31989D0504Úradný vestník L 247 , 23/08/1989 S. 0031 - 0032
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 30 S. 0105
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 30 S. 0105


Rozhodnutie Komisie

z 18. júla 1989

ustanovujúce kritériá na schvaľovanie a riadenie združení chovateľov, plemenárskych organizácií a súkromných spoločností, ktoré zakladajú a vedú registre pre hybridné plemenné ošípané

(89/504/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách uplatniteľných na plemenné ošípané [1] a najmä na štvrtú zarážku jej článku 10 (1),

keďže registre vo všetkých členských štátoch vedú alebo zakladajú združenia chovateľov, plemenárske organizácie, súkromné spoločnosti alebo podniky poskytujúce služby; keďže je preto potrebné ustanoviť kritériá na uznanie združení chovateľov, plemenárskych organizácií a súkromných spoločností;

keďže združenia chovateľov, plemenárske organizácie alebo súkromné spoločnosti musia požiadať o oficiálne uznanie kompetentné orgány členského štátu, na území ktorého sa nachádza ich sídlo;

keďže v prípade, že združenia chovateľov, plemenárske organizácie alebo súkromné spoločnosti spĺňajú určité kritériá a majú definované ciele, musia byť oficiálne uznané kompetentnými orgánmi členského štátu, ktoré o to požiadali;

keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účel oficiálneho uznania musia združenia chovateľov, plemenárske organizácie a súkromné spoločnosti, ktoré vedú alebo zakladajú registre, podať žiadosť kompetentným orgánom členského štátu, na území ktorého sa nachádza ich sídlo.

Článok 2

Orgány príslušného členského štátu musia oficiálne uznať akékoľvek združenie chovateľov, plemenársku organizáciu alebo súkromnú spoločnosť, ktoré vedú alebo zakladajú registre, ak tieto spĺňajú podmienky ustanovené v prílohe.

Článok 3

Orgány príslušného členského štátu zrušia uznanie akéhokoľvek združenia chovateľov, plemenárskej organizácie alebo súkromnej spoločnosti, ktoré vedú alebo zakladajú registre, ak dotyčné združenie chovateľov, plemenárska organizácia alebo súkromná spoločnosť opakovane porušuje podmienky ustanovené v prílohe.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 18. júla 1989

Za Komisiu

Ray Mac Sharry

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

I. Na to, aby boli združenia chovateľov, plemenárske organizácie a súkromné spoločnosti uznané, musia:

1. mať právnu subjektivitu v súlade s legislatívou platnou v členskom štáte, kde sa podala žiadosť;

2. preukázať kompetentným orgánom:

a) že ich prevádzka je efektívna,

b) že môžu vykonávať kontroly potrebné na zaznamenávanie pôvodov,

c) že majú dostatočne početnú populáciu zvierat na vykonávanie šľachtiteľského programu,

d) že môžu využívať údaje o úžitkovosti hospodárskych zvierat na skvalitnenie chovu;

3. mať súbor pravidiel, ktoré zahŕňajú:

a) systém identifikácie zvierat,

b) systém zaznamenávania pôvodu,

c) definovanie ich chovateľských cieľov,

d) systém na využitie údajov o úžitkovosti hospodárskych zvierat umožňujúcich posúdenie genetickej hodnoty zvierat.

II. Okrem toho musia mať združenia chovateľov a plemenárske organizácie na účel oficiálneho uznania také stanovy spoločnosti, ktoré ustanovujú najmä zásady rovnosti medzi členmi.

--------------------------------------------------