31989R0226

Kommissionens förordning (EEG) nr 226/89 av den 26 januari 1989 om förfarandet för bestämning av kötthalten i varor enligt KN-numren 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 och 1602 49 50

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 029 , 31/01/1989 s. 0011 - 0012
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0006
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0006


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 226/89 av den 26 januari 1989 om förfarandet för bestämning av kötthalten i varor enligt KN-numren 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 och 1602 49 50

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 20/89(2), särskilt artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen är det nödvändigt att införa åtgärder för klassificering av beredda eller konserverade produkter av kött eller slaktbiprodukter från tamsvin innehållande kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fetter av alla slag eller ursprung.

Enligt de bestämmelser som gäller för KN-numren 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 och 1602 49 50, skall berett eller konserverat kött som innehåller kött eller slaktbiprodukter av alla slag, fetter av alla slag och ursprung, klassificeras efter dessa beståndsdelars viktprocent.

Det är nödvändigt att fastställa ett förfarande för att bestämma viktprocenten av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, fetter av alla slag eller ursprung. Erfarenheterna har visat att det förfarande som anges i bilagan ger den största säkerheten.

När denna förordning träder i kraft upphävs kommissionens förordning (EEG) nr 3530/83 av den 12 december 1983 om förfarandet för bestämning av kötthalten i varor enligt 16.02 B III a 2 aa, bb och cc i Gemensamma tulltaxan(3).

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Nomenklaturkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Viktprocenten av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, fetter av alla slag och ursprung, i berett eller konserverat kött eller slaktbiprodukter enligt KN-numren 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30 samt 1602 49 50 skall fastställas enligt den analysmetod som beskrivs i bilagan.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 3530/83 upphör att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugoförsta dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 januari 1989.

På kommissionens vägnar

Christiane SCRIVENER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 4, 6.1.1989, s. 19.

(3) EGT nr L 15.12.1983, s. 34.

BILAGA

ANALYSFÖRFARANDE

Vid tillämpningen av denna bilaga skall all hänvisning till kött inbegripa slaktbiprodukter och uttrycket "total kötthalt" innefatta kött enligt definitionen ovan samt fett av alla slag och ursprung.

Den totala kötthalten bestäms enligt följande metod:

1. Analysmetoder

1.1 Homogena, representativa prover av köttprodukten skall iordningställas för analysen.

1.2 Följande analysmetoder skall användas:

1.2.1 Kväve (nitrogen): bestämning av kvävehalten i kött och köttprodukter - Kväve enligt Kjeldahl.

1.2.2 Fukt: bestämning av fukthalten i kött och köttprodukter - ISO 1442-1973.

1.2.3 Fett: bestämning av den totala fetthalten i kött och köttprodukter - Extraktion med lättbensin eller hydrolys med saltsyra.

1.2.4 Aska: bestämning av askhalten i kött och köttprodukter - ISO 936-1978.

1.3 De ovannämnda ISO-normerna för provtagning är inte bindande vid tillämpningen av denna förordning.

2. Beräkning av den totala kötthalten

Den totala kötthalten i en produkt beräknas med hjälp av följande formel:

>Plats för tabell>

där

NT = kväve bestämt vid analys (%)

Nx = väve av annat ursprung än kött (%)

f = genomsnittlig kvävehalt (%) i fettfritt kött i produkten. Denna faktors värde är 3,5 för alla typer av kött och köttblandningar med undantag av

- produkter vars kötthalt enbart består av tunga, då denna faktors värde är 3,0,

- produkter vars kötthalt enbart består av njure, då denna faktors värde är 2,7.

F = mängden av extraherbart fett (%) bestämt vid analys.

Den totala halten av kväve och extraherbart fett bestäms genom de metoder som anges i punkt 1.2.1 och 1.2.3. Det är även möjligt att bestämma halten av aska (1.2.4) och fukt (1.2.2) och genom avdrag få fram halten för de andra beståndsdelarna.

För att kunna korrigera värdet för det kväve, som inte kommer från kött (faktorn Nx), skulle det vara nödvändigt att känna till mängden av varje beståndsdel som innehåller kväve, samtkvävehalten i dessa beståndsdelar.

I följande tabell visas kvävehalten i flera typiska beståndsdelar som inte kommer från kött innehåller kväve och som allmänt förekommer i köttprodukter:

>Plats för tabell>

Beträffande analysmetodernas repeterbarhet bör hänvisning ske till relevanta ISO-normer.

Det genomsnittliga resultatet från minst två analyser skall tas med i beräkningen.