31989R1953Uradni list L 187 , 01/07/1989 str. 0102 - 0103
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 29 str. 0191
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 29 str. 0191


Uredba Komisije (EGS) št. 1953/89

z dne 30. junija 1989

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3143/85 o prodaji po znižanih cenah intervencijskega masla, namenjenega za neposredno porabo v obliki zgoščenega masla

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1988 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 763/89 [2], in zlasti člena 6(7) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 3143/85 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1560/89 [4], uvedla sistem prodaje po znižanih cenah intervencijskega masla, namenjenega za neposredno porabo v obliki zgoščenega masla;

ker je zaradi sedanjega stanja na trgu masla in zaradi obsega intervencijskih zalog zelo veliko vlog za količine, namenjene prodaji; ker je zaradi zagotovitve kar najboljšega upravljanja z intervencijskimi zalogami, zaradi enakega dostopa do proizvodov in enake obravnave kupcev, treba ustvariti možnost, da se omejena količina intervencijskega masla proda po postopku v dveh zaporednih fazah, pri čemer v prvi fazi poteka prodaja na podlagi razpisa, v drugi fazi pa se prodaja po cenah, določenih vnaprej na podlagi pavšala; ob upoštevanju nenehnega zmanjševanja zalog je treba navesti obvestilo o poteku roka veljavnosti iz člena 1(2) Uredbe (EGS) št. 3143/85;

ker je zaradi cen, po katerih se prodaja maslo, treba zmanjšati znesek namembne varščine;

ker Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal mnenja v roku, ki ga je določil predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3143/85 se spremeni:

1. "3. Obvestilo o poteku roka veljavnosti iz odstavka 2 velja od 1. julija 1989 dalje."

2. V prvi alinei člena 2(4) se "285 ECU" nadomesti z "250 ECU".

3. Vstavi se naslednji člen 2a:

"Člen 2a

1. Maslo iz prvega pododstavka člena 1 se prav tako lahko proda v dveh zaporednih fazah, v prvi fazi na podlagi razpisa in v drugi fazi po cenah, ki so vnaprej določene na podlagi pavšala.

2. V prvi fazi je maslo naprodaj z razpisom. Priloge k uredbam v zvezi s prodajo masla nadomestijo objavo za razpis za oddajo ponudb.

Podatki o količinah in lokacijah, kjer se maslo skladišči, so dostopni na naslovih iz priloge k navedeni uredbi v zvezi s prodajo masla. Poleg tega lahko intervencijske agencije objavijo razpise za oddajo ponudb na svojih sedežih ali jih objavijo na drug način.

Ponudbe z nižjo ceno od minimalne cene iz odstavka 3 se ne sprejmejo.

3. Intervencijske agencije dodelijo količine za prodajo tistim ponudnikom, ki ponujajo ceno, ki je višja ali enaka minimalni ceni, določeni v prilogi k uredbi v zvezi s prodajo masla.

Za namen prvega pododstavka intervencijske agencije najprej sprejmejo ponudbo ali ponudbe po ceni, ki najbolj presega navedeno minimalno ceno. Naknadne količine se dodelijo ponudnikom iz prvega pododstavka glede na cene, ki so jih ponudili, začenši s ceno, ki najbolj presega zadevno minimalno ceno.

Če zaradi velikega števila prispelih ponudb po isti ceni razpoložljiva količina ne zadošča, le-to intervencijska agencija razporedi sorazmerno.

Zadevna intervencijska agencija najkasneje v štirih delovnih dneh po roku, določenemu za predložitev ponudb na objavljeni razpis, obvesti vsakega ponudnika, ali je bila njegova ponudba sprejeta ali ne.

Po zaključku zgoraj navedene prodaje po razpisu intervencijska agencija na svojem sedežu poda informacijo o preostalih razpoložljivih količinah.

4. V drugi fazi iz odstavka 1 se količine, ki so na razpolago po zaključku prodaje po razpisu iz odstavkov 2 in 3, ponudijo v prodajo po minimalni ceni, določeni v prilogi k uredbi v zvezi s prodajo masla.

V ta namen se vloge za nakup predložijo pod pogoji, predvidenimi v uredbi v zvezi s prodajo masla.

5. Varščino, katere namen je zagotoviti, da se maslo predela v zgoščeno maslo, da ga pakira in prevzame trgovina na drobno v Skupnosti pod pogoji iz te uredbe, položi kupec pri pristojnem organu države članice, kjer bo potekala predelava, preden maslo prevzame trgovina na drobno.

Predelava masla in namembnost iz prvega pododstavka sta osnovni zahtevi po členu 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85.

6. Maslo se odstrani najkasneje v 15 dneh po datumu, ko je bodisi sprejeta ponudba iz četrtega pododstavka odstavka 3 bodisi vloga za nakup iz drugega pododstavka odstavka 4.

7. Intervencijske agencije v roku iz četrtega pododstavka odstavka 3 v zvezi z vsakim razpisom za oddajo ponudb obvestijo Komisijo o količinah, za katere so bile podane vloge, in o zanje ponujenih cenah, ter o dodeljenih količinah in o dejansko uporabljenih prodajnih cenah v skladu z odstavkom 3.

8. Določbe te uredbe se uporabljajo v primeru zasebne prodaje, če se uredba o prodaji nanaša na to uredbo.

9. Za namen

- člena 4(4) začne 90-dnevni rok za predelavo in pakiranje veljati od končnega datuma za sprejem ponudb iz četrtega pododstavka odstavka 3,

- člena 6 je "pošiljka" količina zgoščenega masla, dobljenega iz masla, označenega glede na celotno ali del ponudbe, homogene kakovosti in proizvedenega neprekinjeno v istem predelovalnem obratu."

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 1989

Za Komisijo

Ray Mac sharry

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 84, 29.3.1989, str. 1.

[3] UL L 298, 12.11.1985, str. 9.

[4] UL L 153, 6.6.1989, str. 16.

--------------------------------------------------