31989R4060Uradni list L 390 , 30/12/1989 str. 0018 - 0021
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0196
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0196


Uredba Sveta (EGS) št. 4060/89

z dne 21. decembra 1989

o odpravi kontrol na mejah držav članic na področju cestnega prometa in prometa po celinskih vodnih poteh

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je doseganje prostega zagotavljanja storitev na področju prometa pomemben element skupne prometne politike po Pogodbi in ker je namen te politike povečanje pretočnosti prometa z raznimi prometnimi sredstvi znotraj Skupnosti;

ker Skupnost sprejema ukrepe, s katerimi bo do 31. decembra 1992 postopno vzpostavila notranji trg, ki zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala v skladu z določbami Pogodbe;

ker mora Komisija v skladu z Belo knjigo Komisije predložiti Svetu predlog za odpravo mejnih kontrol in formalnosti, ki se nanašajo na prometna sredstva v notranjem prometu in dokumentacijo;

ker v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti in zakonodajo posameznih držav za področje cestnega prometa in prometa po celinskih vodnih poteh države članice izvajajo preglede, preverjanje in nadzor v zvezi s tehničnimi predpisi, dovoljenji in drugo dokumentacijo, ki jim morajo ustrezati vozila in plovila za promet po celinskih vodnih poteh; ker so ti pregledi, preverjanje in nadzor na splošno še naprej upravičeni za preprečevanje motenj v organizaciji prometnega trga ter za zagotovitev varnosti na cestah in celinskih vodnih poteh;

ker lahko države članice po veljavni zakonodaji Skupnosti te preglede, preverjanje in nadzor organizirajo in izvajajo, kjerkoli želijo, čeprav jih v praksi običajno izvajajo na svojih mejah;

ker lahko zadevne države članice take preglede, preverjanje in nadzor enako učinkovito izvajajo po celotnem svojem ozemlju in ker prečkanje meje zato ne sme biti pretveza za izvajanje takšnih ukrepov,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba velja za kontrole, ki jih države članice izvajajo v skladu z zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo na področju cestnega prometa in prometa po celinskih vodnih poteh s prevoznimi sredstvi, registriranimi oziroma v uporabi v državi članici.

Člen 2

V tej uredbi:

(a) izraz "meja" pomeni bodisi notranjo mejo znotraj Skupnosti bodisi zunanjo mejo, če prevoz med državami članicami vključuje prečkanje tretje države;

(b) "kontrola" pomeni vsak pregled, nadzor, preverjanje ali formalnost, ki jo na mejah držav članic izvajajo nacionalni organi in povzroči zastoj ali omejitev prostega pretoka zadevnih vozil ali plovil.

Člen 3

Kontrole iz priloge, ki se na področju cestnega prometa in prometa po celinskih vodnih poteh med državami članicami izvajajo v skladu z zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo, se ne izvajajo več v obliki mejne kontrole, temveč zgolj kot del običajnih kontrol, ki se brez razlikovanja izvajajo po celotnem ozemlju države članice.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 1. julija 1990.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 1989

Za Svet

Predsednik

E. Cresson

[1] UL C 58, 7.3.1989, str. 7.

[2] UL C 158, 26.6.1989, str. 55.

[3] UL C 194, 31.7.1989, str. 24.

--------------------------------------------------

PRILOGA

DEL 1

ZAKONODAJA SKUPNOSTI

Direktive

(a) Člen 1(4) Direktive Sveta 86/364/EGS z dne 24. julija 1986 o dokazih skladnosti vozil z Direktivo 85/3/EGS o masah, dimenzijah in nekaterih drugih tehničnih lastnostih nekaterih cestnih vozil [1], po kateri se lahko izvajajo naključne kontrole vozil glede skupnih standardov o masah vozil, glede skupnih standardov o dimenzijah pa se lahko opravijo pregledi samo, če obstaja sum neskladnosti z Direktivo 85/3/EGS [2], kakor jo nazadnje spreminjata Direktiva 89/461/EGS [3] in Direktiva 88/218/EGS [4], Direktiva 88/218/EGS, s katero se spreminja Direktiva 85/3/EGS v zvezi z vrsto določb o opredelitvi nadzora za mehansko hlajeno opremo;

(b) člen 5(3) Direktive Sveta 77/143/EGS z dne 29. decembra 1977 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na tehnične preglede motornih in priklopnih vozil [5], kakor jo spreminja Direktiva 88/449/EGS [6], ki določa, da vsaka država članica prizna dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu za vozilo, izdano v drugi državi članici; to priznavanje pomeni, da lahko nacionalni organi opravijo kontrolo kjerkoli na območju držav članic;

(c) člen 2(5)Direktive Sveta 84/647/EGS z dne 19. decembra 1984 o uporabi vozil za cestni prevoz blaga [7], najetih brez voznikov, ki določa, da je treba skladnost s to direktivo dokazati z nekaj listinami, ki morajo biti v najetem vozilu, t. j. s pogodbo o najemu in voznikovo pogodbo o zaposlitvi;

(d) člen 3(2) Direktive Sveta 65/269/EGS z dne 13. maja 1965 o poenotenju nekaterih pravil, ki se nanašajo na dovoljenja za cestni prevoz blaga med državami članicami [8], kakor jo spreminjata direktivi 83/572/EGS [9] in 85/505/EGS [10], ki določa, da morajo biti dovoljenja v vozilu in da jih je treba predložiti na zahtevo pristojnega nacionalnega kontrolnega organa;

(e) člen 3(3), (4) in (5) Direktive Sveta 76/135/EGS z dne 20. januarja 1976 o vzajemnem priznavanju dovoljenj plovilom za plovbo po celinskih vodnih poteh [11], kakor jo spreminja Direktiva 78/1016/EGS [12], ki določa, da je treba na zahtevo nacionalnih organov predložiti dovoljenja za plovbo, spričevala ali pooblastila;

(f) člen 17(1) Direktive Sveta 82/714/EGS z dne 4. oktobra 1982, ki določa tehnične zahteve za plovila, namenjena prometu po celinskih vodnih poteh [13], po kateri lahko država članica kadarkoli preveri, ali je na plovilu spričevalo, veljavno po določilih te direktive.

Uredbe

(a) Člena 9 in 10 Uredbe št. 117/66/EGS Sveta z dne 28. julija 1966 o uvedbi skupnih pravil za mednarodni prevoz oseb z avtobusom [14], po katerih imajo pristojne kontrolne osebe pravico, da preverijo in pregledajo dovoljenja in listine, ki jih ureja ta uredba in določa Uredba Komisije (EGS) št. 1016/68 [15], kakor je spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2485/82 [16](dovoljenje za avtobusni prevoz delavcev; in dnevnik potovanja za občasne prevoze);

(b) člena 17 in 18 Uredbe Sveta št. 516/72/EGS z dne 28. februarja 1972 o uvedbi skupnih pravil za izmenične prevoze z avtobusom med državami članicami [17], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2778/78 [18], ki določa, da morajo biti dovoljenje, seznam potnikov in potni nalog, opredeljeni v tej uredbi in določeni v Uredbi Komisije (EGS) št. 1172/72 [19], v vozilu in jih je treba na zahtevo predložiti pristojni kontrolni osebi;

(c) člen 17 Uredbe Sveta št. 517/72/EGS z dne 28. februarja 1972 o uvedbi skupnih pravil za linijski prevoz in posebne oblike linijskega prevoza z avtobusom med državami članicami [20], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1301/78 [21], ki določa, da mora biti dovoljenje, opredeljeno v členu 3 te uredbe in določeno z Uredbo Komisije 1172/72, v vozilu in ga je treba na zahtevo predložiti pristojni kontrolni osebi;

(d) člen 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju ustrezne socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom [22], po kateri imajo države članice pravico, da sprejmejo predpise, ki se med drugim nanašajo na organizacijo, postopke in sredstva za nadzor nad uporabo določil te uredbe;

(e) člen 19 Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o kontrolni opremi v cestnem prometu [23], ki državam članicam daje pravico, da sprejemajo predpise, ki se med drugim nanašajo na organizacijo, postopke in sredstva za preverjanje skladnosti te opreme z določili te uredbe;

(f) člen 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 3164/76 z dne 16. decembra 1976 o kontingentih Skupnosti za cestni prevoz blaga med državami članicami [24], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1841/88 [25], ki določa, da je treba na zahtevo katere koli pristojne kontrolne osebe predložiti dovoljenje Skupnosti.

DEL 2

NACIONALNA ZAKONODAJA

Kontrola vozniških dovoljenj voznikov v vozilih, namenjenih za prevoz blaga in oseb.

[1] UL L 221, 7.8.1986, str. 48.

[2] UL L 2, 3.1.1985, str. 14.

[3] UL L 226, 3.8.1989, str. 7.

[4] UL L 98, 15.4.1988, str. 48.

[5] UL L 47, 18.2.1977, str. 47.

[6] UL L 222, 12.8.1988, str. 10.

[7] UL L 335, 22.12.1984, str. 72.

[8] UL 88, 24.5.1965, str. 1469/65.

[9] UL L 322, 28.11.1983, str. 33.

[10] UL L 309, 21.11.1985, str. 27.

[11] UL L 21, 29.1.1976, str. 10.

[12] UL L 349, 13.12.1978, str. 31.

[13] UL L 301, 28.10.1982, str. 1.

[14] UL 147, 9.8.1966, str. 2688/66.

[15] UL L 173, 22.7.1968, str. 8.

[16] UL L 265, 15.9.1982, str. 5.

[17] UL L 67, 20.3.1972, str. 13.

[18] UL L 333, 30.11.1978, str. 4.

[19] UL L 134, 12.6.1972, str. 1.

[20] UL L 67, 20.3.1972, str. 19.

[21] UL L 158, 16.6.1978, str. 1.

[22] UL L 370, 31.12.1985, str. 1.

[23] UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

[24] UL L 357, 29.12.1976, str. 1.

[25] UL 163, 30.6.1988, str. 1.

--------------------------------------------------