31987R3987Official Journal L 376 , 31/12/1987 P. 0020 - 0030
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 25 P. 0164
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 25 P. 0164


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 3987/87

z dne 22. decembra 1987

o spremembi različnih uredb, ki zagotavljajo skupno izvajanje skupne ureditve trga v sektorjih za jajca in perutninsko meso kot posledico uvedbe kombinirane nomenklature

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifi in statistični nomenklaturi in skupni carinski tarifi(1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3985/87(2), in zlasti drugega pododstavka člena 15(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3907/87 z dne 22. decembra 1987 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2777/75 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso(3) in zlasti člena 2 Uredbe,

ker Komisija v skladu z drugim pododstavkom člena 5(1) Uredbe (EGS) št. 2658/87 izvaja tehnične prilagoditve aktov Skupnosti, ki se nanašajo na kombinirano nomenklaturo; ker se spremembe vsebine, ki se nanaša na sektor perutninskega mesa na podlagi člena 2 Uredbe (EGS) št. 3907/87, izvajajo po postopku iz člena 27 Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75(4);

ker je bila temeljna Uredba Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca(5) spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 4000/87(6), ki prilagaja poimenovanje blaga in tarifne oznake Uredbe;

ker je treba številne skupne izvedbene uredbe v sektorjih perutninskega mesa in jajc tehnično prilagoditi in pri nekaterih vsebinskih točkah v sektorju perutninskega mesa upoštevati uporabo nove kombinirane nomenklature, temelječe na usklajenem sistemu poimenovanja in kodnih oznakah blaga, ki naj nadomesti Konvencijo z dne 15. decembra 1950 o nomenklaturi za uvrščanje blaga v carinske tarife;

ker je treba zaradi števila in vsebine besedil, ki potrebujejo take prilagoditve, vse uredbe, ki naj se prilagodijo, razvrstiti po skupinah v eno samo uredbo;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Upravnega odbora za perutninsko meso in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 2164/72 z dne 3. oktobra 1972 o nedoločitvi dodatnih zneskov za uvoz jajc in zaklanih piščancev ter gosi iz Bolgarije(1) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 1

Prelevmani, določeni v skladu s členom 3 uredb (EGS) št. 2771/75 in (EGS) št. 2777/75, se ne zvišajo za dodatni znesek za uvoz naslednjih proizvodov, ki izvirajo in prihajajo iz Bolgarije:

Tarifna oznaka Poimenovanje

0207 Meso in užitna drobovina perutnine iz tarifne oznake 0105, sveža, ohlajena ali zamrznjena:

0207 10 -- Perutnina, nerazrezana, sveža ali ohlajena:

-- -- Kokoši vrste Gallus domesticus:

0207 10 11 -- -- -- oskubene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot 83 % piščanci

0207 10 15 -- -- -- oskubene ali brez drobovine, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki, znane kot 70 % piščanci

0207 10 19 -- -- -- oskubene in brez drobovine, brez glav in nog ter brez vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot 65 % piščanci ali pod drugim nazivom

-- -- Gosi:

0207 10 71 -- -- -- oskubene, izkrvavljene, z drobovino, z glavami in nogami, znane kot 82 % gosi

0207 10 79 -- -- -- oskubene in brez drobovine, brez glav in nog, s srci in želodčki ali brez njih, znane kot 75 % gosi ali pod drugim nazivom

-- Perutnina, nerazrezana, zamrznjena:

0207 21 -- -- Kokoši vrste Gallus domesticus:

0207 21 10 -- -- -- oskubene in brez drobovine, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki, znane kot 70 % piščanci

0207 21 90 -- -- -- oskubene in brez drobovine, brez glav in nog in brez vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot 65 % piščanci ali pod drugim nazivom

0207 23 -- -- Race, gosi in pegatke:

-- -- -- Gosi:

0207 23 51 -- -- -- -- oskubene, izkrvavljene, z drobovino, z glavami in nogami, znane kot 82 % gosi

0207 23 59 -- -- -- -- oskubene in brez drobovine, brez glav in nog, s srci in želodčki ali brez njih, znane kot 75 % gosi ali pod drugim nazivom

0407 00 Ptičja jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

- Perutninska:

0407 00 30 - - Druga (razen valilnih jajc)

Člen 2

Priloga k Uredbi Sveta (EGS) št. 572/73 z dne 26. februarja 1973, ki opredeljuje jajca in perutninsko meso ter njihove proizvode, upravičene do vnaprejšnjega določanja izvoznih nadomestil(1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1916/86(2), se nadomesti s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 3

Člen 1(1) in prvi del odstavka 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2782/75 z dne 29. oktobra 1975 o proizvodnji in trženju valilnih jajc in piščancev domače perutnine(3), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3494/86(4), se nadomestita z naslednjim:

1. Valilna jajca pomenijo perutninska jajca, ki spadajo v tarifni podoznaki 0407 00 11 in 0407 00 19 kombinirane nomenklature, namenjena za vzrejo piščancev, ki so razvrščeni po vrsti, kategoriji in tipu ter označeni skladno s to uredbo.

2. Piščanci pomenijo živo perutnino, katere masa ne presega 185 gramov, ki spada v tarifni podoznaki 0105 11 in 0105 19 kombinirane nomenklature naslednjih kategorij.

Člen 4

Prvi del člena 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 109/80 z dne 18. januarja 1980 o uporabi najnižje stopnje izvoznega nadomestila za nekatere proizvode v sektorjih za jajca in perutninsko meso(5), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1475/80(6), se nadomesti z naslednjim:

Dejstvo, da nadomestilo ni določeno za proizvode, ki se uvrščajo v tarifni podoznaki 0105 11 in 0105 19 in tarifne oznake 0207 (razen za 0207 31, 0207 39 90 in 0207 50), 0407 in 0408 kombinirane nomenklature, ki se izvažajo v Združene države, se ne upošteva.

Člen 5

Priloga k Uredbi Komisije (EGS) št. 3652/81 z dne 18. decembra 1981 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje sistema vnaprej določenih dovoljenj za nadomestila v sektorjih perutninskega mesa in jajc(7), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1917/86, se nadomesti s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 6

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1988.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 1987

Za Komisijo

Frans ANDRIESSEN

Podpredsednik

PRILOGA I

PRILOGA

Tarifna oznaka Poimenovanje

0105 Živa perutnina, in sicer kokoši vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke

-- -- Z maso ne več kakor 185 g:

0105 11 00 - - Kokoši vrste Gallus domesticus

0105 19 - - Drugo

- Drugo:

0105 91 00 - - Kokoši vrste Gallus domesticus

0105 99 - - Drugo

0207 Meso in užitna drobovina perutnine iz tarifne oznake 0105, sveža, ohlajena ali zamrznjena

0207 10 - Perutnina, nerazrezana, sveža ali ohlajena

- Perutnina, nerazrezana, zamrznjena:

0207 21 - - Kokoši vrste Gallus domesticus:

0207 22 - - Purani

0207 23 - - Race, gosi in pegatke

iz 0207 39 - - Drugo, brez perutninskih jeter razen mastnih jeter gosi ali rac (ki se uvrščajo v tarifno oznako 0207 39 90)

- Kosi perutnine in užitna drobovina razen jeter, zamrznjeni:

0207 41 - - Od kokoši vrste Gallus domesticus

0207 42 - - Od puranov:

0207 43 - - Od rac, gosi ali pegatk

0207 Meso in užitna drobovina perutnine iz tarifne oznake 0105, sveža, ohlajena ali zamrznjena:

- Kosi perutnine in drobovina (vključno z jetri), sveži ali ohlajeni:

0207 31 00 - - Mastna jetra, gosja ali račja

iz 0207 39 - - Drugo:

0207 39 90 - - - Perutninska jetra, razen mastnih jeter gosi in rac

0207 50 - Perutninska jetra, zamrznjena:

0207 50 10 - - Mastna jetra gosi ali rac

0207 50 90 - - Drugo

Tarifna oznaka Poimenovanje

0210 Meso in užitni klavnični mesni odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih mesnih odpadkov:

0210 90 - Drugo, vključno z užitno moko in zdrobom iz mesa ali klavničnih mesnih odpadkov:

- - Klavnični odpadki:

- - - Drugo:

- - - - Perutninska jetra:

0210 90 71 - - - - - Mastna jetra gosi in rac, nasoljena ali v slanici

0207 90 79 - - - - - Drugo

0209 00 Prašičja maščoba brez pustega mesa in perutninska maščoba (nestopljena), sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali prekajena

0209 00 90 - Perutninska maščoba

1501 00 Svinjska mast, druga prašičja maščoba in perutninska maščoba, stopljena, pridobljena s stiskanjem ali solventno ekstrakcijo:

- Drugo:

1501 00 90 - - Perutninska maščoba

1602 Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, klavnični mesni odpadki ali kri

- Od perutnine iztarifne oznake 0105:

1602 31 - - Od puranov

1602 39 - - Drugo

0407 00 Ptičja jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

- Perutninska

- - Valilna(1)

0407 00 11 - - - Puranja ali gosja

0407 00 19 - - - Druga

0407 00 30 - - Druga:

- - - Nepredelana

- - - Kot jajčni albumini

0408 Ptičja jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v sopari ali vreli vodi, oblikovani, zamrznjeni ali drugače konzervirani, z dodanim sladkorjem ali drugim sladilom ali brez njega

- Jajčni rumenjaki:

0408 11 - - Sušeni:

0408 11 10 - - - Primerni za človeško prehrano

0408 19 - - Drugi:

- - - Primerni za človeško prehrano

0408 19 11 - - - - Tekoči

0408 19 19 - - - - Zamrznjeni

- Drugo:

0408 91 - - Sušeno:

0408 91 10 - - - Primerno za človeško prehrano

0408 99 - - Drugo:

0408 99 10 - - - Primerno za človeško prehrano

(1) Pod to tarifno podoznako smejo biti uvrščena le jajca, ki izpolnjujejo pogoje iz ustreznih določb Skupnosti.

PRILOGA II

PRILOGA

Tarifna oznaka Poimenovanje Znesek varščine

ekujev/100 kg neto

0105 Živa perutnina, in sicer kokoši vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke

- - Z maso ne več kakor 185 g:

0105 11 00 - - Kokoši vrste Gallus domesticus 0,40

0105 19 - - Drugo:

0105 19 10 - - - Gosi in purani 1,50

0105 19 90 - - - Race in pegatke 0,40

- Drugo:

ekujev/100 kg neto

0105 91 00 - - Kokoši vrste Gallus domesticus 2,00

0105 99 - - Drugo 2,00

0207 Meso in užitna drobovina perutnine iz tarifne oznake 0105, sveža, ohlajena ali zamrznjena

0207 10 - Perutnina, nerazrezana, sveža ali ohlajena

- - Kokoši vrste Gallus domesticus:

0207 10 11 - - - Oskubene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot 83 % piščanci 2,00

0207 10 15 - - - Oskubene in brez drobovine, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki, znane kot 70 % piščanci 2,00

0207 10 19 - - - Oskubene in brez drobovine, brez glav in nog in brez vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot 65 % piščanci ali pod drugim nazivom 2,00

- - Purani:

0207 10 31 - - - Oskubeni in brez drobovine, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki, znani kot 80 % purani 2,80

0207 10 39 - - - Oskubeni in brez drobovine, brez glav in nog in brez vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot 73 % purani " ali pod drugim nazivom 2,80

- - Race:

0207 10 51 - - - Oskubene, izkrvavljene, očiščene, vendar z drobovino, z glavami in nogami, znane kot 85 % race 2,60

0207 10 55 - - - Oskubene in brez drobovine, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki, znane kot 70 % race 2,60

Tarifna oznaka Poimenovanje Znesek varščine

ekujev/100 kg neto

0207 10 59 - - - Oskubene in brez drobovine, brez glav in nog in brez vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot 63 % race ali pod drugim nazivom 2,60

- - Gosi:

0207 10 71 - - - Oskubene, izkrvavljene, z drobovino, z glavami in nogami, znane kot 82 % gosi 3,00

0207 10 79 - - - Oskubene in brez drobovine, brez glav in nog, s srci in želodčki ali brez njih, znane kot 75 % gosi ali pod drugim nazivom 3,00

0207 10 90 - - Pegatke 3,30

- Perutnina, nerazrezana, zamrznjena:

0207 21 - - Kokoši vrste Gallus domesticus: 2,00

0207 22 - - Purani 2,80

0207 23 - - Race, gosi in pegatke:

- - - Race:

0207 23 11 - - - - Oskubene in brez drobovine, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki, znane kot 70 % race 2,60

0207 23 19 - - - - Oskubene in brez drobovine, brez glav in nog in brez vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot 63 % race " ali pod drugim nazivom 2,60

- - - Gosi:

0207 23 51 - - - Oskubene, izkrvavljene, z drobovino, z glavami in nogami, znane kot 82 % gosi 3,00

0207 23 59 - - - Oskubene in brez drobovine, brez glav in nog, s srci in želodčki ali brez njih, znane kot 75 % gosi ali pod drugim nazivom 3,00

0207 23 90 - - - Pegatke 3,30

- Kosi perutnine in užitna drobovina (vključno z jetri), sveži ali ohlajeni:

0207 39 - - Drugo, brez perutninskih jeter razen mastnih jeter gosi ali rac (ki spadajo pod tarifno oznako 0207 39 90):

- - - Kokošji vrste Gallus domesticus:

- - - - Kosi:

0207 39 11 - - - - - Brez kosti 5,40

- - - - - S kostmi:

0207 39 13 - - - - - - Polovice ali četrti 3,00

0207 39 15 - - - - - - Cele perutnice s konicami ali brez njih 1,70

0207 39 17 - - - - - - Hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, škofije s konicami perutnic 1,20

0207 39 21 - - - - - - Prsi in njihovi kosi 4,00

0207 39 23 - - - - - - Noge in njihovi kosi 3,00

0207 39 25 - - - - - - Drugo 5,40

Tarifna oznaka Poimenovanje Znesek varščine

ekujev/100 kg neto

0207 39 27 - - - - Drobovina razen jeter 1,20

- - - Od puranov:

- - - - Kosi:

0207 39 31 - - - - - Brez kosti 5,40

- - - - - S kostmi:

0207 39 33 - - - - - - Polovice ali četrti 3,00

0207 39 35 - - - - - - Cele perutnice s konicami ali brez njih 1,70

0207 39 37 - - - - - - Hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, škofije s konicami perutnic 1,20

0207 39 41 - - - - - - Prsi in njihovi kosi 4,00

- - - - - - Noge in njihovi kosi

0207 39 43 - - - - - - - Bedra in kosi beder 3,00

0207 39 45 - - - - - - - Drugo 3,00

0207 39 47 - - - - - - Drugo 5,40

0207 39 51 - - - - Drobovina razen jeter 1,20

- - - Od rac, gosi in pegatk:

- - - - Kosi:

- - - - - Brez kosti:

0207 39 53 - - - - - - Od gosi 5,40

0207 39 55 - - - - - - Od rac in pegatk 5,40

- - - - - S kostmi:

- - - - - - Polovice ali četrti:

0207 39 57 - - - - - - - Od rac 3,00

0207 39 61 - - - - - - - Od gosi 3,00

0207 39 63 - - - - - - - Od pegatk 3,00

0207 39 65 - - - - - - Cele perutnice s konicami ali brez njih 1,70

0207 39 67 - - - - - - Hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, škofije s konicami perutnic 1,20

- - - - - - Prsi in njihovi kosi

0207 39 71 - - - - - - - Od gosi 4,00

0207 39 73 - - - - - - - Od rac in pegatk 4,00

- - - - - - Noge in njihovi kosi:

0207 39 75 - - - - - - - Od gosi 3,00

0207 39 77 - - - - - - - Od rac in pegatk 3,00

0207 39 81 - - - - - - Gosje in račje perutnice 4,00

0207 39 83 - - - - - - Drugo 5,40

0207 39 85 - - - - Drobovina razen jeter 1,20

- Kosi perutnine in drobovina razen jeter, zamrznjeni:

0207 41 - - Kokoši vrste Gallus domesticus

- - - Kosi:

0207 41 10 - - - - Brez kosti 5,40

- - - - S kostmi:

0207 41 11 - - - - - Polovice ali četrti 3,00

0207 41 21 - - - - - Cele perutnice s konicami ali brez njih 1,70

Tarifna oznaka Poimenovanje Znesek varščine

ekujev/100 kg neto

0207 41 31 - - - - - Hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, škofije s konicami perutnic 1,20

0207 41 41 - - - - - Prsi in njihovi kosi 4,00

0207 41 51 - - - - - Noge in njihovi kosi 3,00

0207 41 71 - - - - - Drugo 5,40

0207 41 90 - - - Drobovina razen jeter 1,20

0207 42 - - Od puranov:

- - - Kosi:

0207 42 10 - - - - Brez kosti 5,40

- - - - S kostmi:

0207 42 11 - - - - - Polovice ali četrti 3,00

0207 42 21 - - - - - Cele perutnice s konicami ali brez njih 1,70

0207 42 31 - - - - - Hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, škofije s konicami perutnic 1,20

0207 42 41 - - - - - Prsi in njihovi kosi 4,00

- - - - - Noge in njihovi kosi

0207 42 51 - - - - - - Bedra in kosi beder 3,00

0207 42 59 - - - - - - Drugo 3,00

0207 42 71 - - - - - Drugo 5,40

0207 42 90 - - - Drobovina razen jeter 1,20

0207 43 - - Od rac, gosi in od pegatk

- - - Kosi:

- - - - Brez kosti:

0207 43 11 - - - - - Od gosi 5,40

0207 43 15 - - - - - Od rac in pegatk 5,40

- - - - S kostmi:

- - - - - Polovice ali četrti:

0207 43 21 - - - - - - Od rac 3,00

0207 43 23 - - - - - - Od gosi 3,00

0207 43 25 - - - - - - Od pegatk 3,00

0207 43 31 - - - - - Cele perutnice s konicami ali brez njih 1,70

0207 43 41 - - - - - Hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, škofije s konicami perutnic 1,20

- - - - - Prsi in njihovi kosi:

0207 43 51 - - - - - - Od gosi 4,00

0207 43 53 - - - - - Od rac in pegatk 4,00

- - - - - Noge in njihovi kosi:

0207 43 61 - - - - - - Od gosi 3,00

0207 43 63 - - - - - Od rac in pegatk 3,00

0207 43 71 - - - - - - Gosje in račje perutnice 4,00

0207 43 81 - - - - - - Drugo 5,40

0207 43 90 - - - Drobovina razen jeter 1,20

0207 Meso in užitna drobovina perutnine iz tarifne oznake 0105, sveža, ohlajena ali zamrznjena

Tarfina oznaka Poimenovanje Znesek varščine

ekujev/100 kg neto

- Kosi perutnine in drobovina (vključno z jetri), sveži ali ohlajeni:

0207 31 00 - - Mastna jetra, gosja ali račja 30,40

0207 39 - - Drugo: 3,00

0207 39 90 - - - Perutninska jetra, razen mastnih jeter gosi in rac

0207 50 - Perutninska jetra, zamrznjena:

0207 50 10 - - Mastna jetra gosi ali rac 30,40

0207 50 90 - - Drugo 3,00

0210 Meso in užitni klavnični mesni odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih mesnih odpadkov:

0210 90 - Drugo, vključno z užitno moko in zdrobom iz mesa ali klavničnih mesnih odpadkov:

- - Klavnični odpadki:

- - - Drugo:

- - - - Perutninska jetra:

0210 90 71 - - - - - Mastna jetra gosi in rac, nasoljena ali v slanici 30,40

0207 90 79 - - - - - Drugo 3,00

0209 00 Prašičja maščoba brez pustega mesa in perutninska maščoba (nestopljena), sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali prekajena:

0209 00 90 - Perutninska maščoba 2,70

1501 00 Svinjska mast, druga prašičja maščoba in perutninska maščoba, stopljena, pridobljena s stiskanjem ali s solventno ekstrakcijo:

- Drugo:

1501 00 90 - - Perutninska maščoba 3,20

1602 Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, klavnični mesni odpadki ali kri

- Od perutnine iz tarifne oznake 0105:

1602 31 - - Od puranov:

- - - Ki vsebuje 57 ali več masnih % mesa ali drobovine(1):

1602 31 11 - - - - Ki vsebuje izključno nekuhano puranje meso 5,60

1602 31 19 - - - - Drugo 5,60

1602 31 30 - - - Ki vsebuje več kakor 25, vendar manj kakor 57 masnih % mesa ali drobovine(1) 3,20

1602 31 90 - - - Drugo 1,90

1602 39 - - Drugo:

Tarifna oznaka Poimenovanje Znesek varščine

ekujev/100 kg neto

- - - Ki vsebuje 57 ali več masnih % mesa ali drobovine(1):

1602 39 11 - - - - Nekuhano 5,60

1602 39 19 - - - - Drugo 5,60

1602 39 30 - - - Ki vsebuje več kakor 25, vendar manj kakor 57 masnih % mesa ali drobovine(1) 3,20

1602 39 90 - - - Drugo 1,90

0407 00 Ptičja jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

- Perutninska

- - Valilna(2):

ekujev/100 kg neto

0407 00 11 - - - Puranja ali gosja 0,80

0407 00 19 - - - Druga 0,20

ekujev/100 kg neto

0407 00 30 - - Druga 1,70

0408 Ptičja jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v sopari ali vreli vodi, oblikovani, zamrznjeni ali drugače konzervirani, z dodanim sladkorjem ali drugim sladilom ali brez njega:

- Jajčni rumenjaki:

0408 11 - - Sušeni:

0408 11 10 - - - Užitni 8,00

0408 19 - - Drugi:

- - - Užitni:

0408 19 11 - - - - Tekoči 3,60

0408 19 19 - - - - Zamrznjeni 3,80

- Drugo:

0408 91 - - Sušeno:

0408 91 10 - - - Užitno 6,70

0408 99 - - Drugo:

0408 99 10 - - - Užitno 1,80

(1) Pri določanju odstotka perutninskega mesa se ne upošteva masa kosti. (2) V to tarifno številko smejo biti uvrščena le jajca, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v ustreznih določbah Skupnosti.

1) UL št. L 256, 7. 9. 1987, str. 1.

2) Glej stran 1 tega Uradnega lista.

3) UL št. L 370, 30. 12. 1987, str. 14.

4) UL št. L 282, 1. 11. 1975, str. 77.

5) UL št. L 282, 1. 11. 1975, str. 49.

6) UL št. L 377, 31. 12. 1987. str. 42.

1) UL št. L 232, 12. 10. 1972, str. 3.

1) UL št. L 56, 1. 3. 1973, str. 6.

2) UL št. L 165, 21. 6. 1986, str. 19.

3) UL št. L 282, 1. 11. 1975, str. 100.

4) UL št. L 332, 18. 11. 1986, str. 1.

5) UL št. L 14, 19. 1. 1980, str. 30.

6) UL št. L 147, 13. 6. 1980, str. 15.

7) UL št. L 165, 21. 6. 1986, str. 19.

1