31989D0506Úradný vestník L 247 , 23/08/1989 S. 0034 - 0042
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 30 S. 0108
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 30 S. 0108


Rozhodnutie Komisie

z 18. júla 1989

stanovujúce osvedčenia pre hybridnéplemenné ošípané, ich spermu, vaječné bunky a embryá

(89/506/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách uplatniteľných na plemenné ošípané [1] a najmä na jej články 9 a 10 (1), piatu zarážku,

keďže je potrebné stanoviť dátum, ktorý sa musí uviesť na osvedčení; keďže z praktických dôvodov je potrebné ustanoviť vzor osvedčenia a podmienky, podľa ktorých sa môžu zapisovať údaje do dokladu sprevádzajúceho hybridné plemenné ošípané, ich spermu, vaječné bunky a embryá;

keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V osvedčení pre hybridnéplemenné ošípané sa musia uviesť nasledujúce údaje:

- orgán, ktorý doklad vydáva,

- číslo zápisu v registri,

- dátum vydania,

- spôsob identifikácie,

- identifikácia,

- dátum narodenia,

- genotyp, línia,

- pohlavie,

- meno a adresa chovateľa,

- meno a adresa majiteľa.

Článok 2

1. Údaje ustanovené v článku 1 sa môžu uvádzať:

a) vo forme osvedčenia, ktoré sa zhoduje so vzorom v prílohe I;

b) v dokladoch sprevádzajúcich hybridnú plemennú ošípanú. V takom prípade kompetentné orgány musia potvrdiť, že údaje ustanovené v článku 1 sú uvedené v týchto dokladoch, a to nasledujúcou formuláciou:

"Podpísaný týmto potvrdzuje, že tieto doklady obsahujú údaje uvedené v článku 1 rozhodnutia Komisie 89/506/EHS."

2. Údaje o hybridných plemenných ošípaných rovnakého rodokmeňa sa môžu uviesť na jednom osvedčení alebo dokladoch sprevádzajúcich zásielku zvierat toho istého pôvodu a na to isté miesto určenia. Vzor osvedčenia uvedený v prílohe I bude v takom prípade náležite upravený.

Článok 3

V osvedčení pre spermu hybridných plemenných ošípaných sa musia uviesť nasledujúce údaje:

- všetky údaje vymenované v článku 1 týkajúce sa kanca, ktorý spermu poskytuje,

- informácie umožňujúce identifikáciu spermy, dátum jej odberu a názvy a adresy stredísk na odber spermy a príjemcu.

Článok 4

Údaje ustanovené v článku 3 sa môžu uvádzať:

1. vo forme osvedčenia, ktoré sa zhoduje so vzorom v prílohe II;

2. v dokladoch sprevádzajúcich spermu hybridnej plemennej ošípanej. V takom prípade kompetentné orgány musia potvrdiť, že údaje ustanovené v článku 3 sú uvedené v týchto dokladoch, a to nasledujúcou formuláciou:

"Podpísaný týmto potvrdzuje, že tieto doklady obsahujú údaje uvedené v článku 3 rozhodnutia Komisie 89/506/EHS."

Článok 5

V osvedčení pre vaječné bunky hybridných plemenných ošípaných sa musia uviesť nasledujúce údaje:

- všetky údaje vymenované v článku 1 týkajúce sa prasnice, ktorá poskytuje vaječnú bunku,

- informácie umožňujúce identifikáciu spermy, dátum jej odberu a názvy a adresy stredísk na odber spermy a príjemcu.

Ak je v jednej dávke viac ako jedna vaječná bunka, musí sa to jasne uviesť a okrem toho všetky vaječné bunky musia mať ten istý pôvod.

Článok 6

Údaje ustanovené v článku 5 sa môžu uvádzať:

1. vo forme osvedčenia, ktoré sa zhoduje so vzorom v prílohe III;

2. v dokladoch sprevádzajúcich vaječnú bunku hybridnej plemennej ošípanej. V takom prípade kompetentné orgány musia potvrdiť, že údaje ustanovené v článku 5 sú uvedené v týchto dokladoch, a to nasledujúcou formuláciou:

"Podpísaný týmto potvrdzuje, že tieto doklady obsahujú údaje uvedené v článku 5 rozhodnutia Komisie 89/506/EHS."

Článok 7

V osvedčení pre embryá hybridných plemenných ošípaných sa musia uviesť nasledujúce údaje:

- všetky údaje vymenované v článku 1 týkajúce sa prasnice a kanca,

- informácie umožňujúce identifikáciu embryí, dátum inseminácie alebo oplodnenia, dátum odberu a názvy a adresy stredísk na odber embryí a príjemcu.

Ak je v jednej dávke viac ako jedno embryo, musí sa to jasne uviesť a okrem toho všetky embryá musia mať ten istý pôvod.

Článok 8

Údaje ustanovené v článku 7 sa môžu uvádzať:

1. vo forme osvedčenia, ktoré sa zhoduje so vzorom v prílohe IV;

2. v dokladoch sprevádzajúcich embryá hybridnej plemennej ošípanej. V takom prípade kompetentné orgány musia potvrdiť, že údaje ustanovené v článku 7 sú uvedené v týchto dokladoch, a to nasledujúcou formuláciou:

"Podpísaný týmto potvrdzuje, že tieto doklady obsahujú údaje uvedené v článku 7 rozhodnutia Komisie 89/506/EHS."

Článok 9

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 18. júla 1989

Za Komisiu

Ray Mac Sharry

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------