31987L0477Uradni list L 273 , 26/09/1987 str. 0040 - 0040
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 24 str. 0130
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 24 str. 0130


Direktiva Komisije

z dne 9. septembra 1987

o tretji dopolnitvi Priloge k Direktivi Sveta 79/117 EGS o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih proizvodov, ki vsebujejo določene aktivne snovi

(87/477/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih proizvodov, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi [1], kakor je bila nazadnjespremenjena z Direktivo 87/181/EGS [2] in zlasti člena 6 Direktive,

ker razvoj znanstvenega in tehničnega znanja zahteva nekatere spremembe Priloge k Direktivi 79/117/EGS;

ker je zaželeno, da bi odpravili določeno število začasnih odstopanj od prepovedi, predpisanih v direktivi, saj so zdaj na voljo manj nevarni načini tretiranja;

ker so vse države članice obvestile Komisijo, da se ne nameravajo ali pa se ne nameravajo več posluževati teh odstopanj;

ker so ukrepi, predpisani s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravje rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 79/117/EGS se spremeni kot sledi:

1. V Delu A, "Živosrebrove spojine":

(a) v 4. točki, "Alkil živosrebrove spojine", se besedilo v drugem stolpcu nadomesti s: "Tretiranje semena sladkorne pese";

(b) v 5. točki, "Alkoksialkil in aril živosrebrove spojine", se besedilo v drugem stolpcu nadomesti s: "Tretiranje semena žit in pese";

2. V Delu B, "Obstojne organo/klorove spojine", v 1. točki, "Aldrin", besedilo točke (b) v drugem stolpcu se spremeni tako, da se črtajo besede "na Irskem in".

Člen 2

Države članice najkasneje do 1. januarja 1988 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. septembra 1987

za Komisijo

Frans Andriessen

podpredsednik

[1] UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

[2] UL L 71, 14.3.1987, str. 33.

--------------------------------------------------