31989R0451Uradni list L 052 , 24/02/1989 str. 0007 - 0014


Uredba Sveta (EGS) št. 451/89

z dne 20. februarja 1989

o postopku, ki ga je treba uporabiti pri nekaterih kmetijskih proizvodih s poreklom iz različnih sredozemskih tretjih držav

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker so bili sklenjeni dodatni protokoli k sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter Alžirijo, Ciprom, Egiptom, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Malto, Marokom, Sirijo, Tunizijo, Turčijo in Jugoslavijo na drugi strani;

ker za nekatere kmetijske proizvode, ki jih zajemajo navedeni sporazumi in s poreklom iz navedenih držav, ti protokoli predvidevajo postopno zniževanje nekaterih dajatev, ki se uporabljajo za navedene proizvode; ker za nekatere od navedenih proizvodov veljajo referenčne količine;

ker navedeni protokoli predvidevajo možnost, da se v primeru težav na trgu Skupnosti ali presežka referenčnih količin navedenim proizvodom spremeni status;

ker je treba določiti postopek za spremembo statusa takšnih proizvodov, da bodo zanje v primeru takšnih težav veljale referenčne količine ali tarifne kvote, kadar bodo referenčne količine presežene; ker se morajo navedeni postopki voditi prek upravljalnega odbora, pristojnega za zadevne proizvode;

ker mora takšna sprememba statusa temeljiti na letnem pregledu trgovinskih tokov po proizvodu in po državi; ker je cilj navedenega pregleda spremljati razvoj tokov, preprečiti motnje na trgu in preveriti, v kolikšni meri je bil cilj vzdrževanja tradicionalnih vzorcev trgovine z zadevnimi državami dosežen,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na koncu vsakega tržnega leta Komisija opravi pregled po proizvodih in po državah trgovinskih tokov proizvodov iz Prilog I in II s poreklom iz Alžirije, Cipra, Egipta, Izraela, Jordanije, Libanona, Malte, Maroka, Sirije, Tunizije, Turčije in Jugoslavije, da bi preprečila motnje na trgu.

Člen 2

1. Če je Komisija ob upoštevanju pregleda iz člena 1 ugotovila, da obseg uvoza proizvoda, navedenega v Prilogi I, s poreklom iz Alžirije, Cipra, Egipta, Izraela, Jordanije, Libanona, Malte, Maroka, Sirije, Tunizije, Turčije in Jugoslavije narašča v tolikšni meri, da bi lahko ta uvoz povzročil težave na trgu Skupnosti, uporabi postopek, predviden bodisi v členu 26 Uredbe (EGS) št. 2727/75 [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 166/89 [2], bodisi, kakor je ustrezno, v pripadajočih členih drugih uredb o skupni ureditvi kmetijskih trgov, ali v zvezi s proizvodi, za katere po predpisih Skupnosti ni bil ustanovljen upravljalni odbor, postopek, predviden v členu 32 Uredbe (EGS) št. 1035/72 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2238/88 [4], da bi določila referenčno količino za zadevni proizvod in poreklo. Če dve leti zaporedoma ta referenčna količina ne bo dosežena, bo prenehala veljati.

2. Za pripravo pregleda, navedenega v odstavku 1, se zadevni proizvodi spremljajo po statističnem sistemu, predvidenem v členu 5 Uredbe (EGS) št. 2658/87 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 20/89 [6].

3. Člen 3 se uporablja za proizvode, za katere je Komisija določila referenčno količino v skladu z odstavkom 1.

Člen 3

1. Kadar je referenčna količina, določena v skladu s členom 2 ali v zvezi s proizvodom, navedenim v Prilogi II s poreklom iz države, naštete v navedeni prilogi, presežena in ob upoštevanju pregleda iz člena 1, Komisija uporabi postopek, predviden bodisi v členu 26 Uredbe (EGS) št. 2727/75 bodisi, kakor je ustrezno, v pripadajočih členih drugih uredb o skupni ureditvi kmetijskih trgov, ali v zvezi s proizvodi, za katere po predpisih Skupnosti ni bil ustanovljen upravljalni odbor, postopek, predviden v členu 32 Uredbe (EGS) št. 1035/72, da bi za zadevni proizvod veljala tarifna kvota Skupnosti, ki je enaka navedeni referenčni količini.

Podrobna pravila za izvajanje tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26 Uredbe (EGS) št. 2727/75.

2. Za pripravo pregleda, navedenega v odstavku 1, se pri zadevnih proizvodih uporabi postopek nadzora, določen v Uredbi (EGS) št. 452/89 [7].

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1989.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. februarja 1989

Za Svet

Predsednik

F. Fernandez Ordoñez

[1] UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

[2] UL L 20, 25.1.1989, str. 16.

[3] UL L 118, 20.5.1972, str. 12.

[4] UL L 198, 26.7.1988, str. 1.

[5] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[6] UL L 4, 6.1.1989, str. 19.

[7] Glej UL L 52, 24.2.1989 str. 15.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Kmetijski proizvodi, ki so vključeni v dodatne protokole, sklenjene s sredozemskimi državami, in za katere velja postopek statističnega spremljanja

Tarifna oznaka KN | Poimenovanje |

01011910 | Konji za zakol |

01011990 | Konji, razen konjev za zakol |

01029031 | Telečje meso (baby beef) |

ex01029035 |

ex01029037 |

ex02011090 |

ex02012011 |

ex02012019 |

ex02012039 |

ex02012051 |

ex02012059 |

02050000 | Meso konj, oslov, mul ali mezgov |

03061310 | Raki v oklepu ali brez oklepa, sveži ali zamrznjeni |

03061330 |

03061390 |

03062310 |

03062331 |

04069029 | Kačkaval (sir) |

060110 | Čebulnice v mirujočem stanju |

0602 | Druge žive rastline |

ex060240 | Vrtnice, razen potaknjencev |

0603 | Rezano cvetje |

ex06041090 | Mahovi in lišaji |

06049110 | — drugo |

06049190 | — — sveže |

Krompir, nov, od 1. januarja do 15. maja |

ex07019051 | — od 1. januarja do 31. marca |

Paradižnik, svež, od 1. novembra do 14. maja |

ex07020010 | — od 15. novembra do 30. aprila |

Čebula, sveža |

ex07031011 | — čebulček |

— — od 1. do 31. julija |

ex07031019 | — drugo |

— — od 15. februarja do 15. maja |

— — od 1. do 31. julija |

Česen, svež |

ex07032000 | — od 1. februarja do 31. maja |

ex07049090 | Kitajsko zelje |

Korenje |

ex07061000 | — od 1. januarja do 31. marca |

Grah, od 1. septembra do 31. maja |

ex07081010 | Od 1. oktobra do 30. aprila |

Fižol, od 1. oktobra do 30. junija |

ex07082010 | — od 1. novembra do 30. aprila |

Okrogle artičoke |

ex07091000 | — od 1. oktobra do 31. decembra |

Beluši |

ex07092000 | — od 1. novembra do konca februarja |

Jajčevci |

ex07093000 | — od 1. decembra do 30. aprila |

Užitne gobe, sveže |

ex07095130 | — lisičke |

ex07095150 | — prašnikarice |

ex07095190 | — druge |

07096010 | Sladke paprike |

Pekoča paprika (sveža) |

ex07096099 | — od 1. novembra do 31. maja |

Bučke |

ex07099070 | — od 1. decembra do 15. marca |

Rožnati slez (gumbo) |

ex07099090 | — od 15. februarja do 15. junija |

07102100 | Grah, zamrznjen |

07112010 | Oljke, za razne namene, razen za proizvodnjo olja |

07113000 | Kapre |

07119010 | Plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta, razen sladkih paprik |

ex07119050 | Užitne gobe, razen gojenih gob |

07122000 | Čebula, posušena |

ex07129090 | Česen, posušen |

ex07123000 | Užitne gobe, razen gojenih gob, posušene |

ex07129090 | Paprike, posušene |

07131019 | Posušen grah za setev |

07131090 | Posušene vrtnine, razen za setev |

07132090 |

07133190 |

07133290 |

07133390 |

07133990 |

07134090 |

07135090 |

07139090 |

071332 | Posušen fižol, razen za setev |

07133290 |

071333 |

07133390 |

071339 |

07133990 |

07135010 | Bob in konjski bob za setev |

08023100 | Drugi oreški |

08023200 | Orehi |

08041000 | Dateljni, sveži ali posušeni |

ex08041000 | Dateljni, posušeni |

080440 | Avokado |

08045000 | Mango, mangusta in guava |

08051011 do | Pomaranče, sveže |

08051049 |

ex08052010 | Mandarine, sveže |

ex08052030 |

ex08052050 |

ex08052070 |

ex08052090 |

ex08053010 | Limone, sveže |

ex08053090 | Citronke in limete |

08054000 | Grenivka |

ex08059000 | Kumkvat |

Namizno grozdje, sveže |

ex08061015 | — od 15. novembra do 30. aprila |

Lubenice |

ex08071010 | — od 1. aprila do 15. junija |

Melone |

ex08071090 | — od 1. novembra do 31. maja |

Jagode, od 1. avgusta do 30. aprila |

ex08101090 | — od 1. novembra do 31. marca |

Maline, sveže |

ex08102010 | — od 15. maja do 15. junija |

Robide, murve, rubus ursinus (križanec med robido in malino), sveže |

ex08102090 | — od 15. maja do 15. junija |

ex08109090 | Pasijonka |

Granatno jabolko |

ex08109090 | — od 15. avgusta do 15. novembra |

Kaki |

ex08109090 | — od 1. decembra do 31. julija |

ex08119090 | Krhlji grenivke, zamrznjeni |

ex08119090 | Dateljni, zamrznjeni |

ex08129020 | Pomaranče, drobno zmlete |

ex08129090 | Agrumi, drobno zmleti |

ex08131000 | Marelice, posušene |

ex08134090 | Črne višnje, posušene |

0904 | Poper rodu Piper |

Plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta |

09042031 | Plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta, nezdrobljeni in nezmleti, drugi |

09042035 |

09042039 |

09041200 | Poper rodu Piper, zdrobljen ali zmlet: plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta, zdrobljeni ali zmleti |

09042090 |

0909 | Seme janeža, badijana (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, orientalske kumine, kumine ali brina |

09102010 | Materina dušica, timijan, žafran |

09102090 |

09104011 |

09104013 |

09104019 |

09104090 |

12099110 | Seme, plodovi in trosi za setev |

12099190 | — drugo |

12099999 |

12111000 | Dišavnice |

12119050 |

12119090 |

12111000 | Korenine sladke koreninice |

12121010 | Korenine cikorije, rožičevca, koščice in jedrca, itd. |

12121091 |

12121099 |

12122000 |

12123000 |

12129990 |

ex130220 | Pektinske snovi, pektinati in pektati |

16041410 | Tuni in progasti tuni |

ex16042070 |

ex19022010 |

20019020 | Plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta, pripravljeni ali konzervirani v kisu |

ex20012000 | — srebrna čebulica v kisu |

ex20019090 | — rožnati slez (gumbo) v kisu |

ex20021000 | Olupljen paradižnik |

20031010 | Užitne gobe, gojene in druge, pripravljene ali konzervirane kako drugače kot s kisom |

20031090 |

20032000 | Gomoljike |

20049050 | Grah in fižol |

20054000 |

20055100 |

20049099 | Beluši |

20056000 |

20049099 | Korenje in mešanice |

20059090 | — drugo |

ex20049099 | Ajvar |

20059010 | Plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih paprik |

Druga zelenjava, pripravljena ali konzervirana kako drugače kot s kisom ali ocetno kislino, razen v mešanicah |

ex20049099 | — zelena |

— kapusnice (razen cvetače) |

ex20059090 | — Rožnati slez (gumbo) |

20071090 | — kostanjev pire in pasta, drugo |

20079190 | — džemi in marmelade iz agrumov, drugo |

20079990 | — drugo, nenavedeno |

20081191 | Praženi arašidi, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg |

20083051 | Krhlji grenivke |

20083071 |

20083091 |

20083099 |

ex20083055 | Mandarine, tangerinke in satsuma mandarine, itd., drobno zmlete |

ex20083075 |

ex20083059 | Grenivka; pomaranče in limone, drobno zmlete |

ex20083079 |

20085061 | Marelice |

20085069 |

ex20085091 | Polovice marelic in breskev |

ex20085099 | Marelična kaša |

ex20087099 |

200860 | Črne višnje |

ex20089250 | Sadna solata |

ex20089271 |

ex20089279 |

20091111 | Pomarančni sok |

20091119 |

20091191 |

20091199 |

20091919 |

20091991 |

20091999 |

20092011 | Sok grenivke |

20092019 |

20092091 |

20092099 |

20093011 | Sok drugih agrumov, razen pomarančnega soka ali soka grenivke |

20093019 |

ex20093031 | Sok drugih agrumov, razen limoninega soka |

ex20093039 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Proizvodi, za katere veljajo referenčne količine v skladu z dodatnimi protokoli, sklenjenimi s sredozemskimi tretjimi državami

Tarifna oznaka KN | Poimenovanje | Koledarsko leto | Poreklo | Količina (ton) |

07019051 | Nov krompir | 1.1. — 31.5. | Malta | 3000 |

ex07019059 |

07019051 | Nov krompir | 1.1. — 31.3. | Tunizija | 2600 |

07032000 | Svež česen | 1.2. — 31.5. | Egipt | 1600 |

07122000 | Posušena čebula | 1.1. — 31.12. | Sirija | 700 |

ex07129090 | Posušen česen | 1.1. — 31.12. | Egipt | 1000 |

ex09042010 |

ex07070011 | Majhne zimske kumare | 1.1. — konec februarja | Egipt | 100 |

1.1. — konec februarja | Jordanija | 100 |

1.1. — konec februarja | Malta | 50 |

07091000 | Artičoke | 1.10. — 31. 12. | Egipt | 100 |

1.10. — 31.12. | Ciper | 100 |

07093000 | Jajčevci | 15.1. — 30.4. | Izrael | 1200 |

07096010 | Sladke paprike | 1.1. — 31.12. | Maroko | 1000 |

07122000 | Čebula | 1.1. — 31.12. | Sirija | 700 |

07129090 | Posušen česen | 1.1. — 31.12. | Egipt | 1000 |

07131011 | Grah za setev | 1.1. — 31.12. | Maroko | 400 |

07131019 |

07131090 | Posušene vrtnine | 1.1. — 31.12. | Libanon | 2200 |

07132090 |

07133190 |

07133290 |

07133390 |

07133990 |

07134090 |

07135090 |

07139090 |

08044010 | Avokado | 1.1. — 31.12. | Izrael | 31000 |

08044090 |

ex08061015 | Sveže namizno grozdje | 1.2. — 30.6. | Izrael | 1900 |

08061019 |

08071090 | Majhne zimske dinje | 1.1. — 31.3. | Egipt | 100 |

1.1. — 31.3. | Jordanija | 100 |

08109010 | Kivi | 1.1. — 30.4. | Izrael | 200 |

1.1. — 30.4. | Maroko | 200 |

1.1. — 30.4. | Ciper | 200 |

08129090 | Zdrobljeni agrumi | 1.1. — 31.12. | Izrael | 1100 |

20011000 | Kumare, konzervirane v kisu | 1.1. — 31.12. | Jugoslavija | 3000 |

20049030 | Kislo zelje | 1.1. — 31.12. | Jugoslavija | 150 |

20053000 |

20083051 | Krhlji grenivke in pomela | 1.1. — 31.12. | Izrael | 13700 |

20083071 |

20085061 | Marelice | 1.1. — 31.12. | Maroko | 6300 |

20085069 |

ex20083079 | Grenivka in pomelo | 1.1. — 31.12. | Izrael | 2000 |

Zdrobljene pomaranče in limone |

ex20083091 | Krhlji grenivke | 1.1. — 31.12. | Izrael | 2900 |

ex20083091 | Kaša iz agrumov |

ex20083091 | Zdrobljeni agrumi |

20085099 | Polovice marelic in breskev | 1.1. — 31.12. | Maroko | 6300 |

20087099 |

20092011 | Sok grenivke in pomela | 1.1. — 31.12. | Izrael | 28700 |

20092019 |

20092099 |

20093011 |

20093019 |

20092099 | Sok grenivke in pomela | 1.1. — 31.12. | Maroko | 800 |

--------------------------------------------------