31989R0489Uradni list L 057 , 28/02/1989 str. 0016 - 0017
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0012
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0012


Uredba Komisije (EGS) št. 489/89

z dne 24. februarja 1989

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 20/89 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili, uvrstiti v ustrezno tarifno oznako KN, ki je navedena v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je sedaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezno tarifno oznako KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 1989

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 4, 6.1.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Tarifna oznaka KN | Utemeljitev |

1 | 2 | 3 |

Copati z zgornjim delom iz tekstilnega materiala in nalepljenimi podplati iz bombaža, ki so na površini, ki je v stiku s tlemi, prevlečeni z vidno plastjo plastične mase. | 64041910 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 3 k Poglavju 64 in besedilo tarifnih oznak KN 6404 in 64041910. Izdelek ne more biti uvrščen v tarifno oznako KN 64052091, ker se morajo, ob uporabi navedene opombe, podplati upoštevati, kot da so izdelani iz plastične mase. |

--------------------------------------------------