31989L0667

Rådets tolvte direktiv 89/667/EØF af 21. december 1989 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

EF-Tidende nr. L 395 af 30/12/1989 s. 0040 - 0042
den finske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0103
den svenske specialudgave: kapitel 17 bind 1 s. 0103


RAADETS TOLVTE DIREKTIV af 21 . december 1989 paa selskabsrettens omraade om enkeltmandsselskaber med begraenset ansvar ( 89/667/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 54,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Det er noedvendigt at samordne visse garantier, som i medlemsstaterne kraeves af de i Traktatens artikel 58, stk . 2, naevnte selskaber til beskyttelse af saavel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formaal at goere disse garantier lige byrdefulde;

paa dette omraade findes dels direktiv 68/151/EOEF ( 4 ) og 78/660/EOEF ( 5 ), senest aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, samt direktiv 83/349/EOEF ( 6 ), aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, vedroerende henholdsvis offentlighed, gyldigheden af selskabets forpligtelser, selskabets ugyldighed samt aarsregnskaber og konsoliderede regnskaber, som gaelder for alle kapitalselskaber, dels direktiv 77/91/EOEF ( 7 ) og 78/855/EOEF ( 8 ), senest aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, samt direktiv 82/891/EOEF ( 9 ) vedroerende henholdsvis stiftelse og kapital samt fusioner og spaltninger, som kun gaelder for aktieselskaber;

ved sin resolution af 3 . november 1986 godkendte Raadet aktionsprogrammet for mindre og mellemstore virksomheder ( 10 );

de reformer, der i de seneste aar er gennemfoert inden for visse nationale lovgivninger, og som tager sigte paa at muliggoere enkeltmandsselskaber med begraenset ansvar, har skabt forskelle mellem medlemsstaternes retsregler;

¹

¹

¹

¹

¹

¹

¹

¹

¹

der boer tilvejebringes et retligt instrument, der aabner mulighed for en begraensning af den individuelle virksomhedsejers haeftelse i hele Faellesskabet, dog med forbehold af de lovgivninger i medlemsstaterne, som i visse tilfaelde foreskriver, at saadanne virksomhedsindehavere haefter for virksomhedens forpligtelser;

et selskab med begraenset ansvar kan vaere et enkeltmandsselskab allerede ved stiftelsen og kan blive det derved, at alle anparterne forenes paa en haand; medlemsstaterne kan, indtil en senere samordning af de nationale bestemmelser i koncernlovgivningen har fundet sted, fastsaette visse saerlige bestemmelser, naar en fysisk person er eneste selskabsdeltager i flere selskaber, eller naar et enkeltmandsselskab eller enhver anden juridisk person er eneste selskabsdeltager i et selskab; denne mulighed har udelukkende til formaal at tage hensyn til de saerlige forhold, der forekommer i henhold til visse nationale lovgivninger; medlemsstaterne kan i dette oejemed i saerlige tilfaelde indfoere begraensninger i adgangen til oprettelse af enkeltmandsselskaber eller ubegraenset ansvar for den eneste selskabsdeltager; det staar medlemsstaterne frit at fastsaette regler med henblik paa at imoedegaa den risiko, som et enkeltmandsselskab kan udgoere som foelge af, at der kun findes én selskabsdeltager, navnlig for at sikre frigoerelsen af den tegnede kapital;

hvis alle anparter samles paa én haand, boer dette samt den eneste deltagers identitet offentliggoeres ved indfoersel i et offentligt tilgaengeligt register;

beslutninger, truffet af den eneste selskabsdeltager i sin egenskab af deltagerforsamling, boer nedfaeldes skriftligt;

ogsaa aftaler mellem den eneste selskabsdeltager og det selskab, han repraesenterer, boer vaere skriftlige, hvis disse kontrakter ikke vedroerer loebende transaktioner, der indgaas paa nationale vilkaar -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

De samordningsforanstaltninger, der foreskrives ved dette direktiv, finder anvendelse paa medlemsstaternes ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser for foelgende selskabsformer :

- i Tyskland :

die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung,

- i Belgien :

Société privée à responsabilité limitée . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

- i Danmark :

Anpartsselskaber,

- i Spanien :

Sociedad de responsabilidad limitada,

- i Frankrig :

Société à résponsabilité limitée,

- i Graekenland :

Etaireia periorismenis evdynis,

- i Irland :

Private company limited by shares or by guarantee,

- i Italien :

Società a responsabilità limitata,

- i Luxembourg :

Société à responsabilité limitée,

- i Nederlandene :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

- i Portugal :

Sociedade por quotas,

- i Det Forenede Kongerige :

Private company limited by shares or by guarantee .

Artikel 2

1 . Selskabet kan vaere et enkeltmandsselskab allerede ved stiftelsen samt blive det derved, at alle anparterne forenes paa én haand ( enkeltmandsselskab ).

2 . Indtil en senere samordning af de nationale bestemmelser i koncernlovgivningen har fundet sted, kan der i medlemsstaternes lovgivninger fastsaettes saerlige bestemmelser eller sanktioner for det tilfaelde, at :

a ) en fysisk person er eneste selskabsdeltager i flere selskaber, eller

b ) et enkeltmandsselskab eller enhver anden juridisk person er eneste selskabsdeltager i et selskab .

Artikel 3

Naar selskabet bliver et enkeltmandsselskab derved, at alle anparterne forenes paa én haand, skal oplysning herom samt om den eneste selskabsdeltagers identitet henlaegger i selskabets aktmappe eller indfoeres i registeret som omhandlet i artikel 3, stk . 1 og 2, i direktiv 68/151/EOEF eller i et offentligt tilgaengeligt register, der foeres af selskabet selv .

Artikel 4

1 . Eneste selskabsdeltager udoever de befoejelser, som tilkommer en generalforsamling .

2 . De beslutninger, som traeffes af den ene selskabsdeltager paa det i stk . 1 omhandlede omraade, indfoeres i en protokol eller nedfaeldes skriftligt .

Artikel 5

1 . Aftaler, som indgaas mellem den eneste selskabsdeltager og det selskab, han repraesenterer, indfoeres i en protokol eller nedfaeldes skriftligt .

2 . Medlemsstaterne kan undlade at anvende stk . 1 paa loebende transaktioner, der indgaas paa normale vilkaar .

Artikel 6

Naar en medlemsstat tillader, at et aktieselskab kan vaere et enkeltmandsselskab, i henhold til artikel 2, stk . 1, gaelder bestemmelserne i naervaerende direktiv .

Artikel 7

En medlemsstat behoever ikke at tillade enkeltmandsselskaber, hvis statens lovgivning giver individuelle virksomhedsindehavere mulighed for at stifte en virksomhed, hvis haeftelse er begraenset til en kapital, som er forbeholdt en bestemt erhvervsudoevelse, naar der for saadanne virksomheder fastsaettes garantier, som svarer til dem, der er foreskrevet i naervaerende direktiv eller i andre faellesskabsbestemmelser, der finder anvendelse paa de i artikel 1 angivne selskaber .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne saettere de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1 . januar 1992 . De underretter Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne kan fastsaette, at bestemmelserne i dette direktiv foerst finder anvendelse fra den 1 . januar 1993 paa selskaber, som allerede eksisterer pr . 1 . januar 1992 .

3 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21 . december 1989 .

Paa Raadets vegne

E . CRESSON

Formand

( 1 ) EFT nr . C 173 af 2 . 7 . 1988, s . 10.(2 ) EFT nr . C 96 af 17 . 4 . 1989, s . 92, og EFT nr . C 291 af 20 . 11 . 1989, s . 53.(3 ) EFT nr . C 318 af 12 . 12 . 1988, s . 9.(4 ) EFT nr . L 65 af 14 . 3 . 1968, s . 8.(5 ) EFT nr . L 222 af 14 . 8 . 1978, s . 11.(6 ) EFT nr. L 193 af 18 . 7 . 1983, s . 1.(7 ) EFT nr . L 26 af 30 . 1 . 1977, s. 1.(8 ) EFT nr . L 295 af 20 . 10 . 1978, s . 36.(9 ) EFT nr . L 378 af 31 . 12 . 1982, s . 47 .

( 10 ) EFT nr . C 287 af 14 . 11 . 1986, s . 1 .