31989L0556Úradný vestník L 302 , 19/10/1989 S. 0001 - 0011
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 30 S. 0166
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 30 S. 0166


Smernica Rady

z 25. septembra 1989

o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín

(89/556/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže použitie embryí domáceho hovädzieho dobytka je časťou účinnej politiky šľachtenia, ktorá vedie k vyššej produktivite a zvyšuje rozpätie tohto sektora; keďže navyše voľný pohyb takýchto embryí by mal podporiť racionálny rozvoj so zohľadnením použitia optimálnych výrobných faktorov;

keďže ustanovenia týkajúce sa zdravotných problémov zvierat v obchode s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci spoločenstva, ktoré sa nachádzajú v smernici 64/432/EHS [4], naposledy zmenenej smernicou 89/360/EHS [5]; keďže navyše smernica 72/462/EHS [6], naposledy zmenená smernicou 89/227/EHS [7], obsahuje ustanovenia o problémoch veterinárnych kontrol dovozu hovädzieho dobytka a ošípaných z tretích krajín;

keďže týmito ustanoveniami sa zabezpečilo, že vzhľadom na obchod a dovoz hovädzieho dobytka a ošípaných do spoločenstva z tretích krajín táto krajina pôvodu zaručuje, že sa splnili kritériá zdravia zvierat, takže riziko šírenia ochorení zvierat sa prakticky vylúčilo; keďže napriek tomu existuje určité riziko šírenia týchto ochorení v prípade obchodu s embryami;

keďže v spojitosti s politikou spoločenstva, ktorou sa harmonizujú vnútroštátne opatrenia pre zdravie zvierat upravujúce obchod so zvieratami a živočíšnymi produktmi v rámci spoločenstva, je v súčasnosti nevyhnutné vytvoriť harmonizovaný systém obchodu s embryami hovädzieho dobytka v rámci spoločenstva a ich dovozu do spoločenstva;

keďže v spojitosti s obchodom s embryami v rámci spoločenstva malo by byť povinnosťou členského štátu, v ktorom sa embryá zbierajú, zabezpečiť, aby takéto embryá odobrali a spracovali schválené a kontrolované tímy na odber embryí, pretože sú získané od zvierat, ktorých zdravotný stav zabezpečuje, že je odstránené riziko šírenia chorôb zvierat; a sú zbierané, spracované, skladované a trasportované v súlade s predpismi, ktoré chránia ich zdravotný stav, a sú sprevádzané počas presunu do krajiny určenia zdravotným osvedčením, ktoré zabezpečuje, že táto povinnosť je splnená;

keďže rozdiely v postupoch dodržiavaných v rámci spoločenstva, týkajúce sa vakcinácie proti slintačke a krívačke, potvrdzuje ponechanie časovo obmedzených výnimiek pre čerstvé embryá, ktoré oprávňujú požiadavky členských štátov na dodatočnú ochranu proti tejto chorobe;

keďže by sa mal zostaviť zoznam tretích krajín, ktorý berie do úvahy kritériá zdravia zvierat, z ktorých môžu byť embryá dovážané do spoločenstva; keďže bez toho, aby bol dotknutý takýto zoznam, členské štáty nesmú schváliť dovoz, iba ak embryá odobrali, spracovali a skladovali tímy pre odber embryí, ktoré dosahujú určité normy a ktoré sú úradne kontrolované; keďže navyše z pohľadu krajín v zozname špecifické zdravotné podmienky zvierat by sa mali stanoviť podľa okolností; keďže kontroly na mieste sa môžu vykonávať, aby sa overil súlad s týmito normami;

keďže aby sa zabránilo prenosu určitých nákazlivých ochorení, kontroly dovozu by sa mali vykonať, keď zásielka embryí prichádza na územie spoločenstva, okrem prípadu vonkajšieho tranzitu;

keďže v prípade vnútorného tranzitu sa musia definovať opatrenia, ktoré majú členské štáty prijať po uskutočnení týchto kontrol;

keďže Komisia by mala byť poverená prijatím určitých opatrení na vykonanie tejto smernice; keďže na tento účel by sa mali vytvoriť postupy na spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi;

keďže táto smernica neovplyvňuje obchod s embryami získanými, ošetrenými alebo skladovanými pred dátumom, od ktorého členské štáty musia dosiahnuť súlad s touto smernicou,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Táto smernica stanovuje zdravotné podmienky zvierat, ktorými sa riadi obchod s čerstvými a zmrazenými embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na embryá, ktoré boli počaté in vitro, ani na embryá, u ktorých sa zisťovalo pohlavie, delili sa jadrá, ktoré sa klonovali, alebo sa u nich uskutočnila akákoľvek manipulácia v rozpore s nedotknuteľnosťou "zona pellucida".

Do 1. januára 1992 Komisia predloží Rade správu o podmienkach zahrnutia týchto embryí do pôsobnosti tejto smernice, prípadne pripojí aj súvisiace návrhy.

Rada rozhodne o týchto návrhoch kvalifikovanou väčšinou.

Článok 2

Na účely tejto smernice možno podľa potreby použiť definície uvedené v článku 2 smernice 64/432/EHS a v článku 2 smernice 72/462/EHS.

Okrem toho sa pod nasledujúcimi pojmami rozumejú:

a) "embryo" – počiatočné vývojové štádium domáceho hovädzieho dobytka, keď sa môže preniesť na chovnú kravu – príjemkyňu;

b) "tím pre odber embryí" – skupina technikov alebo úradne uznaná štruktúra, kontrolovaná veterinárom tímu, ktorý je kompetentný na prevzatie zodpovednosti za odber, ošetrenie a skladovanie embryí v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe A;

c) "veterinár tímu" – veterinár zodpovedný za dozor nad tímom pre odber embryí v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe A;

d) "súbor embryí" – množstvo embryí, ktoré pochádzajú z jedného odberu, od rovnakej darkyne a majú jedno osvedčenie;

e) "krajina odberu" – členský štát alebo tretia krajina, kde sa embryá vyprodukovali, odobrali, ošetrili, prípadne skladovali a odkiaľ sú expedované do členského štátu;

f) "schválené diagnostické laboratórium" – laboratórium umiestnené na území členského štátu alebo tretej krajiny, ktoré schválil kompetentný veterinárny orgán na vykonávanie diagnostických vyšetrení stanovených touto smernicou.

KAPITOLA II Predpisy pre obchod v rámci spoločenstva

Článok 3

Každý členský štát zabezpečí, aby sa embryá nevyvážali z jeho územia na územie iného členského štátu, ak nespĺňajú tieto podmienky:

a) museli byť oplodnené umelou insemináciou semenom darcu zo strediska odberu semena, ako je uvedené v článku 2 b) smernice 88/407/EHS [8].

Podľa postupu stanoveného v článku 18 môže Komisia povoliť obchod s embryami pre určité zvláštne plemená, oplodnené prirodzeným spôsobom býkmi, ktorých zdravotný stav je v súlade s prílohou B uvedenej smernice;

b) museli sa odobrať domácemu hovädziemu dobytku, ktorého zdravotný stav je v súlade s prílohou B tejto smernice;

c) musel ich odobrať, ošetriť a skladovať tím pre odber embryí schválený v súlade s článkom 5 (1);

d) musel ich odobrať, ošetriť a skladovať tím pre odber v súlade s prílohou A tejto smernice;

e) muselo k nim byť po dobu ich transportu do členského štátu určenia doložené zdravotné osvedčenie v súlade s článkom 6 (1).

Článok 4

1. Členské štáty, ktoré nevykonávajú vakcináciu proti slintačke a krívačke, môžu do 31. decembra 1992:

- zakázať vstup čerstvých embryí z členských štátov, kde sa vykonáva vakcinácia, na ich územie,

- žiadať v prípade dovozu zmrazených embryí z členských štátov, kde sa vykonáva vakcinácia, navyše, aby:

i) darkyne pochádzali z chovu:

- kde nebolo žiadne zviera očkované proti slintačke a krívačke 30 dní pred odberom,

- ktorý nie je predmetom zákazu ani karanténnych opatrení podľa smernice 64/432/EHS,

ii) embryá sa museli skladovať podľa schválených podmienok počas minimálnej lehoty 30 dní pred odoslaním,

2. Do 1. januára 1992 Rada preskúma tento článok na základe správy Komisie, ktorú dopĺňajú návrhy.

Článok 5

1. Tímu pre odber embryí v zmysle článku 3 c) sa udelí schválenie len vtedy, ak sú dodržané ustanovenia prvej kapitoly prílohy A a ak je tím pre odber embryí schopný splniť ostatné ustanovenia tejto smernice.

Každá väčšia zmena v organizácii tímu sa musí oznámiť príslušnému úradu.

Schválenie tímu sa musí obnoviť vždy, keď je nahradený veterinár tímu alebo sú vykonané väčšie zmeny v organizácii tímu alebo v laboratóriu, alebo vo vybavení, ktoré je k dispozícii.

Úradný veterinár kontroluje dodržiavanie týchto opatrení. Schválenie sa zruší, pokiaľ sa jedno alebo viac opatrení prestalo dodržiavať.

2. Každý schválený tím pre odber embryí zaregistruje kompetentný úrad príslušného členského štátu, každý tím dostane veterinárne registračné číslo. Zoznam odberových tímov s ich veterinárnym registračným číslom zašle každý členský štát ostatným členským štátom a Komisii, títo všetci sú rovnako informovaní o každej zmene vykonanej v tomto zozname.

Ak sa členský štát domnieva, že tím pre odber embryí nedodržiava alebo prestal dodržiavať ustanovenia, ktoré upravujú schválenie v inom členskom štáte, informuje o tom kompetentné orgány tohto členského štátu. Ten prijme všetky nevyhnutné kroky a oboznámi kompetentné úrady ostatných členských štátov s prijatými rozhodnutiami a s dôvodmi na ich prijatie.

Ak sa prvý členský štát obáva, že sa neprijali nevyhnutné opatrenia alebo sú nedostatočné, informuje o tom Komisiu, ktorá požiada o stanovisko jedného alebo viacerých veterinárnych znalcov. V zmysle tohto stanoviska môžu byť členské štáty oprávnené podľa postupu stanoveného v článku 17 dočasne zakázať vstup embryí, ktoré odobral daný tím, na svoje územie.

Takéto oprávnenie sa môže odvolať v súlade s postupom stanoveným v článku 17 na základe nového stanoviska, ktoré vypracuje jeden alebo viacerí veterinárni znalci.

Veterinárni znalci musia byť štátnymi príslušníkmi iného členského štátu, ako sú štáty zainteresované v spore.

3. Podrobné predpisy uplatňovania tohto článku sa prijmú podľa postupu stanoveného v článku 18.

Článok 6

1. Každá zásielka sa doplní zdravotným osvedčením, ktoré vystavil úradný veterinár členského štátu odberu na formulári zodpovedajúcom vzoru prílohy C. Pre každú zásielku sa vystaví samostatné osvedčenie.

2. Zdravotné osvedčenie musí:

a) pozostávať len z jedného listu a byť napísané najmenej v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu určenia;

b) byť určené len pre jedného príjemcu;

c) sprevádzať zásielku embryí až na jej miesto určenia v origináli.

KAPITOLA III Predpisy pre dovoz z tretích krajín

Článok 7

1. Embryá sa dovážajú len z tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré sú uvedené v zozname vyhotovenom podľa postupu stanoveného v článku 18. Tento zoznam sa môže doplniť alebo zmeniť podľa rovnakého postupu.

2. Pre rozhodnutie, či sa tretia krajina, alebo časť tejto krajiny môže uviesť v zozname uvedenom v odseku 1, je potrebné brať do úvahy najmä:

a) zdravotný stav dobytka, ostatných domácich zvierat a voľne žijúcich zvierat v tretej krajine najmä vzhľadom na exotické nákazy zvierat a na zdravotnú situáciu životného prostredia tejto krajiny, ktorá by mohla uškodiť zdraviu zvierat členských štátov;

b) pravidelnosť a rýchlosť informácií poskytovaných treťou krajinou, čo sa týka výskytu nákazlivých chorôb zvierat na ich území, najmä nákaz uvedených v zoznamoch A a B Medzinárodného úradu pre nákazy;

c) predpisy tretej krajiny na prevenciu a boj proti nákazám zvierat;

d) štruktúru veterinárnych služieb tretej krajiny a právomoci, ktorými disponujú;

e) organizáciu a vykonávanie opatrení prevencie a boja proti prenosným chorobám zvierat;

f) záruky, ktoré môže dať tretia krajina vzhľadom na predpisy uvedené v tejto smernici.

3. Zoznam uvedený v odseku 1 a všetky v ňom vykonané zmeny sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 8

1. Podľa postupu stanoveného v článku 18 sa vypracuje zoznam tímov pre odber embryí, ktoré sú oprávnené v tretích krajinách odoberať, ošetrovať alebo skladovať embryá určené do členských štátov. Tento zoznam sa môže zmeniť alebo doplniť podľa rovnakého postupu.

2. Pre rozhodnutie, či tím pre odber embryí v tretej krajine môže byť zapísaný do zoznamu uvedenom v odseku 1, treba brať do úvahy najmä veterinárnu kontrolu vykonávanú v tejto krajine nad systémami odberu embryí, právomoci, akými veterinárne služby disponujú, a dozor vykonávaný nad tímami pre odber embryí.

3. Tím pre odber embryí môže byť zapísaný do zoznamu uvedeného v odseku 1, ak:

a) vykonáva svoju činnosť v tretej krajine alebo v častiach krajiny, ktoré sú zapísané v zozname uvedenom v článku 7, odseku 1;

b) vyhovuje požiadavkám prílohy A;

c) úradne ho schválili pre vývozy do spoločenstva veterinárne služby príslušnej tretej krajiny a

d) aspoň dvakrát ročne ho kontroluje úradný veterinár príslušnej tretej krajiny.

Článok 9

1. Dovoz embryí z území tretej krajiny alebo z časti území tretej krajiny, ktoré sú uvedené v zozname vyhotovenom podľa článku 7, odseku 1, sa uskutoční, len ak embryá:

a) pochádzajú od darkýň, ktoré bezprostredne pred odberom žili najmenej šesť mesiacov na území príslušnej tretej krajiny, a to najviac v dvoch stádach, ktoré zodpovedajú minimálne podmienkam uvedeným v odseku 2;

b) zodpovedajú zdravotným podmienkam, ktoré sa prijali v súlade s postupom uvedeným v článku 18 pre dovozy embryí z príslušnej krajiny.

Pre prijatie predpisov uvedených v prvom pododseku treba mať na zreteli:

a) zdravotnú situáciu v okolí miesta odberu embryí, najmä vo vzťahu k nákazám uvedeným v zozname A Medzinárodného úradu pre nákazy;

b) zdravotný stav stáda, ktorého sa odber týka, vrátane predpísaných vyšetrení;

c) zdravotný stav darkyne a predpísané vyšetrenia;

d) podmienky vzťahujúce sa na odber, ošetrenie a na skladovanie embryí.

2. Pre stanovenie veterinárnych zdravotných podmienok v súlade s odsekom 1, týkajúcim sa tuberkulózy, bovinnej brucelózy a enzootickej leukózy hovädzieho dobytka, tvoria základ normy uvedené v prílohách A a G smernice 64/432/EHS. V jednotlivých prípadoch je možné podľa postupu stanoveného v článku 18 rozhodnúť o odchýlkach od týchto ustanovení, ak príslušná tretia krajina poskytne podobné, prinajmenšom rovnocenné veterinárne zdravotné záruky.

3. Článok 4 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 10

1. Dovoz embryí je povolený len po predložení zdravotného osvedčenia, vystaveného a podpísaného úradným veterinárom tretej krajiny odberu.

Toto osvedčenie musí:

a) byť vyhotovené minimálne v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch členského štátu určenia a v úradnom jazyku alebo v jazykoch členského štátu, kde sa vykonáva kontrola dovozu podľa článku 11;

b) byť určené len jednému príjemcovi;

c) sprevádzať embryá v originálnom exemplári.

2. Na zdravotné osvedčenie sa musí použiť formulár v súlade so vzorom vyhotoveným podľa postupu stanoveného v článku 18.

Článok 11

1. Každá zásielka embryí, ktorá vstúpi na územie spoločenstva, sa pred uvedením do voľného obehu alebo colným odbavením podriadi kontrole.

Vstup takýchto embryí do spoločenstva sa zakáže, ak dovozná kontrola pri vstupe odhalí, že:

- embryá nepochádzajú z územia tretej krajiny ani jej častí podľa zoznamu vyhotoveného podľa článku 7, odseku 1,

- embryá neodobral, nespracoval a neuskladnil tím na odber embryí zo zoznamu uvedeného v článku 8, odseku 1,

- embryá pochádzajú z tretej krajiny alebo jej častí, z ktorých je dovoz podľa článku 14, odseku 2, zakázaný,

- zdravotné osvedčenie, ktoré sprevádza embryá, nie je v súlade s podmienkami uvedenými a stanovenými podľa článku 10.

Tento odsek sa neuplatňuje pre zásielky embryí, ktoré prichádzajú na colné územie spoločenstva a podriadia sa colnému odbaveniu prepravovaného tovaru s miestom určenia mimo daného územia.

Avšak uplatňuje sa, ak sa upustí od colného prepravného odbavenia počas prepravy cez územie spoločenstva.

2. V prípade podozrenia kontaminácie embryí patogenickými organizmami členský štát určenia môže prijať nevyhnutné opatrenia vrátane uskladnenia v karanténe na to, aby získal konečné potvrdenie.

3. Ak bol dovoz embryí z akýchkoľvek dôvodov stanovených v odsekoch 1 a 2 zakázaný a vyvážajúca tretia krajina nepovolí počas 30 dní návrat embryí, kompetentný veterinárny úrad členského štátu určenia môže nariadiť ich zneškodnenie.

Článok 12

Ku každej zásielke embryí, ktorej dovoz do spoločenstva povolil členský štát na základe kontroly uvedenej v článku 11, odseku 1, sa musí pri odoslaní na územie iného členského štátu doložiť originál veterinárneho zdravotného osvedčenia alebo jeho overená kópia, ktorú v oboch prípadoch potvrdil kompetentný úrad zodpovedný za vykonanie kontrol v súlade s článkom 11.

Článok 13

Všetky vzniknuté náklady pri uplatňovaní opatrení článku 11, odsekov 2 a 3, uhradí odosielateľ, prijímateľ zásielky alebo ich zástupcovia bez toho, aby členský štát poskytol za ne náhradu.

KAPITOLA IV Ochranné predpisy a kontrolné opatrenia

Článok 14

1. Ak prepuknú alebo sa rozšíria nákazlivé veterinárne choroby, ktoré môžu prenášať embryá, alebo ak si to vyžaduje iný dôvod týkajúci sa zdravia zvierat, ktorý by mohol ohroziť zdravie dobytka v členskom štáte:

- na území postihnutého členského štátu sa môžu uplatňovať ochranné opatrenia stanovené v článku 9 smernice 64/432/EHS,

- na celom území alebo časti územia postihnutej tretej krajiny členský štát určenia zakáže dovoz takýchto embryí, či sú dovážané priamo, alebo nepriamo cez iný členský štát, buď z celého, alebo z časti územia tretej krajiny.

2. Členské štáty musia ihneď oznámiť Komisii a ostatným členským štátom opatrenia, ktoré urobili podľa odseku 1, alebo ich zrušenie spolu s dôvodmi, pre ktoré tak spravili.

V súlade s postupom stanoveným v článku 17 sa môže rozhodnúť, že tieto opatrenia sa musia zmeniť, najmä aby sa zosúladili s opatreniami, ktoré prijali iné členské štáty, alebo sa musia zrušiť.

3. Ak nastane situácia predpokladaná v odseku 1 a ak je nevyhnutné, aby ostatné členské štáty taktiež uplatňovali opatrenia prijaté podľa tohto odseku, ktoré sa zmenia v prípade potreby podľa odseku 2, podniknú sa primerané kroky v súlade s postupom stanoveným v článku 17. Opätovný vstup dovozu z postihnutej tretej krajiny sa povolí podľa rovnakého postupu.

Článok 15

1. Veterinárni znalci Komisie môžu vykonávať kontroly na mieste v spolupráci s kompetentnými úradmi členských štátov alebo tretích krajín v takom rozsahu, ako to bude nevyhnutné na zaistenie jednotného uplatňovania tejto smernice.

Krajina odberu, na ktorej území sa vykonáva kontrola, poskytne znalcom všetku potrebnú pomoc pri plnení ich poslania. Komisia informuje príslušnú krajinu odberu o výsledku vykonaných kontrol.

Príslušná krajina odberu prijme opatrenia, ktoré sa ukazujú byť potrebné na splnenie výsledkov kontroly. Ak krajina odberu neprijme uvedené opatrenia, Komisia môže po prešetrení situácie v Stálom veterinárnom výbore poveriť členské štáty, aby odmietli vstup na ich územie embryám získaným, ošetreným alebo uskladneným tímom pre odber, alebo môže odobrať súhlas v prípade tretích krajín.

2. Všeobecné ustanovenia pre uplatnenie tohto článku, najmä týkajúce sa frekvencie a spôsobov výkonu kontrol uvedených v prvom pododseku odseku 1, sa stanovia podľa postupu uvedeného v článku 18.

KAPITOLA V Záverečné ustanovenia

Článok 16

Zmeny, ktoré sa musia vykonať v prílohách, najmä z hľadiska ich prispôsobenia technologickému vývoju, sa stanovia podľa postupu uvedeného v článku 18.

Článok 17

1. Ak sa má dodržať postup stanovený v tomto článku, predseda ihneď predloží vec výboru, buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti prerokovávanej otázky. Stanovisko sa prijíma väčšinou stanovenou v článku 148, odseku 2, zmluvy pre prijímanie rozhodnutí, ktoré je Rada povinná prijať na návrh Komisie. Pri hlasovaní vo výbore sa hlasy zástupcov členských štátov vážia spôsobom stanoveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijíma plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

4. Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak nebolo doručené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh vzťahujúci sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať. Rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou.

Ak do pätnástich dní od predloženia veci Rade táto nerozhodla, navrhované opatrenia prijme Komisia.

Článok 18

1. Ak sa má dodržiavať postup stanovený v tomto článku, predseda bezodkladne predloží vec výboru buď na základe vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti prerokovávanej otázky. Stanovisko sa prijíma väčšinou stanovenou v článku 148, odseku 2, zmluvy pre prijímanie rozhodnutí, ktoré je Rada povinná prijať na návrh Komisie. Pri hlasovaní vo výbore sa hlasy zástupcov členských štátov vážia spôsobom stanoveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijme plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

4. Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak nebolo doručené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh vzťahujúci sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať. Rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou.

Ak do troch mesiacov od predloženia veci rade táto nerozhodla, navrhované opatrenia prijme Komisia.

Článok 19

1. Táto smernica sa neuplatňuje na embryá odobrané, spracované a uskladnené v niektorom z členských štátov pred 1. januárom 1991.

2. Až do dátumu, keď vstúpia do platnosti rozhodnutia prijaté podľa článkov 7, 8 a 9, členské štáty neuplatnia pri dovoze embryí z tretích krajín výhodnejšie podmienky ako tie, ktoré vyplývajú z uplatňovania kapitoly II.

Článok 20

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, nariadenia a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 1991. Bezodkladne o tom upovedomia Komisiu.

Článok 21

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. septembra 1989

Za Radu

predseda

H. Nallet

[1] Ú. v. ES C 76, 28.3.1989, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 120, 16.5.1989, s. 313.

[3] Ú. v. ES C 139, 5.6.1989, s. 56.

[4] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

[5] Ú. v. ES L 153, 6.6.1989, s. 29.

[6] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28.

[7] Ú. v. ES L 93, 6.4.1989, s. 25.

[8] Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

KAPITOLA I Podmienky schválenia tímu pre odber embryí

Aby mohol byť schválený, musí každý tím pre odber embryí spĺňať tieto podmienky:

a) odber, ošetrenie a uskladnenie embryí musí vykonať buď veterinár tímu, alebo na jeho zodpovednosť jeden alebo viac technikov, ktorí sú kompetentní a oboznámení s metódami a hygienickou technikou;

b) musí byť pod všeobecným dozorom štátneho veterinára a pod jeho právomocou;

c) musí mať k dispozícii stále alebo mobilné laboratórium na vyšetrenie, spracovanie a balenie embryí, ktoré pozostáva najmenej z pracovnej plochy, mikroskopu a vybavenia na zmrazovanie;

d) ak ide o stále laboratórium, musí mať:

- miestnosť, kde sa môže manipulovať s embryami, táto môže byť v susedstve, ale fyzicky oddelená od priestoru, kde sa manipuluje s darcovskými zvieratami počas odberu;

- miestnosť alebo priestor vybavený na čistenie a sterilizáciu nástrojov a materiálov používaných na odber alebo manipuláciu s embryami,

e) ak ide o mobilné laboratórium, musí mať k dispozícii špeciálne vybavenú časť vozidla, ktorá pozostáva z dvoch oddelených častí, z ktorých:

- jedna, ktorá musí byť čistou časťou, je určená na vyšetrenie a manipuláciu s embryami a

- druhá, určená na príjem vybavenia a materiálu použitého pri práci s darcovskými zvieratami.

Mobilné laboratórium musí byť vždy v styku s nejakým stálym laboratóriom, aby sa zabezpečila sterilizácia vybavenia a možnosť zásobovania tekutinami a inými produktmi potrebnými pri odbere a manipulácii s embryami.

KAPITOLA II Podmienky, ktoré sa vzťahujú na odber, spracovanie, uskladnenie a na transport embryí tímom schváleným pre odber embryí

1. Odber a spracovanie

a) Embryá odoberá a spracúva tím schválený pre odber bez toho, aby prišli do styku s inými zásielkami embryí, ktoré nespĺňajú podmienky tejto smernice.

b) Embryá sa odoberajú na mieste, ktoré je izolované od iných častí zariadení alebo fariem; toto miesto musí byť v dobrom stave a musí sa tu ľahko vykonávať čistenie a dezinfekcia.

c) Embryá sa spracúvajú (vyšetrujú, premývajú, ošetrujú a umiestňujú do označených sterilných nádob) buď v stálom, alebo mobilnom laboratóriu, ktoré nesmie byť umiestnené v zóne, kde sa vykonávajú reštrikčné opatrenia alebo karanténa.

d) Všetky nástroje, ktoré prichádzajú do styku s embryami alebo darcovským zvieraťom počas odberu a spracovania, sú určené na jednorazové použitie alebo sa pred použitím náležite dezinfikujú alebo sterilizujú.

e) Výrobky živočíšneho pôvodu používané počas odberu embryí a pri preprave musia pochádzať zo zdrojov, ktoré nepredstavujú riziká pre zdravie zvierat alebo sú pred použitím ošetrené takým spôsobom, ktorý toto riziko vylučuje.

f) Nádoby na uskladnenie a na prepravu sa pred každým plnením náležite dezinfikujú alebo sterilizujú.

g) Používaný prostriedok na zmrazovanie sa nesmie predtým používať na iné výrobky živočíšneho pôvodu.

h) Každá nádoba na embryá, rovnako ako nádoba, v ktorej sú embryá uskladnené a prepravované, je označená odlišnou kódovou značkou, umožňujúcou ľahko zistiť dátum odberu embryí, plemeno, darcu, darkyňu a registračné číslo tímu. Popis a tvar tejto kódovej značky sa stanovia podľa postupu uvedeného v článku 18.

i) Každé embryo sa premýva najmenej desaťkrát v špeciálnom roztoku na embryo, ktorý sa pri každom premývaní obnovuje, a pokiaľ sa nerozhodne inak podľa bodu m), obsahuje trypsín v súlade s medzinárodne uznanými postupmi. Každé premytie predstavuje stotinu zriedenia predchádzajúceho premývania a každý prenos embrya sa vykonáva sterilnou mikropipetou.

j) Po poslednom premytí sa musí každé embryo podrobiť po celom povrchu mikroskopickému vyšetreniu s cieľom zistiť, či je "zona pellucida" neporušená a bez priliehajúcich častíc.

k) Každý súbor embryí, ktorý úspešne prešiel vyšetrením uvedeným v bode j), sa umiestni do sterilnej nádoby, označí v súlade s bodom h) a okamžite zapečatí.

l) Ak je to nutné, každé embryo sa čo najskôr zmrazí a uskladní na mieste, ktoré kontroluje veterinár tímu a pravidelne kontroluje štátny veterinár.

m) Podľa postupu uvedeného v článku 18 sa pred dátumom uvedeným v článku 20 vyhotoví protokol o schválených tekutinách na oplachovanie a premývanie, na premývacie techniky a podľa potreby na enzymatické ošetrenie, rovnako ako na prostriedky schválené na prepravu.

Až do prijatia protokolu o enzymatickom ošetrení zostávajú v platnosti vnútroštátne predpisy o použití trypsínu v súlade so všeobecnými ustanoveniami zmluvy.

n) Každý tím pre odber embryí musí predložiť rutinné vzorky tekutín získané oplachovaním, premývaním, dezintegrované embryá, neoplodnené vajíčka a pod., pochádzajúce z jeho činnosti, úradnému vyšetreniu zameranému na detekciu bakteriálnej a vírusovej kontaminácie. Postup odberu vzoriek a vykonávanie vyšetrení, rovnako ako normy, ktoré sa majú dosiahnuť, sú stanovené podľa postupu uvedeného v článku 18. Ak sa nedosiahli uvedené normy, kompetentný orgán, ktorý vydal úradné schválenie tímu, odoberie toto schválenie.

o) Každý tím pre odber musí uchovávať záznamy o odberoch embryí počas dvanástich mesiacov pred a po uskladnení a zaznamenať:

- plemeno, vek a identifikáciu príslušných darcov a darkýň,

- miesto odberu, spracovania a uskladnenia embryí, ktoré tím odobral,

- označenie embryí s podrobným miestom ich určenia, ak je známe.

2. Skladovanie

Každý tím pre odber embryí zabezpečí, aby sa embryá uskladnili pri primeraných teplotách v priestoroch, ktoré na tento účel schválil kompetentný orgán.

Aby mohli byť tieto priestory schválené, musia:

i) pozostávať najmenej z jednej uzamykateľnej miestnosti určenej výlučne na uskladnenie embryí;

ii) sa dať ľahko čistiť a dezinfikovať;

iii) mať k dispozícii záznamníky, v ktorých sa sústavne zaznamenávajú všetky vstupy a výstupy embryí. V týchto registroch sa musí uvádzať najmä konečné miesto určenia embryí;

iv) podliehať inšpekcii úradným veterinárom.

Kompetentný orgán môže povoliť uskladnenie spermií, ktoré spĺňajú požiadavky smernice 88/407/EHS v schválených priestoroch na uskladnenie.

3. Preprava

Embryá určené na obchod sa musia prepravovať zo schválených miest na uskladnenie až do ich príchodu do miesta určenia v zodpovedajúcich hygienických podmienkach v zapečatených nádobách.

Nádoby sa musia označiť takým spôsobom, aby to súhlasilo s číslom uvedeným na zdravotnom osvedčení.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

Podmienky uplatniteľné na donátorské zvieratá

1. Na odber embryí musia donátorské zvieratá spĺňať tieto podmienky:

a) musia žiť najmenej 6 posledných mesiacov na území spoločenstva alebo v tretej krajine, kde sa vykonáva odber najmenej v jednom stáde:

- úradne bez tuberkulózy;

- úradne bez brucelózy alebo bez brucelózy;

- bez enzootickej leukózy hovädzieho dobytka počas posledných troch rokov nevykazoval žiadne klinické prípady enzootickej leukózy hovädzieho dobytka;

- ktoré počas posledného roka nevykazovalo žiadne klinické príznaky infekčnej rinotracheitídy hovädzieho dobytka/infekčnej pustulárnej vulvovaginitídy

b) 6 mesiacov pred odberom embryí darcovské kravy mohli prežiť maximálne v 2 rozličných stádach, ktoré spĺňajú tieto podmienky.

2. V deň vykonania odberu embryí krava darkyňa:

a) musí byť v hospodárstve, ktoré nie je predmetom veterinárnych reštriktívnych opatrení alebo karantény;

b) nesmie mať žiadny patologický klinický príznak.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA C

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------