31989D0506Uradni list L 247 , 23/08/1989 str. 0034 - 0042
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0108
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0108


Odločba Komisije

z dne 18. julija 1989

o zootehniškem spričevalu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke

(89/506/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se nanašajo na plemenske živali vrste prašič [1], ter zlasti členov 9 in pete alinee 10(1) Direktive,

ker je treba določiti podatke, ki morajo biti navedeni v zootehniškem spričevalu; ker je iz praktičnih razlogov treba določiti vzorec zootehniškega spričevala in pogoje, pod katerimi se lahko vpisujejo podatki v dokument, ki spremlja hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V zootehniškem spričevalu za hibridne plemenske prašiče morajo biti navedeni naslednji podatki:

- izdajatelj,

- rodovniška številka živali,

- datum izdaje,

- način označevanja živali,

- označitev,

- datum rojstva,

- genotip, linija,

- spol,

- ime in naslov rejca,

- ime in naslov lastnika.

Člen 2

1. Podatki, ki so določeni v členu 1, so lahko navedeni:

(a) v obliki zootehniškega spričevala, ki ustreza vzorcu v Prilogi I;

(b) v dokumentaciji, ki spremlja hibridnega plemenskega prašiča. V tem primeru mora pristojni organ potrditi, da podatke iz člena 1 spremlja naslednje besedilo:

"Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke iz člena 1 Odločbe Komisije 89/506/EGS."

2. Podatki o hibridnih plemenskih prašičih istega rodu so lahko navedeni v enem samem zootehniškem spričevalu ali v dokumentaciji, ki spremlja transport živali istega porekla in za isto destinacijo. Vzorec zootehniškega spričevala je prikazan v Prilogi I in se ustrezno prilagodi.

Člen 3

V zootehniškem spričevalu o semenu hibridnih plemenskih prašičev morajo biti navedeni naslednji podatki:

- vsi podatki o plemenjaku, ki mu je bilo odvzeto seme, kakršni so navedeni v členu 1,

- podatki, ki omogočajo identifikacijo semena, datum odvzema, ime in sedež osemenjevalnega središča in prejemnika.

Člen 4

Podatki, določeni v členu 3, so lahko navedeni:

1. v obliki zootehniškega spričevala, ki ustreza vzorcu v Prilogi II;

2. v dokumentaciji, ki spremlja seme hibridnega plemenskega prašiča. V tem primeru mora pristojni organ potrditi, da podatke iz člena 3 spremlja naslednje besedilo:

"Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke iz člena 3 Odločbe Komisije 89/506/EGS."

Člen 5

V zootehniškem spričevalu o jajčnih celicah hibridnih plemenskih prašičev morajo biti navedeni naslednji podatki:

- vsi podatki o plemenici, ki so ji bile odvzete jajčne celice, kakršni so navedeni v členu 1,

- podatki, ki omogočajo identifikacijo jajčnih celic, datum odvzema ter ime in sedež organizacije za pridobivanje in presajanje zarodkov in prejemnika.

Če je v slamici več kakor ena jajčna celica, mora biti to jasno navedeno, vse jajčne celice pa morajo imeti isto poreklo.

Člen 6

Podatki, določeni v členu 5, so lahko navedeni:

1. v obliki zootehniškega spričevala, ki ustreza vzorcu v Prilogi III;

2. v dokumentaciji, ki spremlja jajčne celice hibridnih plemenskih prašičev. V tem primeru mora pristojni organ potrditi, da podatke iz člena 5 spremlja naslednje besedilo:

"Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke iz člena 5 Odločbe Komisije 89/506/EGS."

Člen 7

V zootehniškem spričevalu o zarodkih hibridnih plemenskih prašičev morajo biti navedeni naslednji podatki:

- vsi podatki o plemenici, ki so ji bili odvzeti zarodki, in plemenjaku oplojevalcu, kakršni so navedeni v členu 1,

- podatki, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, datum osemenjevanja ali oploditve, datum odvzema, ime in sedež organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov ter prejemnika.

Če je v slamici več kakor en zarodek, mora biti to jasno navedeno, vsi zarodki pa morajo imeti isto poreklo.

Člen 8

Podatki, določeni v členu 7, so lahko navedeni:

1. v obliki zootehniškega spričevala, ki ustreza vzorcu v Prilogi IV;

2. v dokumentaciji, ki spremlja zarodke hibridnega plemenskega prašiča. V tem primeru mora pristojni organ potrditi, da podatke iz člena 7 spremlja naslednje besedilo:

"Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke iz člena 7 Odločbe Komisije 89/506/EGS."

Člen 9

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. julija 1989

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 382, 31.12.1988, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------