31989R0213Uradni list L 025 , 28/01/1989 str. 0070 - 0070
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0005
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0005


Uredba Komisije (EGS) št. 213/89

z dne 27. januarja 1989

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2288/83 o seznamu bioloških ali kemičnih snovi iz člena 60(1)(b) Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti [1], kot je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 4235/88 [2], in zlasti člena 143(1) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 2288/83 [3], kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3692/87 [4], določa seznam bioloških ali kemičnih snovi iz člena 60(1)(b) Uredbe (EGS) št. 918/83, ker je skupno spoznanje držav članic pokazalo, da bi bilo treba Uredbo spet spremeniti tako, da se v seznam vključi snov, ki v njem še ni vsebovana in za katero sedaj ni enakovredne proizvodnje na carinskem ozemlju Skupnosti;

ker je treba poskrbeti za retroaktivni učinek določb, tako da pokrijejo uvoz te snovi od 1. septembra 1988 dalje;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Odbora za carinske oprostitve,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga Uredbe (EGS) št. 2288/83 se dopolni, tako da se dodajo snovi, imenovane "Orkoacidni sulforhodamin G" (šifra CN 3204).

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se z učinkom od 1. septembra 1988 dalje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 1989

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 105, 23.4.1983, str. 1.

[2] UL L 373, 31.12.1988, str. 1

[3] UL L 220, 11.8.1983, str. 13.

[4] UL L 347, 11.12.1987, str. 16.

--------------------------------------------------