31988R1677Úradný vestník L 150 , 16/06/1988 S. 0021 - 0025
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 26 S. 0207
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 26 S. 0207


Nariadenie Komisie (ES) č. 1677/88

z 15. júna 1988,

ktorým sa ustanovujú normy kvality pre uhorky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1035/72 z 18. mája 1972 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou [1] naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 1117/88 [2], najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže nariadenie Rady č. 183/64/EHS [3] ustanovuje normy kvality pre uhorky;

keďže prišlo k zmene vo výrobe a obchode s týmito výrobkami, najmä pokiaľ ide o požiadavky zákazníka a veľkoobchodné trhy; keďže z tohto dôvodu by sa spoločné normy kvality pre uhorky mali zmeniť tak, aby sa zohľadnili tieto nové požiadavky;

keďže tieto zmeny si vyžadujú zmeniť definíciu doplnkovej triedy kvality ustanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 1194/69 [4] naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (EHS) č. 79/88 [5]; keďže pri definovaní tejto triedy by sa mala zohľadniť hospodárska dôležitosť príslušných výrobkov pre výrobcov a potreba plniť požiadavky zákazníka;

keďže tieto normy sa vzťahujú na všetky fázy obchodu; keďže preprava na dlhú vzdialenosť, skladovanie po určitú dobu alebo rôzne manipulačné činnosti môžu viesť k poškodeniu spôsobenému biologickým vývojom výrobkov alebo ich tendenciou podliehať skaze; keďže z tohto dôvodu by sa pri uplatňovaní noriem pre fázy obchodu nasledujúce po distribúcii malo zohľadniť toto poškodenie;

keďže v záujme jasnosti a istoty, pokiaľ ide o právne požiadavky a kvôli uľahčeniu používania by sa mali normy, ktoré boli takýmto spôsobom zmenené, zlúčiť do jedného textu;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Normy kvality pre uhorky patriace do podpoložky 07070011 a 07070019 kombinovanej nomenklatúry sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Tieto normy sa uplatňujú vo všetkých fázach obchodu za podmienok ustanovených v nariadení (EHS) č. 1035/72.

Vo fázach obchodu, ktoré nasledujú po distribúcii, však tieto výrobky môžu vzhľadom na predpísané normy vykazovať drobnú stratu čerstvosti a turgidity a môže prísť k drobnej zmene spôsobenej ich biologickým vývojom a ich tendenciou podliehať skaze.

Článok 2

Nariadenie č. 183/64/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

- druhá zarážka článku 1 ods. 2 sa vypúšťa,

- príloha I/2 sa vypúšťa.

Článok 3

Nariadenie (EHS) č. 1194/69 sa týmto mení a dopĺňa takto:

- v článku 1 sa vypúšťajú slová "a uhorky",

- príloha VII sa vypúšťa.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1989.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júna 1988

Za Komisiu

Frans Andriessen

podpredseda

[1] Ú. v. ES L 118, 20.5.1972, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 107, 28.4.1988, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 192, 25.11.1964, s. 3217/64.

[4] Ú. v. ES L 157, 28.6.1969, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 10, 14.1.1988, s. 8.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

NORMY KVALITY PRE UHORKY

I. DEFINÍCIA PLODINY

Táto norma sa vzťahuje na uhorky pestované z odrôd (kultivarov) Cucumis sativus L. dodávaných v čerstvom stave spotrebiteľovi, pričom uhorky určené na spracovanie a uhorky nakladačky sú vylúčené.

II. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je definovať kvalitatívne požiadavky na uhorky po úprave a balení.

A. Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok musia byť uhorky:

- celé,

- zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo poškodené tak, že sú nevhodné na spotrebu, sú vylúčené,

- čerstvého vzhľadu,

- pevné,

- čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

- prakticky bez škodcov,

- prakticky bez poškodenia spôsobeného škodcami,

- bez horkej chuti (s výhradou osobitných ustanovení pre II. A III. triedu uvedených pod nadpisom "Odchýlky"),

- bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

- bez cudzieho pachu a/alebo chuti,

Uhorky musia byť dostatočne vyvinuté, ale ich semená musia byť mäkké.

Plody musia byť v takom stave, ktorý im umožňuje:

- znášať prepravu a manipulácie,

- dostať sa v uspokojivom stave na miesto určenia.

B. Zaradenie do tried

Uhorky sa a zaraďujú do štyroch ďalej definovaných tried:

i) "Extra" trieda

Uhorky v tejto triede musia mať výbornú kvalitu. Musia mať všetky charakteristické znaky odrody.

Musia:

- byť dobre vyvinuté,

- byť dobre tvarované a prakticky rovné (maximálna výška oblúka: 10 mm na 10 cm dĺžky uhorky),

- mať vyfarbenie typické pre odrodu,

- byť bez chýb vrátane všetkých deformácií a najmä tých, ktoré sú spôsobené rastom semien.

ii) I. trieda

Uhorky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia:

- byť dostatočne vyvinuté,

- byť dostatočne vytvarované a prakticky rovné (maximálna výška oblúka: 10 mm na 10 cm dĺžky uhorky).

Povolené sú nasledujúce chyby:

- mierna deformácia, ale s výnimkou deformácie spôsobenej rastom semien,

- drobná chyba vo vyfarbení, najmä bledo sfarbená časť uhorky na mieste, ktorým sa počas rastu dotýkala zeme,

- malé poškodenia kože spôsobené odretím a manipuláciami pri nízkych teplotách za predpokladu, že tieto poškodenia sú zacelené a neovplyvňujú trvanlivosť.

iii) II. trieda:

Do tejto triedy patria uhorky, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú vyššie stanovené minimálne požiadavky. Môžu však mať tieto chyby:

- iné deformácie ako závažný rast semien,

- v prípade uhoriek pestovaných v chránených priestoroch chyby vyfarbenia zaberajúce najviac jednu tretinu povrchu,

závažné chyby vyfarbenia v postihnutej oblasti nie sú povolené,

- zacelené praskliny,

- drobné poškodenie spôsobené odretím a manipuláciami, ktoré neovplyvňuje závažným spôsobom trvanlivosť a vzhľad.

Všetky uvedené chyby sú povolené v prípade rovných a mierne zakrivených uhoriek.

Zakrivené uhorky sú však povolené iba vtedy, ak majú len drobné chyby vo vyfarbení a nemajú iné chyby alebo deformácie než zakrivenosť.

Mierne zakrivené uhorky môžu mať maximálnu výšku oblúka: 20 mm na 10 cm dĺžky uhorky.

Zakrivené uhorky môžu mať väčšie zakrivenie a musia byť balené samostatne.

iv) III. trieda [1]:

Do tejto triedy patria uhorky, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú požiadavky stanovené pre II. triedu. Zakrivené uhorky však môžu mať všetky chyby povolené v II. triede pre rovné a mierne zakrivené uhorky a musia byť balené samostatne.

III. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZARADENIA PODĽA VEĽKOSTI

Zaradenie podľa veľkosti je určené hmotnosťou uhoriek.

i) Uhorky pestované z poľného pestovania musia mať hmotnosť 180 g alebo viac. Uhorky pestované v chránených priestoroch musia mať hmotnosť 250 g alebo viac.

ii) Okrem toho uhorky "Extra" triedy a I. triedy pestované v chránených priestoroch s hmotnosťou:

- 500 g alebo viac musia byť najmenej 30 cm dlhé,

- od 250 do 500 g musia byť najmenej 25 cm dlhé.

iii) Zaradenie podľa veľkosti je povinné pre "Extra" triedu a I. triedu.

Rozdiel v hmotnosti medzi najťažšou a najľahšou uhorkou v tom istom obale nesmie prekročiť:

- 100 gramov, ak najľahší kus váži od 180 do 400 gramov,

- 150 gramov, ak najľahší kus váži 400 gramov alebo viac.

iv) Ustanovenia týkajúce sa zaradenia podľa veľkosti sa nevzťahujú na "krátke uhorky".

IV. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLIEK

V prípade plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky na uvedenú triedu, sú povolené odchýlky od kvality a veľkosti v každom obale.

A. Odchýlky od kvality:

i) "Extra" trieda:

5 % z počtu uhoriek, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto triedy, ale spĺňajú požiadavky I. triedy alebo, výnimočne, sú v rámci odchýlok stanovených pre túto triedu.

ii) I. trieda:

10 % z počtu uhoriek, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto triedy, ale spĺňajú požiadavky II. triedy alebo, výnimočne, sú v rámci odchýlok stanovených pre túto triedu.

iii) II. trieda:

10 % z počtu uhoriek, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto triedy ani minimálne požiadavky, okrem plodov napadnutých hnilobou alebo poškodených tak, že sú nevhodné na spotrebu. V rámci tejto odchýlky môžu mať maximálne 2 % z počtu uhoriek špičky, ktoré majú horkú chuť.

iv) III. trieda:

15 % z počtu uhoriek, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto triedy ani minimálne požiadavky, okrem plodov napadnutých hnilobou alebo poškodených tak, že sú nevhodné na spotrebu. V rámci tejto odchýlky môžu mať maximálne 4 % z počtu uhoriek špičky, ktoré majú horkú chuť.

B. Odchýlky veľkosti:

Pre všetky triedy: 10 % z počtu uhoriek, ktoré nespĺňajú požiadavky na veľkosť. Táto odchýlka sa však vzťahuje iba na plody, ktoré sa líšia najviac o 10 % od stanovených odchýlok veľkosti a hmotnosti.

V. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A. Vyrovnanosť:

Obsah každého obalu musí byť vyrovnaný a obal musí obsahovať len uhorky toho istého pôvodu, odrody alebo typu, kvality a veľkosti (podľa požiadaviek). V prípade uhoriek v III. triede môže byť vyrovnanosť obmedzená na pôvod a odrodu alebo typ.

Viditeľná časť každého obalu musí byť reprezentatívna pre celý obsah.

B. Balenie:

Uhorky musia byť zabalené takým spôsobom, ktorý ich náležite chráni.

Uhorky musia byť zabalené dostatočne pevne na to, aby sa zabránilo poškodeniu počas prepravy.

Materiály používané vnútri obalu musia byť nové, čisté a takej kvality, ktorá zabráni vzniku akéhokoľvek vonkajšieho alebo vnútorného poškodenia plodov. Používanie materiálov, najmä papiera alebo nálepiek, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že tlač bola vyhotovená netoxickou tlačiarenskou farbou alebo štítky boli prilepené netoxickým lepidlom.

Obaly musia byť bez akýchkoľvek cudzích látok.

VI. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť uvedené nasledujúce podrobné údaje písmom zoskupeným na tej istej strane, čitateľne a nezmazateľne vyznačeným a viditeľným zvonka:

A. Identifikácia:

Baliareň a/alebo distribútor | Meno a adresa alebo úradne vydané alebo uznané kódové označenie. |

B. Druh plodiny:

- "Uhorky", ak obsah nie je viditeľný zvonku,

- "pestované v chránených priestoroch" alebo rovnocenný výraz, ak sú pestované takýmto spôsobom,

- "krátke uhorky" alebo "miniuhorky", ak ide o tieto druhy.

C. Pôvod plodiny:

Krajina pôvodu a dobrovoľne aj pestovateľská oblasť alebo národné, regionálne alebo miestne obchodné meno.

D. Obchodné špecifikácie:

- Trieda a podľa potreby, v prípade II. a III. triedy, "zakrivené uhorky",

- Veľkosť (ak sú plody zaradené podľa veľkosti) vyjadrená vo forme minimálnej a maximálnej hmotnosti uhoriek,

- Počet kusov (dobrovoľne).

E. Úradné označenie obalu (dobrovoľne)

[1] Dodatočná trieda v zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1035/72. Použitie tejto triedy kvality alebo niektorých z jej špecifikácií podlieha rozhodnutiu prijatému na základe článku 4 ods. 1 toho istého nariadenia.

--------------------------------------------------