31987R3975Úradný vestník L 374 , 31/12/1987 S. 0001 - 0008


Nariadenie Rady (EHS) č. 3975/87

zo 14. decembra 1987

stanovujúce postup pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže pre podniky leteckej dopravy

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a predovšetkým na článok 87 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže pravidlá hospodárskej súťaže tvoria súčasť všeobecných ustanovení zmluvy, ktoré sa rovnako vzťahujú na leteckú dopravu; keďže pravidlá uplatňovania týchto ustanovení sú buď špecifikované v kapitole o hospodárskej súťaži, alebo sa majú stanoviť postupom tam uvedeným;

keďže podľa nariadenia Rady č. 141 [4] sa nariadenie Rady č. 17 [5] nevzťahuje na dopravu; keďže nariadenie Rady (EHS) č. 1017/68 [6] sa vzťahuje len na vnútrozemskú dopravu; keďže nariadenie Rady (EHS) č. 4056/86 [7] sa vzťahuje len na námornú dopravu; keďže Komisia nemá žiadne možnosti na priame vyšetrovanie prípadov predpokladaného porušovania článku 85 a 86 zmluvy v leteckej doprave; keďže navyše Komisia nemá dostatok právomocí k rozhodovaniu alebo stanoveniu sankcií potrebných k zamedzeniu porušení, ktoré stanovila;

keďže letecká doprava má charakteristické rysy, ktoré sú špecifické pre túto oblasť; keďže okrem toho medzinárodná letecká doprava je regulovaná sieťou bilaterálnych dohôd medzi štátmi, ktoré definujú podmienky, za ktorých leteckí dopravcovia určení stranami môžu prevádzkovať linky medzi svojimi teritóriami;

keďže postupy, ktoré ovplyvňujú hospodársku súťaž v leteckej doprave medzi členskými štátmi, môžu mať podstatný vplyv na obchod medzi členskými štátmi; keďže je preto žiaduce, aby boli prijaté pravidlá, podľa ktorých môže Komisia v úzkom a stálom spojení s príslušnými orgánmi členských štátov prijať príslušné opatrenia na uplatňovanie článkov 85 a 86 zmluvy o medzinárodnej leteckej doprave medzi letiskami spoločenstva;

keďže takéto nariadenie by malo stanoviť vhodné postupy, rozhodovacie právomoci a sankcie na zabezpečenie súladu so zákazmi uvedenými v článku 85 ods. 1 a 86 zmluvy; keďže v tejto súvislosti sa musia brať do úvahu procedurálne ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1017/68, uplatňovateľné na vnútrozemskú dopravu, ktoré berie do úvahy určité zvláštne rysy dopravy ako celku;

keďže dotknutým podnikom musí byť zabezpečené právo na vypočutie Komisiou, tretie strany, ktorých záujmy môžu byť rozhodnutím ovplyvnené, musia dostať možnosť vznesenia svojich námietok a prijatým rozhodnutiam musí byť zabezpečená široká publicita;

keďže všetky rozhodnutia Komisie na základe tohto nariadenia podliehajú preskúmaniu Súdneho dvora za podmienok špecifikovaných v zmluve; keďže je navyše žiaduce podľa článku 172 zmluvy prenechať Súdnemu dvoru neobmedzenú právomoc, týkajúcu sa rozhodnutí, podľa ktorých Komisia ukladá pokuty alebo perodické sankcie;

keďže je vhodné vyňať určité dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy zo zákazu stanoveného článkom 85 ods. 1 zmluvy, pokiaľ ich jediný cieľ a účinok spočíva v dosiahnutí technických zlepšení alebo spolupráce;

keďže pri daných špecifických rysoch leteckej dopravy je prvoradým záujmom podnikov zistiť, či sú ich dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže a oznámenie Komisii nemusí byť povinné;

keďže podniky môžu žiadať Komisiu v určitých prípadoch o potvrdenie, či ich dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy sú zlučiteľné s platnými ustanoveniami a pre také prípady by mal byť stanovený jednoduchý postup;

keďže toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu článku 90 zmluvy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pôsobnosť

1. Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá na uplatnenie článkov 85 a 86 zmluvy v oblasti služieb v leteckej doprave.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje len na medzinárodnú leteckú dopravu medzi letiskami spoločenstva.

Článok 2

Výnimky pre určité technické dohody

1. Zákaz uvedený v článku 85 ods. 1 zmluvy sa nevzťahuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v prílohe, pokiaľ ich jediným cieľom a účinkom je zabezpečenie technického zlepšenia alebo spolupráce. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci.

2. V prípade potreby Komisia predloží Rade návrh zmien a doplnkov zoznamu v prílohe.

Článok 3

Konanie na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu Komisie

1. Komisia na základe prijatej sťažnosti alebo z vlastného podnetu začne konať s cieľom ukončenia akéhokoľvek porušovania ustanovení článku 85 ods. 1 a alebo 86 zmluvy.

Sťažnosti môže podať:

a) členský štát;

b) fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem.

2. Na žiadosť dotknutého podniku alebo združenia podnikov môže Komisia potvrdiť, že na základe faktov, ktoré má k dispozícii, neexistujú žiadne dôvody podľa článku 85 ods. 1 alebo článku 86 zmluvy preto, aby zasiahla v súvislosti s dohodou, rozhodnutím alebo zosúladeným postupom.

Článok 4

Výsledok konania na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu Komisie

1. Ak Komisia zistí, že došlo k porušeniu článku 85 ods. 1 alebo 86 zmluvy, môže rozhodnutím požadovať, aby podniky alebo združenia podnikov takéto protiprávne konanie ukončili.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto nariadenia, Komisia môže pred prijatím rozhodnutia podľa predchádzajúceho odseku adresovať dotknutým podnikom alebo ich združeniam odporúčanie na ukončenie takéhoto protiprávneho konania.

2. Ak Komisia konajúca na základe sťažnosti dospeje k záveru, že na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii, neexistujú dôvody pre zásah podľa článku 85 ods. 1 alebo 86 zmluvy, pokiaľ ide o akúkoľvek dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup, prijme rozhodnutie, ktorým zamietne sťažnosť ako neopodstatnenú.

3. Ak Komisia konajúca na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu dôjde k záveru, že dohoda, rozhodnutie alebo zosúladený postup spĺňa podmienky článkov 85 ods. 1 a 85 ods. 3 zmluvy, prijme rozhodnutie podľa odseku 3 uvedeného článku. V takomto rozhodnutí musí byť uvedený deň nadobudnutia účinnosti. Tento deň môže predchádzať dátumu rozhodnutia.

Článok 5

Použitie článku 85 ods. 3 zmluvyKonanie o námietkách

1. Podniky a združenia podnikov, ktoré zamýšlajú použiť článok 85 ods. 3 zmluvy v súvislosti s dohodami, rozhodnutiami alebo zosúladenými postupmi, ktorých sú stranami a ktoré spadajú pod ustanovenie odseku 1 uvedeného článku, predložia žiadosť Komisii.

2. Ak Komisia rozhodne, že žiadosť je prípustná a má k dispozícii všetky dostupné dôkazy a nebolo začaté žiadne konanie podľa článku 3 v súvislosti s dohodou, rozhodnutím alebo zosúladeným postupom, potom čo najskôr uverejní zhrnutie žiadosti v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a vyzve všetky zainteresované tretie strany a členské štáty, aby predložili Komisii pripomienky do 30 dní. Uverejnenie musí zohľadniť oprávnený záujem podnikov na ochranu ich obchodných tajomstiev.

3. Pokiaľ Komisia neoznámi žiadateľom do 90 dní odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, že sú vážne pochybnosti o použiteľnosti článku 85 ods. 3 zmluvy, dohoda, rozhodnutie alebo zosúladené postupy sa považujú za vyňaté zo zákazu, a to na dobu, ktorá už uplynula a na maximálne šesť rokov odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Ak Komisia zistí po uplynutí 90 - dňovej lehoty, ale pred uplynutím šesťročného obdobia, že podmienky na použitie článku 85 ods. 3 zmluvy nie sú splnené, prijme rozhodnutie o uplatnení zákazu uvedeného v článku 85 ods. 1. Takéto rozhodnutie môže mať spätnú pôsobnosť v prípade, ak dotknuté strany poskytli nepresné informácie, alebo ak zneužili výnimky zo zákazu článku 85 ods. 1, alebo porušili článok 86.

4. Komisia môže upovedomiť žiadateľov, ako je uvedené v prvom pododseku odseku 3; urobí to, ak je o to požiadaná členským štátom do 45 dní od odoslania žiadosti členskému štátu v súlade s článkom 8 ods. 2. Táto žiadosť musí byť opodstatnená na základe dôvodov vzťahujúcich sa na pravidlá hospodárskej súťaže uvedené v zmluve.

Ak zistí, že podmienky článku 85 ods. 1 a 3 zmluvy sú splnené, prijme Komisia rozhodnutie o použití článok 85 ods. 3. V rozhodnutí musí byť uvedený deň nadobudnutia účinnosti. Tento dátum môže predchádzať dátum žiadosti.

Článok 6

Platnosť a zrušenie rozhodnutí o použití článku 85 ods. 3

1. Každé rozhodnutie o použití článku 85 ods. 3 zmluvy, prijaté podľa článkov 4 a 5 tohto nariadenia, stanoví dobu platnosti, spravidla najmenej 6 rokov. Podmienky a povinnosti môžu byť pripojené k rozhodnutiu.

2. Rozhodnutie môže byť obnovené, ak sú podmienky na použitie článku 85 ods. 3 zmluvy i naďalej splnené.

3. Komisia môže zrušiť alebo zmeniť svoje rozhodnutie, alebo zakázať určité konanie strán v prípade, ak:

a) nastala zmena akejkoľvek skutočnosti, ktorá bola podstatná pre prijatie rozhodnutia; alebo

b) strany porušili niektorú z povinností pripojenú krozhodnutiu; alebo

c) rozhodnutie je založené na nesprávnych informáciách, alebo bolo dosiahnuté podvodom; alebo

d) strany zneužijú výnimku z ustanovenia článku 85 ods. 1 zmluvy, ktorá im bola priznaná rozhodnutím.

V prípadoch uvedených pod písm. b), c) alebo d) môže byť rozhodnutie zrušené so spätným účinkom.

Článok 7

Právomoci

Komisia má výlučnú právomoc prijímať rozhodnutia podľa článku 85 ods. 3 zmluvy, ktoré sú preskúmateľné Súdnym dvorom.

Orgány členských štátov si naďalej zachovávajú právomoc rozhodovať o tom, či nejaký prípad spadá pod ustanovenie článku 85 ods. 1 alebo článku 86 zmluvy dovtedy, pokým Komisia nezačne konať s cieľom prijať rozhodnutie v danej veci alebo nepošle oznámenie podľa prvého pododseku článku 5 ods. 3 tohto nariadenia.

Článok 8

Súčinnosť s orgánmi členských štátov

1. Komisia vykonáva konanie uvedené v tomto nariadení v úzkej a neustálej súčinnosti s príslušnými orgánmi členských štátov; tieto orgány majú právo vyjadriť sa k tomuto konaniu.

2. Komisia bezodkladne zašle príslušným orgánom členských štátov kópie sťažností, žiadostí a najdôležitejších dokumentov, ktoré jej boli doručené, alebo ktoré sama zasiela počas konania.

3. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia v rámci konania podľa článku 3 alebo pred prijatím rozhodnutia podľa druhého pododseku článku 5 ods. 3, alebo druhého pododseku odseku 4 toho istého článku sa poradí s Poradným výborom pre dohody a dominantné postavenie v leteckej doprave. Rovnako sa s ním poradí pred prijatím vykonávacích ustanovení uvedených v článku 19.

4. Poradný výbor pozostáva z úradníkov príslušných pre oblasť leteckej dopravy, dohôd a dominantných postavení. Každý členský štát menuje dvoch úradníkov, aby ho zastupovali, pričom každý z nich, ak sa nemôže zúčastniť, môže byť nahradený iným úradníkom.

5. Porady sa konajú na spoločnom zasadnutí zvolanom Komisiou, takéto zasadnutie sa koná najskôr 14 dní po odoslaní oznámenia o jeho zvolaní. K tomuto oznámeniu sa pripojí s ohľadom na každú prerokovávanú vec, jej zhrnutie spolu s uvedením najdôležitejších dokumentov a predbežným návrhom rozhodnutia.

6. Poradný výbor môže zaujať stanovisko napriek tomu, že niektorí z jeho členov alebo náhradníkov nie sú prítomní. Správa o výsledku porád musí byť priložená k návrhu rozhodnutia. Správa sa nezverejňuje.

Článok 9

Vyžiadanie informácie

1. Pri plnení povinností uložených týmto nariadením môže Komisia získavať všetky potrebné informácie od vlád a príslušných orgánov členských štátov a od podnikov a združení podnikov.

2. Pri zaslaní žiadosti o informácie podniku alebo združeniu podnikov Komisia zároveň odošle kópiu žiadosti príslušnému orgánu členského štátu, na území ktorého má podnik alebo združenie podnikov sídlo.

3. Vo svojej žiadosti Komisia uvedie právny základ a účel žiadosti a tiež sankcie podľa článku 12 ods. 1 písm. b) za poskytnutie nesprávnych informácií.

4. Vlastníci podnikov alebo ich zástupcovia a v prípade právnických osôb, spoločností, podnikov alebo združení bez právnej subjektivity osoby splnomocnené zastupovať ich zo zákona alebo na základe ich stanov sú povinné poskytovať požadované informácie.

5. Pokiaľ podnik alebo združenie neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou alebo poskytne neúplné informácie, Komisia rozhodnutím požiada o poskytnutie informácií. V rozhodnutí musí byť uvedené, aké informácie sa požadujú, stanovená primeraná lehota, v rámci ktorej majú byť tieto informácie poskytnuté a uvedené sankcie podľa článku 12 ods. 1 písm. b) a článku 13 ods. 1 písm. c), ako aj poučenie o práve požiadať Súdny dvor o preskúmanie rozhodnutia.

6. Komisia zároveň zašle kópiu svojho rozhodnutia príslušnému orgánu členského štátu, na území ktorého má podnik alebo združenie podnikov sídlo.

Článok 10

Šetrenia orgánov členských štátov

1. Na požiadanie Komisie príslušné orgány členských štátov vykonajú šetrenie, ktoré Komisia považuje za potrebné podľa článku 11 ods. 1, alebo ktoré nariadila rozhodnutím prijatým podľa článku 11 ods. 3. Úradníci príslušných orgánov členských štátov poverení vedením týchto šetrení vykonávajú svoju právomoc po preukázaní písomného poverenia vyhotoveného príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa šetrenie vykonáva. Takéto poverenie uvádza predmet a účel šetrenia.

2. Ak o to požiada Komisia alebo príslušný orgán členského štátu, na území ktorého sa vykonáva šetrenie, potom úradníci Komisie môžu pomáhať úradníkom tohto orgánu pri výkone ich povinností.

Článok 11

Vyšetrovacia právomoc Komisie

1. Pri výkone povinností uložených týmto nariadením môže Komisia podniknúť všetky potrebné šetrenia v podnikoch a združeniach podnikov. Na tento účel sú úradníci poverení Komisiou oprávnení:

a) kontrolovať účtovné knihy a iné obchodné záznamy;

b) robiť kópie alebo výpisy z účtovných kníh a obchodných záznamov;

c) požadovať ústne vysvetlenie na mieste;

d) vstupovať do všetkých priestorov, na pozemky a do dopravných prostriedkov používaných podnikom alebo združením podnikov.

2. Poverení úradníci Komisie vykonávajú svoju právomoc po predložení písomného poverenia, v ktorom sa uvádza predmet, účel šetrenia a sankcie podľa článku 12 ods. 1 písm. c) v prípade, keď sú požadované účtovné knihy alebo ostatné obchodné záznamy neúplné. V dostatočnej dobe pred začatím šetrenia Komisia informuje príslušný orgán členského štátu, na ktorého území sa šetrenie má vykonať, o účele šetrenia a o totožnosti poverených úradníkov.

3. Podniky a združenia podnikov sa podriadia šetreniu nariadenému rozhodnutím Komisie. V rozhodnutí musí byť uvedený predmet a účel šetrenia, stanovený dátum jeho začatia a uvedené sankcie podľa článku 12 ods. 1 písm. c) a 13 ods. 1 písm. d), ako aj právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdny dvor.

4. Komisia prijme rozhodnutie uvedené v odseku 3 po porade s príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa má šetrenie vykonať.

5. Úradníci príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého sa má šetrenie vykonať, môžu na žiadosť tohto orgánu alebo Komisie pomáhať úradníkom Komisie pri vykonávaní ich povinností.

6. Ak sa podnik nepodriadi šetreniu nariadenému podľa tohto článku, dotknutý členský štát poskytne potrebnú pomoc úradníkom povereným Komisiou, aby im umožnil vykonať ich šetrenie. Členské štáty po porade s Komisiou prijmú v tomto smere do 31. júla 1989 potrebné opatrenia.

Článok 12

Pokuty

1. Komisia môže rozhodnutím uložiť pokuty podnikom alebo združeniam podnikov od 100 do 5000 ECU, ak úmyselne alebo z nedbanlivosti:

a) poskytli nesprávne alebo zavádzajúce informácie v žiadosti podľa článku 3 ods. 2 alebo článku 5; alebo

b) poskytli nesprávne informácie ako odpoveď na žiadosť vypracovanú podľa článku 9 ods. 3 alebo 5 alebo neposkytli informácie v lehote stanovenej v rozhodnutí podľa článku 9 ods. 5; alebo

c) v priebehu šetrenia podľa článku 10 alebo 11 predložili požadované účtovné knihy alebo iné obchodné záznamy v neúplnej forme, alebo sa odmietli podriadiť šetreniu nariadenému rozhodnutím na základe článku 11 ods. 3.

2. Komisia môže rozhodnútím uložiť pokuty podnikom alebo združeniam podnikov od 1000 do 1000000 ECU alebo sumu presahujúcu túto hranicu, ktorá však nepresahuje 10 % obratu za predchádzajúci účtovný rok podniku, ktorý sa zúčastňuje na porušovaní, v prípade ak buď úmyselne, alebo z nedbalosti:

a) porušuje článok 85 ods. 1 alebo článok 86 zmluvy; alebo

b) sa dopustí porušenia povinnosti podľa článku 6 ods. 1 tohto nariadenia.

Pri stanovení výšky pokuty treba prihliadať na závažnosť i trvanie porušenia.

3. Použije sa článok 8.

4. Rozhodnutia prijaté v zmysle odsekov 1 a 2 nemajú trestnoprávnu povahu.

5. Pokuty podľa odseku 2 písm. a) sa neudelia v prípade činností uskutočnených po oznámení Komisii a pred jej rozhodnutím o použití článku 85 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že spadajú pod činnosti uvedené v oznámení.

Toto ustanovenie sa však nedotýka prípadov, keď Komisia informovala podniky alebo združenie podnikov, že po predbežnom preskúmaní dospela k názoru, že platí článok 85 ods. 1 zmluvy a že použitie článku 85 ods. 3 nie je opodstatnené.

Článok 13

Periodické sankcie

1. Komisia môže svojim rozhodnutím uložiť podnikom alebo združeniam podnikov periodické sankcie vo výške od 50 do 1000 ECU denne, počítané od dátumu uvedeného v rozhodnutí, aby ich prinútila:

a) ukončiť porušovanie článku 85 ods. 1 alebo článku 86 zmluvy, ktorého ukončenie bolo nariadené podľa článku 4 tohto nariadenia;

b) zdržať sa akéhokoľvek konania zakázaného článkom 6 ods. 3;

c) poskytnúť úplné a správne informácie, ktoré sú požadované v rozhodnutí podľa článku 9 ods. 5;

d) podriadiť sa šetreniu nariadeného rozhodnutím podľa článku 11 ods. 3.

2. Keď podniky alebo združenia podnikov splnia povinnosť, ktorej splnenie bolo účelom periodickej sankcie, môže Komisia stanoviť celkovú výšku periodickej sankcie nižšie, než by vyplynula z pôvodného rozhodnutia.

3. Použije sa článok 8.

Článok 14

Preskúmanie Súdnym dvorom

Súdny dvor má neobmedzenú právomoc podľa článku 172 zmluvy na preskúmavanie rozhodnutí, ktorými Komisia uložila pokutu alebo periodickú sankciu, pričom Súdny dvor môže takto uvalenú pokutu alebo periodickú sankciu zrušiť, znížiť alebo zvýšiť.

Článok 15

Zúčtovacia jednotka

Na účely článku 12 až 14 sa použije ECU prijatý pre tvorbu rozpočtu spoločenstva v súlade s článkom 207 a 209 zmluvy.

Článok 16

Vypočutie strán a tretích osôb

1. Pred odmietnutím potvrdenia uvedeného v článku 3 ods. 2 alebo pred prijatím rozhodnutia podľa článku 4, 5 ods. 3 druhého pododseku a 5 ods. 4, 6 ods. 3, 12 a 13 umožní Komisia dotknutým podnikom alebo združeniam podnikov, aby sa vyjadrili k výhradám Komisie.

2. Pokiaľ to Komisia alebo príslušné orgány členských štátov považujú za vhodné, môžu tiež vypočuť iné fyzické alebo právnické osoby. Pokiaľ takéto osoby preukážu dostatočný záujem.

3. Pokiaľ Komisia zamýšľa rozhodnúť podľa článku 85 ods. 3 zmluvy, musí uverejniť zhrnutie príslušnej dohody, rozhodnutia a zosúladeného postupu v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, a vyzve všetky zainteresované tretie strany, aby predložili svoje stanoviská v stanovenej lehote, ktorú nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Toto uverejnenie musí zohľadňovať oprávnené záujmy podnikov na ochranu ich obchodných tajomstiev.

Článok 17

Služobné tajomstvo

1. Informácie získané na základe článkov 9 až 11 sa použijú len na účely príslušnej žiadosti alebo šetrenia.

2. Bez toho, aby boli dotknuté články 16 a 18, Komisia a príslušné orgány členských štátov, ich úradníci a ostatní úradníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o informácie získané v dôsledku uplatnenia tohto nariadenia a ktoré sú predmetom služobného tajomstva.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 nebránia uverejneniu všeobecných informácií alebo prehľadov, ktoré neobsahujú informácie vzťahujúce sa na konkrétne podniky alebo združenia podnikov.

Článok 18

Uverejnenie rozhodnutia

1. Komisia uverejní rozhodnutie, ktoré prijme podľa článku 3 ods. 2, 4, 5 ods. 3 druhý pododsek, 5 ods. 4 a 6 ods. 3.

2. Uverejnia sa mená strán a hlavná časť rozhodnutia; pričom sa zohľadnia oprávnené záujmy podnikov na ochranu ich obchodného tajomstva.

Článok 19

Vykonávacie ustanovenia

Komisia je oprávnená prijať vykonávacie ustanovenia týkajúce sa formy, obsahu a iný náležitostí sťažností podľa článku 3, žiadostí podľa článku 3 ods. 2 a 5 a vypočutia podľa článku 16 ods. 1 a 2.

Článok 20

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1988.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 1987

Za Radu

prezident

U. Ellemann-Jensen

[1] Ú. v. ES C 182, 9.7.1984, s. 2.

[2] Ú. v. ES C 182, 19.7.1982, s. 120a Ú. v. ES C 345, 21.12.1987.

[3] Ú. v. ES C 77, 21.3.1983, s. 20.

[4] Ú. v. ES 124, 28.11.1962, s. 2751/62.

[5] Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62.

[6] Ú. v. ES L 175, 23.7.1968, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 4.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ZOZNAM UVEDENÝ V ČLÁNKU 2

a) Úvodné alebo jednotné použitie povinných alebo odporúčaných technických noriem pre lietadlá, letecké súčiastky, zariadenie a letecké dodávky tam, kde sú takéto štandardy stanovené medzinárodne uznávanou organizáciou alebo výrobcami lietadiel alebo zariadení;

b) úvodná alebo jednotná aplikácia technických štandardov pre fixné zariadenia lietadiel, kde sú takéto štandardy stanovené medzinárodne uznávanou organizáciou;

c) výmena, prenájom, pooling alebo údržba lietadiel, leteckých súčiastok, zariadení alebo fixných zariadení na účely vykonávania leteckých služieb a spoločný nákup leteckých súčiastok za predpokladu, že takéto dohovory sú urobené na nediskriminačnom základe;

d) úvodné operácie a údržba technických komunikačných sietí za predpokladu, že tieto dohovory sú urobené na nediskriminačnom základe;

e) výmena, pooling alebo vyškoľovanie zamestnancov na technické a prevádzkové účely;

f) organizovanie a vykonávanie náhradných dopravných operácií pre cestujúcich, poštu a batožinu v prípade porúch/zdržania lietadla buď na základe prenájmu, alebo poskytnutia náhradného lietadla na základe kontraktačných dohovorov;

g) organizovanie a výkon postupných alebo doplnkových leteckých dopravných operácií, stanovenie a aplikácia celkových sadzieb a podmienok pre takéto operácie;

h) spájanie individuálnych zásielok;

i) stanovenie alebo aplikácia jednotných pravidiel týkajúcich sa štruktúry a podmienok platných pre aplikáciu dopravných taríf za predpokladu, že takéto pravidlá nestanovujú priamo alebo nepriamo cestovné a podmienky;

j) dohovory v oblasti predaja, potvrdenia a prijatia leteniek medzi leteckými dopravcami, rovnako ako refundácia, predbežné oceňovanie, účtovné schémy zriadené na tieto účely;

k) zúčtovanie a vysporiadanie účtov medzi leteckými dopravcami prostredníctvom clearingovej banky, vrátane takých služieb, ktoré sú nutné alebo príslušné; zúčtovanie a vysporiadanie účtov medzi leteckými dopravcami a ich agentmi prostredníctvom centrálneho a automatizovaného plánu vysporiadania alebo systému, vrátane takých služieb, ktoré sú k tomu nevyhnutné a príslušné.

--------------------------------------------------