31988L0465Official Journal L 228 , 17/08/1988 P. 0031 - 0037
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 17 P. 0133
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 17 P. 0133


Direktiva Komisije

z dne 30. junija 1988

o prilagoditvi Direktive Sveta 78/764/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z vozniškim sedežem na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih tehničnemu napredku

(88/465/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 74/150/EGS z dne 4. marca 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih 1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 88/297/EGS 2, in zlasti člena 11 direktive;

ker je na podlagi pridobljenih izkušenj in ob upoštevanju zadnjega stanja tehnike zdaj mogoče spremeniti razvrstitev standardnih traktorjev, določenih v Direktivi Sveta 78/764/EGS 3, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 87/354/EGS 4, ter oblikovati nekatere določbe te direktive bolj natančno in popolno;

ker je to novo razvrstitev sprejel tudi ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo) na podlagi rezultatov raziskave, ki je bila opravljena v Evropi in Združenih državah Amerike;

ker so ukrepi, določeni v tej direktivi, v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv za odstranjevanje tehničnih ovir v trgovini na področju kmetijskih in gozdarskih traktorjev,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi I in II k Direktivi 78/764/EGS se s tem spremenita skladno s prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Od 1. oktobra 1988 nobena država članica ne sme:

(a) - v zvezi s tipom traktorja zavrniti dodelitve EGS-homologacije, izdaje dokumenta, navedenega v zadnji alinei člena 10(1) Direktive 74/150/EGS, ali dodelitve nacionalne homologacije ali

- prepovedati začetka uporabe traktorjev,

če vozniški sedež na tem tipu traktorja ali traktorjev izpolnjuje določbe te direktive;

(b) - v zvezi s tipom vozniškega sedeža zavrniti izdaje EGS-homologacije sestavnega dela ali nacionalne homologacije, če sedeži tega tipa izpolnjujejo določbe te direktive, ali

- prepovedati dajanja v promet vozniških sedežev, ki imajo nameščeno oznako EGS-homologacije sestavnega dela, ta oznako pa je izdana v skladu z določbami te direktive.

2. Od 1. oktobra 1989 države članice:

(a) - ne smejo več izdajati dokumenta, navedenega v zadnji alinei člena 10 (1) Direktive 74/150/EGS, za tip traktorja, katerega vozniški sedež ne izpolnjuje določb te direktive,

- lahko zavrnejo izdajo nacionalne homologacije za tip traktorja, katerega vozniški sedež ne izpolnjuje določb te direktive;

(b) - ne smejo izdati EGS-homologacije sestavnega dela za vozniški sedež, če ta ne izpolnjuje določb te direktive,

- lahko zavrnejo izdajo nacionalne homologacije sestavnega dela za vozniški sedež, če ta ne izpolnjuje določb te direktive.

Člen 3

Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 1988. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. junija 1988

Za Komisijo

Cockfield

Podpredsednik

PRILOGA

Priloga I k Direktivi 78/764/EGS se spremeni:

- Besedilo iz točke 16.1. se nadomesti z:

"16.1 značilnosti teh traktorjev so:

število osi: dve

vzmeti: nevzmetna zadnja os."

- Besedilo iz točke 16.2 se nadomesti z:

"16.2 traktorji kategorije A se razdelijo v tri razrede:

razred I: traktorji z maso v neobremenjenem stanju do 3 600 kg;

razred II: traktorji z maso v neobremenjenem stanju od 3 600 do 6 500 kg;

razred III: traktorji z maso v neobremenjenem stanju več kot 6 500 kg."

Priloga II k Direktivi 78/764/EGS se spremeni:

- K besedilu točke 1.12 se doda:

"... in sedeži, ki so preskušeni za traktorje razreda III, so primerni za traktorje razreda II in III."

- Sklicevanje na Dodatka 4 in 5 iz točke 2.5.3.1.1 je treba nadomestiti s sklicevanjem na Dodatke 4, 5a in 5b te priloge.

- Vrednosti a*wB iz točke 2.5.5.1. se spremenijo:

"a*wB = 2,05 m/s2 za traktorje razreda I kategorije A.

a*wB = 1,5 m/s2 za traktorje razreda II kategorije A.

a*wB = 1,3 m/s2 za traktorje razreda III kategorije A."

- Besedilo iz točke 2.5.5.2 se nadomesti z:

"2.5.5.2 Za vsakega od dveh voznikov, navedenih v točki 2.5.3.3.1, se uteženi pospešek nihalnega gibanja meri na sedežu 28 sekund za razred I in III ter 31 sekund za razred II. Merjenje se mora začeti pri tisti nastavljeni vrednosti, ki ustreza t = 0 sekund, in končati pri tisti nastavljeni vrednosti, ki ustreza t = 28 oziroma 31 sekund (glej tabelo v dodatkih 4, 5a in 5b te priloge). Opraviti je treba vsaj dva preskusna teka. Izmerjene vrednosti ne smejo odstopati od aritmetične sredine za več kot 5 %. Vsako celotno zaporedje nastavljenih vrednosti se mora ponoviti v 28 oziroma 31 0,5 s."

- Sklicevanje na Dodatka 4 in 5 iz točke 2.5.7.2 se nadomesti s sklicevanjem na Dodatke 4, 5a in 5b te priloge.

- Navedbama iz točke 3.5.2.3, se doda naslednja:

"II in III - za traktorje razredov II in III, kategorije A."

- Dodatek 5 postane Dodatek 5a z naslednjimi spremembami:

- Zadnja vrednost "28,0" v zadnjem stolpcu se nadomesti z "31,0".

- Vmesne vrednosti med "0" in "31,0" v zadnjem stolpcu se črtajo.

- Dodatku 5a sledi novi Dodatek 5b:

"Dodatek 5b

Nastavljene vrednosti za preskušanje vozniškega sedeža na preskusni napravi za traktorje III. razreda kategorije A (točka 2.5.3.1.1)

PS = točka nastavitve

a = amplituda signala nastavljene vrednosti v mm

t = čas merjenja v sekundah

Če se zaporedje signalov v tabeli ponovi pri 701 točki, točki 700 in 0 časovno sovpadeta z amplitudo a = 0.

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

1 UL L 84, 28.3.1974, str. 10.

2 UL L 126, 20.5.1988, str. 52.

3 UL L 255, 18.9.1978, str. 1.

4 UL L 192, 11.7.1987, str. 43.