31989L0458

Direktiva Sveta z dne 18. julija 1989 ki glede evropskih emisijskih standardov za avtomobile pod 1,4 litra spreminja Direktivo 70/220/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih, proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil

Uradni list L 226 , 03/08/1989 str. 0001 - 0003
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 19 str. 0059
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 19 str. 0059
CS.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 15 - 17
ET.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 15 - 17
HU.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 15 - 17
LT.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 15 - 17
LV.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 15 - 17
MT.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 15 - 17
PL.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 15 - 17
SK.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 15 - 17
SL.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 15 - 17


Direktiva Sveta

z dne 18. julija 1989

ki glede evropskih emisijskih standardov za avtomobile pod 1,4 litra spreminja Direktivo 70/220/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih, proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil

(89/458/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100a,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je pomembno sprejeti ukrepe za postopno vzpostavitev notranjega trga v obdobju, ki se izteče 31. decembra 1992; ker notranji trg zajema območje brez notranjih meja, kjer je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker prvi program aktivnosti Evropskih skupnosti o zaščiti okolja, ki ga je Svet sprejel 22. novembra 1973, zahteva, da se v boju proti onesnaževanju ozračja z izpušnimi plini iz motornih vozil upoštevajo najnovejši znanstveni izsledki in da se ustrezno spremenijo že sprejete direktive;

ker tretji načrt delovanja predvideva, da si je treba dodatno prizadevati za občutno znižanje sedanje stopnje emisij onesnaževal iz motornih vozil;

ker Direktiva 70/220/EGS [4], nazadnje spremenjena z Direktivo 88/436/EGS [5], določa mejne vrednosti emisij ogljikovega monoksida in nezgorelih ogljikovodikov iz takšnih motorjev; ker so bile te mejne vrednosti najprej znižane z Direktivo 74/290/EGS [6] in skladno z Direktivo 77/102/EGS [7] dopolnjene z mejnimi vrednostmi za dopustne emisije dušikovih oksidov; ker so bile mejne vrednosti za te tri vrste onesnaževal pozneje znižane z direktivami 78/665/EGS [8], 83/351/EGS [9] in 88/76/EGS [10], mejne vrednosti za emisije trdnih onesnaževal iz dizelskih motorjev pa uvedene z Direktivo 88/436/EGS;

ker je delo Komisije na tem področju pokazalo, da so v Skupnosti trenutno na voljo ali se izpopolnjujejo tehnologije, ki omogočajo nadaljnje znižanje mejnih vrednosti za vse velikosti motorjev;

ker bi si bilo v okviru raziskovalnega programa za razvijanje novih tehnologij treba še posebno prizadevati za pospeševanje čistih tehnologij pri izdelavi motornih vozil;

ker se zdi potrebno uvesti strožje, v celoti usklajene evropske standarde, ki bi bili vsaj tako strogi kakor standardi v Združenih državah Amerike in tisti, ki jih je izglasoval Evropski parlament, da bi zagotovili čim večje koristi za okolje v Evropi in hkrati enotnost trga; ker te mejne vrednosti temeljijo na trenutnih preskusnih postopkih, določenih z Direktivo 70/220/EGS, in jih bo treba ponovno obravnavati, ko jim bo dodan preskus v voznih razmerah zunaj mesta;

ker je treba zaradi pomembne vloge emisij onesnaževal iz motornih vozil in njihovega prispevka k plinom, ki povzročajo učinek tople grede, zlasti emisije CO2, omejiti in pozneje zmanjšati skladno s Sklepom Upravnega sveta Programa ZN za okolje (UNEP) z dne 24. maja 1989, zlasti z točko 11(d),

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 70/220/EGS se spremeni:

1. V točki 5.2.1.1.4 se spodnja vrstica v tabeli nadomesti z:

"C < 1400 | 19 | 5 | –" |

2. V točki 7.1.1.1 se spodnja vrstica v tabeli nadomesti z:

"C < 1400 | 22 | 5,8 | –" |

Člen 2

1. Po 1. januarju 1990 ne sme nobena država članica iz razlogov, povezanih z onesnaževanjem zraka z emisijami iz motorja s prostornino, manjšo od 1400 cm3:

- zavrniti podelitve EGS-homologacije, izdaje dokumenta iz zadnje alinee člena 10(1) Direktive 70/156/EGS [11], nazadnje spremenjene z Direktivo 87/403/EGS [12], ali podelitve nacionalne homologacije za tip motornega vozila,

ali

- prepovedati začetka uporabe motornih vozil,

če emisije iz tega tipa motornih vozil ali iz takih vozil izpolnjujejo določbe Direktive 70/220/EGS, spremenjene s to direktivo.

2. Po 1. juliju 1992 za tipe vozil, opremljenih z motorjem s prostornino, ki je manjša od 1400 cm3, države članice:

- ne smejo več izdajati dokumenta iz zadnje alinee člena 10(1) Direktive 70/156/EGS za tip motornega vozila,

- zavrnejo nacionalno homologacijo za tip motornega vozila,

pri katerem emisije ne izpolnjujejo zahtev iz prilog k Direktivi 70/220/EGS, spremenjeni s to direktivo.

3. Po 31. decembru 1992 za vozila, opremljena z motorjem s prostornino, manjšo od 1400 cm3, države članice prepovejo prvo registracijo vozil, pri katerih emisije ne izpolnjujejo zahtev iz prilog k Direktivi 70/220/EGS, spremenjeni s to direktivo.

Člen 3

Države članice lahko predvidijo davčne spodbude za vozila, zajeta v tej direktivi. Take spodbude izpolnjujejo določbe Pogodbe in naslednje pogoje:

- veljajo za vso domačo avtomobilsko proizvodnjo in vozila, uvožena za prodajo na trgu države članice in z opremo, ki zagotavlja vnaprejšnje izpolnjevanje evropskih standardov, ki naj bi bili doseženi leta 1992,

- prenehajo veljati z datumom obvezne uveljavitve emisijskih vrednosti za nova vozila, ki je določen v členu 2(3),

- njihova vrednost je za vsak tip vozila občutno nižja od dejanskih stroškov za opremo, narejeno za doseganje nekaterih vrednosti, in stroškov njene vgradnje v vozilo.

Komisijo je treba pravočasno obvestiti o vseh načrtih za uvedbo ali spremembo davčnih spodbud iz prvega pododstavka, tako da lahko predloži svoje pripombe.

Člen 4

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1990. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 5

Do konca leta 1990 Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči:

- da se pri vozilih z motorjem s prostornino 1400 cm3 ali več prav tako uskladijo datumi in standardi iz te direktive na temelju izboljšanega evropskega postopka preskušanja, ki zajema segment vožnje zunaj mesta,

- da se v ta izboljšani evropski postopek preskušanja dodajo mejne vrednosti iz te direktive za vozila, opremljena z motorjem s prostornino, manjšo od 1400 cm3.

Člen 6

Svet se na predlog Komisije, ki upošteva izsledke trenutnega dela o učinkih tople grede, s kvalificirano večino odloči za sprejem ukrepov za omejevanje emisij CO2 iz motornih vozil.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. julija 1989

Za Svet

Predsednik

R. Dumas

[1] UL C 56, 27.2.1988, str. 9 in UL C 134, 31.5.1989, str. 8.

[2] UL C 262, 10.10.1988, str. 89 in UL C 120, 16.5.1989.

[3] UL C 208, 8.8.1988, str. 7.

[4] UL L 76, 6.4.1970, str. 1.

[5] UL L 214, 6.8.1988, str. 1.

[6] UL L 159, 15.6.1974, str. 61.

[7] UL L 32, 3.2.1977, str. 32.

[8] UL L 223, 14.8.1978, str. 48.

[9] UL L 197, 20.7.1983, str. 1.

[10] UL L 36, 9.2.1988, str. 1.

[11] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[12] UL L 220, 8.8.1987, str. 44.

--------------------------------------------------