31989L0173

Smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

Úradný vestník L 067 , 10/03/1989 S. 0001 - 0118
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 18 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 18 S. 0003
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 009 S. 333 - 450
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 009 S. 333 - 450
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 009 S. 333 - 450
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 009 S. 333 - 450
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 009 S. 333 - 450
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 009 S. 333 - 450
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 009 S. 333 - 450
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 009 S. 333 - 450
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 009 S. 333 - 450


Smernica Rady

z 21. decembra 1988

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

(89/173/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

kedže je dôležité prijať opatrenia s cieľom postupne vytvoriť do 31. decembra 1992 vnútorný trh; kedže vnútorný trh zahŕňa priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

kedže technické požiadavky, ktoré musia traktory spĺňať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa okrem iného týkajú rozmerov a zaťaženia, regulátorov otáčok, ochrany hnacích súčastí, vyčnievajúcich súčastí a kolies, zariadenia na ovládanie bŕzd prívesov, predných okien skiel a ostatných zasklení, mechanického spojovacieho zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom, ako i polohy a spôsobu upevnenia predpísaných štítkov a údajov na karosérii traktora;

kedže sa tieto požiadavky medzi jednotlivými členskými štátmi odlišujú; keďže je v dôsledku toho potrebné prijať rovnaké požiadavky všetkými členskými štátmi, buď doplnením alebo nahradením platných právnych predpisov s cieľom predovšetkým umožniť vykonávanie postupu EHS typového schválenia pre každý typ traktora, ktorý je upravený smernicou Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schváleníkolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov [4], naposledy zmenenou a doplnenou smernicou 82/890/EHS [5];

keďže s osobitným zreteľom na technické požiadavky, ktoré sa vzťahujú na bezpečnostné sklo – predné okná a iné zasklenia – je vhodné prevziať s určitými zmenami a doplnkami požiadavky, ktoré prijala Hospodárska Komisia OSN pre Európu vo svojom predpise č. 43 ("Jednotné opatrenia, ktoré sa týkajú schválenie bezpečnostného zasklenia a zasklievacích materiálov"), ktorý tvorí dodatok k dohode z 20. marca 1958 o jednotných podmienkach schválenia a vzájomného uznávania schválenia pre vybavenie motorového vozidla a jeho súčastí [6],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. "Poľnohospodársky alebo lesný traktor" znamená každé motorové vozidlo vybavené kolesami alebo pásovým podvozkom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva prevažne v ťažnej sile a ktoré je konštruované špeciálne na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo poháňanie určitého náradia, strojov alebo prívesov, ktoré sú určené na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve. Môže byť upravené na prepravu nákladu a osôb.

2. Táto smernica sa vzťahuje len na traktory vymedzené v odseku 1, ktoré sú vybavené vzduchovými pneumatikami a dvoma nápravami, a ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť je od 6 do 30 km/h.

Článok 2

1. Žiaden členský štát nesmie odmietnuť udeliť EHS typové schválenie alebo vnútroštátne typové schválenie traktora alebo zamietnuť jeho registráciu alebo zakázať jeho predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie traktora na základe niektorého z týchto dôvodov:

- rozmery a prípojná hmotnosť,

- regulátor otáčok a krytovanie hnacích súčastí, vyčnievajúcich dielov a kolies,

- predné okná a ostatné zasklenia,

- mechanické spojovacie zariadenia medzi traktorom a ťahaným vozidlom, vrátane vertikálneho zaťaženia v bode pripojenia,

- polohy a spôsobu upevnenia rôznych štítkov a údajov na karosérii traktora,

- zariadenia na ovládanie bŕzd prívesu,

ak vyhovujú požiadavkám uvedeným v príslušných prílohách a keď predné okná a iné sklenené výplne alebo mechanické spojovacie zariadenia sú vybavené značkou EHS typového schválenia konštrukčnej časti.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, ktoré sa týkajú používania traktora, členské štáty môžu, v súvislosti s prípojnou hmotnosťou aj naďalej používať svoje vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú podmienené najmä osobitnými požiadavkami vzťahujúcimi sa na charakter povrchu krajiny na ich území, a to v hraniciach pre prípustné zaťaženie prívesom uvedených prílohe I oddiel 2.2, pokiaľ to nezahŕňa úpravy na traktore alebo doplnkové vnútroštátne typové schválenie.

Článok 3

1. Každý členský štát je povinný udeliť EHS typové schválenie konštrukčnej časti pre každý typ predného okna alebo sklenených výplní a/alebo mechanických spojení, ktoré zodpovedajú konštrukčným a skúšobným požiadavkám stanoveným v prílohe III a/alebo IV.

2. Členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie konštrukčnej časti je povinný prijať požadované opatrenia, v prípade nutnosti alebo potreby v spolupráci s príslušnými orgánmi ďalších členských štátov, na overenie toho, či výrobné modely spĺňajú požiadavky v súlade s typom, pre ktorý bolo schválenie udelené. Takéto overovanie sa obmedzuje na náhodné kontroly na mieste.

Článok 4

Členské štáty sú povinné prideliť výrobcovi daného traktora, predného okna alebo mechanického spojovacie zariadenia, alebo jeho splnomocnenému zástupcovi pre každý typ predného okna alebo inej sklenenej výplne alebo mechanického spojovacieho zariadenia, ktoré schvália podľa článku 3, značku EHS typového schválenia konštrukčnej časti v súlade so vzormi uvedenými v prílohe III alebo IV.

Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia, aby zabránili používaniu značiek, ktoré by mohli viesť k zámene typu zariadenia, ktorému sa udelilo EHS typové schválenie konštrukčnej časti podľa článku 3, so zariadením iného typu.

Článok 5

1. Žiaden členský štát nesmie zakázať umiestňovanie predných okien a iných sklenených výplní alebo mechanických spojovacích zariadení na trh z dôvodov, ktoré sa týkajú ich konštrukcie, ak sú vybavené značkou EHS typového schválenia konštrukčnej časti.

2. Členský štát však môže zakázať umiestňovanie predných okien alebo mechanických spojovacích zariadení označených značkou EHS typového schválenia konštrukčnej časti na trh, ak nie sú v súlade so schváleným typom.

Tento členský štát je povinný bezodkladne informovať ostatné členské štáty a Komisiu o prijatých opatreniach, pričom uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

Článok 6

Príslušné orgány každého členského štátu sú povinné do jedného mesiaca odoslať príslušným orgánom ostatných členských štátov kópiu osvedčení o typovom schválení konštrukčnej časti podľa vzoru v prílohe III alebo IV vyhotovených pre každý typ predného okna alebo mechanického spojovacieho zariadenia, ktoré schvália alebo odmietnu schváliť.

Článok 7

1. Ak zistí členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie konštrukčnej časti, že niekoľko predných okien alebo mechanických spojovacích zariadení, vybavených rovnakou značkou EHS typového schválenia konštrukčnej časti nie je v súlade s typom, ktorý schválil, je povinný prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečil súlad výrobných modelov so schváleným typom. Príslušné orgány tohto členského štátu sú povinné podať príslušným orgánom ostatných členských štátov správu o prijatých opatreniach, ktoré v prípade nutnosti môžu pri vážnom a opakovanom nesúlade viesť až k odňatiu EHS typového schválenia konštrukčnej časti. Uvedené orgány sú povinné prijať rovnaké opatrenia, ak dostanú informáciu od príslušných orgánov členského štátu o takomto nesúlade.

2. Príslušné orgány členských štátov sa do jedného mesiaca navzájom informujú o odňatí udeleného EHS typového schválenia konštrukčnej časti a o dôvodoch takéhoto opatrenia.

Článok 8

Každé rozhodnutie v súlade s ustanoveniami prijatými na vykonanie tejto smernice, ktorým sa zamietne alebo odníme EHS typové schválenie konštrukčnej časti pre predné okno alebo mechanické spojovacie zariadenie alebo sa zakáže ich umiestnenie na trh alebo použitie, je potrebné podrobne odôvodniť. Toto rozhodnutie sa musí oznámiť dotknutej strane, ktorá musí byť zároveň informovaná o dostupných opravných prostriedkoch podľa vnútroštátneho práva platného v členských štátoch a o lehotách na uplatnenie takýchto opravných prostriedkov.

Článok 9

Všetky zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek príloh technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 13 smernice 74/150/EHS.

Článok 10

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 1989. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti predmetu úpravy tejto smernice.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 1988

Za Radu

predseda

V. Papandreou

[1] Ú. v. ES C 218, 17.8.1987, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 281, 19.10.1987, s. 180 aÚ. v. ES C 326, 18.12.1988.

[3] Ú. v. ES C 319, 30.11.1987, s. 25.

[4] Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10.

[5] Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45.

[6]

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

| | Strana |

PRÍLOHA I: | Rozmery a prípojná hmotnosť … | 337 |

Dodatok: | Príloha k osvedčeniu o EHS typovom schválení … | 339 |

PRÍLOHA II: | Regulátor otáčok a krytovanie hnacích prvkov, vyčnievajúcich častí a kolies … | 340 |

Dodatok: | Príloha k osvedčeniu o EHS typovom schválení … | 353 |

PRÍLOHA III A: | Predné okno a ostatné zasklenia – požiadavky na vybavenie, pojmy, žiadosť o typové schválenie konštrukčných častí, typové schválenie častí, označovanie, všeobecná špecifikácia, skúšky a zhoda výroby … | 354 |

Dodatok: | Príklady značiek typového schválenia konštrukčných častí … | 362 |

PRÍLOHA III B: | Oznámenie o EHS typovom schválení konštrukčnej časti, zamietnutie EHS typového schválenia konštrukčnej časti, rozšírenie EHS typového schválenia konštrukčnej časti, odňatie typového schválenia konštrukčnej časti … | 365 |

Dodatok 1: | Predné okná z tvrdeného skla … | 366 |

Dodatok 2: | Okenné tabule z rovnomerne tvrdeného skla iné ako predné okná … | 367 |

Dodatok 3: | Predné okná z vrstveného skla … | 368 |

Dodatok 4: | Okenné tabule z vrstveného skla iné ako predné okná … | 369 |

Dodatok 5: | Predné okná zo skloplastu … | 370 |

Dodatok 6: | Okenné tabule zo skloplastu iné ako predné okná … | 371 |

Dodatok 7: | Jednotky s dvojitým sklom … | 372 |

Dodatok 8: | Obsah zoznamu predných okien … | 373 |

PRÍLOHA III C: | Všeobecné skúšobné podmienky … | 374 |

PRÍLOHA III D: | Predné okná z tvrdeného skla … | 399 |

PRÍLOHA III E: | Okenné tabule z rovnomerne tvrdeného skla iné ako predné okná … | 402 |

PRÍLOHA III F: | Bežné predné okná z vrstveného skla … | 405 |

PRÍLOHA III G: | Okenné tabule z vrstveného skla iné ako predné okná … | 409 |

PRÍLOHA III H: | Predné okná z tvrdeného vrstveného skla … | 412 |

PRÍLOHA III I: | Okenné tabule z bezpečnostného skla s plastom na vnútornej strane … | 414 |

PRÍLOHA III J: | Predné okná zo skloplastu … | 415 |

PRÍLOHA III K: | Okenné tabule zo skloplastu iné ako predné okná … | 418 |

PRÍLOHA III L: | Jednotky z dvojitého skla … | 420 |

PRÍLOHA III M: | Zoskupenie predných okien pre skúšky na typové schválenie konštrukčnej časti … | 422 |

PRÍLOHA III N: | Meranie výšky segmentu a poloha bodu nárazu … | 424 |

PRÍLOHA III O: | Kontrola zhody výroby … | 427 |

PRÍLOHA III P: | Príloha k osvedčeniu o EHS typovom schválení … | 431 |

PRÍLOHA IV: | Mechanické spojovacie zariadenie medzi traktorom a ťahaným vozidlom, vertikálne oporné zaťaženie v bode pripojenia … | 432 |

Dodatok 1: | Zobrazenie mechanických spojovacích zariadení … | 436 |

Dodatok 2: | Metóda dynamickej skúšky … | 439 |

Dodatok 3: | Metóda statickej skúšky pripojenia … | 441 |

Dodatok 4: | Značka typového schválenia konštrukčnej časti … | 442 |

Dodatok 5: | Vzor osvedčenia o EHS typovom schválení konštrukčnej časti … | 443 |

Dodatok 6: | Podmienky pre udelenie EHS typového schválenia … | 444 |

Dodatok 7: | Príloha k osvedčeniu o EHS typovom schválení … | 445 |

PRÍLOHA V: | Miesto a spôsob pripevnenia továrenského štítku a označenie na karosérii traktora | 446 |

Dodatok: | Príloha k osvedčeniu o EHS typovom schválení … | 448 |

PRÍLOHA VI: | Zariadenie na ovládanie brzdy ťahaného vozidla a spojovacie brzdiace potrubie medzi traktorom a ťahaným vozidlom … | 449 |

Dodatok: | Príloha k osvedčeniu o EHS typovom schválení … | 450 |

--------------------------------------------------