31989L0595Úradný vestník L 341 , 23/11/1989 S. 0030 - 0032
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0024
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0024


Smernica Rady

z 10. októbra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/452/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť a o opatreniach uľahčujúcich účinné uplatňovanie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/453/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť

(89/595/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä jej článok 49, 57 ods. 1 a prvú a tretiu vetu odseku 2 a článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže druhý pododsek článku 1 ods. 3 smernice 77/453/EHS [4] stanovuje zásadu vyváženého a koordinovaného vzťahu teoretického a odborného vzdelávania s klinickým vzdelávaním, i keď sa nestanovil žiaden konkrétny pomer; keďže článok 1 ods. 4 stanovuje, že Rada konajúca na základe návrhu Komisie rozhodne, či by sa mali tieto ustanovenia ponechať, zmeniť alebo doplniť;

keďže na základe tohto posúdenia a najmä vzhľadom na zvýšené požiadavky týkajúce sa úrovne znalostí sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť je vhodné, aby sa zmenil a doplnil článok 1 ods. 4 smernice 77/453/EHS tak, aby teoretická výučba tvorila minimálne jednu tretinu a klinická výučba aspoň jednu polovicu minimálneho cyklu vzdelávania uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. b) tejto smernice; keďže vzhľadom na tento pomer je potrebné presnejšie definovať teoretickú a klinickú výučbu;

keďže je tiež potrebné upresniť, tak ako v prípade podobných ustanovení v ostatných smerniciach týkajúcich sa zdravotníckych povolaní, že zoznam subjektov v prílohe k smernici 77/453/EHS nie je reštriktívny a aby sa používali štandardné termíny ako "teoretická výučba" a "klinická výučba" v smernici 77/453/EHS a v nadpisoch príloh k tejto smernici; keďže je tiež rovnako potrebné zosúladiť znenie určitých ustanovení smernice 77/452/EHS [5] naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 89/594/EHS [6] s podobnými ustanoveniami smernice Rady 75/362/EHS zo 16. júna 1975 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o odborných kvalifikáciách v medicíne, vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby [7], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 89/594/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 77/452/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 6 ods. 3 sa nahrádza takto:

"3. Ak sú hostiteľskému členskému štátu známe závažné a určité skutočnosti, ktoré sa pred usadením dotknutej osoby v tomto štáte stali mimo jeho územia a môžu mať vplyv na dotknutú činnosť, môže informovať členský štát pôvodu alebo členský štát, z ktorého cudzí štátny príslušník prichádza.

Členský štát pôvodu alebo členský štát, z ktorého cudzí štátny príslušník prichádza, overí správnosť údajov, ak tieto môžu mať vplyv na dotknutú činnosť v tomto štáte. Orgány tohto štátu rozhodnú o povahe a rozsahu potrebného prešetrenia a informujú hostiteľský členský štát o následných opatreniach, ktoré prijmú vo vzťahu k osvedčeniam alebo dokladom, ktoré vydali.

Členské štáty zabezpečia dôvernosť poskytnutých údajov."

2. Článok 7 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Ak sú hostiteľskému členskému štátu známe závažné a určité skutočnosti, ktoré sa pred usadením dotknutej osoby v tomto štáte stali mimo jeho územia a môžu mať vplyv na dotknutú činnosť, môže informovať členský štát pôvodu alebo členský štát, z ktorého cudzí štátny príslušník prichádza.

Členský štát pôvodu alebo členský štát, z ktorého cudzí štátny príslušník prichádza, overí správnosť údajov, ak tieto môžu mať vplyv na dotknutú činnosť v tomto štáte. Orgány tohto štátu rozhodnú o povahe a rozsahu potrebného prešetrenia a informujú hostiteľský členský štát o dôsledkoch, ktoré vyvodia z informácií poskytnutých podľa odseku 1."

3. Vkladá sa nasledovný článok:

"Článok 10a

Ak hostiteľský členský štát pre začatie a výkon jednej z činností uvedených v článku 1 vyžaduje od vlastných štátnych príslušníkov zloženie prísahy alebo čestné vyhlásenie a ak táto forma prísahy alebo čestného vyhlásenia nemôže byť použitá v prípade štátnych príslušníkov ostatných členských štátov, zabezpečí, aby bola dotknutým osobám umožnená iná vhodná a rovnocenná forma prísahy alebo čestného vyhlásenia.";

4. Za druhý pododsek článku 11 ods. 1 sa vkladá tento text:

"Na tento účel a na doplnenie vyhlásenia uvedeného v odseku 2, týkajúceho sa služieb, ktoré sa majú poskytovať, môžu členské štáty, nakoľko to dovoľuje plnenie ustanovení týkajúcich sa profesijnej etiky prijatej na ich území, naviac vyžadovať buď potrebnú dočasnú registráciu alebo formálne členstvo v profesijnej organizácii, orgáne alebo, ako alternatívu, registráciu za predpokladu, že takáto registrácia alebo členstvo nezabránia, alebo akýmkoľvek spôsobom neskomplikujú poskytovanie služieb, ani nespôsobia akékoľvek dodatočné náklady pre osobu poskytujúcu tieto služby.";

5. Článok 14 sa vypúšťa.

Článok 2

Smernica 77/453/EHS sa týmto mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku 1 sa ods. 2 písm. b), ods. 3 a ods. 4 sa nahrádzajú takto:

"2. b) denné štúdium konkrétneho odborného charakteru, ktoré musí obsahovať predmety stanovené v prílohe k tejto smernici a trvať tri roky alebo 4600 hodín teoretickej a klinickej výučby.

3. Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie, ktoré vzdelávajú sestry, zodpovedali za koordináciu teoretickej a klinickej výučby.

a) "Teoretická výučba"; znamená:

tú časť vzdelávania sestier, na základe ktorej študujúce sestry získavajú znalosti, vedomosti a profesionálne zručnosti potrebné pre plánovanie, poskytovanie a vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Táto výučba sa vykonáva v zdravotných školách a iných vzdelávacích zariadeniach na základe výberu vzdelávacej inštitúcie a uskutočňuje ju zbor učiteľov zdravotných škôl a iné príslušné osoby.

b) "Klinická výučba"; znamená:

tú časť vzdelávania zdravotníckeho personálu, počas ktorej študujúce sestry ako súčasť tímu pri nepriamom kontakte so zdravými alebo chorými jednotlivcami a/alebo verejnosťou učia plánovať, poskytovať a vyhodnocovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. Študujúce sestry sa učia nielen byť členkami tímu, ale aj takýto tím viesť a organizovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, vrátane zdravotníckej výchovy jednotlivcov a malých skupín v zdravotníckych zariadeniach alebo na verejnosti.

Táto výučba sa uskutočňuje v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach a na verejnosti pod vedením učiteľov, ktorými sú sestry, a v spolupráci a podporou ďalších kvalifikovaných sestier. Tohto vyučovacieho procesu sa môže zúčastniť aj iný kvalifikovaný personál.

Študujúce sestry sa zúčastnia na práci príslušných oddelení, pokiaľ táto práca prispeje k ich odbornému vzdelávaniu a umožní im, aby sa naučili prevziať zodpovednosť súvisiacu s ošetrovateľskou starostlivosťou.

4. Teoretická výučba uvedená v časti A prílohy musí byť vyvážená, koordinovaná s klinickou výučbou uvedenou v časti B prílohy tak, aby bolo možné znalosti a skúsenosti uvedené v odseku 1 tohto článku nadobudnúť primeraným spôsobom. Doba teoretickej výučby tvorí minimálne jednu tretinu a doba klinickej výučby minimálne jednu polovicu minimálnej doby vzdelávania uvedenej v odseku 2 písm. b).";

2. príloha sa mení a dopĺňa nasledovne:

a) úvodná veta sa nahrádza takto: "Program vzdelávania ukončený udelením diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o odbornej kvalifikácii sestry všeobecnej starostlivosti pozostáva z dvoch častí a minimálne z tých predmetov, ktoré sú uvedené nižšie. Výučba jedného alebo viacerých z týchto predmetov sa môže poskytnúť ako súčasť iných kurzov alebo v spojení s nimi.";

(b) nadpisy častí A a B sa menia a dopĺňajú nasledovne:

- v španielskej verzii "A. Enseñanza teórica y técnica" sa nahrádza výrazom "A. Enseñanza teórica" a "B. Enseñanzas de enfermería clínica" sa nahrádza výrazom "B. Enseñanza clínica",

- v dánskej verzii "A. Teoretisk og teknisk undervisning" sa nahrádza výrazom "A. Teoretisk undervisning",

- v nemeckej verzii "A. Theoretischer und technischer Unterricht" sa nahrádza výrazom "A. Theoretischer Unterricht" a "B. Klinisch-praktische Krankenpflege-Ausbildung" sa nahrádza výrazom "B. Klinische Unterweisung",

- v gréckej verzii "A. Θεωρητική και πρακτική διδασκαλία" sa nahrádza výrazom "A. Θεωρητική διδασκαλία" a "B. Κλινική διδασκαλία τον νοσοκόμον" sa nahrádza výrazom "B. Κλινική διδασκαλία",

- v anglickej verzii "A. Theoretical and technical instruction" sa nahrádza výrazom "A. Theoretical instruction",

- vo francúzskej verzii "A. Enseignement théorique et technique" sa nahrádza výrazom "A. Enseignement théorique" a "B. Enseignement infirmier clinique" sa nahrádza výrazom "B. Enseignement clinique",

- v talianskej verzii "A. Insegnamento teorico e tecnico" sa nahrádza výrazom "A. Insegnamento teorico" a "B. Insegnamento infermieristico clinico" sa nahrádza výrazom "B. Insegnamento clinico",

- v holandskej verzii "A. Theoretisch en technisch onderwijs" sa nahrádza výrazom "A. Theoretisch onderwijs",

- v portugalskej verzii "A. Ensino teórico e técnico" sa nahrádza výrazom "A. Ensino teórico" a "B. Ensino clínico da enfermagem" sa nahrádza výrazom "B. Ensino clínico".

Článok 3

Kurzy odborného vzdelávania pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, ktoré sa začali pred 13. októbrom 1991 podľa predchádzajúceho systému v súlade s článkom 1 smernice 77/453/EHS, sa môžu dokončiť v súlade s tým systémom.

Článok 4

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 13. októbra 1991. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 10. októbra 1989

Za Radu

predseda

F. Doubin

[1] Ú. v. ES C 20, 26.1.1988, s. 10 a Ú. v. ES C 322, 15.12.1988, s. 22.

[2] Ú. v. ES C 235, 12.9.1988, s. 68 a Ú. v. ES C 256, 9.10.1989.

[3] Ú. v. ES C 134, 24.5.1988, s. 27.

[4] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 8.

[5] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 341, 23.11.1989, s. 19.

[7] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 1.

--------------------------------------------------