31987L0357

Smernica Rady z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov

Úradný vestník L 192 , 11/07/1987 S. 0049 - 0050
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 7 S. 0244
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 7 S. 0244
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 283
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 283
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 283
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 283
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 283
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 283
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 283
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 283
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 283


Smernica Rady

z 25. júna 1987

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov

(87/357/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

o zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

kedže sú v niekoľkých členských štátoch sú platné právne predpisy týkajúce sa určitých výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia jako iné než v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľa; kedže však tieto ustanovenia sa líšia obsahom, dosahom, a oblasťou pôsobnosti; kedže sa tieto opatrenia v určitých členských štátoch týkajú najmä všetkých výrobkov, ktoré sa podobajú potravinám, hoci potravinami nie sú, zatiaľ čo v iných členských štátoch sa týkajú iba výrobkov ľahko zameniteľných za potraviny, najmä za cukrárske výrobky;

kedže táto situácia vytvára závažné narušenie voľného pohybu tovaru a nerovné podmienky hospodárskej súťaže v rámci spoločenstav bez toho, aby bola zaručená účinná ochrana spotrebiteľov, najmä detí;

kedže tieto prekážky vytvorenia a fungovaniu spoločného trhu sa musia odstrániť a musí byť zaručená príslušná ochrana spotrebiteľa v súlade s rezolúciou Rady zo 14. apríla 1975 a z 19. mája 1981 o prvom [3] a druhom programe [4] Európskeho hospodárskeho spoločenstva o politike ochrany a o informovaní spotrebiteľa a s rezolúciou Rady z 23. júna 1986 o novom podnete pre politiku ochrany spotrebiteľa [5];

kedže zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa majú mať rovnocenný stupeň ochrany v rôznych členských štátoch;

kedže je preto potrebné zakázať uvádzanie výrobkov, ktoré je možné zameniť za potraviny na trh, ako aj ich dovoz, výrobu a vývoz, pretože tieto výrobky môžu ohroziť zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov;

kedže by sa mali prijať ustanovenia o kontrole, ktorú by vykonávali príslušné orgány členských štátov;

kedže v súlade so zásadami o ochrane spotrebiteľa obsiahnutými v rezolúcii Rady musia byť nebezpečné výrobky stiahnuté z trhu;

kedže by sa malo prijať ustanovenie na umožnenie výmeny názorov a preskúmanie opatrení prijatých členskými štátmi, zameraných na zákaz týchto výrobkov alebo ich stiahnutie z trhu, aby sa v celom spoločenstve zabezpečilo jednotné uplatňovanie zásad obsiahnutých v tejto smernici; kedže toto preskúmavanie a výmena názorov sa môžu konať v rámci poradného výboru zriadeného rozhodnutím 84/133/EHS [6];

kedže s ohľadom na možnú potrebu rozšíriť oblasť pôsobnosti na nebezpečné napodobneniny potravín a pri potrebe vyhodnotiť a preskúmať postupy stanovené v tejto smernici, mala by Rada dva roky po realizácii smernice a konajúc na základe správy Komisie o získaných skúsenostiach rozhodnúť o prípadnej úprave ustanovení tejto smernice,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa týka výrobkov uvedených v odseku 2, ktoré tým, že sa ich vlastnosti javia iné ako v skutočnosti sú, ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.

2. Výrobky uvedené v predchádzajúcom odseku 1 sú také výrobky, ktoré aj napriek tomu, že nie sú potravinami, majú formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, ich zamenia s potravinami a v dôsledku toho ich môžu vkladať svojich úst, cmúľať alebo prehltnúť, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva.

Článok 2

Členské štáty musia podniknúť všetky potrebné optrenia, aby zakázali uvádzanie na trh, dovoz a výrobu aj vývoz výrobkov uvedených v tejto smernici.

Článok 3

Členské štáty musia najmä zabezpečiť, aby sa vykonávala kontrola výrobkov na trhu s cieľom zaistiť, aby sa žiadne výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, neuvádzali na trh a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby príslušné orgány týchto štátov stiahli alebo prinútili stiahnuť zo svojho trhu výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto zmernica.

Článok 4

1. Ak členský štát prijme osobitné opatrenia podľa článkov 2 a 3, musí o tom informovať Komisiu. Uvedie popis príslušného výrobku a dôvody svojho rozhodnutia.

Ak sú už podrobnosti o výrobku požadované podľa rozhodnutia 84/133/EHS, ďalšie oznámenie sa podľa tejto smernice nepožaduje.

Komisia pri najbližšej príležitosti zašle iným členským štátom podrobné informácie.

2. Komisia alebo členský štát môžu požiadať výbor zriadený na základe rozhodnutia 84/133/EHS, aby sa podieľal na výmene názorov na otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice.

Článok 5

Dva roky po dni uvedenom v článku 6 Rada rozhodne, na základe správy Komisie týkajúcej sa získaných skúseností, sprevádzaných príslušnými návrhmi, o prípadnej úprave tejto smernice, najmä s ohľadom na rozšírenie jej pôsobnosti na nebezpečné napodobneniny iné ako sú napodobneniny potravín, a o prípadnom preskúmaní postupov stanovených v článku 4.

Článok 6

1. Členské štáty príjmu opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 26. júna 1989. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prjmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 25. júna 1987

Za Radu

prezident

H. De croo

[1] Ú. v. ES C 156, 15.6.1987.

[2] Ú. v. ES C 150, 9.6.1987, s. 1.

[3] Ú. v. ES C 92, 25.4.1975, s. 1.

[4] Ú. v. ES C 133, 3.6.1981, s. 1.

[5] Ú. v. ES C 167, 5.7.1986, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 70, 13.3.1984, s. 16.

--------------------------------------------------