31988D0404Uradni list L 195 , 23/07/1988 str. 0074 - 0074


Sklep Sveta

z dne 18. julija 1988

o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o raziskavah in razvoju na področju lesa, vključno s pluto, kot obnovljivih surovin

(88/404/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker je Svet s Sklepom 86/235/EGS [2] sprejel raziskovalni program o materialih (surovine in napredni materiali), (1986 do 1989), ki vključuje podprogram o lesu, vključno s pluto, kot obnovljivi surovini; ker člen 6 tega sklepa pooblašča Komisijo za pogajanja o sporazumih s tretjimi državami, zlasti s tistimi, ki so vključene v sodelovanje na področju znanstvenih in tehničnih raziskav v Evropi (COST), z namenom da bi jih v celoti ali delno vključili v ta program;

ker je Svet s Sklepom 87/177/EGS [3] v imenu Evropske gospodarske skupnosti sprejel Okvirni sporazum o znanstvenem in tehničnem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi, in med drugim s Švicarsko konfederacijo;

ker ta mora biti ta Sporazum odobren;

ker Pogodba ne predvideva tukaj pogojenih pooblastil, razen tistih iz člena 235,

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o raziskavah in razvoju na področju lesa, vključno s pluto, kot obnovljivih surovin, se sprejme v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta poda uradno obvestilo, kakor je določeno v členu 9 Sporazuma [4].

V Bruslju, 18. julija 1988

Za Svet

Predsednik

Y. Pottakis

[1] UL C 167, 27.6.1988.

[2] UL L 159, 14.6.1986, str. 36.

[3] UL 71, 14.3.1987, str. 29.

[4] Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo Generalni sekretariat Sveta objavil v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------