31988L0378Úradný vestník L 187 , 16/07/1988 S. 0001 - 0013
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 8 S. 0106
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 8 S. 0106


Smernica Rady

z 3. mája 1988

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek

(88/378/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100 A,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže právne a správne predpisy platné v rôznych členských štátoch, ktoré sa týkajú bezpečnosti hračiek, sa svojím rozsahom a obsahom odlišujú; keďže tieto rozdiely spôsobujú vytváranie bariér v obchodovaní a nerovných podmienok súťaže v rámci vnútorného trhu bez toho, že by to prinášalo spotrebiteľom v bežnom obchodnom styku, najmä deťom, nevyhnutnú účinnú ochranu proti rizikám, ktoré so sebou prinášajú dané výrobky;

keďže by sa mali odstrániť prekážky na dosiahnutie takého vnútorného trhu, na ktorom by sa predávali len skutočne bezpečné výrobky; keďže by preto obchodovanie a voľný pohyb hračiek mali podliehať jednotným pravidlám, ktoré vychádzajú z podmienok ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa podľa rozhodnutia Rady z 23. júna 1986 o budúcej orientácii politiky Európskeho hospodárskeho spoločenstva v oblasti ochrany a podpory záujmov spotrebiteľa [4];

keďže s cieľom uľahčiť overovanie zhody s podstatnými požiadavkami je nevyhnutné mať normy, ktoré sa týkajú najmä dizajnu a zloženia hračiek, harmonizované na európskej úrovni tak, že hračky, ktoré sú s nimi v zhode, sa môžu považovať za vyhovujúce podstatným požiadavkám; keďže tieto normy harmonizované na európskej úrovni predkladajú súkromné spoločnosti a musia zostať nezáväznými textami; keďže na tento účel Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC) sú uznávané ako orgány zodpovedné za prijímanie noriem harmonizovaných v zhode so všeobecnými pokynmi pre spoluprácu medzi Komisiou a týmito dvoma orgánmi, ktoré boli podpísané 13. novembra 1984; keďže v zmysle tejto smernice je harmonizovaná norma technickou špecifikáciou (európskym štandardom alebo harmonizovaným dokumentom) prijatou jedným alebo obidvoma týmito orgánmi, zvolenými Komisiou v zhode s opatreniami Smernice Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov [5], naposledy zmenenej a doplnenej Aktom o pristúpení Španielska a Portugalska a na základe všeobecných pokynov;

keďže v súlade s Rozhodnutím Rady zo 7. mája 1985 o novom prístupe k technickej harmonizácii a normám [6] sa má harmonizácia dosiahnuť stanovením základných požiadaviek bezpečnosti, ktoré musia spĺňať všetky hračky, ak majú byť uvedené na trh;

keďže z pohľadu veľkosti a premenlivosti trhu s hračkami, ako aj rozmanitosti vzťahujúcej sa na výrobky by sa mala pôsobnosť tejto smernice stanoviť na základe dostatočne širokej definície "hračiek"; keďže by sa malo súčasne ujasniť, že niektoré výrobky sa nemajú v zmysle tejto smernice považovať za hračky buď preto, že v skutočnosti nie sú určené deťom, alebo z dôvodu, že vyžadujú kontrolu alebo špeciálne podmienky používania;

keďže hračky uvedené na trh nesmú ohrozovať bezpečnosť a/alebo zdravie užívateľov alebo iných osôb; keďže norma bezpečnosti hračiek by sa mala stanoviť vo vzťahu ku kritériám predpokladaného používania výrobku, ale malo by sa tiež zohľadniť akékoľvek predvídateľné zaobchádzanie, berúc do úvahy obvyklé správanie detí, ktoré vo všeobecnosti neprejavujú rovnakú úroveň starostlivosti ako priemerný dospelý užívateľ;

keďže sa musí zvážiť norma bezpečnosti hračky, ak sa s ňou obchoduje, berúc do úvahy potrebu zabezpečiť, aby sa táto norma v priebehu predvídateľnej a normálnej doby používania hračky dodržiavala;

keďže dodržiavanie podstatných požiadaviek pravdepodobne zaručuje spotrebiteľovi zdravie a bezpečnosť; keďže všetky hračky uvedené na trh musia zodpovedať týmto požiadavkám a v prípade, že požiadavky spĺňajú, nesmie sa ich voľnému pohybu stavať žiadna prekážka;

keďže sa pri hračkách predpokladá, že ak sú v zhode s harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, sú aj v zhode s týmito podstatnými požiadavkami;

keďže hračky, ktoré sú v zhode s modelom schváleným certifikačným orgánom, sa môžu tiež považovať za zodpovedajúce podstatným požiadavkám; keďže táto zhoda musí byť osvedčená udelením európskej značky;

keďže musia byť stanovené certifikačné postupy, aby sa tak definoval spôsob, akým musia schválené vnútroštátne orgány osvedčovať modely hračiek, ktoré nie sú v zhode s normami, a vydávať osvedčenia o typovom schválení týchto hračiek a hračiek, ktoré sú v zhode s normami, ktorých model je im predložený na schválenie;

keďže je potrebné predkladať primerané informácie členským štátom, Komisii a všetkým schváleným orgánom na rozličných úrovniach certifikačných a inšpekčných postupov;

keďže členské štáty musia ustanoviť orgány nazývané "schválené orgány" na účely vykonávania systému zavedeného pre hračky; keďže sa musí zabezpečiť primeraná informovanosť o týchto orgánoch a tieto musia byť v zhode s minimálnymi kritériami na ich schválenie;

keďže môžu vzniknúť prípady, keď hračky nespĺňajú podstatné bezpečnostné požiadavky; keďže v takýchto prípadoch, keď členský štát zistí túto skutočnosť, musí prijať všetky primerané opatrenia, aby stiahol tieto výrobky z trhu alebo zakázal ich uvedenie na trh; keďže pre toto rozhodnutie musí byť uvedený dôvod, a keď je týmto dôvodom nedostatok v harmonizovaných normách, tieto normy alebo ich časti musia byť vypustené zo zoznamu uverejneného Komisiou;

keďže Komisia má zabezpečiť, aby harmonizované európske normy vo všetkých oblastiach pokrytých podstatnými požiadavkami, ktorých zoznam je v prílohe II, boli vypracované v riadnom čase, aby umožňovali členským štátom prijať a uverejniť potrebné ustanovenia do 1. júla 1989; keďže vnútroštátne právne predpisy prijaté na základe tejto smernice by mali následne nadobudnúť účinnosť 1. januára 1990;

keďže musí byť vypracované ustanovenie pre primerané konanie proti komukoľvek, kto protiprávne pripojí značku o zhode;

keďže príslušné orgány členských štátov musia uskutočňovať kontroly bezpečnosti hračiek, ktoré sú už na trhu;

keďže na určité kategórie hračiek, ktoré sú obzvlášť nebezpečné alebo sú určené pre veľmi malé deti, musia byť tiež stanovené varovania alebo podrobnosti o opatrnom zaobchádzaní;

keďže Komisia musí dostávať pravidelné informácie o činnostiach, ktoré podľa tejto smernice uskutočňujú schválené orgány;

keďže tí, ktorým je adresované akékoľvek rozhodnutie súvisiace s touto smernicou, musia poznať dôvody tohto rozhodnutia a možnosti nápravy, ktoré majú k dispozícii;

keďže bol vzatý do úvahy návrh Vedeckého poradného výboru pre toxicitu a ekotoxicitu chemických zlúčenín s prihliadnutím na zdravotné limity biologickej prístupnosti kovových zlúčenín v detských hračkách,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa vzťahuje na hračky. "Hračkou" sa rozumie každý výrobok alebo materiál navrhnutý alebo zreteľne určený na hranie deťom mladším ako 14 rokov.

2. Výrobky na zozname prílohy I sa nepovažujú za hračky v zmysle tejto smernice.

Článok 2

1. Hračky sa môžu uviesť na trh iba vtedy, ak neohrozujú bezpečnosť a/alebo zdravie užívateľov alebo iných osôb, ak sa používajú podľa návodu alebo predvídateľným spôsobom, berúc do úvahy obvyklé správanie detí.

2. Za okolnosti, za ktorej je hračka uvádzaná na trh, a berúc do úvahy dobu predvídateľného alebo normálneho používania, musí hračka spĺňať bezpečnostné a zdravotné podmienky uvedené v tejto smernici.

3. V zmysle tejto smernice zahŕňa výraz "uvedený na trh" predaj aj bezplatné rozdeľovanie.

Článok 3

Členské štáty prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby hračky nemohli byť uvedené na trh, pokiaľ nespĺňajú podstatné bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe II.

Článok 4

Členské štáty nebudú brániť uvádzaniu takých hračiek na trh na svojom území, ktoré spĺňajú ustanovenia tejto smernice.

Článok 5

1. Členské štáty predpokladajú dodržiavanie podstatných požiadaviek podľa článku 3 v súvislosti s hračkami nesúcimi označenie ES podľa článku 11, ďalej len "označenie ES", ktoré vyjadruje zhodu so zodpovedajúcimi vnútroštátnymi normami, odrážajúcimi harmonizované normy, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Členské štáty uverejnia referenčné čísla takýchto vnútroštátnych noriem.

2. Členské štáty predpokladajú, že hračky, pri ktorých výrobca neuplatnil normy podľa odseku 1 alebo ich uplatnil len čiastočne, alebo pre ktoré takéto normy neexistujú, spĺňajú podstatné požiadavky podľa článku 3, keď po obdržaní osvedčenia o typovom schválení EHS bola ich zhoda so schváleným modelom osvedčená pridelením označenia ES.

Článok 6

1. Keď členský štát alebo Komisia usúdi, že harmonizované normy podľa článku 5 ods. 1 nespĺňajú úplne podstatné požiadavky podľa článku 3, Komisia alebo daný členský štát s tým oboznámi stály výbor ustanovený na základe smernice 83/189/EHS, ďalej len "výbor", a uvedie svoje dôvody. Výbor urýchlene vydá svoje stanovisko.

Po obdržaní stanoviska výboru upovedomí Komisia členské štáty, či príslušné normy alebo ich časť musia, alebo nemusia byť stiahnuté z uverejnenia podľa článku 5 ods. 1.

2. Komisia informuje príslušný Európsky normalizačný orgán, a ak je to nevyhnutné, vydá nové normalizačné oprávnenie.

Článok 7

1. Keď členský štát zistí, že hračky nesúce označenie ES, ktoré sa používa určeným spôsobom alebo v zhode s článkom 2, pravdepodobne ohrozujú bezpečnosť a/alebo zdravie užívateľov a/alebo iných osôb, prijme všetky primerané opatrenia na to, aby boli tieto výrobky stiahnuté z trhu a/alebo aby sa zakázalo alebo obmedzilo ich uvedenie na trh. Členský štát ihneď informuje o tomto opatrení Komisiu a uvedie dôvody svojho rozhodnutia, pričom spresní, či nezhoda vyplýva z:

a) nesplnenia podstatných požiadaviek podľa článku 3, ak hračka nespĺňa normy podľa článku 5 ods. 1;

b) nesprávneho použitia noriem podľa článku 5 ods. 1;

c) nedostatkov v normách podľa článku 5 ods. 1.

2. Komisia sa urýchlene poradí s príslušnými stranami. Keď po takejto porade Komisia usúdi, že prijaté opatrenia podľa odseku 1 sú oprávnené, neodkladne o tom informuje členský štát, ktorý sa záležitosťou zaoberal, a ostatné členské štáty. Keď sa rozhodnutie podľa odseku 1 vydalo na základe nedostatkov v normách, Komisia po porade s príslušnými stranami predloží záležitosť do dvoch mesiacov výboru, ak členský štát, ktorý prijal tieto opatrenia, má v úmysle ich dodržiavať, a iniciuje postupy podľa článku 6.

3. Keď hračky, ktoré nespĺňajú požiadavky, nesú označenie ES, príslušný členský štát prijme všetky primerané opatrenia a informuje o tom Komisiu, ktorá vyrozumie ostatné členské štáty.

4. Komisia zabezpečí, aby boli členské štáty informované o napredovaní a výsledku tohto postupu.

Článok 8

1. a) Pred uvedením na trh musia mať hračky vyrobené v zhode s harmonizovanými normami podľa článku 5 ods. 1 pripevnené označenie ES, ktorým výrobca alebo jeho oprávnený zástupca ustanovený v rámci spoločenstva potvrdzuje, že hračky sú v zhode s týmito normami;

b) Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca ustanovený v rámci spoločenstva má trvale k dispozícii na kontrolu nasledujúce informácie:

- opis prostriedkov (akými sú používané hodnotiace správy a technický register), ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výroby s normami podľa článku 5 ods. 1, a ak je to potrebné, typové osvedčenie ES, vystavené schváleným orgánom; kópie dokumentov, ktoré výrobca predložil schválenému orgánu; opis spôsobov, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu so schváleným modelom,

- adresy výrobných priestorov a skladu,

- podrobné informácie o dizajne a výrobe.

Keď na to nie je v rámci spoločenstva ustanovený ani výrobca, ani jeho oprávnený zástupca, horeuvedená povinnosť mať k dispozícii dané informácie prechádza na osobu, ktorá uvádza hračku na trh spoločenstva.

2. a) Hračky, ktoré úplne alebo čiastočne nespĺňajú normy podľa článku 5 ods. 1, musia mať pred uvedením na trh pripevnené označenie ES, ktorým výrobca alebo jeho oprávnený zástupca ustanovený v rámci spoločenstva potvrdzuje, že daná hračka sa zhoduje s modelom, ktorý bol hodnotený podľa postupov v článku 10 a ktorý schválený orgán označil ako vyhovujúci požiadavkám podľa článku 3;

b) výrobca alebo jeho oprávnený zástupca ustanovený v rámci spoločenstva má trvale k dispozícii na kontrolu nasledujúce informácie:

- podrobný opis výroby,

- opis prostriedkov (akými sú používané hodnotiace správy a technický register), ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výrobku so schváleným modelom,

- adresy výrobných priestorov a skladu,

- kópie dokumentov, ktoré výrobca predložil schválenému orgánu v zhode s článkom 10 ods. 2,

- osvedčenie o testovaní vzorky alebo jeho overenú kópiu.

Keď na to nie je v rámci spoločenstva ustanovený ani výrobca, ani jeho oprávnený zástupca, horeuvedená povinnosť mať k dispozícii dané informácie prechádza na osobu, ktorá uvádza hračku na trh spoločenstva.

3. V prípade neplnenia povinností uvedených v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b) prijme príslušný členský štát všetky primerané opatrenia na to, aby zabezpečil, že tieto povinnosti sa budú plniť.

Keď je neplnenie povinností očividné, môže členský štát od výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu ustanoveného v rámci spoločenstva požadovať najmä uskutočnenie testu schváleným orgánom v určenom čase a na vlastné náklady, aby sa overilo dodržiavanie harmonizovaných noriem a podstatných bezpečnostných požiadaviek.

Článok 9

1. Minimálne kritériá, ktoré musia členské štáty spĺňať pre menovanie schválených orgánov podľa tejto smernice, sú obsiahnuté v prílohe III.

2. Každý členský štát upovedomí Komisiu o schválených orgánoch zodpovedných za uskutočňovanie typového schválenia ES podľa článku 8 ods. 2 a článku 10. Komisia uverejní pre informáciu zoznam týchto orgánov s identifikačnými číslami, ktoré im poskytne, v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a zodpovedá za jeho aktualizáciu.

3. Členský štát, ktorý schválil daný orgán, zruší toto schválenie, ak zistí, že tento orgán naďalej nespĺňa kritériá uvedené v zozname prílohy III. Neodkladne o tom informuje Komisiu.

Článok 10

1. Typové schválenie ES je proces, ktorým schválený orgán zisťuje a osvedčuje, že model hračky uspokojuje podstatné požiadavky podľa článku 3.

2. Žiadosť o uskutočnenie typového schválenia ES uplatní u schváleného orgánu výrobca alebo jeho oprávnený zástupca ustanovený v rámci spoločenstva.

Žiadosť zahŕňa:

- opis hračky,

- názov a adresu výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu, alebo zástupcov a miesto výroby hračky,

- zrozumiteľné výrobné údaje a údaje o dizajne; k žiadosti sa pripojí model hračky, ktorá sa má vyrábať.

3. Schválený orgán uskutočňuje typové schválenia ES doleuvedeným spôsobom:

- preskúma dokumenty poskytnuté žiadateľom a stanoví, či sú v poriadku,

- skontroluje, ci hracky neohrozujú bezpecnost a/alebo zdravie, ako sa uvádza v clánku 2,

- ak je to možné, uskutoční primerané testy a skúšky za použitia harmonizovaných noriem podľa článku 5 ods. 1 v čo najväčšej možnej miere, aby sa skontrolovalo, či model spĺňa podstatné požiadavky podľa článku 3,

- môže vyžiadať ďalšie vzorky modelu.

4. Ak je model v zhode s podstatnými požiadavkami podľa článku 3, schválený orgán vystaví osvedčenie o typovom schválení ES, o čom upovedomí žiadateľa. Osvedčenie obsahuje závery skúšky, spresňuje akékoľvek súvisiace podmienky a je doplnené opismi a nákresmi schválenej hračky.

Komisia, ostatné schválené orgány a členské štáty môžu na požiadanie dostať kópiu osvedčenia, a ak je na to rozumný dôvod, kópiu návrhu a výrobného postupu a správu o uskutočnených skúškach a testoch.

5. Schválený orgán, ktorý odmietne vydať osvedčenie o typovom schválení ES, o tom informuje členský štát, ktorý ho schválil, a Komisiu a uvedie dôvody odmietnutia.

Článok 11

1. Označenie ES podľa článkov 5, 7 a 8 a meno a/alebo obchodný názov zástupcu alebo dovozcu do spoločenstva sa spravidla pripájajú buď na hračku, alebo obal, a to vo viditeľnej, ľahko čitateľnej a nezmazateľnej forme. V prípade malých hračiek a hračiek obsahujúcich malé časti môžu byť tieto náležitosti pripojené rovnakým spôsobom na obal, štítok alebo informačný leták. Ak menované náležitosti nie sú na hračku pripojené, musí sa pozornosť spotrebiteľa upriamiť na informáciu o tom, že tieto náležitosti sú k dispozícii.

2. Označenie ES pozostáva zo symbolu "CE".

3. Pripojenie označení alebo nápisov na hračky, ktoré môžu viesť k zámene s označením ES, sa zakazuje.

4. Náležitosti uvedené v odseku 1 sa môžu uviesť v skrátenej podobe za predpokladu, že skrátenie umožní identifikáciu výrobcu, jeho oprávneného zástupcu alebo dovozcu do spoločenstva.

5. Príloha IV uvádza upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach, ktoré sa majú dodržiavať v priebehu používania a ktoré sa pri istých hračkách musia uvádzať. Členské štáty môžu požadovať, aby tieto upozornenia a informácie o preventívnych opatreniach alebo niektoré z nich boli spolu s informáciami špecifikovanými v odseku 4 uvedené v ich štátnom jazyku alebo v jazykoch, keď sa tieto hračky uvádzajú na trh.

Článok 12

1. Členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa zabezpečilo, že v prípade hračiek, ktoré sú na ich trhu, sa budú uskutočňovať kontroly vzorky, aby sa tak overila ich zhoda s touto smernicou.

Orgán zodpovedný za kontrolu:

- na svoju žiadosť získa prístup do priestoru výroby alebo skladovania a k informáciám podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b),

- môže požiadať výrobcu, jeho oprávneného zástupcu alebo osobu zodpovednú za obchodovanie s hračkou, ktorá bola ustanovená v rámci spoločenstva, aby mu poskytovala informácie podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), a to v lehote, ktorú určí členský štát,

- môže vybrať vzorku a odobrať ju na skúšanie a testovanie.

2. Každé tri roky pošlú členské štáty Komisii správu o používaní tejto smernice.

3. Členské štáty a Komisia prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby zaručili dôvernosť pri zasielaní kópií vzťahujúcich sa na typové schválenie ES podľa článku 10 ods. 4.

Článok 13

Členské štáty pravidelne informujú Komisiu o činnostiach realizovaných v zhode s touto smernicou orgánmi, ktoré schválili, aby Komisia mohla zabezpečiť, že proces kontroly sa uskutoční správne a bez diskriminácie.

Článok 14

Každé rozhodnutie uskutočnené v zhode s touto smernicou a obsahujúce obmedzenia pri uvádzaní hračky na trh uvedie presné dôvody, na základe ktorých bolo prijaté. O tom je čo najrýchlejšie upovedomená strana, ktorej sa to týka, a súčasne je informovaná o možnostiach nápravy, ktoré má k dispozícii na základe právnych predpisov platných v danom členskom štáte, a o lehotách na uplatnenie takýchto náprav.

Článok 15

1. Členské štáty do 30. júna 1989 prijmú a uverejnia právne predpisy nevyhnutné na dodržanie tejto smernice. Neodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto predpisy uplatňujú od 1. januára 1990.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 16

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. mája 1988

Za Radu

predseda

M. Bangemann

[1] Ú. v. ES C 282, 8.11.1986, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 246, 14.9.1987, s. 91, a rozhodnutie z 9. marca 1988 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 232, 31.8.1987, s. 22.

[4] Ú. v. ES C 167, 5.7.1986, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8.

[6] Ú. v. ES C 136, 4.6.1985, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VÝROBKY, KTORÉ SA V ZMYSLE TEJTO SMERNICE NEPOVAŽUJÚ ZA HRAČKY

(Článok 1 ods. 1)

1. Vianočné ozdoby

2. Modely pre dospelých, ktoré v určitej mierke predstavujú detailnú kópiu skutočnosti

3. Náradie určené na kolektívne hry

4. Športové náradie

5. Potápačské náradie na používanie v hlbokej vode

6. Ľudové a ozdobné bábiky a iné podobné výrobky pre dospelých zberateľov

7. "Profesionálne" hračky inštalované na verejných miestach (nákupné strediská, stanice atď.)

8. Skladačky s viac ako 500 dielikmi alebo bez predlohy, určené pre špecialistov

9. Vzduchové striekačky alebo pištole

10. Ohňostroje vrátane kapslí [1]

11. Slučky a praky

12. Sady šípok s kovovými hrotmi

13. Elektrické piecky, železné alebo iné výrobky, ktoré pracujú pri menovitom napätí nad 24 V

14. Výrobky obsahujúce ohrevné elementy určené na použitie pod dohľadom dospelej osoby na účely výučby

15. Vozidlá so spaľovacími motormi

16. Parné motory hračiek

17. Bicykle skonštruované pre šport alebo dopravu na verejných cestách

18. Videohry, ktoré možno pripojiť na videoobrazovku, ktoré pracujú pri menovitom napätí nad 24 V

19. Detské cumle

20. Presné napodobeniny skutočných zápalných zbraní

21. Módna bižutéria pre deti

[1] S výnimkou kapslí špeciálne zostrojených na použitie v hračkách, bez ujmy na prísnejších opatreniach, ktoré už existujú v určitých štátoch.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

PODSTATNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY NA HRAČKY

I. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1. V zhode s požiadavkami článku 2 tejto smernice musia byť užívatelia hračiek, ako aj iné osoby chránené proti zdravotným nebezpečenstvám a rizikám telesného zranenia, ak hračky používajú určeným alebo predvídateľným spôsobom, berúc do úvahy normálne správanie detí. Týmito rizikami sú:

a) riziká spojené s dizajnom, konštrukciou alebo zložením hračky;

b) riziká, ktoré neoddeliteľne súvisia s používaním hračky a nedajú sa úplne odstrániť zmenou konštrukcie hračky a jej zloženia bez zmeny jej funkcie alebo potlačenia jej podstatných vlastností;

2. a) Stupeň rizika prítomný pri používaní hračky musí byť úmerný schopnosti užívateľov hračiek alebo ich dohľadu, ak je potrebný, rozpoznať tento stupeň rizika. To platí konkrétne pre hračky, ktoré sú z dôvodu svojich funkcií, rozmerov a vlastností určené pre deti do 36 mesiacov.

b) Na zabezpečenie dodržiavania tejto zásady sa musí špecifikovať minimálny vek užívateľov hračiek a/alebo potreba zabezpečiť dohľad dospelej osoby pri ich užívaní.

3. Štítky na hračkách a/alebo ich obale a návodoch na použitie, ktoré sú pripojené k hračkám, musia úplne a účinne upriamovať pozornosť užívateľov alebo ich dozoru na riziká súvisiace s používaním týchto hračiek a na spôsoby, akými sa možno týmto rizikám vyhnúť.

II. JEDNOTLIVÉ RIZIKÁ

1. Fyzikálne a mechanické vlastnosti

a) Hračky a ich časti a v prípade upevnených hračiek aj ich upevnenie musia mať vhodnú mechanickú pevnosť, a keď je to primerané, odolnosť voči trvalému namáhaniu, ktorému sú vystavené v priebehu používania bez toho, že by sa zlomili alebo boli náchylné na skrivenie, čo je spojené s rizikom spôsobenia telesného poranenia.

b) Hrany, dosiahnuteľné výčnelky, laná, káble a upevnenia na hračkách musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa riziká telesného zranenia pri ich možnom dotyku znížili na najnižšiu možnú mieru.

c) Hračky musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa minimalizovali riziká telesného poranenia, ktoré môžu byť spôsobené pohybom ich častí.

d) Hračky a ich prvky a tiež akékoľvek odnímateľné časti hračiek, ktoré sú jasne určené na hranie pre deti do 36 mesiacov, musia mať také rozmery, aby nedošlo k ich prehltnutiu a/alebo vdýchnutiu.

e) Hračky, ich časti a obaly, v ktorých sú zabalené na maloobchodný predaj, nesmú predstavovať riziko uškrtenia alebo zadusenia.

f) Hračky určené na používanie v plytkej vode, schopné niesť alebo držať deti na vode, musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa v najvyššej možnej miere znížilo akékoľvek riziko straty vztlaku hračky a straty jej nadnášajúcej účinnosti pre dieťa, berúc do úvahy odporučené používanie tejto hračky.

g) Hračky, pri ktorých sa možno dostať do ich vnútra a ktoré takto predstavujú pre prítomných uzavretý priestor, musia mať únikový otvor, ktorý sa dá znútra jednoducho otvoriť.

h) Hračky, ktoré umožňujú svojim užívateľom pohyblivosť, musia byť opatrené brzdným systémom, ktorý je prispôsobený typu hračky a zodpovedá pohybovej energii, ktorú môže daná hračka vyvinúť. Takýto systém musí byť pre užívateľa jednoducho ovládateľný, aby sa dal používať bez rizika vymrštenia alebo telesného zranenia užívateľa alebo iných osôb.

i) Tvar a zloženie projektilov a pohybová energia, ktorú môžu vyvinúť, keď sú vypálené z hračky navrhnutej na tento účel, musia byť s prihliadnutím na povahu hračky také, aby nevzniklo neprimerané riziko telesného zranenia užívateľa alebo inej osoby.

j) Hračky obsahujúce ohrevné prvky musia byť skonštruované tak, aby zabezpečovali, že:

- maximálna teplota každého dosiahnuteľného povrchu nezapríčiní pri dotyku s ním popálenie,

- kvapaliny a plyny obsiahnuté v hračke nedosiahnu teploty ani tlaky, ktoré sú takého charakteru, že ich únik z hračky z iných dôvodov než podstatných pre riadne fungovanie hračky môže zapríčiniť popáleniny, obareniny alebo iné telesné poranenia.

2. Horľavosť

a) Hračky nesmú predstavovať nebezpečný horľavý prvok v prostredí dieťaťa. Musia byť preto zložené z materiálov, ktoré:

1. nehoria pri priamom vystavení plameňu alebo iskre, alebo iným možným zdrojom ohňa, alebo

2. nie sú náchylné na vzplanutie (plameň vyhasne, len čo sa odstráni príčina vzniku ohňa, alebo

3. ak sa vznietia, horia pomaly a plameň sa šíri malou rýchlosťou, alebo

4. bez ohľadu na chemické zloženie hračky spomaľujú proces horenia.

Takého horľavé materiály nesmú predstavovať riziko zapálenia iných materiálov použitých v hračke.

b) Hračky, ktoré z dôvodov podstatných pre ich fungovanie obsahujú nebezpečné látky alebo prípravky definované v smernici Rady 67/548/EHS [1], najmä materiály a prístroje na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti ako také, nesmú obsahovať také látky alebo prípravky, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek.

c) Hračky nesmú byť výbušné ani nesmú obsahovať prvky alebo látky, ktoré môžu vybuchnúť, ak sa použijú tak, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 tejto smernice. Toto ustanovenie neplatí pre kapsle, na ktoré sa vzťahuje odkaz v bode 10 prílohy I a príslušná poznámka.

d) Hračky, a to najmä chemické hry a hračky, nesmú obsahovať také látky alebo prípravky:

- ktoré ak sa zmiešajú, vybuchnú:

- chemickou reakciou alebo teplom,

- ak sú zmiešané s oxidujúcimi látkami,

- ktoré obsahujú prchavé zložky horľavé na vzduchu a náchylné vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi plynu a vzduchu.

3. Chemické vlastnosti

1. Hračky musia byť navrhnuté a skonštruované tak, že pri používaní podľa článku 2 ods. 1 tejto smernice nepredstavujú zdravotné nebezpečenstvá a riziká telesného poranenia požitím, vdýchnutím alebo dotykom s pokožkou, sliznicami alebo očami.

V každom prípade musia byť v zhode s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na určité kategórie výrobkov alebo na zákaz, obmedzené použitie alebo označovanie určitých nebezpečných látok a prípravkov.

2. Najmä pre ochranu zdravia detí nesmie biologická prípustnosť vyplývajúca z používania hračiek ako objektu prekročiť nasledujúce množstvá na deň:

0,2 μg antimónu,

0,1 μg arzénu,

25,0 μg bária,

0,6 μg kadmia,

0,3 μg chrómu,

0,7 μg olova,

0,5 μg ortute,

5,0 μg selénu

alebo také iné množstvá, ktoré môžu byť stanovené pre tieto alebo iné látky v zákonodarstve spoločenstva na základe vedeckých dôkazov.

Biologickou prístupnosťou týchto látok sa rozumie rozpustný extrakt, ktorý má toxikologický význam.

3. Hračky nesmú obsahovať nebezpečné látky ani prípravky v zmysle smerníc 67/548/EHS a 88/379/EHS [2] v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí, ktoré ich používajú. V každom prípade je prísne zakázané dávať do hračiek nebezpečné látky alebo prípravky, ak je ich používanie súčasťou používania hračky.

Avšak ak je obmedzený počet látok alebo prípravkov podstatný pre fungovanie niektorých hračiek, najmä materiálov a prístrojov na chemické pokusy, montážne modely, na tvarovanie plastov a keramiky, smaltovanie, fotografovanie a podobné činnosti, sú povolené do maximálnej hladiny koncentrácie, ktorá je definovaná pre každú látku a prípravok mandátom Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) podľa postupu výboru, ktorý je uvedený v smernici 83/189/EHS za podmienky, že povolené látky a prípravky dodržiavajú pravidlá spoločenstva pre klasifikáciu označovania bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v bode 4 prílohy IV.

4. Elektrické vlastnosti

a) Pri elektrických hračkách nesmie menovité napätie presahovať 24 voltov a žiadna časť hračky nesmie prekročiť 24 voltov.

b) Časti hračiek, ktoré sú napojené alebo sa musia napojiť na zdroj elektriny a tento zdroj môže spolu s káblami a inými vodičmi, cez ktoré prechádza elektrina k takýmto častiam, spôsobiť elektrický šok, musia byť riadne izolované a mechanicky chránené, tak aby sa riziku takéhoto šoku zabránilo.

c) Elektrické hračky musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa zabezpečilo, že maximálne teploty dosiahnuteľné na všetkých priamo prístupných povrchoch, nie sú takého charakteru, aby pri dotyku zapríčinili popálenie.

5. Hygiena

Hračky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby uspokojovali požiadavky na hygienu a čistotu, aby sa tak zabránilo riziku nákazy, choroby a znečistenia.

6. Rádioaktivita

Hračky nesmú obsahovať rádioaktívne prvky ani látky v podobách alebo pomeroch, ktoré môžu spôsobiť škodu na detskom zdraví. Tu platí smernica Rady 80/836/Euratom [3].

[1] Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1/67.

[2] Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 14.

[3] Ú. v. ES L 246, 17.9.1980, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

PODMIENKY, KTORÉ MAJÚ SPĹŇAŤ SCHVÁLENÉ ORGÁNY

(Článok 9 ods. 1)

Orgány ustanovené členskými štátmi musia spĺňať nasledujúce minimálne podmienky:

1. mať potrebný personál a nevyhnutné prostriedky a zariadenia;

2. mať technicky spôsobilý a odborne dôveryhodný personál;

3. mať vedúcich a technických pracovníkov, ktorí sú pri uskutočňovaní testov, vyhotovení správ, vydávaní osvedčení a uskutočňovaní dozoru podľa tejto smernice nezávislí od všetkých kruhov, skupín alebo osôb priamo alebo nepriamo sa zaoberajúcich s hračkami;

4. dodržiavať služobné tajomstvo pracovníkmi;

5. uzavrieť poistenie povinnej zodpovednosti, ak túto zodpovednosť nerieši štát v rámci vnútroštátneho práva.

Plnenie podmienok v bode 1 a 2 pravidelne kontrolujú kompetentné orgány členských štátov.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

UPOZORNENIA A INFORMÁCIE O PREVENTÍVNYCH OPATRENIACH PRI POUŽÍVANÍ HRAČIEK

(Článok 11 ods. 5)

Hračky musia byť opatrené zreteľne čitateľnými upozorneniami, aby sa znížilo prirodzené riziko spojené s ich používaním, ako je to uvedené v podstatných požiadavkách, a to najmä:

1. Hračky, ktoré nie sú určené pre deti do 36 mesiacov

Hračky, ktoré môžu byť pre deti do 36 mesiacov veku nebezpečné, musia obsahovať upozornenie, napr. "nevhodné pre deti do 36 mesiacov" alebo "nevhodné pre deti do 3 rokov", spolu s krátkou informáciou o konkrétnych rizikách vyžadujúcich obmedzenia, ktorá sa tiež môže uviesť v návode na použitie.

Tieto ustanovenia neplatia pre hračky, ktoré sú vzhľadom na svoju funkciu, rozmery a vlastnosti alebo iné presvedčivé okolnosti zjavne nevhodné pre deti do 36 mesiacov veku.

2. Šmykľavky, závesné hojdačky a kruhy, visuté hrazdy, laná a podobné hračky pripevnené k nosníku

Takéto hračky musia obsahovať pokyny, ktoré upozorňujú na uskutočňovanie kontroly a údržby hlavných častí (závesov, upevnení, zakotvení atď.) v určitých intervaloch a poukazujú na to, že ak tieto kontroly nebudú vykonané, hračka môže spôsobiť pád alebo prevrátenie.

Musia byť tiež uvedené pokyny na zabezpečenie správnej montáže hračky s upozornením na tie časti, ktoré môžu predstavovať pri nesprávnom namontovaní nebezpečenstvo.

3. Funkčné hračky

Funkčné hračky alebo ich obal nesú označenie "Pozor: používať za priameho dohľadu dospelej osoby".

Navyše sú tieto hračky opatrené príkazmi uvádzajúcimi pracovné pokyny, ako aj preventívne opatrenia, ktoré má ich užívateľ dodržiavať, s varovaním, že chyba pri dodržiavaní týchto preventívnych opatrení vystavuje užívateľa nebezpečenstvám – tie treba špecifikovať – bežne súvisiacim so spotrebičom alebo výrobkom, ktorého je daná hračka modelom v určitej mierke alebo napodobeninou. Tiež sa uvádza, že sa hračka musí držať mimo dosahu veľmi malých detí.

"Funkčné hračky" predstavujú také hračky, ktoré sa používajú rovnakým spôsobom ako spotrebiče alebo zariadenia určené dospelým a sú často ich modelom v určitej mierke.

4. Hračky obsahujúce vo svojej podstate nebezpečné látky alebo prípravky. Chemické hračky

a) Bez ujmy na platnosti ustanovení v smerniciach spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok alebo prípravkov návody na používanie hračiek, ktoré samy osebe obsahujú nebezpečné látky alebo prípravky, musia obsahovať upozornenie o nebezpečnej povahe týchto látok a prípravkov a informáciu o preventívnych opatreniach, ktoré má užívateľ dodržiavať, aby sa vyhol s nimi spojeným rizikám, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu hračky. Taktiež je tu zmienka o prvej pomoci, ktorá sa poskytne v prípade vážnych nehôd vyplývajúcich z používania tohto typu hračky. Je tiež uvedené, že sa dané hračky musia držať mimo dosahu veľmi malých detí.

b) Navyše k pokynom uvedeným v písm. a) nesú chemické hračky na svojom obale nasledujúce označenie: "Len pre deti staršie ako [1] rokov. Používať pod dohľadom dospelých."

Za chemické sa považujú najmä nasledujúce hračky: chemické súpravy, plastové napevno osadené súpravy, miniatúrne dielne na keramiku, glazúrovanie alebo fotografovanie a podobné hračky.

5. Korčule a kolieskové dosky pre deti

Ak sa tieto výrobky ponúkajú na predaj ako hračky, budú mať nasledujúce označenie: "Pozor: Treba používať ochranné prostriedky."

Okrem toho návod na použitie bude obsahovať pripomienku, že hračka sa musí používať s obozretnosťou, pretože si vyžaduje veľkú šikovnosť, aby sa tak zamedzilo pádom alebo zrážkam zapríčiňujúcim nehodu užívateľovi alebo iným osobám. Taktiež treba uviesť informácie o odporúčaných ochranných prostriedkoch (helmách, rukaviciach, nákolenníkoch, chráničoch na lakte a pod.).

6. Hračky určené na použitie vo vode

Hračky určené na použitie vo vode, definované v časti II ods. 1 písm. f) prílohy II obsahujú varovanie v súlade s pokynmi CEN, aby sa tak dodržala norma EN/71 časti 1 a 2;

"Pozor! Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom."

[1] O veku rozhodne výrobca.

--------------------------------------------------