(1) in 30(1) | neomejeno |

2.Nemčija, Francija | vse razen členov 16(1) in 30(1) | do 31. decembra 1995 |

3.Belgija, Grčija, Španija, Italija, Nizozemska, Portugalska | členi 3(1) in 16 do 44, razen členov 16(1) in 30(1) | do 31. decembra 1995 |

4.Danska, Združeno kraljestvo | členi 3(2) in 4 do 15 | neomejeno |

členi 3(1) in 16 do 44, razen členov 16(1) in 30(1) | do 31. decembra 1995 |

Del II —Cichorium intybus L. (partim) — cikorija (korenasti radič)

5.Nemčija, Luksemburg | vse razen členov 16(1) in 30(1) | neomejeno |

6.Danska, Združeno kraljestvo | členi 3(2) in 4 do 15 | neomejeno |

Del III —Cichorium intybus L. (partim) — radič (listnati)

7.Nemčija, Luksemburg neomejeno | vse razen členov 16(1) in 30(1) | neomejeno |

8.Francija | vse razen členov 16(1) in 30(1) | do 31. decembra 1992 |

9.Belgija, Grčija, Španija, Irska, Italija, Nizozemska, Portugalska | členi 3(1) in 16 do 44, razen členov 16(1) in 30(1) | do 31. decembra 1992 |

10.Danska, Združeno kraljestvo | členi 3(2) in 4 do 15 neomejeno | neomejeno |

členi 3(1) in 16 do 44, razen členov 16(1) in 30(1) | do 31. decembra 1992 |

--------------------------------------------------