31987R0493Uradni list L 050 , 19/02/1987 str. 0013 - 0014
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0176
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0176


Uredba Komisije (EGS) št. 493/87

z dne 18. februarja 1987

o določitvi podrobnih pravil za odpravo škode, nastale zaradi začasne prepovedi nekaterih vrst ribolova

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2057/82 z dne 29. junija 1982 o določitvi nekaterih nadzornih ukrepov za ribolovne dejavnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 4027/86 [2], in zlasti člena 10(4),

ker je treba zagotoviti, da se države članice zavedajo primerov prepovedi ulova, ko Skupnost doseže razpoložljiv celoten dovoljeni ulov, kvoto, dodelitev ali delež, država članica pa še ni izčrpala svoje kvote, dodelitve ali deleža zadevnega staleža ali skupine staležev;

ker so podatki o ulovu kvot za ugotavljanje škode, ki jo ima država članica, enako potrebni kot poznavanje zamenjave kvot;

ker se je v primerih, ko škoda, ki jo ima država članica, ni bila odpravljena, treba obrniti na Upravljalni odbor za ribolovne vire;

ker morajo ukrepi, sprejeti za odpravo škode, določati višino škode in višino prelova ter iz tega izhajajoče zmanjšanje in povečanje kvote, dodelitve ali deleža;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribolovne vire,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ko Komisija v skladu s členom 10(3) Uredbe (EGS) št. 2057/82 obvesti države članice o možni začasni prepovedi ribolova kot posledici izčrpanja celotnega dovoljenega ulova, kvote, dodelitve ali deleža, ki ga ima Skupnost na razpolago, jih prav tako obvesti o najnovejših podatkih o ulovu in o veljavnosti ali neveljavnosti ukrepov iz člena 10(4) navedene uredbe.

2. Čim prej in v vsakem primeru najpozneje v 15 dneh od začetka veljavnosti Uredbe Komisije, ki prepoveduje ribolov, prizadete države članice Komisiji glede na zadevni stalež ali skupino staležev sporočijo številke o iztovoru, kakor je določeno v členu 9 ter členih 7 in 8 Uredbe (EGS) št. 2057/82. Komisija vsem državam članicam čim prej pošlje številke in podatke, ki se za namene te uredbe štejejo za dokončne.

3. Ko je škoda, ki jo je utrpela država članica, v celoti ali delno odpravljena, v skladu s členom 5(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 170/83 [3] ("zamenjava kvot"), se Komisiji v predhodnem obvestilu o zamenjavi kvot v skladu s tem členom navede tudi višina odpravljene škode v tonah.

Člen 2

1. Če škoda, ki jo je utrpela država članica, ni bila v celoti odpravljena z zamenjavo kvot ali kako drugače, Komisija čim prej in v vsakem primeru najpozneje v 15 dneh po prejemu številk in podatkov, kakor je določeno v členu 1(2), predloži zadevo Upravljalnemu odboru za ribolovne vire in predlaga osnutek ukrepov za odpravo povzročene škode.

2. Osnutek ukrepov določa:

(a) katere države članice so utrpele škodo ("oškodovane države članice") in višino škode (zmanjšano za zamenjave kvot);

(b) katere države članice so prelovile svojo kvoto in višino prelova (zmanjšano za zamenjave kvot);

(c) zmanjšanje kvot držav članic, ki so prelovile svojo kvoto;

(d) povečanje kvot oškodovanim državam članicam;

(e) datum ali datume, ko zmanjšanja ali povečanja začnejo veljati.

3. Kadar je članic, ki so prekoračile kvoto, več, Komisija pri določitvi zmanjšanja upošteva ustrezno količino prelova.

Člen 3

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. februarja 1987

Za Komisijo

António Cardoso E Cunha

Član Komisije

[1] UL L 220, 29.7.1982, str. 1.

[2] UL L 376, 31.12.1986, str. 4.

[3] UL L 24, 27.1.1983, str. 1.

--------------------------------------------------