31989R4045Úradný vestník L 388 , 30/12/1989 S. 0018 - 0023
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 31 S. 0027
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 31 S. 0027


Nariadenie Rady (EHS) č. 4045/89

z 21. decembra 1989

o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), vykonávaných členskými štátmi, a o zrušení smernice 77/435/EHS

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže podľa článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 z 21. apríla 1970 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2048/88 [4], prijmú členské štáty opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, že operácie financované Európskym poľnohospodárskym usmerňovacím a záručným fondom (EPUZF) sú vykonávané skutočne a správne, na zabránenie nezrovnalostiam a ich vyšetrenie a na opätovné získanie strát, ktoré nastali v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbalosti;

keďže kontrola obchodnej dokumentáciu podnikov, ktoré prijímajú alebo vykonávajú platby, môže byť veľmi účinným prostriedkom dohľadu nad operáciami tvoriacimi súčasť financovania zo záručnej sekcie EPUZF; keďže táto kontrola dopĺňa ostatné kontroly vykonávané členskými štátmi; keďže týmto nariadením naviac nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy týkajúce sa kontroly, ktoré sú širšie ako ustanovenia tohto nariadenia;

keďže je nutné vyzvať členské štáty, aby posilnili kontroly obchodnej dokumentácie podnikov, ktoré prijímajú alebo vykonávajú platby v rámci uplatňovania smernice 77/435/EHS [5];

keďže zavádzanie úpravy vyplývajúcej zo smernice 77/435/EHS členskými štátmi odhalilo potrebu zmeniť súčasný systém na základe získaných skúseností; keďže s prihliadnutím k povahe potrebných opatrení je potrebné zahrnúť tieto zmeny do nariadenia;

keďže dokumenty, na ktorých základe sa uskutočňuje príslušná kontrola, by mali byť určené tak, aby bola umožnená úplná kontrola;

keďže podniky, ktoré majú byť kontrolované, musia byť vybraté najmä s ohľadom na povahu operácií vykonávaných v rámci ich zodpovednosti a rozloženie podnikov prijímajúcich alebo vykonávajúcich platby podľa ich finančného významu v systéme financovania záručnej sekcie EPUZF;

keďže je ďalej nutné stanoviť minimálny počet kontrol obchodnej dokumentácie; keďže tento počet musí byť stanovený spôsobom, ktorý vylučuje podstatné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v dôsledku rozdielnej skladby ich výdavkov v rámci záručnej sekcie EPUZF; keďže tento spôsob sa dá stanoviť na základe počtu podnikov na určitom stupni významu v systéme financovania záručnej sekcie EPUZF;

keďže je nutné vymedziť právomoci úradníkov, ktorí sú poverení vykonávaním kontrol ako aj povinnosť podnikov sprístupniť im na určité obdobie obchodnú dokumentáciu a poskytovať im informácie, ktoré si vyžiadajú; keďže by tiež malo byť stanovené, že obchodná dokumentácia môže byť v niektorých prípadoch zabavená;

keďže so zreteľom na medzinárodnú skladbu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a vyhliadkou na dotvorenie vnútorného trhu je nevyhnutné organizovať spoluprácu medzi členskými štátmi; keďže je rovnako nevyhnutné vytvoriť na úrovni spoločenstva centralizovaný dokumentačný systém, ktorý podchytáva podniky prijímajúce alebo vykonávajúce platby založené v tretích krajinách;

keďže zatiaľ čo prijímanie programov kontroly prislúcha v prvom rade členským štátom, je nutné, aby tieto programy sledovala Komisia, aby mohla prevziať koordinačnú a dohliadajúcu funkciu a zabezpečiť, že tieto programy sú prijímané na základe vhodných kritérií; keďže kontroly sa dajú tiež sústrediť na odvetvia a podniky, v ktorých je vysoké nebezpečenstvo sprenevery;

keďže orgány vykonávajúce kontroly podľa tohto nariadenia musia byť organizované nezávisle od orgánov vykonávajúcich kontroly pred vyplatením;

keďže je nevyhnutné, aby každý členský štát mal zvláštny orgán poverený sledovaním uplatňovania tohto nariadenia a koordináciou kontrol vykonávaných na jeho základe;

keďže zástupcovia tohto orgánu môžu vykonávať kontroly podnikov na základe tohto nariadenia prostredníctvom dočasného a postupne znižovaného príspevku spoločenstva na výdavky vynaložené členskými štátmi v súvislosti so získavaním ďalších zamestnancov a v súvislosti s niektorými ďalšími nákladmi na školenia zamestnancov a technické vybavenie orgánov;

keďže je nevyhnutné vykonať odhad finančných prostriedkov spoločenstva nevyhnutných na uskutočnenie tohto opatrenia; keďže táto čiastka tvorí súčasť finančného odhadu uvedeného v bode II interinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a o zdokonalení rozpočtového procesu [6] z 29. júna 1988; keďže skutočne disponibilné prostriedky budú stanovené v rozpočtovom procese v súlade s touto dohodou;

keďže sa na informácie získané v priebehu kontrol obchodnej dokumentácie musí vzťahovať služobné tajomstvo;

keďže je potrebné zaviesť výmenu informácií na úrovni spoločenstva, aby sa výsledky uplatňovania tohto nariadenia využili s väčšou účinnosťou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie sa týka kontroly obchodnej dokumentácie subjektov, ďalej len "podniky", ktoré prijímajú alebo vykonávajú platby, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú na systém financovania záručnej sekcie EPUZF, s cieľom zistenia, či boli opatrenia tvoriace súčasť systém financovania záručnej sekcie EPUZF skutočne a riadne vykonané.

2. Pre potreby tohto nariadenia sa "obchodnou dokumentáciou" rozumejú všetky účtovné knihy, evidencie, záznamy a súvisiace podporné dokumenty, účtovníctvo a korešpondencia súvisiaca s obchodnou činnosťou podniku ako aj obchodné údaje v akejkoľvek podobe, ak priamo alebo nepriamo súvisia s operáciami uvedenými v odseku 1.

Článok 2

1. Členské štáty vykonávajú kontroly obchodnej dokumentácie podnikov s prihliadnutím k povahe operácií, ktorých sa kontrola týka. Členské štáty zabezpečia, aby výber podnikov na kontrolu poskytoval najlepšiu záruku účinnosti opatrení kvôli predchádzaniu nezrovnalostiam v systéme financovania záručnej sekcie EPUZF a ich vyšetrovanie. Výber prihliada okrem iného na finančný význam podnikov v tejto oblasti a k ostatným rizikovým faktorom.

2. Kontroly uvedené v odseku 1 sú počas každého kontrolného obdobia uvedeného v odseku 4 v počte podnikov, ktoré nesmú byť menšie ako polovica počtu podnikov, ktoré v kalendárnom roku predchádzajúceho začiatok daného kontrolného obdobia obdržali alebo vyplatili v rámci systému financovania záručnej sekcie EPUZF viac ako 60000 ECU.

Na kontrolné obdobie začínajúce sa v roku 1990 sa čiastka 60000 ECU uvedená v prvom pododseku nahrádza čiastkou 100000 ECU a na obdobie začínajúce sa v roku 1991 čiastkou 90000 ECU.

Podniky, ktoré obdržali alebo vyplatili viac ako 200000 ECU a neboli kontrolované podľa tohto nariadenia v priebehu predchádzajúceho kontrolného obdobia, sú povinne kontrolované.

Podniky, ktoré obdržali alebo vyplatili menej ako 10000 ECU, sú kontrolované podľa tohto nariadenia len na základe kritérií, ktoré uvedú členské štáty vo svojom ročnom programe uvedenom v článku 10 alebo Komisia v akomkoľvek návrhu na zmenu tohto programu.

3. Vo vhodných prípadoch bude kontrola uvedená v odseku 1 rozšírená aj na fyzické a právnické osoby, s ktorými sú podniky v zmysle článku 1 v spojení, a na všetky ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré môžu mať záujem na sledovaní cieľov stanovených v článku 3.

4. Kontrolné obdobie trvá od 1. júla do 30 júna nasledujúceho roku.

Kontrola sa týka aspoň kalendárneho roku, ktorý predchádza kontrolnému obdobiu; môže byť rozšírená na obdobie stanovené členským štátom, ktoré predchádza tomuto kalendárnemu roku ako aj na obdobie medzi 1. januárom roku, v ktorom začalo kontrolné obdobie a skutočným dňom uskutočnenia kontroly podniku.

5. Kontrolami vykonávanými podľa tohto nariadenia nie sú dotknuté kontroly vykonávané na základe článku 6 nariadenia (EHS) č. 283/72 [7] ani kontroly vykonávané na základe článku 9 nariadenia (EHS) č. 729/70.

Článok 3

1. Presnosť základných údajov podrobených kontrole je vo vhodných prípadoch overovaná dostatočným počtom krížových kontrol, ktoré zahŕňajú najmä:

- porovnávanie s ochodnou dokumentáciou dodávateľov, zákazníkov, dopravcov a iných tretích osôb, ktoré majú priamy či nepriamy vzťah k operáciám vykonávaným v rámci sytému financovania záručnou sekciou EPUZF;

- fyzické kontroly množstva a povahy zásob, a

- porovnanie s účtovníctvom finančných tokov predchádzajúcich alebo nasledujúcich po príslušných operáciách vykonávaných v rámci systému financovania záručnej sekcie EPUZF.

2. Najmä ak majú podniky povinnosť viesť účtovníctvo v súlade s predpismi spoločenstva alebo vnútroštátnymi predpismi, zahrnie kontrola tohto účtovníctva, ak je to vhodné, porovnanie s obchodnou dokumentáciou a prípadne so skutočným stavom zásob.

Článok 4

Podniky uchovávajú obchodnú dokumentáciu uvedenú v článku 1 ods. 2 a článku 3 počas minimálne troch rokov od konca roku, v ktorom bola vystavená.

Členské štáty môžu stanoviť dlhšie obdobie uchovávania tejto dokumentácie.

Článok 5

1. Osoby zodpovedné za chod podnikov zabezpečia, aby bola úradníkom povereným vykonávaním kontroly alebo osobám k tomu splnomocneným poskytnutá všetka obchodná dokumentácia a doplňujúce informácie.

2. Úradníci poverení vykonávaním kontroly alebo osoby k tomu splnomocnené si môžu vyžiadať poskytnutie sumárov alebo kópií dokumentácie uvedenej v odseku 1.

Článok 6

1. Členské štáty zabezpečia, aby úradníci poverení vykonávaním kontroly boli tiež oprávnení zabaviť alebo dať zabaviť obchodnú dokumentáciu. Toto právo je potrebné vykonávať v súlade so zodpovedajúcimi vnútroštátnymi predpismi a nie je ním dotknuté použitie predpisov, ktoré upravujú trestno-právne veci o zaistení dokumentov.

2. Členské štáty príjmu primerané opatrenia umožňujúce potrestanie fyzických alebo právnických osôb, ktoré neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.

Článok 7

1. Členské štáty si navzájom poskytujú pomoc pri vykonávaní kontrol uvedených v článkoch 2 a 3, ak má podnik sídlo v inom členskom štáte ako v ktorom bola alebo mala byť vyplatená alebo obdržaná príslušná čiastka.

2. V priebehu prvého štvrťroka nasledujúceho po roku, v ktorom bola vykonaná platba, dá členský štát zoznam podnikov uvedených v odseku 1 každému členskému štátu, v ktorom má podnik sídlo; zoznam obsahuje všetky podrobnosti umožňujúce oslovenému členskému štátu zistiť totožnosť podnikov. Kópia každého zoznamu je poskytnutá Komisii.

Členský štát, v ktorom bola vyplatená alebo obdržaná čiastka, môže požiadať členský štát, v ktorom má podnik sídlo, o prednostnú kontrolu tohto podniku na základe článku 2 s uvedením konkrétnych dôvodov tejto žiadosti. Kópia každej žiadosti je poskytnutá Komisii.

3. V priebehu prvého štvrťroka roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola vykonaná platba, zašlú členské štáty Komisii zoznam podnikov so sídlom v tretej krajine, pre ktoré bola alebo mala byť vyplatená alebo obdržaná čiastka v tomto členskom štáte.

Článok 8

1. Na informácie získané v priebehu kontroly obchodnej dokumentácie sa podľa tohto nariadenia vzťahuje služobné tajomstvo. Nesmú byť oznámené iným osobám, okrem tých, ktoré ich musia poznať pre výkon povinností vyplývajúcich z ich postavenia v členských štátoch alebo orgánoch spoločenstva.

2. Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy o súdnom konaní.

Článok 9

1. Do 1. januára roku nasledujúcom po kontrolnom období predložia členské štáty Komisii podrobnú správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2. V tejto správe musia uviesť akékoľvek problémy, s ktorými sa kontrola prípadne stretla ako aj opatrenia prijaté k ich prekonaniu a správa musí tiež obsahovať prípadné návrhy na zlepšenie.

3. Členské štáty a Komisia si pravidelne vymieňajú svoje názory na uplatňovanie tohto nariadenia.

4. Komisia každoročne vyhodnotí dosiahnutý pokrok vo svojej výročnej správe o správe EPUZF podľa článku 10 nariadenia (EHS) č. 729/70.

5. Komisia predloží do 30. decembra 1991 správu o uplatňovaní tohto nariadenia. V tejto správe Komisia preskúma konkrétnu situáciu, ktorá môže pre členské štáty vyplynúť z uplatňovania tohto nariadenia a prípadne predloží vhodné návrhy.

Článok 10

1. Členské štáty vypracujú program kontrol, ktoré sa vykonávajú v súlade s článkom 2 v priebehu nasledujúceho kontrolného obdobia.

2. Do 15. apríla každého roka oznámia členské štáty Komisii svoj program uvedený v odseku 1 a bližšie určia:

- počet podnikov, v ktorých sa vykoná kontrola a ich rozčlenenie podľa odvetvia s ohľadom na s nimi súvisejúce čiastky;

- kritériá sledované pri vypracovaní programu.

3. Programy vypracované členskými štátmi oznámené Komisii vykonávajú členské štáty ak k nim Komisia nepodá v lehote šiestich týždňov pripomienky.

4. Na zmeny programov vykonané členskými štátmi sa vzťahuje rovnaký postup.

5. Vo výnimočných prípadoch si Komisia môže na ktoromkoľvek stupni vyžiadať zaradenie do určitej kategórie podnikov do programu kontrol jedného alebo viacerých členských štátov.

6. V prvom roku uplatňovania tohto nariadenia budú programy kontrol vypracované členskými štátmi oznámené Komisii najneskôr do 1. mája 1990 a budú vykonané, ak k nim Komisia nepredloží pripomienky do 15. júna 1990.

Článok 11

1. V každom členskom štáte je najneskôr do 1. januára 1991 zvláštny orgán poverený sledovaním uplatňovania tohto nariadenia a:

- vykonávaním kontrol podľa neho úradníkmi priamo zamestnanými týmto zvláštnym orgánom, alebo

- koordináciou a všeobecným dohľadom nad kontrolami vykonávanými úradníkmi zamestnanými inými orgánmi.

Členské štáty môžu tiež stanoviť, že kontroly vykonávané podľa tohto nariadenia sú rozdelené medzi zvláštny orgán a iné vnútroštátne orgány, ak zvláštny orgán zabezpečuje ich koordináciu.

2. Orgán alebo orgány poverené uplatňovaním tohto nariadenia musia byť organizované tak, aby boli nezávislé na orgánoch alebo oddeleniach orgánov poverených platbami a predbežnou kontrolou.

3. Zvláštny orgán uvedený v odseku 1 urobí všetky potrebné podnety a opatrenia, aby zaručil správne uplatňovanie tohto nariadenia.

4. Zvláštny orgán ďalej zabezpečí:

- školenie vnútroštátnych úradníkov poverených vykonávaním kontrol podľa tohoto nariadenia určené k tomu, aby im umožnilo získať znalosti dostatočné k výkonu ich povinností;

- spracovanie správ a vykonaných kontrolách a ďalších dokumentov súvisiacich s vykonávanými kontrolami, ak tak stanoví toto nariadenie;

- spracovanie a prejednávanie správ podľa článku 9. ods. 1 a programov podľa článku 10.

5. Zvláštnemu orgánu zverí príslušný členský štát všetku právomoc nevyhnutnú na výkon úloh uvedených v odsekoch 3 a 4.

Vytvára ho dostatočný počet úradníkov, ktorí sú vhodným spôsobom odborne vzdelaní na výkon týchto úloh.

6. Tento článok sa nepoužije, ak je minimálny počet podnikov, ktoré majú byť kontrolované v súlade s článkom 2 ods. 2, menší ako 10.

Článok 12

Pod podmienkami stanovenými v článkoch 13, 14 a 15 sa spoločenstvo podieľa na financovaní dodatočných výdavkov skutočne vynaložených členskými štátmi, ktoré súvisia s:

- znížením prahu na výpočet počtu kontrol, ktoré majú byť vykonané;

- uvoľnením prostriedkov určených na zlepšenie kvality kontrol.

Článok 13

1. Spoločenstvo sa podieľa na výdavkoch skutočne vynaložených členskými štátmi v súvislosti s odmeňovaním dodatočných pracovníkov prijatých po 1. januári 1990 výlučne pre:

- zvláštny orgán uvedený v článku 11; alebo

- iné vnútroštátne orgány, ak sa títo pracovníci venujú výlučne kontrolám podľa tohoto nariadenia.

2. Finančná účasť spoločenstva predstavuje 50 % v prvých troch rokoch a 25 % v štvrtom a piatom roku počas piatich rokov, začínajúc 1. januárom 1990, do celkovej ročnej výšky:

- 500000 ECU v prvých troch rokoch a 250000 ECU v štvrtom a piatom roku pre Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a Veľkú Britániu;

- 250000 ECU v prvých troch rokoch a 125000 ECU v štvrtom a piatom roku pre Belgicko, Dánsko, Grécko, Írsko a Portugalsko, a

- 50000 ECU v prvých troch rokoch a 25000 ECU v štvrtom a piatom roku pre Luxembursko.

3. Na účely tohto nariadenia sa "odmeňovaním" rozumejú platy po odčítaní daní úradníkov poverených uplatňovaním tohto nariadenia ako aj cestovné náklady nevyhnutné pre výkon ich povinností.

Účasť spoločenstva na nákladoch odmeňovanie pracovníkov stanoví každý členský štát paušálne.

Článok 14

Spoločenstvo sa podieľa na nákladoch vynaložených členskými štátmi na školenie zamestnancov orgánov poverených uplatňovaním tohto nariadenia 50 % v prvých troch rokoch a 25 % v štvrtom a piatom roku počas piatich rokov, začínajúc 1. januára 1990, do celkovej ročnej výšky:

- 100000 ECU v prvých troch rokoch a 50000 ECU v štvrtom a piatom roku pre Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a Veľkú Britániu;

- 50000 ECU v prvých troch rokoch a 25000 ECU v štvrtom a piatom roku pre Belgicko, Dánsko, Grécko, Írsko a Portugalsko, a

- 10000 ECU v prvých troch rokoch a 5000 ECU v štvrtom a piatom roku pre Luxembursko.

Článok 15

Spoločenstvo prispieva na výdavky skutočne vynaložené členskými štátmi na nákup výpočtovej techniky a kancelárskeho vybavenia potrebných pre orgány poverené uplatňovaním tohto nariadenia vo výške 100 % až do celkovej výšky:

- 100000 ECU pre Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Španielsko a Veľkú Britániu,

- 60000 ECU pre Belgicko, Dánsko, Írsko, Portugalsko a Grécko a

- 20000 ECU pre Luxembursko.

Článok 16

1. Maximálna výška výdavkov spoločenstva považovaných za nevyhnutné k vykonaniu opatrení zavádzaných týmto nariadením je 6080000 ECU v prvom roku, 5160000 ECU v druhom a treťom roku a 2580000 ECU v štvrtom a piatom roku.

2. Orgán zodpovedný za zostavenie rozpočtu stanoví prostriedky, ktoré budú k dispozícii pre každý rozpočtový rok.

Článok 17

Ročnú výšku výdavkov hradených spoločenstvom stanoví Komisia na základe údajov dodaných členskými štátmi.

Článok 18

Čiastky v ECU uvádzané v tomto nariadení sa na národné meny prepočítavajú použitím výmenných kurzov platných k prvému pracovnému dňu kalendárneho roka, v ktorom začína kontrolné obdobie, a uverejnených v rade C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

Článok 19

Podrobné pravidlá k tomuto neriadeniu môžu byť stanovené postupom podľa článku 13 nariadenia (EHS) č. 729/70.

Článok 20

Na kontrolu konkrétnych výdavkov hradených spoločenstvom podľa tohto nariadenia sa použije článok 9 nariadenia (EHS) č. 729/70.

Článok 21

V súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov majú zástupcovia Komisie prístup ku všetkým dokumentom vypracovaným v súvislosti s kontrolami vykonanými na základe tohto nariadenia alebo v ich dôsledku ako aj ku zhromaždeniu údajov vrátane údajov uložených v informačných systémoch.

Článok 22

1. Smernica 77/435/EHS sa zrušuje od 1. januára 1990. Kontroly, vykonané po tomto dátume podľa uvedenej smernice sa považujú za kontroly vykonané na základe tohto nariadenia.

2. Odkazy na smernicu 77/435/EHS sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 23

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1990.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 1989

Za Radu

predseda

E. Cresson

[1] Ú. v. ES C 192, 29.7.1987, s. 15.

[2] Ú. v. ES C 291, 20.11.1989, s. 105.

[3] Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 13.

[4] Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 172, 12.7.1977, s. 17.

[6] Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 33.

[7] Ú. v. ES L 36, 10.2.1972, s. 1.

--------------------------------------------------