31988R1811Uradni list L 162 , 29/06/1988 str. 0004 - 0004


Uredba Sveta (EGS) št. 1811/88

z dne 23. junija 1988

o izvajanju Sklepa 1/88 EGS-EFTA Skupnega Odbora "Skupni tranzit", ki spreminja dodatke I, II in III h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker člen 15(3) Konvencije med Evropsko Skupnostjo, Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo o skupnem tranzitnem postopku [1] prenaša pristojnost na Skupni Odbor, ki je bil ustanovljen s to Konvencijo, da s sklepom sprejme spremembe k Dodatkom h Konvenciji;

ker je Skupni Odbor odločil, da spremeni in prilagodi nekatere določbe dodatkov I, II in III h Konvenciji;

ker so te spremembe in prilagoditve predmet Sklepa 1/88 Skupnega Odbora; ker je potrebno sprejeti ukrepe za izvajanje tega sklepa,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sklep 1/88 EGS-EFTA Skupnega odbora "Skupni tranzit", ki spreminja dodatke I, II in III h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku, se uporablja v Skupnosti.

Besedilo navedenega sklepa je v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. junija 1988

Za Svet

Predsednik

W. von Geldern

[1] UL L 226, 13.8.1987, str. 1.

--------------------------------------------------