31989L0370Official Journal L 163 , 14/06/1989 P. 0037 - 0037


Padomes Direktīva

(1989. gada 8. jūnijs),

ar ko groza Direktīvu 83/129/EEK par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs

(89/370/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Direktīvu 83/129/EEK[1], kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 85/444/EEK[2], un jo īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Direktīvā 83/129/EEK ir noteikts, ka dalībvalstis veic vai saglabā visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās direktīvas pielikumā uzskaitītie produkti nav ievesti to teritorijās komerciālos nolūkos;

tā kā Direktīvas 83/129/EEK beigu datums ir 1989. gada 1. oktobris;

tā kā Eiropas Parlaments ir pieņēmis rakstisku deklarāciju par Direktīvas 83/129/EEK beztermiņa pagarināšanu;

tā kā visu ieinteresēto pušu dēļ jāizvairās no negatīva rezultāta, kas sagaidāms pēc Direktīvas 83/129/EEK termiņa paiešanas;

tā kā Direktīvas 83/129/EEK termiņa pagarināšana ir lietderīgs papildu pasākums Kanādas valdības pasākumam pārtraukt baltādas un pūšļdeguna roņu mazuļu komerciālās medības;

tā kā pieaug šaubas attiecībā uz netradicionālo medību ietekmi uz Grenlandes roņu saglabāšanu Atlantijas okeāna austrumos, Barenca jūrā un Baltajā jūrā, kur papildus medīšanai tos ietekmē arī nozvejoto zivju sugu izzušana un zivju nozvejošana ar tīkliem Norvēģijas piekrastē;

tā kā Komisija 1983. gada 26. augustā iesniedza Ministru padomei ziņojumu, kam sekoja papildu ziņojums 1985. gada 14. jūnijā;

tā kā Komisija iesniedza papildu ziņojumu Ministru padomei 1988. gada 24. martā;

tā kā Direktīva 83/129/EEK jāgroza tā, lai tā paliek spēkā uz nenoteiktu laiku,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 83/129/EEK 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"2. pants

Šo direktīvu piemēro no 1983. gada 1. oktobra."

2. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1989. gada 8. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. L. Saenz Cosculluela

[1] OV L 91, 9.4.1983., 30. lpp.

[2] OV L 259, 1.10.1985., 70. lpp.