31987R0899Official Journal L 088 , 31/03/1987 P. 0017 - 0024
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 23 P. 0076
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 23 P. 0076


Uredba Komisije (EGS) št. 899/87

z dne 30. marca 1987

o določitvi standardov kakovosti za češnje in jagode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI,

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 1972 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1351/86 [2], in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ker so standardi kakovosti za češnje in jagode določeni v Prilogi I/8 in I/9 k Uredbi Komisije št. 58 [3]; ker so bili ti standardi spremenjeni z Uredbo (EGS) št. 51/65 [4] in (EGS) št. 844/76 [5],

ker je prišlo do razvoja v proizvodnji in trženju teh proizvodov, zlasti glede zahtev potrošniških trgov in trgov na debelo; ker je treba skupne standarde kakovosti za češnje in jagode torej spremeniti, da bi upoštevali te nove zahteve;

ker je zaradi teh sprememb potrebna spremenjena opredelitev dodatnega kakovostnega razreda, kakor je določen v Uredbi Sveta (EGS) št. 1194/69 [6]; ker je treba pri opredelitvi takega razreda upoštevati ekonomski pomen proizvodov za proizvajalce in potrebo po izpolnjevanju zahtev potrošnikov;

ker se morajo standardi uporabljati v vseh fazah trženja; ker lahko prevoz na velike razdalje, shranjevanje za določen čas ali razne operacije rokovanja s proizvodi povzročijo kvarjenje zaradi bioloških procesov v proizvodih in naravne težnje po propadanju; ker je treba torej upoštevati tako propadanje pri uporabi standardov v fazah trženja po odpošiljanju; ker je treba samo pri proizvodih v razredu "ekstra", ki morajo biti posebej previdno razvrščeni in pakirani, upoštevati le izgubo svežosti in čvrstosti;

ker je treba zaradi večje jasnosti in pravne varnosti pri uporabi tako spremenjene standarde združiti v eno samo besedilo;

ker so ukrepi, predpisani s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sadje in zelenjavo,

JE SPREJELA TO UREDBO:

Člen 1

Standardi kakovosti za češnje, ki spadajo pod oznako KN 08.07 C skupne carinske tarife, in standardi kakovosti za jagode, ki spadajo pod oznako KN 08.08 A skupne carinske tarife, so navedeni v Prilogi I in II.

Ti standardi se uporabljajo pri vseh fazah trženja pod pogoji, ki so predpisani v Uredbi (EGS) št. 1035/72.

Vendar pa je možno, da v fazah po odpošiljanju proizvod glede na predpisane standarde:

- kaže rahlo pomanjkanje svežosti in čvrstosti, in/ali

- proizvodi iz drugih razredov kot razreda "ekstra" se lahko rahlo kvarijo zaradi bioloških procesov in naravne težnje k propadu.

Člen 2

Uredba št. 58 se spremeni:

- v členu 1 se črta "češnje" in "jagode",

- črtata se Prilogi I/8 in Priloga I/9, v katerih so navedeni standardi kakovosti za češnje in jagode.

Člen 3

Uredba Sveta (EGS) št. 1194/69 se spremeni:

- v členu 1 se črta "češnje" in "jagode",

- črtata se Prilogi IV in V, ki zadevata češnje in jagode.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 1987

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

PRILOGA I

STANDARDI KAKOVOSTI ZA ČEŠNJE

I. OPREDELITEV PROIZVODA

Ta standard se uporablja za vse kultivarje češenj, vzgojenih iz Prunus avium L., Prunus Cerasus L. ali za njune hibride, ki se potrošniku dobavijo sveže, pri čemer so izključene češnje za industrijsko predelavo.

II. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA KAKOVOST

Namen standarda je opredeliti zahteve kvalitete za češnje po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

V vseh razredih morajo češnje, ne glede na posebne določbe za posamezni razred in dovoljena odstopanja, izpolnjevati naslednje zahteve. Biti morajo:

cele,

sveže po videzu,

zdrave (proizvodi, ki gnijejo ali se kvarijo, tako da niso primerni za uporabo, so izključeni),

čvrste (glede na sorto),

čiste, praktično brez tujih primesi,

praktično brez škodljivcev,

brez odvečne zunanje vlage,

brez tujega vonja in/ali okusa,

s pecljem [7].

Češnje morajo biti dovolj razvite in biti ustrezne zrelosti.

Razvitost in stanje češenj mora biti tako, da

- prenesejo prevoz in rokovanje, in

- da pridejo v zadovoljivem stanju v namembni kraj.

B. Razvrstitev

Češnje razvrščamo v naslednje štiri razrede:

(i) razred ekstra

Češnje tega razreda morajo biti odlične kakovosti. Biti morajo dobro razvite in imeti lastnosti in obarvanost, ki so tipične za sorto. Biti morajo brez pomanjkljivosti, razen zelo rahlih znakov površinskega propadanja na kožici, če to ne vpliva na kakovost, splošni videz proizvoda ali na predstavitev v enoti pakiranja.

(ii) razred I

Češnje tega razreda morajo biti dobre kakovosti. Češnje morajo imeti tipične lastnosti sorte. Lahko imajo naslednje pomanjkljivosti, če te ne vplivajo na zunanji videz plodu ali na sposobnost za shranjevanje:

rahle pomanjkljivosti glede oblike,

rahle pomanjkljivosti v obarvanosti,

Ne smejo imeti ožigov, razpok, mehanskih poškodb ali okvar zaradi toče.

(iii) razred II

V tem razredu so češnje, ki ne izpolnjujejo zahtev za višje razrede, izpolnjujejo pa zgoraj navedene minimalne zahteve.

Dovoljene so:

- pomanjkljivosti glede oblike, če češnje vseeno ohranijo značilnosti sorte.

- majhne zarasle površinske brazgotine, katere bi negativno vplivale na sposobnosti za shranjevanje.

(iv) razred III [8]

V tem razredu so češnje, ki ne izpolnjujejo zahtev za višje razrede, izpolnjujejo pa zahteve za razred II. Vendar smejo imeti zarasle površinske brazgotine, katere značilno ne vplivajo na sposobnost za shranjevanje.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

Velikost se določi z največjim premerom v ekvatorialni ravnini češnje. Določene so naslednje najmanjše velikosti:

razred ekstra: 20 mm

razreda I in II: 17 mm

razred III: 15 mm

IV. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA ODSTOPANJA

Za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred, naveden na vsaki enoti pakiranja, so dovoljena naslednja odstopanja za kakovost in velikost:

A. Odstopanja od kakovosti

(i) razred "ekstra"

5 % plodov po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za ta razred, vendar izpolnjujejo zahteve za razred I, ali izjemoma, ki so znotraj odstopanj tega razreda, z izjemo prezorelih plodov. Znotraj tega odstopanja sme biti največ 2 % plodov, ki so počeni in/ali črvivi.

(ii) razred I

10 % plodov po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I, vendar izpolnjujejo zahteve za razred II, ali izjemoma, ki so znotraj odstopanj tega razreda. V okviru teh 10 % ne sme biti več kot 4 % počenih ali črvivih plodov.

(iii) razred II

10 % plodov po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, vendar plodovi ne smejo biti vidno gnili ali kako drugače neprimerni za uživanje. V okviru teh 10 % ne sme biti več kot 4 % prezorelih in/ali počenih in/ali črvivih plodov. Prezorelih plodov sme biti največ 2 %.

(iv) razred III

15 % plodov po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, vendar plodovi ne smejo biti vidno gnili ali kako drugače neprimerni za uživanje. V okviru teh 15 % ne sme biti več kot 4 % prezorelih in/ali črvivih plodov in ne več kot 10 % počenih plodov.

B. Odstopanja od velikosti

(i) razred ekstra, razreda I in II

10 % češenj po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za velikost, vendar pri tem premer ne sme biti manjši od:

- 17 mm za razred ekstra,

- 15 mm v razredu I in II.

(ii) razred III

15 % češenj po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za minimalno velikost.

V. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA PREDSTAVITEV

A. Izenačenost

Vsebina vsakega pakiranja mora biti izenačena in mora vsebovati le češnje istega porekla, sorte, kakovosti. Češnje morajo biti izenačene tudi po velikosti.

Poleg tega morajo češnje iz razreda ekstra biti izenačene tudi po barvi in stopnji zrelosti.

Za češnje iz razreda III zadošča, da so izenačene po poreklu in sorti.

Celota vsakega pakiranja ali zavitka mora biti taka, kot so vidni deli vsebine pakiranja ali zavitka.

B. Pakiranje

Češnje morajo biti pakirane tako, da so ustrezno zavarovane.

Notranji material pakiranja mora biti nov, čist in takšne kakovosti, da preprečuje poškodbe proizvodov od zunaj in znotraj. Dovoljena je uporaba takšnih materialov, ki nosijo trgovske oznake (etikete, žigi), če se pri tiskanju in lepljenju uporabljajo nestrupena črnila ali lepila.

Pakiranje mora biti brez tujih primesi.

VI. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OZNAČEVANJE

Vsaka enota pakiranja mora imeti na zunanji strani pakiranja natisnjene čitljive in neizbrisljive naslednje oznake, ki morajo biti na isti strani pakiranja:

A. Identifikacija

Ime in naslov ali uradno izdano ali priznano kodno oznako tistega, ki pakira in/ali tistega, ki razpošilja.

B. Vrsta proizvoda

- "češnje", če vsebina embalaže ni vidna od zunaj,

- ime sorte (neobvezno). [9]

C. Poreklo proizvodov

Država porekla in po izbiri, področje rasti, ali državno, regionalno ali lokalno ime kraja.

D. Komercialne značilnosti

Razred.

E. Uradni kontrolni znak (Neobvezno)

---

PRILOGA II

STANDARDI KAKOVOSTI ZA JAGODE

I. OPREDELITEV PROIZVODA

Ta standard se uporablja za vse sorte jagod, vzgojenih iz rodu Fragaria L., ki se potrošniku dobavijo sveže, pri čemer so izključene jagode za industrijsko predelavo.

II. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA KAKOVOST

Namen standarda je opredeliti zahteve kakovosti za jagode po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

V vseh razredih morajo jagode, ne glede na posebne določbe za posamezni razred in dovoljena odstopanja, izpolnjevati naslednje zahteve. Biti morajo:

cele, nepoškodovane,

s pecljem in kratkim zelenim neovelim stebelcem (razen pri gozdnih jagodah in v skladu s posebnimi določbami za razred III),

zdrave (proizvodi, ki gnijejo ali se kvarijo, tako da niso primerni za uporabo, so izključeni),

praktično brez okvar zaradi škodljivcev ali bolezni,

čiste, praktično brez vidnih tujih primesi,

sveže, toda neoprane,

brez abnormalne zunanje vlage,

brez tujega vonja in/ali okusa,

Jagode morajo biti skrbno nabrane.

Jagode morajo biti dovolj razvite in biti ustrezne zrelosti. Razvitost in stanje jagod mora biti tako, da

- prenesejo prevoz in rokovanje, in

- da pridejo v zadovoljivem stanju v namembni kraj.

B. Razvrstitev

Jagode razvrščamo v naslednje štiri razrede:

(i) razred ekstra

Jagode tega razreda morajo biti odlične kakovosti. Imeti morajo tipične lastnosti sorte glede barve in oblike, in morajo biti posebej izenačene po stopnji zrelosti, barvi in velikosti [10]. Biti morajo svetlega videza, ob upoštevanju značilnosti sorte, in morajo biti brez sledi prsti.

(ii) razred I

Jagode tega razreda morajo biti dobre kakovosti. Jagode morajo imeti tipične lastnosti sorte. Smejo pa imeti naslednje pomanjkljivosti, če te ne vplivajo na zunanji videz ploda ali na sposobnost za shranjevanje:

rahle pomanjkljivosti glede oblike,

majhno belo liso.

Po velikosti so lahko nekoliko manj izenačene. Biti morajo praktično brez sledi prsti.

(iii) razred II

V tem razredu so jagode, ki ne izpolnjujejo zahtev za višje razrede, izpolnjujejo pa zgoraj navedene minimalne zahteve.

Dovoljene so:

pomanjkljivosti glede oblike, če jagode vseeno ohranijo značilnosti sorte,

belkasta lisa, ki ne presega ene petine površine sadeža,

rahle suhe mehanske poškodbe, za katere ni verjetno, da bi se širile,

rahle sledi prsti.

(iv) razred III [11]

V tem razredu so jagode, ki ne izpolnjujejo zahtev za višje razrede, izpolnjujejo pa zahteve za razred II.

Dovoljene so:

rahle mehanske poškodbe,

belkaste ali zelenkaste lise, katerih skupna površina ne presega ene tretjine površine sadeža,

sledi prsti, če videz plodu zaradi tega ni preveč prizadet.

Poleg tega je v tem razredu dovoljeno, da manjka čašica, če plod zaradi tega ni utrpel nobene škode. Take plodove je treba pakirati posebej.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

Velikost se ugotavlja z največjim premerom v ekvatorialni ravnini jagode.

Predpisane so naslednje najmanjše velikosti:

razred ekstra: 25 mm

razreda I in II: 22 mm, razen za sorti Primella in Gariguette: 18 mm

razred III: 15 mm

Za gozdne jagode ni predpisana najmanjša velikost.

IV. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA ODSTOPANJA

Za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred, naveden na vsaki enoti pakiranja, so dovoljena naslednja odstopanja za kakovost in velikost:

A. Odstopanja od kakovosti

(i) razred "ekstra"

5 % plodov po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za ta razred, vendar izpolnjujejo zahteve za razred I, ali izjemoma, ki so znotraj odstopanj tega razreda. Znotraj tega odstopanja sme biti največ 2 % plodov, ki so pokvarjeni (gnili).

(ii) razred I

10 % plodov po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I, vendar izpolnjujejo zahteve za razred II, ali izjemoma, ki so znotraj odstopanj tega razreda. V okviru teh 10 % ne sme biti več kot 2 % pokvarjenih (gnilih) plodov.

(iii) razred II

10 % plodov po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, vendar plodovi ne smejo biti vidno gnili, močno mehansko poškodovani ali kako drugače neprimerni za uživanje. V okviru teh 10 % ne sme biti več kot 2 % pokvarjenih (gnilih) plodov.

(iv) razred III

15 % plodov po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, vendar plodovi ne smejo biti vidno gnili ali kako drugače neprimerni za uživanje. V okviru teh 15 % ne sme biti več kot 4 % pokvarjenih (gnilih) plodov.

10 % jagod po številu ali masi sme biti:

- brez čašice, pri jagodah, ki jih predstavljamo s čašico in pecljem,

- s čašico, pri jagodah, ki jih predstavljamo brez čašice ali peclja.

B. Odstopanja od velikosti

za vse razrede:

10 % plodov po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za minimalno velikost.

V. PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA PREDSTAVITEV

A. Izenačenost

Vsebina vsakega pakiranja mora biti izenačena in mora vsebovati le jagode istega porekla, sorte, kakovosti.

Za jagode iz razreda III zadošča, da so izenačene po poreklu.

Celotna vsebina vsakega pakiranja mora biti taka, kot so vidni deli vsebine pakiranja.

B. Pakiranje

Jagode morajo biti pakirane tako, da so ustrezno zavarovane.

Notranji material pakiranja mora biti nov, čist in takšne kakovosti, da preprečuje poškodbe proizvodov od zunaj in znotraj. Dovoljena je uporaba takšnih materialov, ki nosijo trgovske oznake, če se pri tiskanju in lepljenju uporabljajo nestrupena črnila ali lepila.

Pakiranje mora biti brez tujih primesi.

VI. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OZNAČEVANJE

Vsaka enota pakiranja mora imeti na zunanji strani pakiranja natisnjene čitljive in neizbrisljive naslednje oznake. Oznake morajo biti na isti strani pakiranja.

A. Identifikacija

Ime in naslov ali uradno izdano ali priznano kodno oznako tistega, ki pakira in/ali tistega, ki razpošilja.

B. Vrsta proizvoda

- "jagode", če vsebina pakiranja ni vidna od zunaj,

- ime sorte (neobvezno, razen za sorti Primella in Gariguette, kjer je ime sorte obvezno - 1435/91, OJ L 137, str. 20.).

C. Poreklo proizvodov

- Država porekla in po izbiri, področje rasti, ali nacionalno, regionalno ali lokalno ime kraja.

D. Komercialne značilnosti

- Razred.

E. Uradni kontrolni znak (Neobvezno)

[1] UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

[2] UL L 119, 8.5.1986, str. 46.

[3] UL 56, 7.7.1962, str. 1606/62.

[4] UL 55, 3.4.1965, str. 793/65.

[5] UL L 96, 10.4.1976, str. 28.

[6] UL L 157, 28.6.1969, str. 1.

[7] Pecelj sme manjkati:

- pri kultivarjih s sladkultivarjih s sladkimi plodovi, ki ob obiranju normalno izgubijo pecelj, pod pogojem, da kožica ni poškodovana,

- pri kultivarjih s kislimi plodovi (višnje), pod pogojem, da ne pride do večjega iztekanja soka.

[8] Dodatni razred, kot je predviden v členu 2(1) uredbe (EGS) št. 1035/72. O uporabi tega kakovostnega razreda ali nekaterih zahtev za ta razred se sprejme odločitev v skladu s členom 4(1) iste uredbe.

[9] Ime kultivarja je obvezno pri kultivarjih s sladkimi plodovi, pri katerih se pecelj ob obiranju normalno loči od plodu, ter za kultivarje s kislimi plodovi (višnje), ki se predstavljajo brez peclja. Vendar je lahko pri teh zadnjih embalaža označena z besedami "višnje" ("sour cherries").

[10] Pri gozdnih jagodah je dovoljeno, da se zahteve za izenačenost v razredu ekstra uporabljajo nekoliko manj strogo.

[11] Dodatni razred, kot je predviden v členu 2(1) uredbe (EGS) št. 1035/72. O uporabi tega kakovostnega razreda ali nekaterih zahtev za ta razred se sprejme odločitev v skladu s členom 4(1) iste uredbe.