31987R0168Uradni list L 021 , 23/01/1987 str. 0008 - 0008
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 22 str. 0121
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 22 str. 0121


Uredba Sveta (EGS) št. 168/87

z dne 19. januarja 1987

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2261/84 o splošnih pravilih dodeljevanja pomoči za proizvodnjo oljčnega olja in pomoči organizacijam proizvajalcev oljčnega olja

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1454/86 [2], in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker člen 13 Uredbe (EGS) št. 2261/84 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3788/85 [4], predvideva, da se lahko izda začasno odobritev oljarnam, ki so vložile zahtevke za odobritev v tržnih letih 1984/85 in 1985/86; ker so izkušnje pokazale, da države članice ne morejo izvesti vseh zahtevanih pregledov v predvidenem roku; ker je treba te roke podaljšati,

ker morajo države članice izvesti določene preglede, preden oljarnam lahko izdajo dokončno odobritev; ker je treba sprejeti določbe za izdajo začasne odobritve za določeno časovno obdobje takoj ob vložitvi zahtevka, da lahko oljarne začnejo obratovati,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prvi pododstavek člena 13(3) Uredbe (EGS) št. 2261/84 se nadomesti z naslednjim:

"Začasna odobritev se lahko izda vsaki oljarni, ki začne obratovati v okviru programa proizvodne pomoči, ki ga ureja ta uredba. Odobritev se izda takoj, ko je vložen zahtevek za odobritev pod pogoji iz odstavka 1. Začasna odobritev lahko velja le do konca tržnega leta, v katerem je bila izdana. Začasnim odobritvam, izdanim v tržnih letih 1984/85, 1985/86 in 1986/87, poteče veljavnost ob koncu tržnega leta 1986/1987."

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. novembra 1986.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. januarja 1987

Za Komisijo

Predsednik

P. De Keersmaeker

[1] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[2] UL L 133. 21.5.1986, str. 11.

[3] UL L 208, 3.8.1984, str. 3.

[4] UL L 367, 31.12.1985, str. 1.

--------------------------------------------------