31988R1494Official Journal L 137 , 02/06/1988 P. 0018 - 0018


Uredba Sveta (EGS) št. 1494/88

z dne 3. maja 1988

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islamsko zvezno republiko Komori o ribolovu od obale Komorov

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker sta Skupnost in Islamska zvezna republika Komori s pogajanji uskladili in parafirali Sporazum o ribolovu od obale Komorov; ker ta sporazum predvideva za ribiče iz Skupnosti možnosti ribolova v vodah, nad katerimi imajo Komori suverenost ali so pod njihovo jurisdikcijo;

ker je v interesu Skupnosti, da odobri ta sporazum,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V imenu Skupnosti se odobri Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islamsko zvezno republiko Komori o ribolovu od obale Komorov.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Predsednika Sveta se pooblasti, da imenuje osebe, pooblaščene za podpis Sporazuma, ki zavezuje Skupnost.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 1988

Za Svet

Predsednik

M. Bangemann

[1] UL C 73, 19.3.1988, str. 6.

[2] UL C 122, 9.5.1988.