31988R0321Uradni list L 032 , 04/02/1988 str. 0010 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 26 str. 0027
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 26 str. 0027


Uredba Komisije (EGS) št. 321/88

z dne 2. februarja 1988

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2730/81 o določitvi seznama agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3904/87 [2], in zlasti členov 13(3) in 17(4) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 2730/81 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2498/87 [4], določila seznam agencij v državah nečlanicah uvoznicah, ki so upravičene izdajati razpise v sektorju mleka in mlečnih proizvodov;

ker je v smislu najnovejših podatkov, ki so na razpolago Komisiji, o trgovski praksi, ki se izvaja v zadevnih državah uvoznicah, in o formalnih značilnostih zadevnih agencij, treba spremeniti Uredbo (EGS) št. 2730/81;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V prilogi k Uredbi (EGS) št. 2730/81 se seznam organizacij, ki objavljajo razpise, spremeni v zvezi z Malto:

"Država uvoznica | Organizacija, ki objavlja javne razpise |

Malta | Malta Dairy Products Limited, Old Railway Station, The Dairy Hamrun, Malta; Maltese Government Ministry of Trade, Lascaris, La Valletta." |

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 1988

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 370, 30.12.1987, str. 1.

[3] UL L 272, 26.9.1981, str. 25.

[4] UL L 232, 19.8.1987, str. 12.

--------------------------------------------------