31989D0189Uradni list L 071 , 15/03/1989 str. 0041 - 0041
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 15 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 15 str. 0003


Sklep Sveta

z dne 20. februarja 1989

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kanado o trgovini z alkoholnimi pijačami

(89/189/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker sta Kanada in Skupnost 17. decembra 1988 na podlagi ugotovitev in zaključkov Ugotovitvenega sveta GATT v zvezi z uvozom, distribucijo in prodajo alkoholnih pijač s strani kanadskih provincialnih agencij za trženje, dosegli poravnavo v obliki sporazuma;

ker je ta sporazum treba odobriti,

SKLENIL:

Člen 1

S tem sklepom se v imenu Skupnosti odobri Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kanado o trgovini z alkoholnimi pijačami ter izmenjava pisem, ki je njegova priloga.

Besedilo listin, navedenih v prejšnjem pododstavku, je priloženo temu sklepu.

Člen 2

S tem sklepom je predsednik Sveta pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma, ki zavezuje Skupnost.

V Bruslju, 20. februarja 1989

Za Svet

Predsednik

F. Fernandez Ordoñez

--------------------------------------------------