31988R3974Uradni list L 351 , 21/12/1988 str. 0021 - 0022
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 6 str. 0254
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 6 str. 0254


Uredba Komisije (EGS) št. 3974/88

z dne 20. decembra 1988

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 3174/88 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge te uredbe;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe carinskih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora v skladu z navedenimi splošnimi pravili blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice, ki je priložena k tej uredbi, uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker Odbor za nomenklaturo ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsedujoči,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN, navedene v stolpcu 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 1988

Za Komisijo

Cockfield

Podpredsednik

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 298, 31.10.1988, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Opis blaga | Uvrstitev v tarifno oznako KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Umetni zeolit tipa-y v obliki paličic z utežnim deležem največ 11 % natrija, izraženega kot natrijev oksid. Ta izdelek se uporablja v proizvodnji katalizatorjev | 38239020 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 3823, 382390 in 38239020. |

Ta izdelek se šteje kot ionski izmenjevalec. (Glej tudi pojasnjevalne opombe k oznaki 38239020) |

2.Mešanice klavulanske kisline INN (50 % po teži), kalijeve soli in mikrokristalne celuloze, ki se uporabljajo v zdravilnih izdelkih na osnovi antibiotikov | 38239091 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 3823, 382390 in 38239091. |

Ta izdelek ni v skladu z opombo 1(f) k Poglavju 29 |

Izdelek je vmesni preparat, ki nima lastnosti zdravilnega izdelka v smislu Poglavja 30 in ga pokriva drugi del tarifne oznake KN 3823 |

3.Polikarbonat tetrabromo–(bisfenol A) s povprečno molekulsko maso 3000 | 39074000 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6, opomba 3(c) k Poglavju 39 in besedilo tarifnih oznak KN 3907 in 39074000 |

--------------------------------------------------