31988D0384Uradni list L 183 , 14/07/1988 str. 0035 - 0036
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 4 str. 0133
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 4 str. 0133


Odločba Komisije

z dne 8. junija 1988

o vzpostavitvi postopka za predhodno sporočanje in posvetovanje o migracijski politiki do držav nečlanic

(88/384/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske Skupnosti in zlasti člena 118 Pogodbe,

ker so tuje populacije v Skupnosti in spremembe v njihovi sestavi pomembni demografski dejavniki, še posebej zaradi trajne narave njihove prisotnosti, združevanja družin in dejstva, da je njihova rodnost visoka;

ker obstojajo težave, povezane z njihovo vključitvijo na trg delovne sile in v družbo, in še posebej težave v izobraževanju, usposabljanju in zaposlovanju druge generacije;

ker je pomembno zagotoviti, da migracijska politika držav članic do držav nečlanic upošteva skupno politiko in ukrepe, sprejete na ravni Skupnosti, še posebej znotraj politike trga delovne sile Skupnosti, da ne bi ogrozili njenih rezultatov; ker je treba olajšati izmenjavo informacij in pogledov na teh področjih z namenom sprejeti skupne predloge, je zato pomembno organizirati postopek posvetovanja, ki zagotavlja sodelovanje vseh držav članic;

ker je razen tega Svet v svoji resoluciji z dne 9. februarja 1976 [1] v zvezi z akcijskim programom v korist delavcev migrantov in članov njihovih družin ter v svoji resoluciji z dne 27. junija 1980 [2] glede usmerjanja politike trga delovne sile Skupnosti, podčrtal pomembnost ustreznega posvetovanja o migracijski politiki do držav nečlanic, in ker bi bilo treba dajati prednost povezavi trga delovne sile Skupnosti v okviru prostega pretoka delavcev v Skupnosti, še posebej z ustreznim posvetovanjem o teh politikah v skladu z zaključki Sveta, sprejetimi 22. novembra 1979 s tem v zvezi; ker je njegova resolucija z dne 16. julija 1985 [3] o smernicah za migracijsko politiko Skupnosti ponovno potrdila potrebo po tem posvetovanju;

ker razen tega končno sporočilo konference predsednikov držav ali vlad 9. in 10. decembra 1974 v Parizu v 10. točki priporoča postopno uskladitev zakonodaje v zvezi s tujci; ker je Evropski svet 25. in 26. junija 1984 sprejel zaključke o socialni politiki; ker je v deklaraciji v prilogi k sklepni listini Enotne evropske listine [4] medvladna konferenca izrazila željo držav članic, da sodelujejo "ne glede na pooblastila Skupnosti, še posebej v zvezi z vstopom, gibanjem in bivanjem državljanov tretjih držav";

ker je v svoji resoluciji z dne 9. junija 1983 [5] v zvezi z enotnim potnim listom in odpravo posameznih pregledov na mejah Skupnosti, Evropski parlament pozval Svet in Komisijo k izdelavi nadaljnjih predlogov, še posebej z namenom uskladiti politiko vizumov in zakonodaje v zvezi s tujci;

ker je vloga Komisije glede na pooblastila, ki ji jih dodeljuje Pogodba, pospeševati sodelovanje med državami članicami na področju socialne politike, še posebej na različnih zgoraj navedenih področjih, ter organizirati ustrezna posvetovanja v ta namen;

ker je v ta namen Komisija sprejela odločbo 85/381/EGS [6], ki določa predhodni postopek sporočanja in posvetovanja o migracijski politiki do držav, ki niso članice;

ker je v svoji sodbi z dne 9. julija 1987 v združenih primerih 281, 283, 284, 285 in 287/85 (Zvezna republika Nemčija, Republika Francija, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Danska, Združeno kraljestvo proti Komisiji), Sodišče razsodilo, da se sodelovanje med državami članicami na socialnem področju, predvidenem v prvem odstavku člena 118 Pogodbe, razširja na migracijsko politiko do držav, ki niso članice, v tem, da pooblastilo za organizacijo posvetovanja, ki je bilo Komisiji odobreno po drugem odstavku člena 118, Komisijo pooblašča, da sprejme obvezujoča pravila;

ker ta odločba povzema vsebino odločbe 85/381/EGS s spremembami, ki jih narekuje navedena sodba z dne 9. julija 1987,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice Komisiji in drugim državam članicam pravočasno in najkasneje takrat, ko jih objavijo, izročijo predhodne informacije o:

- osnutkih ukrepov, ki jih nameravajo sprejeti glede delavcev iz tretjih držav in članov njihovih družin, na področju vstopa, bivanja in zaposlitve, vključno z nezakonitim vstopom, bivanjem in zaposlitvijo, kot tudi glede uresničevanja enake obravnave glede življenjskih in delovnih pogojev, plač in ekonomskih pravic, pospeševanja vključitve na trg delovne sile in v družbo, ter prostovoljne vrnitve teh oseb v matično državo,

- osnutkih sporazumov, ki se nanašajo na zgoraj navedene zadeve, pa tudi o osnutkih sporazumov o sodelovanju, o katerih se nameravajo pogajati ali ponovno pogajati s tretjimi državami, ko ti sporazumi vsebujejo določbe, ki se nanašajo na zgoraj navedene zadeve,

- osnutkih sporazumov, ki se nanašajo na pogoje bivanja in zaposlovanja njihovih državljanov, ki delajo v tretjih državah, in članov njihovih družin, o katerih se nameravajo pogajati ali ponovno pogajati s temi državami.

2. Države članice Komisiji in drugim državam članicam na področjih, navedenih v odstavku 1, sporočijo besedila določb veljavnih zakonov, in drugih predpisov, ter tudi besedila sporazumov, sklenjenih s tretjimi državami.

Člen 2

1. Če v roku dveh tednov od prejema dokumentov, navedenih v členu 1, država članica tako zahteva, ali če Komisija tako odloči na lastno pobudo, Komisija nadaljuje s posvetovanjem z državami članicami o teh dokumentih v roku šest tednov od njihovega prejema.

Komisija s tem posvetovanjem nadaljuje takoj, če država članica to od nje zahteva kot nujno zadevo.

2. Komisija lahko ob vsakem času na zahtevo države članice ali na lastno pobudo uredi posvetovanje o osnutku določb in sporazumov, navedenih v členu 1, razen v primeru vprašanj, o katerih je že bilo opravljeno posvetovanje in v zvezi s katerimi ni prišlo do novih sprememb.

Člen 3

Cilji postopka posvetovanja, predvidenega v členu 2(1) so, med drugim:

a) olajšati medsebojno izmenjavo informacij in določitev problemov skupnega interesa in v zvezi z njimi olajšati sprejem skupne politike s strani držav članic, še posebej kar zadeva mednarodne dokumente v zvezi z migracijo;

b) proučiti možnost ukrepov, ki jih lahko Skupnost ali države članice sprejmejo na področjih, navedenih v členu 1, namenjenih napredku v smeri uskladitve nacionalne zakonodaje o tujcih, pospeševanju vključitve kar največ skupnih določb v dvostranske sporazume, in izboljšanju varstva državljanov Skupnosti, ki delajo in živijo v tretjih državah.

Člen 4

1. Posvetovanja pripravi Komisija. Srečanjem predseduje Komisija, ki poskrbi tudi za sekretariat.

2. Postopek posvetovanja, ki ga določa ta odločba, ne vpliva na odgovornosti že obstoječih odborov, še posebej Svetovalnega in strokovnega odbora, ki ga določa Uredba Sveta (EGS) št. 1612/68 [7].

3. Države članice sprejmejo vse potrebne korake za zagotovitev pravilnega poteka postopka posvetovanja in še posebej, kjer je to potrebno, za varovanje zaupne narave informacij, ki jim bodo s tem v zvezi na voljo.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. junija 1988

Za Komisijo

Manuel MARIN

Podpredsednik

[1] UL C 34, 14.2.1976. str 2.

[2] UL C 168. 8.7.1980, str 1.

[3] UL C 186, 26.7.1985, str. 3.

[4] UL L 169, 29.6.1987, str. 26.

[5] UL C 184, 11.7.1983, str. 112.

[6] UL L 217, 14.8.1985, str 25.

[7] UL L 257, 19.10.1968, str 2.

--------------------------------------------------