31990D0067Úradný vestník L 044 , 20/02/1990 S. 0030 - 0031
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 9 S. 0172
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 9 S. 0172


Rozhodnutie Komisie

z 9. februára 1990,

ktorým sa ustanovuje Poradný výbor na ochranu zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely

(90/67/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

keďže smernica Rady 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov na ochranu zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely [1], a najmä na jej článok 22 ods. 3, za predpokladu, že Komisia zriadi stály poradný výbor, v ktorom budú zastúpené členské štáty;

keďže cieľ smernice, ktorým je zabezpečiť, že ak sa zvieratá používajú na pokusné alebo iné vedecké účely, zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov na ich ochranu sú harmonizované, tak aby sa predišlo narušeniu organizácie a funkcie spoločného trhu, najmä narušením konkurencie alebo prekážkami obchodu;

keďže s cieľom dosiahnutia tohto zámeru smernica stanovuje, mimo iného, aby sa predchádzalo riziku duplicity pokusov; keďže by Komisii z toho dôvodu mal stály poradný výbor pomáhať pri organizovaní výmeny príslušných informácií v oblasti pokusov na živých zvieratách;

keďže Komisia bude schopná účinnejšie riešiť otázky, ktoré vzniknú pri uplatňovaní smernice, iba vtedy, ak jej budú pomáhať odborníci, ktorí sú špecialistami v oblasti pokusov so zvieratami a ktorí majú dostatočné skúsenosti so správnymi postupmi a nariadeniami v členských štátoch;

keďže výboru môže byť daná právna forma na základe skúseností získaných v rámci oddelení Komisie pri pôsobení v poradných výboroch,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Ku Komisii bude pripojený Poradný výbor na ochranu zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely (ďalej "výbor").

Článok 2

Úlohou výboru bude pomáhať Komisii pri organizovaní výmeny príslušných informácií, ako je zabezpečené v článku 22 ods. 3 smernice 86/609/EHS a pomáhať Komisii v ostatných otázkach, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tejto smernice.

Článok 3

Každý členský štát bude zastúpený vo výbore dvoma úradníkmi z národného orgánu podľa článku 6 smernice 86/609/EHS, zodpovedného za overovanie, že ustanovenia smernice sa správne vykonávajú. V tých členských štátoch, kde bol na tento účel určený viac ako jeden orgán, členský štát Komisii uvedie, z ktorých orgánov budú vybraní dvaja zástupcovia.

Členovia výboru môžu za každej okolnosti a podľa vlastného úsudku menovať vhodného kvalifikovaného experta z ich orgánu, aby ich zastupoval na akejkoľvek schôdzi.

Článok 4

Predstaviteľ Komisie bude predsedať schôdzam výboru. Komisia bude tiež poskytovať kancelárske služby pre výbor a jeho pracovné skupiny a organizovať ich prácu.

Článok 5

Doba funkcie členov výboru bude päť rokov. Ich menovanie sa môže obnovovať. Po uplynutí päťročného obdobia členovia výboru zostanú vo funkcii, pokiaľ nebudú nahradení alebo pokiaľ nebude ich menovanie obnovené.

Doba funkcie člena môže byť ukončená pred uplynutím päťročného obdobia rezignáciou alebo úmrtím, alebo na žiadosť národného orgánu, ktorý ho menoval. V takých prípadoch národný orgán, pri pochybnostiach po konzultácii s Komisiou, bude menovať náhradníka pre zostávajúce funkčné obdobie.

Členovia za svoju činnosť nebudú odmeňovaní.

Zoznam členov uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev na informačné potreby .

Článok 6

Výbor môže vytvoriť pracovné skupiny, aby pomáhali pri výkone jeho povinností.

Pracovné skupiny budú spätne podávať správy výboru o témach, ktoré im výbor podstúpil.

Článok 7

Výbor a jeho pracovné skupiny sa budú stretávať na ústredí Komisie alebo inde podľa predvolania Komisie.

Zástupcovia zúčastnených oddelení Komisie sa budú zúčastňovať na schôdzach výboru a jeho pracovných skupín. Predseda a/alebo Komisia môže pozvať kohokoľvek so zvláštnou kvalifikáciou k akémukoľvek predmetu programu, aby sa podieľal na odbornej práci podľa uváženia výboru alebo pracovných skupín uvedených v článku 6.

Článok 8

Na rokovaní výboru a jeho pracovných skupín sa nehlasuje.

Ak sa požaduje informácia, výbor s jednomyseľným súhlasom členov navrhne spoločné závery.

Ak nedôjde k jednomyseľnému súhlasu, na zodpovednosť Komisie budú v správe uvedené odlišné stanoviská, ktoré boli podané v priebehu diskusie.

Ak sa požaduje posudok výboru alebo jeho pracovných skupín, môže Komisia stanoviť časový limit, v ktorom sa má tento posudok podať.

Článok 9

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 214 zmluvy, ak predseda Komisie informuje členov výboru, že žiadaný posudok alebo daný podnet je dôvernej povahy, členovia výboru sú viazaní povinnosťou neprezradiť informáciu, ktorú získali pri práci vo výbore alebo v jeho pracovných skupinách.

V takých prípadoch môžu byť na schôdzi prítomní iba členovia výboru a zástupcovia zúčastnených oddelení Komisie.

V Bruseli 9. februára 1990

Za Komisiu

Carlo Ripa Di Meana

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1.

--------------------------------------------------