31989R3906Úradný vestník L 375 , 23/12/1989 S. 0011 - 0012
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 15 S. 0172
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 15 S. 0172


Nariadenie Rady (EHS) č. 3906/89

z 18. decembra 1989

o hospodárskej pomoci Maďarskej republike a Poľskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže spoločenstvo a jeho členské štáty sa rozhodli pre zosúladené úsilie spolu s niektorými tretími krajinami pri vykonávaní opatrení na podporu procesu hospodárskych a sociálnych reforiem prebiehajúcich v Poľsku a Maďarsku;

keďže spoločenstvo uzavrelo s Maďarskou republikou a Poľskou ľudovou republikou dohody o obchodnej, komerčnej a hospodárskej spolupráci;

keďže spoločenstvo musí mať k dispozícii nevyhnutné prostriedky, aby mohlo vykonať takéto opatrenia;

keďže sa majú určiť oblasti, v ktorých budú opatrenia vykonané;

keďže je nevyhnutné odhadnúť výšku finančných zdrojov spoločenstva potrebných na vykonanie týchto opatrení v roku 1990;

keďže implementácia týchto opatrení pomôže dosiahnuť ciele spoločenstva a keďže Zmluva nestanovuje pre príslušné opatrenia iné právomoci než tie, ktoré sú uvedené v článku 235,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločenstvo vykoná opatrenia hospodárskej pomoci v prospech Maďarskej republiky a Poľskej ľudovej republiky v súlade s kritériami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 2

Výška zdrojov spoločenstva nevyhnutná na vykonanie opatrení uvedených v tomto nariadení je 300 miliónov ECU pre obdobie končiace sa 31. decembra 1990.

Článok 3

1. Pomoc sa primárne použije na podporu procesu reforiem v Poľsku a Maďarsku, najmä prostredníctvom financovania alebo spoluúčasti pri financovaní projektov zameraných na hospodársku reštrukturalizáciu.

Takéto projekty alebo kooperačné opatrenia sa realizujú najmä v odvetviach poľnohospodárstva, priemyslu, investícií, energetiky, vzdelávania, ochrany životného prostredia, obchodu a služieb; sú zamerané najmä na súkromný sektor v Maďarsku a Poľsku.

2. Do úvahy sa, medzi iným, berú preferencie a želania vyjadrené krajinami prijímajúcimi pomoc v smere výberu opatrení, ktoré majú byť týmto nariadením financované.

Článok 4

Pomoc sa udelí buď samostatne spoločenstvom, alebo vo forme spolufinancovania s členskými štátmi, Európskou investičnou bankou, tretími krajinami, mnohostrannými orgánmi, alebo so samotnými krajinami – príjemcami.

Článok 5

Pomoc spoločenstva je vo všeobecnosti poskytovaná vo forme grantov. Tieto môžu vytvárať fondy, ktoré je možné využiť na financovanie kooperačných projektov alebo opatrení.

Článok 6

1. Pomoc môže pokrývať výdavky na dovoz alebo miestne výdavky potrebné na realizáciu projektov a programov.

Dane, clá, poplatky a nákup majetku budú vyňaté z financovania spoločenstva.

2. Náklady údržby a prevádzkové náklady môžu byť pokryté pre vzdelávacie a výskumné programy, ako aj iné projekty; avšak pre posledne menované budú tieto náklady pokrývané len vo fáze rozbiehania projektu a budú mať klesajúcu tendenciu.

3. Avšak v prípade spolufinancovania sa v každom prípade berú do úvahy postupy použité ostatnými poskytovateľmi kapitálu.

Článok 7

1. V prípade finančnej podpory presahujúcej 50000 ECU, kde je spoločenstvo jediným zdrojom externej pomoci, účasť pri vyhlásení verejných súťaží a zmlúv bude otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby členských štátov, Maďarska a Poľska.

2. Odsek 1 platí tiež pre spolufinancovanie.

3. V prípade spolufinancovania môže účasť tretích krajín pri vyhlásení verejných súťaží a zmlúv podliehať súhlasu Komisie, avšak iba na báze individuálneho preskúmania prípadov.

Článok 8

Komisia spravuje pomoc, berúc do úvahy postup stanovený v článku 9. Všeobecné usmernenia platné pre pomoc a sektorové programy sa prijmú v súlade s týmto postupom.

Článok 9

1. Komisia týmto ustanovuje Výbor na pomoc hospodárskej reštrukturalizácii v Poľsku a Maďarsku pozostávajúci zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie. Jednania výboru sa zúčastní aj pozorovateľ Európskej investičnej banky s ohľadom na otázky týkajúce sa banky.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení na prijatie. Výbor svoje stanovisko o návrhu prijme v lehote, ktorú môže určiť predseda podľa naliehavosti danej záležitosti. Stanovisko sa prijme väčšinou určenou v článku 148(2) Zmluvy v prípade rozhodnutí, kde sa požaduje, aby ich Rada prijala na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore majú sa vážia spôsobom stanoveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijíma rozhodnutia, ktoré platia okamžite. Avšak, ak nie sú tieto rozhodnutia v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich ihneď oznámi Rade. V tomto prípade Komisia pozastaví uplatnenie opatrení, o ktorých rozhodla, na dobu šiestich týždňov.

Rada môže uznesením kvalifikovanej väčšiny prijať iné rozhodnutie v lehote uvedenej v prvom pododseku.

Článok 10

Komisia, počnúc rokom 1990, zostaví každý rok správu o vykonávaní kooperačných krokov. Správa sa zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 1989

Za Radu

predseda

R. Dumas

[1] Stanovisko doručené 14. decembra 1989 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku)

--------------------------------------------------