31989D0333Uradni list L 136 , 19/05/1989 str. 0021 - 0021
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 15 str. 0091
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 15 str. 0091


Sklep sveta

z dne 13. marca 1989

o sklenitvi Drugega dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo neposredno po pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike k Skupnosti

(89/333/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in zlasti člena 113 te pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker se je na podlagi Uredbe (EGS) št. 839/88 [1] pobiranje carin, ki jih Skupnost deseterice uporablja za uvoz nekaterih izdelkov iz Španije in Portugalske, popolnoma opustilo, ko so te carine znašale samo še 2 % ali manj;

ker je treba skleniti Drugi dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo [2], podpisanemu v Bruslju 22. julija 1972, da bi se določila popolna opustitev dajatev za izdelke, ki jih pokriva Sporazum, in ki se uvozijo v Švico iz Španije, kadar takšne dajatve znašajo samo še 2 % ali manj,

SKLENIL:

Člen 1

Drugi dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo neposredno po pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike k Skupnosti se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta da uradno obvestilo, predvideno v členu 3 Protokola [3].

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 13. marca 1989

Za Svet

Predsednik

C. Solchaga Catalan

[1] UL L 87, 31.3.1988, str. 1.

[2] UL L 300, 31.12.1972, str. 189.

[3] Datum začetka veljavnosti Protokola bo v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavil generalni sekretariat Sveta.

--------------------------------------------------