31989L0108

Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler

EF-Tidende nr. L 040 af 11/02/1989 s. 0034 - 0037
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 9 s. 0049
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 9 s. 0049


RAADETS DIREKTIV af 21 . december 1988 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler ( 89/108/EOEF )

RAADET fOR DE EUROPISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Fremetilling af og handel med dybfrosne levnedsmidler, i des foelgende benaent »dybfrostvarer«, spiller en stadig stoerre rolle i Faellesskabet;

de eksisterende forskelle mellem de nationale lovgivninger vedroerende dybfrostvarer er en hindring for disse varers frie bevaegelighed; lovgivningerne kan skabe ulige konkurrencevilkaar, og de har saaledes en direkte virkning paa det faelles markeds oprettelse og funktion;

det er derfor noedvendigt at gennemfoere en indbyrdes tilnaermelse af disse lovgivninger;

med henblik herpaa boer faellesskabsforskrifterne sikres det bredest mulige anvendelsesomraade, som omfatter alle dybfrosne levnedsmidler indbefattet ikke blot Produkter, der er bestemt til at skuIle leveres til den endelige forbruger samt til restauranter, hospitaler, marketenderier og lignende etablissementer og institutioner i uaendret form, men ogsaa produkter, som skal forarbejdes eller tilberedes yderligere;

disse forskrifter maa dog ikke finde anvendelse paa produkter, som ikke skal markedsfoeres som dybfrostvarer;

under alle omstaendigheder boer der opstilles generelle principper, som skal gaelde for alle dybfrostvarer;

derefter kan de generelle principper om noedvendigt suppleres med saerlige bestemmelser for visse grupper af dybfrostvarer i henhold til den fremgangsmaade, der gaelder for hver af disse gruPPer;

formaalet med dybfrysning er at bevare levnedsmidlernes naturlige karakteristika ved en hurtig nedfrysning, og det er noedvendigt at naa ned paa en temperatur paa mimus 18 oC eller lavere overalt i varen;

ved en temperatur paa minus 18 oC ophoerer al mikrobiologisk aktivitet, som kan aendre kvaliteten af et levnedsmiddel, og det er derfor noedvendigt at bevare denne temperatur, dog med en teknisk uundgaaelig tolerance, under lagring og distribution af dybfrostvarer, inden de udbydes til salg til den endelige forbruger;

visse temperaturstigninger er uundgaaelige af tekniske grunde, og de kan derfor accepteres, forudsat at de ikke skader varernes kvalitet, hvilket kan sikres ved at foelge god opbevarings - og distributionspraksis, specielt hvad angaar lagrenes omsaetningshastighed;

visse former for teknisk udstyr, der for tiden benyttes til lokal distribution af dybfrostvarer, er ikke tilstraekkelig effektive til, at de i dette direktiv fastsatte temperaturgraenser i ethvert tilfaelde overholdes fuldt ud, og der boer derfor fastlaegges en overgangsordning, saaledes at det bestaaende materiel kan nedskrives paa normal vis;

dette direktiv kan begraenses til at opregne de maal, der skal naas med hensyn til saavel det udstyr, der anvendes til selve nedfrysningen, som til de temperaturer, der skal overholdes i anlaeg og materiel til oplagring, haandtering, transport og distribution;

det paahviler medlemsstaterne ved officiel kontrol at sikre, at det anvendte materiel er i overensstemmelse med disse maal;

en saadan kontrol overfloediggoer ethvert system med officiel attestering i handelsleddene;

det boer vaere muligt at anvende frysevaesker, hvilket indebaerer, at disse kommer i direkte beroering med dybfrostvarerne; disse vaesker maa saaledes vaere tilstraekkelig inaktive til ikke at afgive bestanddele til levnedsmidlerne i en maengde, der kan frembyde fare for menneskets sundhed, medfoere uacceptable

aendringer i levnedsmidlernes sammensaetning eller aendre deres organoleptiske egenskaber;

for at naa disse maal boer der vedtages en liste over de paagaeldende stoffer og fastsaettes renhedskriterier herfor samt betingelser for dets anvendelse;

dybfrostvarer bestemt til den endelige forbruger samt til restauranter, hospitaler, marketenderier og andre lignende etablissementer og institutioner er, for saa vidt angaar maerkning, undergivet de regler, der er fastlagt i Raadets direktiv 79/112/EOEF af 18. december 1978 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning, om maerkning af og praesentationsmaader for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for saadanne levnedsmidler ( 1 ), senest aandret ved direktiv 86/197/EOEF ( 2 ); det er derfor tilstraekkeligt, at der i naervaerende direktiv kun fastsaettes bestemmelser om de specifikke paaskrifter for dybfrostvarer;

for at lette handelen boer der ligeledes fastsaettes maerkningsregler for dybfrostvarer, der ikke er bestemt til at skulle leveres til den endelige forbruger eller til restauranter, hospitaler, marketenderier og andre lignende etablissementer og institutioner, i uaendret form;

for at forenkle og fremskynde proceduren boer det overlades til Kommissionen at vedtage gennemfoerelsesforanstaltninger aef tekniske karakter;

i alle de tilfaelde, hvor Raadet overdrager Kommissionen befoejelser til at gennemfoere de regler, der er opstillet paa levnedsmiddelomraadet, boer der fastlaegges en fremgangsmaade, ved hvilken der etableres et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Staaende Levnedsmiddelkomité, der blev nedsat ved Raadets afgoerelse 69/414/EOEF ( 3 )-

UDSTEDT FOELGENDE NDE DIREKTIV :

Artikel 1 1 . Dette direktiv gaelder for dybfrosne levnedsmidler, i det foelgende benaevnt »dybfrostvarer «.

2 . I dette direktiv forstaas ved »dybfrostvarer«, levnedsmidler,

- som har undergaaet en saerlig nedfrysningsproces, benaevnt »dybfrysning«, hvorved zonen for maksimal krystallisering naas saa hurtigt som kraevet for det paagaeldende produkt, og som bevirker, at temperaturen overalt i varen - efter termisk stabilisering - uafbrudt holdes paa mimis 18 oC eller derunder, og

- som markedsfoeres med anfoerelse af, at de har undergaaet denne proces .

Konsumis betragtes ikke som dybfrostvare i henhold til dette direktiv .

3 . Dette direktiv gennemfoeres med forbehold af Faellesskabets bestemmelser vedroerende :

a ) en faelles markedsordning for landbrug og fiskeri

b) veterinaerhygiejne .

Artikel 2 Kun de produkter, der er defineret i artikel l, stk . 2, kan maerkes med de i artikel 8 og 9 fastsatte betegnelser .

Artikel 3 1 . Raavarer, som anvendes til fremstilling af dybfrostvarer, skal vaere af sund og saedvanlig handelskvalitet samt have den noedvendige friskhed .

2 . Forbehandlingen af produkterne samt selve dybfrysningen skal foretages omgaaende ved hjaelp af et egnet teknisk udstyr, saaledes at de kemiske, biokemiske og mikrobiologiske aendringer begraenses til et minimum .

Artikel 4 De frysemedier, der som de eneste maa komme i direkte beroering med dybfrostvarer,er foelgende :

- luft

- kvaelstof

- kuldioxid .

Som en fravigelse af stk . 1 kan medlemsstaterne indtil den 31 december 1992 opretholde de nationale lovgivninger, som tillader anvendelse af dichlordifluormethan ( R 12 ) som fysemedium .

De renhedskriterier, som disse frysemedier skal opfylde, fastsaettes i fornoedent omfang efter fremgangsmaaden i artikel 12 .

Artikel 5 1 . Temperaturen i dybfrostvarer skal vaere stabil og overalt i varen vaere minus 18 oC eller derunder, eventuelt med kortvarige temperaturstigninger paa hoejst 3 oC under transport .

2 . Afvigelser i varens temperatur under iagttagelse af god opbevarings - og distributionspraksis accepteres dog under lokal distribution og i frysediske med henblik paa salg til den endelige forbruger paa foelgende betingelser :

a ) disse afvigelser maa ikke overskride 3 oC

b ) de kan dog naa op paa 6 oC i frysediske med henblik paa salg til den endelige forbruger, saafremt og i det omfang medlemsstaterne traeffer afgoerelse herom; i saa fald fastsaetter medlemsstaterne den gaeldende temperatur under hensyn til lagrenes eller varernes omsaetningshastighed inden for detailhandelen, og de underretter Kommissionen om de trufne foranstaltninger med angivelse af begrundelserne herfor .

Kommissionen tager den afvigelse, der naevnes under dette litra, op til fonmyet overvejelse paa baggrund af den tekniske udvikling og forelaegger om noedvendigt forslag for Raadet inden den 1 . januar 1993 .

3 . Inden for en frist paa otte aar fra meddelelsen af dette direktiv kan medlemsstaterne tillade afvigelser paa op til 6 oC i forbindelse med lokal distribution .

Artikel 6 1 . Medlemsstaterne :

a ) sikrer sig, at udstyret til nedfrysing, oplagring, transport, lokal distribution samt frysediskene er i stand til at sikre overholdelsen af de krav, der er fastsat i dette direktiv

b ) kontrollerer ved en officiel stikproevekontrol dybfrostvarernes temperatur .

2 . Medlemsstaterne undlader at kraeve, at overholdelsen af bestemmelserne i stk . 1 skal bekraeftes ved en officiel attestering, naar dybfrostvarer bliver eller paataenkes bragt i handelen .

Artikel 7 Dybfrostvarer bestemt til levering til den endelige forbruger skal i fabrik eller emballeringsvirksomhed faerdigpakkes i passende emballage, der beskytter dem mod bakteriekontamination udefra og lignende samt mod udtoerring .

Artikel 8 1 . Direktiv 79/112/EOEF finder anvendelse paa de varer, der er omhandlet i dette direktiv, og som er bestemt til i uaendret stand at blive leveret til den endelige forbruger, samt til restauranter, hospitaler, marketenderier og andre lignende etablissementer og institutioner, paa foelgende betingelser :

a ) varebetegnelsen skal suppleres med foelgende paapkrifter :

- paa spansk »ultracongelado« eller »congelado rapidamente«

- paa dansk »dybfrossen«

- paa tysk »tiefgefroren« eller »Tieeuehlkost« eller »tiefgekuehlt« eller »gefrostet«

- paa grak "vaqeias katapszxis eller tacheias zperkatepszgmena";

- p engelsk »quick-frozen«

- paa fransk »surgelé«

- paa italiensk »surgelato«

- Paa nederlandsk »diepvries«

- paa portugisisk »ultracongelado«

b ) angivelsen af datoen for mindste holdbarhed skal ledsages af angivelsen af det tidsrum, i hvilket denne dybfrostvare kan opbevares af modtageren, og af angivelsen af opbevaringstemperatur og/eller krav til opbevaringsudstyr

c ) alle dybfrostvarer skal vaere maerket saaledes, at det vareparti, hvorfra en given vare stammer, kan identificeres

d ) maerkningen af alle dybfrostvarer skal omfatte en tydelig paaskrift af typen »maa ikke nedfryses igen efter optoening «.

Artikel 9 1 . Maerkningen af de i artikel l, stk . 2, omhandlede varer, der ikke er bestemt til levering til den endelige forbruger eller til restauranter, hospitaler, marketenderier og andre lignende etablissementer og institutioner, omfatter kun foelgende obligatoriske paaskrifter :

a ) varebetegneIsen suppleret i overensstemmelse med artikel 8, stk . 1, litra a ), i dette direktiv

b ) nettomaengden udtrykt i masseenhed

c ) angivelse, der goer det muligt at identificere partiet

d ) navn eller firmanavn og adresse paa fabrikanten eller emballeringsvirksomhed eller paa en forhandler, der er etableret inden for Faellesskabet .

2 . De i stk . I naevnte paaskrifter skal anfoeres paa emballagen, beholderen eller pakningen eller paa en etiket fastgjort herpaa .

3 . Bestemmelserne i denne artikel beroerer ikke mere detaljerede eller vidtgaaende faellesskabsbestemmelser paa det metrologiske omraade .

Artikel 10 Medlemsstaterne kan ikke af grunde vedroerende en vares fabrikationskendetegn, emballering eller maerkning forbyde

eller indskraenke handel med de i artikel l, stk . 2, omhandlede varer, som er i overensstemmelse med dette direktiv og de foranstaltninger, der er truffet for dets gennemfoerelse

Artikel 11 Bestemmelserne vedroerende proeveudtagning, kontrol af dybfrostvarernes temperatur og kontrol af temperaturen i trartsportmidler samt i depot - og oplagringsrum fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 12, iden udloebet af en frist paa 24 maaneder efter meddelelsen af dette direktiv .

Artikel 12 1 . Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Staaende Levnedsmiddelkomité, enten paa eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes . Komitéen afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget spoergsmaalet haster . Udtalelsen vedtages med kvalificeret flertal, som fastsat i Traktatens artikel 148, stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse .

b ) Naar de Paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag om de foranstaltninger, der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

c ) Saafremt Raadet ikke har truffet nogen afgoerelse inden udloebet af en frist paa tre maaneder fra den dato, paa hvilken det har faaet sagen forelagt, vedtager Kommissionen de foreslaaede foranstaltninger .

Artikel 13 1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kommissionen herom . Disse foranstaltninger skal :

- senest 18 maaneder efter meddelelsen ( 3 ) af direktivet tillade handel med produkter, der er i overensstemmelse med dette direktiv

- senest 24 maaneder efter meddelelsen af direktivet forbyde handel med produkter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv .

2 . For saa vidt angaar frysediske med henblik paa salg til den endelige forbruger kan medlemsstaterne inden for en frist paa otte aar fra meddelelsen af dette direktiv opretholde den lovgivning, der gaelder paa tidspunktet for ivaerksaettelsen af dette direktiv.

I saa fald underretter medlemsstaterne Kommissionen herom med angivelse af begrundelse for deres afgoerelse .

Artikel 14 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21 . december 1988 .

Paa Raadets vegne

V . PAPANDREOU

Formand

( 1 ) EFT nr . C 175 af 15 . 7 . 1985, s . 296, og EFT nr . C 12 af 16 . 1 . 1989 .

( 2 ) EFT nr . C 104 af 2S . 4. 1985, s . 17.(3 ) EFT nr . 1 . 33 af 8 . 2 . 1979, s . 1 .

( 4 ) EFT nr . 1 . 144 af 29 . 5 . 1986, s . 38 .

( 5 ) EFT nr . 291 af 19 . 11 . 1969, s . 9.(6 ) Dette direktiv er meddeit medlemsstaterne den 10 . januar 1989