31989L0336Úradný vestník L 139 , 23/05/1989 S. 0019 - 0026
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 18 S. 0241
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 18 S. 0241


Smernica Rady

z 3. mája 1989

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility

(89/336/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je potrebné prijať opatrenia s cieľom postupného vytvorenia vnútorného trhu v priebehu časového horizontu končiaceho 31. decembra 1992; keďže vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru, ľudí, služieb a kapitálu;

keďže povinnosťou členských štátov je zaručiť, aby služby rozhlasu, ako aj zariadenia, prístroje a systémy, ktorých prevádzka je spojená s nebezpečím, boli dostatočne chránené pred elektromagnetickým rušením zapríčineným elektrickými a elektronickými prístrojmi;

keďže ďalšou úlohou členských štátov je starať sa o ochranu distribučných sietí elektrickej energie pred elektromagnetickým rušením, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na tieto siete a v dôsledku toho aj na prístroje napájané z týchto sietí;

keďže smernica Rady 86/361/EHS z 24. júla 1986 o prvej fáze vzájomného uznania všeobecných povolení telekomunikačných koncových prístrojov [4] sa vzťahuje obzvlášť na signály vysielané týmito prístrojmi za normálnej prevádzky, ako aj na ochranu verejných telekomunikačných sietí pred akýmkoľvek poškodením; keďže preto sa musí zabezpečiť dostatočná ochrana týchto sietí vrátane na ne napojených prístrojov pred momentálnym rušením náhodile vyvolanými signálmi, ktoré by mohli byť z týchto prístrojov vyslané;

keďže v niektorých členských štátoch určujú záväzné predpisy zvlášť prípustné medzné hodnoty elektromagnetických porúch, ktoré môžu tieto prístroje vyvolať, a stupeň ich odolnosti voči rušeniu; keďže tieto záväzné predpisy nevedú bezpodmienečne k rôznym úrovniam ochrany medzi jednotlivými štátmi, avšak tieto nerovnosti sa stávajú prekážkami výmeny tovaru v rámci spoločenstva;

keďže vnútroštátne právne predpisy zabezpečujúce túto ochranu sa musia zosúladiť, aby sa zabezpečila voľná prevádzka elektrických a elektronických prístrojov bez toho, aby sa znížila úroveň existujúcej a oprávnenej ochrany v členských štátoch;

keďže vnútroštátne právne predpisy spoločenstva v jeho súčasnom stave stanovuje, že bez ohľadu na jedno zo základných pravidiel spoločenstva - voľný pohyb tovaru - sa musia akceptovať prekážky stojace pred pohybom vnútri spoločenstva pochádzajúce z nerovností vo vnútroštátnych právnych predpisoch o zavádzaní výrobkov, a to v takej miere, v akej sa tieto predpisy môžu uznať za potrebné na splnenie základných požiadaviek, keďže harmonizácia zákonov sa musí preto v tomto prípade obmedzovať na tie predpisy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov ochrany v oblasti elektromagnetickej kompatibility; keďže tieto požiadavky musia v tejto oblasti nahradiť vnútroštátne predpisy;

keďže táto smernica stanovuje preto len požiadavky na ochranu v oblasti elektromagnetickej kompatibility; keďže na uľahčenie dôkazu zhody s týmito požiadavkami je dôležité, aby boli k dispozícii harmonizované normy na európskej úrovni týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, aby sa dalo predpokladať, že výrobky, ktoré spĺňajú tieto normy, zodpovedajú požiadavkám na ochranu; keďže tieto normy na európskej úrovni vypracúvajú súkromné organizácie a musia mať status nezávislých textov; keďže na tento účel je uznaný Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELES) ako orgán kompetentný v oblasti tejto smernice na prijatie harmonizovaných noriem v súlade so všeobecnou smernicou pre spoluprácu medzi Komisiou a Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) a CENELES podpísanou 13. novembra 1984; keďže na účely tejto smernice harmonizovaná norma je technická špecifikácia (európska norma alebo dokument o harmonizácii), ktorú CENELES prijal na poverenie Komisie v súlade s ustanoveniami smernice Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov [5], naposledy zmenenej smernicou 88/182/EHS [6], ako aj na základe uvedenej všeobecnej smernice;

keďže sa zatiaľ neprijali harmonizované normy na účely tejto smernice, voľný pohyb tovaru by sa mal uľahčiť dočasným uznaním prístrojov na úrovni spoločenstva, ktoré zodpovedajú národným normám prijatým v súlade s postupmi kontroly spoločenstva zaručujúcimi, že tieto národné normy zodpovedajú cieľom ochrany stanoveným v tejto smernici;

keďže vyhlásenie ES o zhode týkajúce sa prístrojov predstavuje predpoklad o jeho zhode s touto smernicou; keďže takéto vyhlásenie majú byť napísané čo najjednoduchšie;

keďže pokiaľ ide o prístroje, na ktoré sa vzťahuje smernica 86/361/EHS, v záujme dosiahnutia účinnej ochrany v oblasti elektromagnetickej kompatibility by sa mala zhoda s ustanoveniami tejto smernice potvrdiť označením o zhode alebo osvedčením o zhode, ktoré vystavia skúšobne notifikované členskými štátmi; keďže v záujme uľahčenie vzájomného uznávania označení a osvedčení o zhode vystavených týmito skúšobňami by sa mali harmonizovať kritériá, na ktoré treba vziať zreteľ pri ich ustanovovaní;

keďže však aj tak sa môže stať, že tieto prístroje budú rušiť rádiokomunikačné a telekomunikačné siete; keďže by sa preto mali prijať opatrenia pre postup na zníženie tohto rizika;

keďže táto smernica sa vzťahuje na prístroje a zariadenia, pre ktoré platia smernice 76/889/EHS [7] a 76/890/EHS [8], ktoré sa týkajú aproximácie právnych predpisov členských štátov o rušení rádiovej prevádzky elektrickými prístrojmi používanými v domácnostiach, prenosnými elektroprístrojmi a podobnými zariadeniami, a o potlačení rušenia rádiovej prevádzky lampami so štartérom pre luminiscentné látky; keďže uvedené smernice by sa preto mali zrušiť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice platí:

1. "Prístroje" znamenajú všetky elektrické a elektronické aparáty, zariadenia a systémy, ktoré obsahujú elektrické a/alebo elektronické konštrukčné súčiastky.

2. "Elektromagnetické rušenie" znamená každý elektromagnetický jav, ktorý by mohol ovplyvniť funkciu aparátu, zariadenia alebo systému. Elektromagnetické rušenie môže byť elektromagnetický šum, nežiadúci signál alebo zmena média šírenia.

3. "Odolnosť voči rušeniu" znamená schopnosť aparátu, zariadenia alebo systému pracovať počas elektromagnetického rušenia bez ovplyvnenia funkcie.

4. "Elektromagnetická kompatibilita" znamená schopnosť aparátu, zariadenia alebo systému pracovať v elektromagnetickom prostredí uspokojivo bez zapríčinenia vlastného elektromagnetického rušenia, ktoré by bolo neprijateľné pre všetky ostatné aparáty, zariadenia alebo systémy nachádzajúce sa v tomto prostredí.

5. "Príslušný orgán" znamená každý orgán, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe II a ktorý je uznaný ako taký.

6. "Osvedčenie ES o typovom schválení" je dokument, v ktorom notifikovaný orgán uvedený v článku 10 ods. 6 potvrdzuje, že preskúšaný typ prístroja zodpovedá príslušným ustanoveniam tejto smernice, ktoré sa ho týkajú.

Článok 2

1. Táto smernica platí aj pre prístroje, ktoré môžu zapríčiniť elektromagnetické rušenie, alebo ktorých prevádzka môže byť ovplyvnená týmto rušením.

Ustanovuje požiadavky ochrany v tejto oblasti, ako aj príslušné postupy kontroly.

2. Keď sa požiadavky ochrany uvedené v tejto smernici zharmonizujú - v prípade určitých aparátov - špecifickými smernicami, táto smernica pre tieto prístroje alebo požiadavky na ochranu nebude platiť, resp. prestane platiť od nadobudnutia účinnosti špecifických smerníc.

3. Rádioprístroje používané rádioamatérmi v zmysle definície č. 53 z článku 1 vykonávacieho poriadku pre rozhlasové vysielanie - súčasti Medzinárodnej zmluvy o telekomunikáciách, sú z aplikačného rozsahu tejto smernice vylúčené, s výnimkou prípadov, keď dané prístroje dostať kúpiť v obchodoch.

Článok 3

Členské štáty urobia všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby prístroje, na ktoré sa vzťahuje článok 2, mohli byť uvedené na trh alebo do prevádzky len vtedy, keď budú pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na určené účely zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto smernici.

Článok 4

Prístroje, na ktoré sa vzťahuje článok 2, musia byť vyrobené tak, aby:

a) hladina elektromagnetického rušenia bola obmedzená tak, aby bola možná správna prevádzka rádiových a telekomunikačných prístrojov, ako aj ostatných prístrojov;

b) prístroje vykazovali primeranú odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu, aby bola možná prevádzka podľa ich určenia.

Podstatné požiadavky na ochranu sú uvedené v prílohe III.

Článok 5

Členské štáty nemajú brániť z dôvodov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou uvedeniu na trh alebo uvedeniu do prevádzky na svojom teritóriu tých prístrojov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktoré zodpovedajú požiadavkám v nej uvedeným.

Článok 6

1. Bez ohľadu na predpisy tejto smernice jednotlivé členské štáty môžu uplatňovať nasledujúce zvláštne opatrenia:

a) opatrenia na uvedenie do prevádzky a na používanie prístrojov na zvláštnom mieste, aby sa vyriešil existujúci alebo predvídateľný problém v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou;

b) opatrenia na inštaláciu prístroja urobené na ochranu verejných telekomunikačných sietí alebo prijímacích, vysielacích staníc používaných na bezpečnostné účely.

2. Bez toho, aby to malo vplyv na smernicu 83/189/EHS, členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o zvláštnych opatreniach prijatých podľa odseku 1.

3. Tieto zvláštne opatrenia uznané za oprávnené sú predmetom zodpovedajúceho oznamu uvedeného Komisiou v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 7

1. Členské štáty musia predpokladať zhodu s požiadavkami na ochranu uvedenými v článku 4, ak ide o prístroje, ktoré sú v zhode;

a) s príslušnými národnými normami, do ktorých boli transponované harmonizované normy, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Členské štáty uverejnia referenčné čísla týchto národných noriem;

b) alebo sú v zhode s príslušnými národnými normami uvedenými v odseku 2, v prípade, že v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú tieto normy, nie sú k dispozícii žiadne harmonizované normy.

2. Členské štáty oznámia Komisii doslovné znenie ich národných noriem uvedených v odseku 1 b), ktoré svojím prijatím zodpovedajú požiadavkám na ochranu uvedeným v článku 4. Komisia okamžite oznámi tento text ostatným členským štátom. V súlade s postupom stanoveným v článku 8 (2) oznámi členským štátom tie národné normy, u ktorých sa predpokladá, že zodpovedajú požiadavkám na ochranu uvedeným v článku 4.

Členské štáty uverejnia referenčné čísla týchto noriem. Okrem toho ich Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

3. Členské štáty akceptujú, že prístroje, pri ktorých výrobca nepoužil normy, uvedené v odseku 1, alebo ich aplikoval iba čiastočne, alebo pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne normy, sa budú považovať za zodpovedajúce požiadavkám na ochranu, ak bol osvedčený prostredníctvom potvrdenia o atestácii uvedeného v článku 10 ods. 2.

Článok 8

1. Ak členský štát alebo Komisia zastáva názor, že harmonizované normy uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) nezodpovedajú úplne požiadavkám uvedeným v článku 4, príslušný členský štát alebo Komisia predloží tento problém stálemu výboru ustanovenému na základe smernice 83/189/EHS, v ďalšom texte uvádzanému ako "výbor", a uvedie dôvody. Výbor zaujme k tomu okamžite stanovisko.

Na základe stanoviska výboru oznámi Komisia členským štátom čo najskôr, či sa musia príslušné normy vyškrtnúť čiastočne alebo celkom zo zverejnení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a).

2. Komisia sa po obdržaní správy uvedenej v článku 7 ods. 2 poradí s výborom. Na základe stanoviska výboru Komisia čo najskôr oznámi členským štátom, či treba u príslušnej národnej normy vychádzať z predpokladu zhody, a ak áno, tak že treba vnútroštátne uverejniť príslušné odkazy.

Ak Komisia alebo členský štát zastáva názor, že národná norma už nespĺňa potrebné podmienky pre predpoklad zhody s požiadavkami na ochranu uvedenými v článku 4, Komisia sa poradí s výborom, ktorý jej bezodkladne oznámi svoje stanovisko. Na základe stanoviska výboru Komisia čo najrýchlejšie oznámi členským štátom, či sa má alebo nemá u príslušnej normy aj naďalej vychádzať z predpokladu zhody, a ak nie, tak že sa majú celkom alebo čiastočne vyškrtnúť z publikácií uvedených v článku 7 ods. 2.

Článok 9

1. Keď niektorý členský štát zistí, že prístroje vybavené osvedčením stanoveným v článku 10 nezodpovedajú požiadavkám na ochranu uvedeným v článku 4, prijme všetky potrebné opatrenia na stiahnutie príslušných prístrojov z trhu, na zakázanie ich uvedenia na trh alebo na obmedzenie jeho voľného obehu.

Príslušný členský štát bezodkladne upovedomí Komisiu o každom takomto opatrení a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie a obzvlášť to, či daný nesúlad nie je dôsledkom:

a) nesplnenia požiadaviek na ochranu podľa článku 4 v prípade, že prístroj nezodpovedá normám uvedeným v článku 7 ods. 1;

b) nesprávneho použitia noriem uvedených v článku 7 ods. 1;

c) nedostatkov v samotných normách uvedených v článku 7 ods. 1.

2. Komisia sa čo najskôr poradí so zainteresovanými stranami. Ak po tejto porade zistí, že prijaté opatrenia sú oprávnené, okamžite o tom upovedomí členský štát, ktorý prijal opatrenie, ako aj ostatné členské štáty.

Ak je rozhodnutie obsiahnuté v odseku 1 odôvodnené nedostatkami v noriem, Komisia po porade s účastníkmi prednesie vec výboru do dvoch mesiacov, ak členský štát, ktorý prijal opatrenia ich mieni zachovať, a zavedie postup uvedený v článku 8.

3. Keď sú prístroje, ktoré nezodpovedajú požiadavkám, vybavené niektorým z potvrdení podľa článku 10, príslušný členský štát prijme proti vystavovateľovi tohoto potvrdenia príslušné opatrenia a upovedomí o tom ostatné členské štáty.

4. Komisia zabezpečí, že členské štáty budú priebežne informované o priebehu a výsledku tohoto postupu.

Článok 10

1. V prípade prístrojov, pri ktorých výrobca použil normy uvedené v čl. 7 ods. 1, zhoda prístrojov s predpismi tejto smernice je potvrdený vyhlásením ES o zhode, ktoré vydá výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve. Toto prehlásenie sa musí pre príslušné úrady udržiavať k dispozícii po dobu 10 rokov od uvedenia prístrojov na trh.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve pripojí označenie ES o zhode na prístroj alebo na jeho obal, na návod na obsluhu alebo na záručný list.

Keď ani výrobca, ani jeho oprávnený zástupca nemajú sídlo v spoločenstve, spomínaný záväzok pripevniť označenie ES o zhode bude mať na zodpovednosti ten, kto uvádza prístroj na trh v spoločenstve.

Ustanovenia o vyhlásení ES o zhode a o označení ES sú obsiahnuté v prílohe I.

2. V prípade prístrojov, pri ktorých výrobca nepoužil, alebo iba čiastočne použil normy uvedené v článku 7 ods. 1, alebo pre ktoré prístroje nie sú žiadne normy k dispozícii, musí výrobca alebo jeho poverený zástupca so sídlom v spoločenstve mať k dispozícii pre príslušné úrady technickú dokumentáciu čím skôr po uvedení prístrojov do obehu. V tejto dokumentácii je opísaný prístroj a opísané sú opatrenia na zabezpečenie súladu prístroja s požiadavkami na ochranu uvedenými v článku 4, ďalej táto dokumentácia obsahuje technickú správu alebo potvrdenie, ktoré vždy musí vystaviť príslušný orgán.

Táto dokumentácia sa musí pre príslušné úrady zachovávať k dispozícii po dobu 10 rokov po zavedení prístrojov do obehu.

Ak výrobca ani jeho poverený zástupca nemajú sídlo v spoločenstve, povinnosť mať technickú dokumentáciu k dispozícii platí pre toho, kto uviedol prístroj na trh v spoločenstve.

Zhoda prístrojov s prístrojom popísaným v technickej dokumentácii je potvrdená v súlade s postupom v odseku 1.

Členské štáty vychádzajú s výhradou ustanovení tohoto odseku z predpokladu, že tieto prístroje zodpovedajú požiadavkám na ochranu uvedeným v článku 4.

3. Ak normy uvedené v článku 7 ods. 1 ešte neexistujú, príslušné prístroje bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenia odseku 2 tohto článku, sa môžu dočasne, najneskôr však do 31. decembra 1992, naďalej riadiť ustanoveniami jednotlivých štátov platnými v čase prijatia tejto smernice, a to za predpokladu zhody týchto ustanovení s ustanoveniami zmluvy.

4. Zhoda prístrojov, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 2 smernice 86/361/EHS, s ustanoveniami tejto smernice sa potvrdí v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 potom, keď výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve dostane osvedčenie ES o typovom schválení pre dané prístroje vydaný jedným z notifikovaných orgánov uvedených v odseku 6 tohto článku.

5. Zhoda vysielacích rádiostaníc v zmysle Zmluvy medzinárodnej spojovej únie s ustanoveniami tejto smernice sa potvrdí v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 potom, keď výrobca alebo jeho oprávnený zástupca so sídlom v spoločenstve dostane osvedčenie ES o typovom schválení pre dané prístroje vydaný jedným z notifikovaných orgánov uvedených v odseku 6 tohto článku.

Toto ustanovenie pre už uvedené prístroje neplatí, keď sú tieto prístroje konštruované a určené výlučne pre rádioamatérov v zmysle článku 2 ods. 3.

6. Každý členský štát oznámi Komisii a ostatným členským štátom príslušné úrady uvedené v tomto článku a orgány poverené vystavovaním osvedčenie ES o typovom schválení uvedeného v odsekoch 4 a 5. Komisia uverejní v záujme zabezpečenia informovanosti v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev zoznam týchto úradov a orgánov a zabezpečí jeho priebežnú aktualizáciu.

V notifikácii sa uvedie, či sú tieto orgány kompetentné pre všetky prístroje, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, alebo či je ich kompetencia obmedzená na niektoré špecifické oblasti.

Na hodnotenie orgánov, ktoré treba notifikovať, uplatnia členské štáty kritériá uvedené v prílohe II.

Predpokladá sa, že orgány, ktoré spĺňajú hodnotiace kritériá stanovené príslušnými harmonizovanými normami, spĺňajú aj hore uvedené kritériá.

Členský štát, ktorý notifikoval daný orgán, musí odobrať svoje schválenie, keď zistí, že daný orgán už nezodpovedá kritériám uvedeným v prílohe II. O tomto okamžite upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 11

Smernica 76/889/EHS a smernica 76/890/EHS sa ruší dňom 1. januára 1992.

Článok 12

1. Členské štáty prijmú a uverejnia pred 1. januárom 1991 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Upovedomia o tom Komisiu.

Tieto ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. januára 1992.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenia ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 13

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 3. mája 1989

Za Radu

prezident

F. Solbes

[1] Ú. v. ES C 322, 2.12.1987, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 262, 10.10.1988, s. 82 a Ú. v. ES C 69, 20.3.1989, s. 72.

[3] Ú. v. ES C 134, 24.5.1988, s. 2.

[4] Ú. v. ES L 217, 5.8.1986, s. 21.

[5] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 81, 26.3.1988, s. 75.

[7] Ú. v. ES L 336, 4.12.1976, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 336, 4.12.1976, s. 22.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

1. Vyhlásenie ES o zhode

Vyhlásenie ES o zhode musí obsahovať:

- opis príslušného prístroja, na ktorý sa vzťahuje,

- odkaz na špecifikácie, na základe ktorých bol vyhlásená zhoda, a prípadne aj na opatrenia na národnej úrovni implementované v záujme zabezpečenia zhody prístrojov s ustanoveniami tejto smernice,

- údaje o podpisujúcom, ktorý je splnomocnený zaviazať výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu,

- prípadne odkaz na osvedčenie ES o typovom schválení vystavený notifikovaným orgánom.

2. Označenie ES o zhode

- Označenie ES o zhode sa skladá z písmen CE, ako je uvedené dole, a z označenia roka, v ktorom bolo označenie umiestnené.

+++++ TIFF +++++

- túto značku treba prípadne doplniť značkou notifikovaného orgánu, ktorý vystavil osvedčenie ES o typovom schválení.

- ak prístroje spadajú pod iné smernice, ktoré ustanovujú označenie ES o zhode, tak použitie označenia ES poukazuje tiež na zhodu s príslušnými požiadavkami týchto iných smerníc.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Kritériá na hodnotenie orgánov, ktoré sa musia notifikovať

Orgány určené členskými štátmi musia spĺňať nasledovné minimálne podmienky:

1. potrebný personál, ako aj zodpovedajúce prostriedky a zariadenia;

2. odbornú spôsobilosť a profesijnú bezúhonnosť pracovníkov;

3. nezávislosť pracovníkov a technického personálu pokiaľ ide o výkon skúšobného postupu, vypracovanie správ, vystavenie osvedčení a vykonávanie verifikačnej činnosti stanovenej touto smernicou, a to nezávislosť vo vzťahu ku všetkým kruhom, skupinám alebo osobám priamo alebo nepriamo zainteresovaným na príslušných výrobkoch;

4. dodržiavanie služobného tajomstva personálom;

5. uzavretie poistenia zákonnej zodpovednosti, pokiaľ nie je takáto zákonná zodpovednosť zabezpečená štátom na základe vnútroštátnych právnych predpisov.

Plnenie podmienok vyplývajúcich z bodov 1 a 2 pravidelne preskúmajú kompetentné úrady členských štátov.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Zoznam základných požiadaviek na ochranu

Najvyššia hodnota elektromagnetického rušenia vytváraného prístrojmi má byť taká, aby nebola ovplyvnená prevádzka najmä nasledovných aparátov:

a) domáce rozhlasové a televízne prijímače

b) priemyselná výstroj

c) mobilné rádiostanice

d) mobilné rádiostanice a komerčné rádiotelefonické prístroje

e) lekárske a vedecké prístroje

f) zariadenia pre informačné technológie

g) domáce prístroje a elektronická výbava domácností

h) rádiostanice pre leteckú a lodnú dopravu

i) elektronické zariadenia pre vzdelávanie

j) telekomunikačné siete a prístroje

k) rozhlasové a televízne vysielače

l) lampy a lampy s luminiscentnými látkami.

Prístroje, a najmä prístroje uvedené pod písmenami a) až l), musia byť vybavené tak, aby v normálnom prostredí elektromagnetickej kompatibility vykazovali na mieste nasadenia primeranú úroveň odolnosti voči elektromagnetickému rušeniu, aby sa mohli pri zohľadnení hodnôt rušenia vychádzajúceho z prístrojov zodpovedajúcim normám stanoveným v článku 7 prevádzkovať bez ovplyvnenia.

Údaje potrebné pre prevádzku prístroja v súlade s pôvodným účelom musia byť obsiahnuté v priloženom návode na obsluhu prístroja.

--------------------------------------------------