31988R3036Uradni list L 271 , 01/10/1988 str. 0093 - 0093
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 27 str. 0162
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 27 str. 0162


Uredba Komisije (EGS) št. 3036/88

z dne 30. septembra 1988

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3143/85 o prodaji po znižanih cenah intervencijskega masla, namenjenega za neposredno porabo v obliki zgoščenega masla

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1109/88 [2], in zlasti člena 6(7) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3143/85 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2097/88 [4], uvaja sistem prodaje po znižanih cenah intervencijskega masla, namenjenega za neposredno porabo v obliki zgoščenega masla;

ker je glede na razmere na trgu in glede na zmanjšanje javnih zalog masla, treba znižati cene, po katerih intervencijske agencije po tej shemi prodajajo maslo;

ker člen 13 Uredbe (EGS) št. 3143/85 določa, da se izdatki po tem sistemu financirajo v skladu z drugim, tretjim in četrtim pododstavkom člena 4(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1883/78 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2050/88 [6]; ker je od 1. oktobra 1988 treba zagotoviti financiranje te sheme v skladu z običajnimi pravili financiranja;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3143/85 se spremeni:

1. V členu 2(1) se "265 ECU" nadomesti z "240 ECU" in "263 ECU" se nadomesti z "238 ECU".

2. V členu 13 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

"Ne glede na drugi pododstavek člena 6(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2776/88 [1] UL L 249, 8.9.1988, str. 9., se izgube zaradi masla, odstranjenega, v skladu z zadnjim pododstavkom člena 2(4), v septembru 1988, odštejejo v višini 100 % od izdatkov, ki jih je treba prijaviti v skladu s Prilogo II k Uredbi (EGS) št. 3184/83."

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 1988

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 110, 29.4.1988, str. 27.

[3] UL L 298, 12.11.1985, str. 9.

[4] UL L 184, 15.7.1988, str. 19.

[5] UL L 216, 5.8.1978, str. 1.

[6] UL L 185, 15.7.1988, str. 6.

--------------------------------------------------