31987R2658

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 256 , 07/09/1987 s. 0001 - 0675
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 13 s. 0022
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 13 s. 0022


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 28, 43, 113 och 235 i denna,

med beaktande av anslutningsakterna för Spanien och Portugal,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Den europeiska gemenskapen grundar sig på en tullunion som innebär att en gemensam tulltaxa tillämpas.

För att samtidigt tillgodose tullmässiga och statistiska behov bör insamlingen och utbytet av statistiska data rörande gemenskapens externa handel ske genom tillämpning av en kombinerad nomenklatur som ersätter den befintliga nomenklaturen i Gemensamma tulltaxan och Nimexe.

Gemenskapen har undertecknat den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, känt under namnet "det harmoniserade systemet", som skall ersätta konventionen av den 15 december 1950 om nomenklatur för klassificering av varor i tulltariffer.

Följaktligen måste denna kombinerade nomenklatur införas på grundval av det harmoniserade systemet.

Det är lämpligt att låta medlemsstaterna göra nationella statistiska underuppdelningar.

Vissa särskilda gemenskapsåtgärder kan inte behandlas inom ramen för den kombinerade nomenklaturen. Därför behöver ytterligare underuppdelningar utarbetas på gemenskapsnivå och införas i en integrerad tulltaxa för Europeiska gemenskaperna (Taric). För att kunna administrera Taric rationellt krävs ett system för omedelbar uppdatering. Det är därför nödvändigt att kommissionen ges behörighet att handha Taric.

Spanien och Portugal kommer inte att kunna utnyttja Taric på samma sätt som de övriga medlemsstaterna på grund av de tullmässiga övergångsförfaranden som föreskrivs i anslutningsakten. Det är lämpligt att dessa båda medlemsstater tillåts att inte använda Taric så länge som dessa övergångsförfaranden gäller.

Medlemsstaterna bör ges möjlighet att införa ytterligare underuppdelningar efter Tarics underrubriker för att tillgodose nationella behov. Dessa underuppdelningar bör identifieras genom lämpliga kodnummer i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2793/86 av den 22 juli 1986 om de koder som skall användas i de formulär som föreskrivs i rådets förordningar (EEG) nr 678/85, (EEG) nr 1900/85 och (EEG) nr 222/77(4).

Det är nödvändigt att den kombinerade nomenklaturen och varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna, eller som tillfogar underuppdelningar till denna, tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstater. Bestämmelser i detta avseende måste kunna antas på gemenskapsnivå. Dessutom gäller gemenskapsbestämmelserna om enhetlig tillämpning av Gemensamma tulltaxans nomenklatur enligt beslut 86/98/EKSG(5) för produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Utarbetandet och tillämpningen av dessa bestämmelser kräver ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. Dessa bestämmelser måste genomföras snabbt med tanke på de allvarliga ekonomiska konsekvenser som varje dröjsmål kan innebära.

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av den kombinerade nomenklaturen är det nödvändigt att kommissionen får hjälp av en kommitté som är ansvarig för alla frågor som rör den kombinerade nomenklaturen, Taric och alla andra nomenklaturer som bygger på den kombinerade nomenklaturen. Denna kommitté måste börja arbeta så snart som möjligt innan den kombinerade nomenklaturen skall börja tillämpas.

För att definiera omfattningen av den kombinerade nomenklaturen är det önskvärt att fastställa inledande bestämmelser, kompletterande anmärkningar till avdelningar och kapitel och lämpliga fotnoter.

Gemensamma tulltaxan består inte endast av de konventionella och autonoma tullar och andra relevanta avgifter som fastställs i bilaga 1 till denna förordning på grundval av den kombinerade nomenklaturen utan också av de tullmässiga åtgärder som ingår i Taric och annan gemenskapslagstiftning.

När konventionella tullsatser fastställs bör hänsyn tas till förhandlingarna inom ramen för Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT).

Övergången från den tidigare nomenklaturen till den kombinerade nomenklaturen kan innebära svårigheter vid tillämpningen av ursprungsregler vad gäller vissa preferenssystem, särskilt när det berörda tredje landet inte har antagit det harmoniserade systemet. Under dessa omständigheter är det lämpligt att vidta lämpliga åtgärder för att undanröja dessa svårigheter.

Fastän nomenklaturen och tullsatserna för produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen inte utgör en del av Gemensamma tulltaxan är det lämpligt att inkludera de konventionella tullsatserna för dessa produkter i denna förordning för informationens skull.

Efter upprättandet av den kombinerade nomenklaturen måste många gemenskapsakter, särskilt beträffande den gemensamma jordbrukspolitiken, anpassas med hänsyn till tillämpningen av denna nomenklatur. Dessa anpassningar kräver som regel inte någon innehållsmässig ändring. För enkelhetens skull är det lämpligt att bemyndiga kommissionen att anta nödvändiga tekniska ändringar av dessa akter.

Ikraftträdandet av denna förordning innebär upphävande av rådets förordning (EEG) nr 950/68 av den 28 juni 1968(6) och av rådets förordning (EEG) nr 97/69 av den 16 januari 1969 om åtgärder som bör vidtas för en enhetlig tillämpning av Gemensamma tulltaxans nomenklatur(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2055/84(8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En varunomenklatur, nedan kallad den "kombinerade nomenklaturen", eller förkortat "KN", upprättas härmed för att tillgodose behoven beträffande såväl Gemensamma tulltaxan som statistik över gemenskapens utrikeshandel.

2. Den kombinerade nomenklaturen skall innehålla följande:

a) Det harmoniserade systemets nomenklatur.

b) Underuppdelningar på gemenskapsnivå till denna nomenklatur, kallade "underrubriker i KN" i de fall en särskild tullsats anges för dessa.

c) Inledande bestämmelser, kompletterande anmärkningar till avdelningar och kapitel och fotnoter som avser underrubriker i KN.

3. Den kombinerade nomenklaturen återges i bilaga 1.

I denna bilaga fastställs Gemensamma tulltaxans autonoma och konventionella tullsatser och ytterligare statistiska enheter, liksom annan nödvändig information.

Artikel 2

Kommissionen skall utarbeta en integrerad tulltaxa för Europeiska gemenskaperna, härefter kallad "Taric", som grundar sig på den kombinerade nomenklaturen. Den skall innehålla:

a) Ytterligare underuppdelningar på gemenskapsnivå, kallade underrubriker i "Taric", som behövs för beskrivning av varor som faller under de särskilda gemenskapsåtgärder som är upptagna i bilaga 2.

b) Gällande tullsatser och andra avgifter.

c) De kodnummer som omnämns i artikel 3.3 och 3.4.

d) All annan information som behövs för införande eller handhavande av de berörda gemenskapsåtgärderna.

Artikel 3

1. Varje underrubrik i KN skall ha ett åttasiffrigt kodnummer, varav

a) de sex första siffrorna skall vara de kodnummer som hänför sig till rubriker och underrubriker i det harmoniserade systemets nomenklatur,

b) den sjunde och åttonde siffran skall identifiera underrubrikerna i KN. Om en rubrik eller underrubrik i det harmoniserade systemet inte underuppdelas ytterligare för gemenskapssyften skall den sjunde och åttonde siffran anges som "00".

2. Den nionde siffran skall reserveras för medlemsstaternas användning för nationella statistiska underuppdelningar och skall införas enligt artikel 5.3.

3. Underrubrikerna i Taric skall identifieras av den tionde och elfte siffran, som tillsammans med kodnumren enligt punkt 1 bildar kodnumren i Taric. Om ingen underuppdelning finns på gemenskapsnivå skall den tionde och elfte siffran anges som "00".

4. Undantagsvis kan en fyrsiffrig tilläggskod i Taric användas på platsen för den tionde och elfte siffran för til lämpning av särskilda gemenskapsåtgärder som inte är kodade, eller inte helt kodade.

Artikel 4

1. Tillsammans med tullsatserna och andra tillämpliga avgifter skall den kombinerade nomenklaturen och de taxebestämmelser som ingår i Taric eller i andra gemenskapsregler utgöra den gemensamma tulltaxa som avses i artikel 9 i fördraget och som skall tillämpas vid import av varor till gemenskapen.

2. Den kombinerade nomenklaturen, inklusive dess kodnummer och, där så är lämpligt, de kompletterande statistiska enheter som hänför sig till denna, skall av gemenskapen och medlemsstaterna tillämpas på statistiken över gemenskapens utrikeshandel.

Artikel 5

1. Taric skall användas av kommissionen och medlemsstaterna vid tillämpning av gemenskapsåtgärder vad gäller import och, vid behov, export samt i handeln mellan medlemsstater.

2. Kodnumren i Taric skall användas vid all import av varor som är hänförliga till motsvarande underrubriker. De skall, där det behövs, tillämpas på export och handel mellan medlemsstaterna.

3. Medlemsstaterna kan införa underuppdelningar efter underrubrikerna i KN för nationella statistiska syften, och efter underrubrikerna i Taric för andra nationella syften.

Sådana underuppdelningar skall åsättas identifierande kodnummer i enlighet med förordning (EEG) nr 2793/86.

4. Medlemsstater som använder underuppdelningar för andra nationella syften än statistik får, efter att ha underrättat kommissionen, uppskjuta användningen av underrubrikerna i Taric och den motsvarande tionde och elfte siffran senast till den 31 december 1989.

Artikel 6

Kommissionen är ansvarig för handhavandet och offentliggörandet av Taric. Den skall i synnerhet vidta nödvändiga åtgärder för att

a) integrera åtgärderna enligt bilaga 2 i Taric,

b) tilldela kodnummer i Taric,

c) uppdatera Taric,

d) omedelbart underrätta medlemsstaterna om förändringar av underrubriker och nummerkoder i Taric.

Artikel 7

1. Kommissionen skall bistås av en kommitté för tulltaxe- och statistiknomenklatur, kallad "nomenklaturkommittén", och som nedan kallas "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 8

Kommittén får undersöka varje fråga som ordföranden tar upp, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat

a) beträffande den kombinerade nomenklaturen,

b) beträffande Taric-nomenklaturen och varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på den kombinerade nomenklaturen eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

Artikel 9

1. Åtgärder som hänför sig till de frågor som anges nedan skall vidtas i enlighet med det förfarande som definieras i artikel 10:

a) Tillämpning av den kombinerade nomenklaturen och Taric, särskilt beträffande

- klassificeringen av varor i de nomenklaturer som avses i artikel 8,

- de förklarande kommentarerna.

b) Ändringar av den kombinerade nomenklaturen för att tillgodose ändrade behov vad gäller statistik eller handelspolitik.

c) Ändringar av bilaga 2.

d) Ändringar av den kombinerade nomenklaturen och anpassningar av tullsatser i enlighet med de beslut som fattats av rådet eller kommissionen.

e) Ändringar av den kombinerade nomenklaturen för att anpassa denna i enlighet med teknologisk eller kommersiell utveckling eller för harmonisering eller förtydligande av texter.

f) Ändringar av den kombinerade nomenklaturen som en följd av ändringar i nomenklaturen för det harmoniserade systemet.

g) Frågor om det harmoniserade systemets tillämpning, funktion och handhavande som skall diskuteras inom tullsamarbetsrådet.

2. Bestämmelserna enligt punkt 1 skall inte ändra

- tullsatserna,

- jordbruksavgifter, återbetalningar eller andra belopp som tillämpas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller inom ramen för de särskilda förfaranden som är tillämpliga på vissa varor som har framställts genom behandling av jordbruksprodukter,

- kvantitativa restriktioner som fastställs i gemenskapsbestämmelser,

- nomenklaturer som antas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

3. Om det behövs skall ändringar av underrubriker i KN omedelbart införas som underrubriker i Taric. De skall endast införas i KN på de villkor som avses i artikel 12.

Artikel 10

1. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

2. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna tre månader räknat från den dag då rådet underrättats.

3. Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 11

1. Om det i gemenskapsbestämmelserna föreskrivs villkor om gynnsam taxebehandling vid import av varor med hänsyn till deras beskaffenhet eller användning för särskilda ändamål får dessa villkor fastställas i enlighet med den procedur som fastställs i artikel 10.

2. I punkt 1 avses med "en gynnsam taxebehandling" varje nedsättning eller tullbefrielse, även inom ramarna för en tullkvot, av en tull eller avgift som har motsvarande verkan, eller av en jordbruksavgift eller annan importavgift som föreskrivs enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt de särskilda förfaranden som är tillämpliga på vissa varor som framställs genom behandling av jordbruksprodukter.

Artikel 12

Kommissionen skall varje år genom en förordning anta en fullständig version av den kombinerade nomenklaturen, tillsammans med motsvarande autonoma och konventionella tullsatser i Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse efter de åtgärder som har vidtagits av rådet eller kommissionen. Denna förordning skall offentliggöras senast den 31 oktober i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och skall gälla från och med den 1 januari påföljande år.

Artikel 13

Spanien och Portugal tillåts härmed att inte tillämpa Taric så länge som de övergångsförfaranden beträffande tulltaxor gäller som föreskrivs i akten om anslutning till gemenskapen.

Artikel 14

Om en tullpreferens beviljas på grundval av ursprungsregler som grundar sig på Tullsamarbetsrådets nomenklatur av den 31 december 1987, skall dessa regler fortsätta att gälla i enlighet med de gemenskapsakter som var i kraft vid denna tidpunkt.

Artikel 15

1. De koder och varubeskrivningar som fastställts på grundval av den kombinerade nomenklaturen skall ersätta dem som fastställts på grundval av Gemensamma tulltaxans och Nimexes nomenklaturer, utan att det påverkar tillämpningen av internationella överenskommelser som slutits av gemenskapen innan denna förordning trädde i kraft och de akter som antagits för tillämpning av dessa, som hänför sig till dessa nomenklaturer.

Gemenskapsakter i vilka tulltaxenomenklaturen eller den statistiska nomenklaturen ingår skall ändras på motsvarande sätt av kommissionen.

2. Hänvisningar till Nimexe i de olika gemenskapsakterna skall anses hänföra sig till den kombinerade nomenklaturen.

Artikel 16

Förordningarna (EEG) nr 950/68 och (EEG) nr 97/69 skall upphöra att gälla.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artiklarna 1-5 och 12-16 skall inte gälla förrän den 1 januari 1988.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 1987.

På rådets vägnar

K. E. TYGESEN

Ordförande

(1) EGT nr C 154, 12.6.1987, s. 6.

(2) EGT nr C 190, 20.7.1987.

(3) Yttrande avgivet 1.6.1987.

(4) EGT nr L 263, 15.9.1986, s. 74.

(5) EGT nr L 81, 26.3.1986, s. 29.

(6) EGT nr L 172, 22.7.1968, s. 1.

(7) EGT nr L 14, 21.1.1969, s. 1.

(8) EGT nr L 191, 19.7.1984, s. 1.