31988D0389Uradni list L 184 , 15/07/1988 str. 0067 - 0067
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 17 str. 0083
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 17 str. 0083


Sklep Sveta

z dne 22. junija 1988

o seznamu izhodnih surovin in snovi, uporabljenih pri proizvodnji arom, ki ga sestavi Komisija

(88/389/EGS)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 213 Pogodbe,

ker je Svet 22. junija 1988 sprejel Direktivo 88/388/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aromah za uporabo v živilih in izhodnih surovinah za njihovo proizvodnjo [1];

ker se je izkazalo, da je pridobitev podatkov o izhodnih surovinah in snoveh, uporabljenih pri proizvodnji arom, zaželena zaradi presoje vseh vprašanj v zvezi z aromami in izhodnimi surovinami za njihovo proizvodnjo na eni strani in na drugi strani ukrepov na ravni Skupnosti, ki izhajajo iz tega;

ker je mogoče olajšati pridobitev teh podatkov, če Komisija pripravi seznam zadevnih izhodnih surovin in snovi,

SKLENIL:

Člen 1

1. Komisija v 24 mesecih od sprejema tega sklepa in po posvetovanju z državami članicami, sestavi seznam:

- nosilcev arom, sestavljenih iz živil ter zelišč in začimb, ki so ponavadi namenjeni za prehrano,

- nosilcev arom, sestavljenih iz rastlinskih ali živalskih surovin, ki ponavadi niso namenjeni za prehrano,

- aromatičnih snovi, dobljenih z ustreznimi fizikalnimi ali encimatskimi ali mikrobiološkimi postopki iz rastlinskih ali živalskih surovin,

- kemično sintetiziranih ali kemično izoliranih aromatičnih snovi, kemično enakih aromatičnim snovem, naravno prisotnim v živilih ter zeliščih in začimbah, ki so ponavadi namenjene za prehrano,

- kemično sintetiziranih ali kemično izoliranih aromatičnih snovi, kemično enakih aromatičnim snovem, naravno prisotnim v surovinah rastlinskega in živalskega izvora, ki so ponavadi namenjene za prehrano,

- drugih kemično sintetiziranih ali kemično izoliranih aromatičnih snovi, kot so navedene v četrti in peti alinei,

- izhodnih surovin za proizvodnjo arom dima in procesnih arom in pogojev reakcije, pod katerimi se pripravljajo.

2. Komisija redno posodablja seznam, naveden v odstavku 1.

V Luxembourgu, 22. junija 1988

Za Svet

Predsednik

M. Bangemann

[1] UL L 184, 15.7.1988, str. 61.

--------------------------------------------------