31989L0361Úradný vestník L 153 , 06/06/1989 S. 0030 - 0031
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 29 S. 0107
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 29 S. 0107


Smernica Rady

z 30. mája 1989

týkajúca sa čistokrvných chovných oviec a kôz

(89/361/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže chov a produkcia oviec a kôz má významné miesto v poľnohospodárstve spoločenstva; keďže tieto činnosti môžu tvoriť zdroj príjmu pre časť poľnohospodárskej populácie;

keďže chov a produkciu oviec a kôz treba podporovať a keďže uspokojivé výsledky v tomto smere závisia do značnej miery od používania čistokrvných zvierat;

keďže existujú rozdiely, čo sa týka zápisu do plemenných kníh; keďže tieto rozdiely predstavujú prekážku pri obchodovaní v rámci spoločenstva; keďže úplná liberalizácia obchodovania vyžaduje následnú harmonizáciu týkajúcu sa najmä zápisu do plemenných kníh;

keďže s cieľom odstrániť tieto rozdiely, a tým prispieť k zvýšeniu produktivity poľnohospodárstva v tomto sektore, obchodovanie vnútri spoločenstva by sa malo liberalizovať;

keďže členské štáty by mali byť oprávnené vyžadovať, aby sa predkladali osvedčenia vypracované v súlade s postupmi spoločenstva;

keďže by sa mali zaviesť opatrenia brániace dovozu čistokrvných chovných oviec a kôz z tretích krajín podľa podmienok, ktoré sú menej prísne ako podmienky platné v rámci spoločenstva;

keďže by sa mali prijať vykonávajúce opatrenia týkajúce sa určitých technických aspektov; keďže na účely plánovaných opatrení by sa opatrenia mali vykonať pre úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa zaoberá zootechnickými problémami, ktoré by mohli vzniknúť v rámci obchodovania s čistokrvnými chovnými ovcami a kozami a ich spermiami, vajíčkami a embryami vnútri spoločenstva.

2. Do uvedenia do účinnosti príslušných ustanovení spoločenstva budú vnútroštátne pravidlá pre zdravie zvierat, za predpokladu, že sú v súlade so všeobecnými ustanoveniami Zmluvy o založení EHS, platiť v súvislosti s obchodovaním vnútri spoločenstva.

Článok 2

Na účely tejto smernice budú platiť nasledujúce definície:

a) "čistokrvné chovné ovce a kozy": každá ovca alebo koza, ktorej rodičia a starí rodičia sú zapísaní alebo registrovaní v plemennej knihe rovnakého plemena a ktorá ako taká je zapísaná alebo registrovaná a spôsobilá pre zápis do tejto knihy;

b) "plemenná kniha": každá kniha, register, súbor alebo dátové médium:

- ktorú vedie chovateľská organizácia alebo asociácia úradne schválená členským štátom, v ktorom je chovateľská organizácia alebo asociácia založená, alebo úradná agentúra príslušného členského štátu a

- v ktorej čistokrvné chovné ovce alebo kozy príslušného plemena sú zapísané alebo registrované s uvedením svojich predkov.

Článok 3

1. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť ani brániť zo zootechnických dôvodov:

- obchodovaniu vnútri spoločenstva s čistokrvnými chovnými ovcami a kozami a ich spermiami, vajíčkami a embryami,

- úradnému schváleniu chovateľských organizácií alebo asociácií, ktoré vedú alebo zriaďujú plemenné knihy v súlade s článkom 4.

2. Členské štáty však môžu ďalej používať svoje vnútroštátne ustanovenia, ktoré sú v súlade so všeobecnými pravidlami Zmluvy o založení EHS do nadobudnutia účinnosti rozhodnutí spoločenstva ustanovených v článkoch 4 a 6.

Článok 4

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 8 do 1. januára 1991 určí:

- kritériá schvaľovania organizácií a asociácií chovateľov, ktoré vedú alebo zriaďujú plemenné knihy,

- kritériá zápisu alebo registrácie v plemenných knihách,

- metódy kontroly úžitkovosti a hodnotenia genetickej hodnoty čistokrvných chovných oviec a kôz,

- kritériá schvaľovania chovného zvieraťa na účely použitia jeho spermií, vajíčok alebo embryí.

Článok 5

Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom organizácie a asociácie chovateľov, ktoré sú schválené na účely vedenia alebo zriadenia plemenných kníh a ktoré spĺňajú kritériá stanovené v súlade s prvou zarážkou článku 4.

Článok 6

Členské štáty môžu požadovať, aby čistokrvné chovné ovce a kozy a spermie, vajíčka a embryá týchto zvierat boli sprevádzané v čase ich uvádzania na trh zootechnickým osvedčením vypracovaným v súlade so vzorom stanoveným Komisiou podľa postupu stanoveného v článku 8.

Článok 7

Do uplatňovania príslušných pravidiel spoločenstva nesmú byť zootechnické podmienky platné pre dovozy čistokrvných chovných oviec a kôz a ich spermií, vajíčok a embryí z tretích krajín priaznivejšie ako podmienky upravujúce obchodovanie vnútri spoločenstva.

Článok 8

Ak sa má použiť postup stanovený v tomto článku, Stály výbor pre zootechniku, zriadený rozhodnutím 77/505/EHS [4], bude konať v súlade s pravidlami stanovenými v článku 11 smernice 88/661/EHS [5].

Článok 9

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na zosúladenie s touto smernicou najneskôr do 1. januára 1991. Bezodkladne budú o tom informovať Komisiu.

Článok 10

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. mája 1989

Za Radu

predseda

C. Romero Herrera

[1] Ú. v. ES C 348, 23.12.1987, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 94, 11.4.1988, s. 182.

[3] Ú. v. ES C 80, 28.3.1988, s. 35.

[4] Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 11.

[5] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36.

--------------------------------------------------