31989R1584Uradni list L 156 , 08/06/1989 str. 0015 - 0017
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0045
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0045


Uredba Komisije (EGS) št. 1584/89

z dne 7. junija 1989

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 1495/89 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga Uredbe (EGS) št. 2658/87, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki delno ali v celoti temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, priloženi k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker Odbor za nomenklaturo ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je sedaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 1989

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 148, 1.6.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev v oznako KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Komplet oblačil za ženske ali deklice, pripravljen za prodajo na drobno, ki ga sestavljata:lahko pleteno oblačilo (55 % umetna ali sintetična vlakna in 45 % bombaž), ki se nosi tesno ob telesu visoko nad pasom, pokriva prsi in zgornji del hrbta, nima rokavov in ima spredaj globok vratni izrez. Na spodnjem delu ima elastični trak (širine 2,5 cm). (Glej fotografijo 431 A v Dodatku) | Zgornji del oblačila: | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 13 k Oddelku XI, opomba 3(b) k Poglavju 61, dodatna opomba k Poglavju 61 ter besedilo oznak KN 6108 in 61082200, 6110 in 61103099 ter 6114 in 61143000. Zgornji del oblačila se ne more šteti kot oblačilo, namenjeno opori, iz oznake KN 6212, saj ni oblikovano za ta namen. |

spodnjice brez hlačnic iz enakega materiala, sestave in barve kot zgornji del oblačila. (Glej fotografijo 431 B v Dodatku) | Spodnjice brez hlačnic: | |

2.Lahko pleteno dekliško ali žensko oblačilo brez rokavov (100 % bombaž), ki se nosi tesno ob telesu visoko nad pasom, pokriva prsi in ima spredaj in zadaj globok vratni izrez. Oblačilo ima spredaj dva všitka, ki segata približno 5 cm od spodnjega dela, ki je rahlo nabran in ima elastiko (širine približno 1,5 cm). (Glej fotografijo 432 v Dodatku) | 61142000 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, dodatna opomba k Poglavju 61 in besedilo oznak KN 6110 in 61102099, 6114 in 61142000. Značilnosti tega oblačila ne zadoščajo, da bi bilo uvrščeno v oznako KN 6212, glede na to, da nima funkcije opore |

--------------------------------------------------