31988R1677Úřední věstník L 150 , 16/06/1988 S. 0021 - 0025
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 26 S. 0207
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 26 S. 0207


Nařízení Komise (EHS) č. 1677/88

ze dne 15. června 1988,

kterým se stanoví normy jakosti pro okurky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1035/72 ze dne 18. května 1972 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1117/88 [2], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Rady č. 183/64/EHS [3] stanoví normy jakosti pro okurky;

vzhledem k tomu, že v produkci a uvádění těchto produktů na trh došlo ke změně, zejména pokud jde o požadavky maloobchodních a velkoobchodních trhů; že společné normy jakosti pro okurky by se tudíž měly pozměnit tak, aby tyto nové požadavky byly vzaty v úvahu;

vzhledem k tomu, že tyto změny s sebou nesou změnu definice doplňkové třídy jakosti stanovené v nařízení Rady (EHS) č. 1194/69 [4] naposledy pozměněném nařízením (EHS) č. 79/88 [5]; že by se při definování uvedené třídy měl vzít v úvahu hospodářský význam dotyčných produktů pro producenty, jakož i potřeba splnit požadavky spotřebitelů;

vzhledem k tomu, že tyto normy se vztahují na všechna stadia uvádění na trh; že přeprava na dlouhé vzdálenosti, skladování po určitou dobu, případně různá manipulace, které jsou produkty podrobeny mohou způsobit poškození produktů vyplývající z jejich biologického vývoje nebo větší či menší náchylnosti produktů k rychlé zkáze; že by se proto měla tato poškození vzít v úvahu při uplatňování norem ve stádiích uvádění na trh následujících po odeslání;

vzhledem k tomu, že z důvodů přehlednosti a právní jistoty a pro snadné používání by měly být pozměněné normy obsaženy v jediném textu;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Normy jakosti pro okurky podpoložky 07070011 a 07070019 kombinované nomenklatury jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Tyto normy se vztahují na všechna stádia uvádění na trh za podmínek stanovených v nařízení (EHS) č. 1035/72.

Ve stadiích následujících po odeslání mohou však produkty oproti ustanovením normy vykazovat mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí a mírnou změnu vzhledem k jejich biologickému vývoji a jejich menší či větší náchylnosti k rychlé zkáze.

Článek 2

Nařízení č. 183/64/EHS se mění takto:

- v čl. 1 odst. 2 se zrušuje druhá odrážka,

- příloha I/2 se zrušuje.

Článek 3

Nařízení (EHS) č. 1149/69 se mění takto:

- v článku 1 se zrušují slova "a okurky",

- příloha VII se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1989.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 1988.

Za Komisi

Frans Andriessen

místopředseda

[1] Úř. věst. L 118, 20.5.1972, s. 1.

[2] Úř. věst. L 107, 28.4.1988, s. 1.

[3] Úř. věst. L 192, 25.11.1964, s. 3217/64.

[4] Úř. věst. L 157, 28.6.1969, s. 1.

[5] Úř. věst. L 10, 14.1.1988, s. 8.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

NORMY JAKOSTI PRO OKURKY

I. DEFINICE PRODUKTU

Tato norma se vztahuje na okurky odrůd (kultivarů) Cucumis sativus L. určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli, nevztahuje se na okurky k průmyslovému zpracování a na okurky nakládačky.

II. USTANOVENÍ O JAKOSTI

Normy stanoví vlastnosti, které musí okurky vykazovat po obalové úpravě a zabalení.

A. Minimální požadavky

Okurky všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením pro jednotlivé třídy a k dovoleným odchylkám, být:

- neporušené,

- zdravé; nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo produkty s vadami, které je činí nevhodnými ke spotřebě,

- čerstvého vzhledu,

- pevné,

- čisté, v podstatě bez všech viditelných cizorodých látek,

- v podstatě bez škůdců,

- v podstatě bez poškození způsobených škůdci,

- bez hořké chuti (s výhradou ke zvláštním ustanovením pro třídy II a III pod nadpisem "dovolené odchylky"),

- bez nadměrné povrchové vlhkosti,

- bez cizího pachu nebo chuti.

Okurky musí být dostatečně vyvinuté, jejich semena však musí být měkká.

Stav produktu musí být takový, aby:

- vydržel přepravu a manipulaci a

- mohl být do místa určení doručen v odpovídající jakosti.

B. Třídy jakosti

Okurky se zařazují do čtyř tříd jakosti uvedených níže:

i) "Výběr"

Okurky zařazená do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí mít všechny charakteristiky odrůdy.

Musí

- být dobře vyvinuté,

- být dobře tvarované a téměř rovné (maximální výška oblouku: 10 mm na 10 cm délky okurky),

- mít typické zabarvení odrůdy,

- být bez vad včetně všech deformací a zejména těch, které jsou způsobeny vytvářením semen.

ii) I. jakost

Okurky zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. Musí

- být přiměřeně vyvinuté,

- být přiměřeně dobře tvarované a téměř rovné (maximální výška oblouku: 10 mm na 10 cm délky okurky).

Dovolují se tyto vady:

- lehká deformace s výjimkou deformace způsobené tvorbou semen,

- mírný nedostatek zabarvení, zvláště světle zabarvená část okurky tam, kde se dotýkala země během růstu,

- malé kazy na slupce způsobené třením nebo manipulací nebo nízkými teplotami, jsou-li tyto kazy zacelené a nemají-li vliv na zachování jakosti.

iii) II. jakost

Do této třídy patří okurky, které nemohou být zařazeny do vyšších tříd jakosti, ale odpovídají minimálním požadavkům uvedeným výše. Mohou však mít tyto vady:

- deformace, kromě podstatného vyvinutí semen,

- nedostatek zabarvení až do jedné třetiny povrchu;

v případě skleníkových okurek se značný nedostatek zabarvení v postižených částech nepovoluje,

- zacelené praskliny,

- mírné poškození způsobené třením a manipulací, které vážně neovlivňuje uchování jakosti a vnější vzhled.

Všechny vady uvedené výše se dovolují u rovných a mírně zahnutých okurek.

Na druhou stranu se zahnuté okurky povolují pouze tehdy, mají-li pouze mírné nedostatky v zabarvení a žádné vady nebo deformace kromě zakřivenosti.

Mírně zahnuté okurky mohou mít maximální výšku oblouku 20 mm na 10 cm délky okurky.

Zahnuté okurky mohou mít větší oblouk a musí být zabaleny samostatně.

iv) III. jakost [1]

Do této třídy patří okurky, které nemohou být zařazeny do vyšších tříd jakosti, avšak splňují požadavky II. jakosti. Zahnuté okurky mohou mít všechny vady povolené ve II. jakosti pro rovné a mírně zahnuté okurky a musí být zabaleny samostatně.

III. USTANOVENÍ O TŘÍDĚNÍ PODLE VELIKOSTI

Třídění podle velikosti se určuje podle hmotnosti okurky.

i) Hmotnost okurek pěstované venku nesmí být nižší než 180 g. Hmotnost skleníkových okurek nesmí být nižší než 250 g.

ii) Kromě toho skleníkové okurky z výběrové třídy a třídy I s hmotností

- nejméně 500 g musí být nejméně 30 cm dlouhé,

- mezi 250 a 500 g musí být nejméně 25 cm dlouhé.

iii) Třídění podle velikosti je povinné pro výběrovou třídu a třídu I.

Rozdíl v hmotnosti mezi nejtěžšími a nejlehčími okurkami ve stejném balení nesmí přesahovat:

- 100 gramů, pokud nejlehčí kus váží mezi 180 a 400 gramy,

- 150 gramů, pokud nejlehčí kus váží 400 gramů nebo více.

iv) Ustanovení týkající se třídění podle velikosti se nevztahuje na "krátké okurky".

IV. USTANOVENÍ O DOVOLENÝCH ODCHYLKÁCH

Pro produkty neodpovídající požadavkům dané třídy jakosti a velikosti se dovolují v každém balení odchylky jakosti a velikosti.

A. Dovolená odchylka jakosti

i) Výběr

5 % okurek, které nevyhovují požadavkům této třídy, ale splňují požadavky pro I. jakost nebo výjimečně spadají do rámce dovolených odchylek pro uvedenou třídu.

ii) I. jakost

10 % okurek, které nevyhovují požadavkům této třídy, ale splňují požadavky pro třídu II, nebo výjimečně spadají do rámce přípustných odchylek pro uvedenou třídu.

iii) II. jakost

10 % okurek, které nevyhovují ani požadavkům pro tuto třídu, ani minimálním požadavkům, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo kažením, které je činí nevhodnými ke spotřebě. V rámci této odchylky může mít maximálně 2 % okurek konce s nahořklou chutí.

iv) III. jakost

15 % okurek, které nevyhovují ani požadavkům pro tuto třídu, ani minimálním požadavkům, s výjimkou produktů napadených hnilobou nebo zkažením, které je činí nevhodnými ke spotřebě. V rámci této odchylky může mít maximálně 4 % okurek konce se nahořklou chutí.

B. Dovolená odchylka velikosti

Pro všechny třídy: 10 % okurek, které nevyhovují požadavkům na velikost. Tato odchylka se však vztahuje k produktům, které se liší maximálně o 10 % od stanovených mezí pro velikost a hmotnost.

V. USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A. Stejnorodost

Obsah každého balení musí být stejnorodý a obsahovat pouze okurky stejného původu, odrůdy nebo druhu, jakosti a velikosti (pokud se vyžaduje). Jednotnost u okurek třídy III může být omezena na původ a odrůdu nebo druh.

Viditelná část obsahu balení musí odpovídat zbývající části obsahu.

B. Obalová úprava

Okurky musí být zabaleny takovým způsobem, aby byly řádně chráněny.

Okurky musí být zabaleny dostatečně pevně, aby se zabránilo poškození během přepravy.

Materiály použité uvnitř obalů musí být nové, čisté a nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození produktů. Použití materiálů, především papíru nebo nálepek s obchodními údaji, se dovoluje, pokud je tisk nebo označení na štítku provedeno zdravotně nezávadnou barvou nebo lepidlem.

V obalech se nesmějí vyskytovat cizí příměsi.

VI. USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně a nesmazatelně tak, aby byly viditelné zvnějšku:

A. Identifikace:

balírna a/nebo odesílatel | jméno a adresa nebo identifikační kód úředně vydaný nebo uznaný |

B. Druh produktu:

- "okurky", není-li obsah zvenku viditelný,

- "skleníkové", ve vhodných případech, případně odpovídající výraz,

- "krátké okurky", případně "miniokurky".

C. Původ produktu:

Země původu a popř. pěstitelská oblast nebo národní, krajové či místní označení původu.

D. Obchodní údaje:

- třída jakosti a, v případě potřeby, u tříd II a III označení "zahnuté okurky",

- velikost (je-li produkt tříděn podle velikosti) vyjádřená jako minimální a maximální hmotnost okurek,

- počet jednotek (není povinný).

E. Úřední kontrolní značka (není povinná).

[1] Dodatečná třída ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1032/72. Používání této třídy jakosti nebo některých jejích specifikací podléhá rozhodnutí, které se učiní na základě čl. 4 odst. 1 téhož nařízení.

--------------------------------------------------