31989L0665Úradný vestník L 395 , 30/12/1989 S. 0033 - 0035
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0048
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0048


Smernica Rady

z 21. decembra 1989

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác

(89/665/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže smernice o verejnom obstarávaní, najmä smernica Rady 71/305/EHS z 26. júla 1971 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác [4], naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/440/EHS [5] a smernica Rady 77/62/EHS z 21. decembra 1976 o koordinácii postupy verejného obstarávania dodania tovarov [6], naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/295/EHS [7], neobsahujú žiadne špecifické opatrenia zabezpečujúce ich účinné uplatňovanie;

keďže existujúce systémy na národnej úrovni a na úrovni spoločenstva zabezpečujúce ich aplikáciu, nie sú vždy primerané pre zabezpečenie zhody s relevantnými opatreniami spoločenstva najmä v etape, keď môžu byť porušenia korigované;

keďže liberalizácia verejného obstarávania konkurencii v spoločenstve si vyžaduje podstatné zvýšenie záruky transparentnosti a nediskriminácie; keďže k tomu, aby to malo hmatateľné efekty, musia byť aplikovateľné účinné a rýchle nástroje v prípade porušení práva Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, alebo národných pravidiel vykonávajúcich toto právo;

keďže v niektorých štátoch absencia účinných nástrojov alebo neprimerané existujúce nástroje bránia podnikom spoločenstva v predkladaní ponúk v členskom štáte v ktorom je obstarávateľ usadený; keďže z toho dôvodu musia príslušné členské štáty túto situáciu napraviť;

keďže hoci majú postupy pre udeľovanie verejných objednávok takú krátku dobu trvania, musia byť príslušné revízne orgány, medziiným, oprávnené prijať prechodné opatrenia, zamerané na zastavenie takého postupu, alebo na vykonávanie akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré môže prijať obstarávateľ; keďže krátka doba trvania postupov znamená, že horeuvedené porušenia by mali byť bezodkladne vybavené;

keďže je nevyhnutné zabezpečiť, aby primerané postupy existujúce vo všetkých členských štátoch umožňovali zrušiť rozhodnutia prijaté neoprávnene a kompenzovať osoby postihnuté porušením;

keďže pokiaľ sa podniky nesnažia o revíziu, nemôžu byť niektoré porušenia korigované kým nebudú prijaté špecifické mechanizmy;

keďže keď Komisia zváži, že bol v priebehu postupu udeľovania objednávky spáchaný jasný a zrejmý priestupok, mala by byť schopná upozorniť na to príslušné úrady členského štátu a príslušného obstarávateľa tak, aby mohli byť podniknuté vhodné opatrenia pre rýchlu nápravu údajného porušenia;

keďže aplikácia opatrení tejto smernice v praxi týkajúca sa fungovania národných revíznych postupov by mala byť znovu preverená v priebehu štyroch rokov od jej vykonávania, na základe informácií, ktoré majú dodať členské štáty,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia týkajúce sa postupov verejného obstarávania v rámci pôsobnosti smerníc 71/305/EHS a 77/62/EHS, ktoré umožnia účinne a čo možno najskôr preskúmať rozhodnutia prijaté obstarávateľmi, v súlade s podmienkami uvedenými v nasledovných článkoch, najmä v článku 2 ods. 7 z dôvodov, že také rozhodnutia porušili právo spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktoré ho vykonávajú.

2. Členské štáty zabezpečia, aby neexistovala žiadna diskriminácia medzi podnikmi, ktoré sa domnievajú, že boli poškodené v súvislosti s postupom verejného obstarávania, čo vyplýva z rozlišovania medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré vykonávajú právo spoločenstva, a ostatnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v tejto smernici.

3. Členské štáty zabezpečia, aby aspoň každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o uzavretie zmluvy na základe verejného obstarávania dodávky tovaru alebo prác, mohla uplatniť postupy preskúmavania na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu členské štáty stanoviť, ktorá bola alebo je poškodená údajným porušením. Členské štáty môžu najmä požadovať, aby osoba ktorá sa snaží o preskúmanie, musela vopred informovať obstarávateľa o údajnom porušení a o svojom úmysle požiadať o preskúmanie.

Článok 2

1. Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia týkajúce sa postupov preskúmavania uvedených v článku 1 zahŕňali právomoc:

a) prijať pri najbližšej príležitosti a formou predbežných konaní, dočasných opatrení s cieľom nápravy údajného porušenia, alebo prevencie voči ďalšiemu poškodeniu príslušných záujmov, vrátane opatrení na zastavenie alebo na zabezpečenie zastavenia pokračovania verejného obstarávania, alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia prijatého obstarávateľom;

b) zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie rozhodnutí prijatých protiprávne, vrátane odstránenia diskriminačných technických, hospodárskych alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predkladanie ponúk, zmluvných dokumentoch alebo v ktorýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa postupu verejného obstarávania;

c) odškodniť osoby poškodené porušením.

2. Právomoci uvedené v odseku 1 môžu byť poskytnuté samostatným orgánom, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmavania.

3. Postupy preskúmavania nemusia mať sami o sebe automatický rušiaci účinok na postupy verejného obstarávania, na ktoré sa vzťahujú.

4. Členské štáty môžu stanoviť, orgán môže pri posudzovaní, či prijať prechodné opatrenia, vziať do úvahy pravdepodobné dôsledky opatrení na všetky záujmy, ktoré budú pravdepodobne poškodené, ako aj na verejný záujem, a môže rozhodnúť, že také opatrenia neprijme v prípade, ak by ich nepriaznivé dôsledky prevýšili ich úžitok. Rozhodnutím o neprijatí prechodného opatrenia nie sú dotknuté ostatné nároky osoby usilujúcej sa o takéto opatrenia.

5. Členské štáty môžu stanoviť, že v prípadoch, keď požadovaná náhrada škody spôsobenej protiprávnym rozhodnutím, musí byť napadnuté rozhodnutie najprv zrušené orgánom, ktorý má potrebnú právomoc.

6. Účinky výkonu právomocí uvedených v odseku 1, na zmluvu uzavretú na základe verejného obstarávania, stanovia vnútroštátne právne predpisy.

S výnimkou prípadu, keď rozhodnutie musí byť zrušené pred priznaním náhrady škody, členský štát môže ďalej stanoviť, že po uzavretí zmluvy na základe verejného obstarávania, bude právomoc orgánu príslušný pre preskúmavanie limitovaná na priznanie náhrady ktorejkoľvek osobe poškodenej porušením.

7. Členské štáty zabezpečia účinný výkon rozhodnutí prijatých orgánmi príslušnými pre preskúmavanie.

8. Kde orgány príslušné pre preskúmavanie nemajú súdnu povahu, musia byť ich rozhodnutia písomne odôvodnené. Ďalej treba v takom prípade zabezpečiť, aby každé údajné protiprávne opatrenie prijaté preskúmavacím orgánom, alebo akýkoľvek údajný nedostatok pri uplatňovaní právomoci z neho vyplývajúcej, mohli byť predmetom súdneho preskúmania alebo preskúmania iným orgánom, ktorý sa považuje za súd v zmysle článku 177 zmluvy o EHS a ktorý je nezávislý od obstarávateľa, ako aj od preskúmavacieho orgánu.

Členovia takého nezávislého orgánu sú menovaní a zastávajú funkciu za tých istých podmienok ako sudcovia, pokiaľ ide o orgán príslušný pre ich menovanie, funkčné obdobie a ich odvolanie. Aspoň predseda tohto nezávislého orgánu má rovnakú právnu a profesionálnu kvalifikáciu ako sudcovia. Nezávislý orgán prijíma rozhodnutia podľa postupu, pri ktorom sú vypočuté obe strany, a tieto rozhodnutia sú právne záväzné spôsobom stanoveným každým členským štátom.

Článok 3

1. Komisia môže dať podnet na začatie konania podľa tohto článku, ak uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu obstarávania v oblasti pôsobnosti smerníc 71/305/EHS a 77/62/EHS došlo k jasnému a zrejmému porušeniu právnych predpisov spoločenstva v oblasti verejného obstarávania.

2. Komisia oznámi členským štátom a dotknutému obstarávateľovi dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu, že došlo k jasnému a zrejmému porušeniu, a vyžiada nápravu.

3. Do 21 dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 príslušný členský štát oznámi Komisii:

a) potvrdenie o tom, že porušenie bolo napravené; alebo

b) odôvodnenie, prečo nebola vykonaná náprava; alebo

c) oznámenie v tom zmysle, že konanie verejného obstarávania bolo prerušené buď obstarávateľom z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomocí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).

4. Odôvodnenie podľa ods. 3 písm. b) sa môže okrem iného opierať o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom súdneho alebo iného preskúmavacieho konania, alebo preskúmavania uvedeného v článku 2 ods. 8 V takom prípade informuje členský štát Komisiu o výsledkoch týchto konaní ihneď potom, čo budú známe.

5. Ak bolo podané oznámenie, že konanie verejného obstarávania bolo prerušené podľa ods. 3 písm. c), členský štát oznámi Komisii, ak sa v konaní znovu pokračuje, alebo ak sa začalo nové konanie verejného obstarávania týkajúce sa celkom alebo sčasti tej istej veci. Toto oznámenie potvrdí, že údajné porušenie bolo napravené, alebo obsahuje odôvodnenie, prečo nebola vykonaná žiadna náprava.

Článok 4

1. Najneskôr do štyroch rokov po vykonaní tejto smernice Komisia po porade s Poradným výborom pre verejné obstarávanie preskúma spôsob, akým boli ustanovenia tejto smernice vykonané, a ak to bude potrebné, navrhne jej úpravy.

2. K 1. marcu každého roku poskytnú členské štáty Komisii informácie o pôsobení ich vnútroštátnych postupov preskúmavania v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku. Povahu informácií stanoví Komisia po porade s Poradným výborom pre verejné obstarávanie.

Článok 5

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. decembra 1991.Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 1989

Za Radu

predsedníčka

É. Cresson

[1] Ú. v. ES C 230, z 28.8.1987, s. 6 a Ú. v. ES C 15, z 19.1.1989, s. 8.

[2] Ú. v. ES C 167, z 27.6.1988, s. 77 a Ú. v. ES C 323, z 27.12.1989.

[3] Ú. v. ES C 347, z 22.12.1987, s. 23.

[4] Ú. v. ES L 185, z 16.8.1971, s. 5.

[5] Ú. v. ES L 210, z 21.7.1989, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 13, z 15.1.1977, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 127, z 20.5.1988, s. 1.

--------------------------------------------------