31989L0629Úradný vestník L 363 , 13/12/1989 S. 0027 - 0029
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 3 S. 0191
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 3 S. 0191


Smernica Rady

zo 4. decembra 1989

o obmedzení emisií hluku civilných podzvukových lietadiel

(89/629/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva najmä na jej článok 84 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže uplatňovanie emisií hluku civilných podzvukových lietadiel má značné dôsledky na zabezpečenie leteckých dopravných služieb, najmä keď také normy ukladajú obmedzenia pre typy lietadiel, ktoré môžu byť prevádzkované aerolíniami, ako aj pre podporu investícií do lietadiel umožňujúcich a uľahčujúcich lepšie využitie existujúcich kapacít, vrátane letiskových; keďže smernica 80/50/EHS [4], upravená smernicou 83/206/EHS [5] stanovuje limity hluku;

keďže priorita programu Rady pre štúdie otázok leteckej dopravy sa vzťahuje na emisie z lietadiel vrátane hluku;

keďže program činnosti Európskych spoločenstiev v oblasti životného prostredia [6] jasne poukazuje na dôležitosť problému hluku a najmä na potrebu konania proti hluku spôsobenému leteckou dopravou;

keďže hluk z lietadiel by mal byť redukovaný, berúc do úvahy faktory životného prostredia, technickú uskutočniteľnosť a hospodárske dôsledky;

keďže je z toho dôvodu vhodné obmedziť dodatky k registrom civilných podzvukových prúdových lietadiel členských štátov na tie, ktoré vyhovujú normám špecifikovaným v časti II, kapitoly 3, zväzok 1, prílohy 16 ku Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie, 1988; keďže v súvislosti s vytvorením oblasti bez vnútorných hraníc, by bolo rozumné oslobodiť z týchto pravidiel lietadlá, ktoré boli zaregistrované v členských štátoch 1. novembra 1990; keďže z dôvodu slobody pohybu, ktorú by také pravidlá mali umožniť, je dôležité, aby výnimky boli limitované a tie, ktoré sú poskytnuté boli dôsledne monitorované a striktne časovo obmedzené;

keďže spoločné pravidlá by mali byť na tento účel zavedené v primeranom časovom rozsahu, aby zabezpečili harmonizovaný prístup v rámci existujúcich doplňujúcich pravidiel spoločenstva; keďže je to dôležité najmä z hľadiska posledných podnetov k liberalizácii európskej leteckej prepravy;

keďže práca vykonaná spoločenstvom v spolupráci s ostatnými medzinárodnými orgánmi ukázala, že obmedzenie dodatkov k registrom lietadiel členských štátov, ktoré nie sú schopné splniť normy hluku uvedené v kapitole 3 prílohy 16, by malo byť ako také limitované prospechom pre životné prostredie a mali by byť preto považované len za prvé štádium, po ktorom by mali nasledovať opatrenia limitujúce činnosť lietadiel ktoré nevyhovujú normám kapitoly 3 uvedenej prílohy 16,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Cieľom tejto smernice je vytvorenie prísnejších pravidiel na obmedzenie emisií hluku civilných podzvukových prúdových lietadiel.

2. Táto smernica sa nevzťahuje nalietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou 34000 kg a menej, alebo s kapacitou 19 miest.

Článok 2

1. Členské štáty zabezpečia, aby od 1. novembra 1990 civilné podzvukové prúdové lietadlá registrované po tomto dátume na ich území, nemohli byť prevádzkované na území ostatných členských štátov, pokiaľ im nebolo udelené osvedčenie o hluku týkajúce sa noriem ktoré sa minimálne rovnajú normám uvedeným v časti II, kapitoly 3, zväzku I, prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie 1988.

2. Odsek 1 sa nepoužije pre lietadlá zapísané do registrov členských štátov k 1. novembru 1990.

3. Územie podľa odseku 1 nezahŕňa zámorské departmenty uvedené v článku 227 ods. 2 zmluvy.

Článok 3

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia potrebné k tomu, aby zabezpečili, že ciele stanovené v článku 1ods. 1 nebudú zmarené napr. formou leasingovej dohody.

Článok 4

Členské štáty môžu udeliť výnimku z článku 2 pre:

a) lietadlá historického významu;

b) lietadlá používané prevádzkovateľmi členského štátu pred 1. novembrom 1989 na základe ešte platnej kúpnonájomnej alebo leasingovej zmluvy, a ktoré v tejto súvislosti boli registrované v nečlenskom štáte;

c) lietadlá prenajaté prevádzkovateľovi nečlenského štátu, ktoré boli z tohto dôvodu vymazané z registra členského štátu;

d) lietadlá, ktoré nahrádzajú ekvivalentný počet lietadiel zničených pri nehodách a ktoré prevádzkovateľ nie je schopný nahradiť porovnateľnými lietadlami s osvedčením o hluku ako ukladá článok 2 ods. 1, za predpokladu, že registrácia náhradného lietadla sa vykoná v priebehu jedného roka nasledujúceho po zničení;

e) lietadlá poháňané motormi s obtokovým pomerom 2 a viac.

Článok 5

Členské štáty môžu udeliť výnimky z článku 2 pre počiatočné obdobie až do troch rokov, obnoviteľné na obdobie do dvoch rokov za predpokladu, že také výnimky budú platiť do 31. decembra 1995 pre:

- lietadlá, ktoré sú prenajaté z nečlenského štátu na krátku dobu, za predpokladu, že prevádzkovateľ preukáže, že je to bežná prax v jeho odvetví priemyslu a že jeho činnosť by bola inak nepriaznivo ovplyvnená,

- lietadlá pri ktorých prevádzkovateľ preukáže, že jeho činnosť by bola inak nepriaznivo ovplyvnená v značnom rozsahu.

Článok 6

1. Členský štát poskytujúci výnimku o tom informuje príslušné orgány členských štátov a Komisiu.

2. Členské štáty uznajú výnimky udelené inými členskými štátmi na základe článkov 4 a 5.

Článok 7

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia v súlade s touto smernicou do 30 septembra 1990.

2. Členské štáty oznámia Komisii texty hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijali v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 4. decembra 1989

Za Radu

predseda

M. Delebarre

[1] Ú. v. ES C 37, 14.12.1989, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 158, 26.6.1989, s. 492.

[3] Ú. v. ES C 221, 28.8.1989, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 18, 24.1.1980, s. 26.

[5] Ú. v. ES L 117, 4.5.1983, s. 15.

[6] Ú. v. ES C 328, 7.12.1987, s. 1.

--------------------------------------------------