31988R3915Uradni list L 347 , 16/12/1988 str. 0055 - 0056
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 6 str. 0250
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 6 str. 0250


Uredba Komisije (EGS) št. 3915/88

z dne 15. decembra 1988

o določbah za izvajanje člena 63c Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti [1], spremenjene z Uredbo (EGS) št. 1315/88 [2], in zlasti člena 143 Uredbe,

ker člen 63c Uredbe (EGS) št. 918/83 določa oprostitev plačila uvoznih carin za pošiljke z vzorci referenčnih snovi, ki jih je potrdila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in so namenjene uporabi pri nadzoru kakovosti materialov, uporabljenih pri izdelavi medicinskih proizvodov; ker so take pošiljke naslovljene na prejemnike, ki jih odobrijo pristojne nacionalne oblasti zato, da izkoristijo tako oprostitev;

ker bi bilo treba določiti zahtevane pogoje za pravilno izvedbo določbe, ker je treba te pogoje določiti v skladu s postopkom iz člena 143(2) in (3) Uredbe (EGS) št. 918/83;

ker so ukrepi iz te Uredbe v skladu z mnenjem Odbora za carinske oprostitve,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa izvedbene predpise člena 63c Uredbe (EGS) št. 918/83.

Člen 2

Oprostitev iz člena 63c Uredbe (EGS) št. 918/83 se uporablja samo za pošiljke, ki jih pošlje "Center za kemične referenčne snovi, sodelujoč z WHO" v Stockholmu (Švedska) prejemnikom, ki so jih pristojni nacionalni organi pooblastili, da jih sprejmejo brez carin.

Člen 3

Oprostitev plačila uvoznih carin za pošiljke iz člena 63c Uredbe (EGS) št. 918/83 je odvisna od tega, ali je na paketih, ki vsebujejo referenčne snovi, prikazan:

- prvič, žig Centra, sodelujočega z WHO, iz člena 2,

- drugič, nalepka, vzorec katere je prikazan v Prilogi te uredbe, na kateri je okence, ki ustreza kemičnim referenčnim snovem, jasno označeno s kljukico.

Člen 4

Oprostitev se razširi na posebno embalažo, ki je bistvenega pomena za prevoz kemičnih referenčnih snovi in na zahtevane dodatke, ki jih lahko vsebujejo pošiljke.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1989.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 1988

Za Komisijo

Cockfield

Podpredsednik

[1] UL L 105, 23.4.1983, str. 1.

[2] UL L 123, 17.5.1988, str. 2.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------