31987L0328Official Journal L 167 , 26/06/1987 P. 0054 - 0055
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 23 P. 0208
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 23 P. 0208


SMERNICA RADY

z 18. júna 1987

o prijímaní čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka na chovné účely

(87/328/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/504/EHS z 25. júla 1977 o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka1, naposledy zmenenú a doplnenú nariadením 3768/85/EHS2, a najmä jej článok 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže smernica 77/504/EHS bola určená na postupnú liberalizáciu obchodu s čistokrvným plemenným hovädzím dobytkom vo vnútri spoločenstva; keďže na tento účel je nevyhnutná ďalšia harmonizácia vzhľadom na prijímanie týchto zvierat a ich spermy na chovné účely;

keďže vzhľadom na to je potrebné zabrániť národným ustanoveniam vzťahujúcim sa na prijímanie čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka a jeho spermy na chovné účely, ktorými sa vytvárajú zákazy, obmedzenia alebo prekážky v obchode vo vnútri spoločenstva buď v prípade prirodzenej plemenitby alebo umelej inseminácie;

keďže nesmú existovať žiadne zákazy, obmedzenia ani prekážky u čistokrvných samíc hovädzieho dobytka na chovné účely;

keďže umelá inseminácia predstavuje dôležitú techniku na zvýšenie využitia najlepších plemenníkov a tým zlepšovania hovädzieho dobytka; keďže týmto sa však musí zabrániť akémukoľvek zhoršeniu rodokmeňa, najmä vzhľadom na plemenníkov, ktorí musia mať všetky záruky ich genetickej hodnoty a záruky, že sú bez dedičných chýb;

keďže je nevyhnutné rozlišovať prijímanie na umelú insemináciu čistokrvných býkov a ich spermy, ktorí sa podrobili všetkým úradným testom ustanoveným pre ich plemeno v členskom štáte od prijímania býkov a ich spermy, prijatých výhradne na účely testovania;

keďže je užitočné zriadiť postup pre riešenie ťažkostí, najmä ktoré vyplynú z posúdenia výsledkov testov;

keďže ustanovenie, že sperma musí pochádzať z úradne schválených staníc zodpovedných za umelú insemináciu, je schopné poskytnúť záruky potrebné pre dosiahnutie želaného cieľa;

keďže je užitočné zabezpečiť vymenovanie určitej organizácie pre spoluprácu pri harmonizácii metód testácie a posúdenia výsledkov;

keďže vzhľadom na osobitné podmienky v súčasnosti existujúce v Španielsku a Portugalsku je nevyhnutné zabezpečiť dodatočné predĺženie pre implementáciu tejto smernice,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Bez toho, aby to malo dopad na pravidlá o zdraví zvierat, členské štáty zabezpečia, že žiadne zákazy, obmedzenia ani prekážky neexistujú pri prijímaní čistokrvných samíc hovädzieho dobytka na chovné účely a prijímaní čistokrvných býkov do prirodzenej plemenitby.

Článok 2

1. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo klásť prekážky pri:

prijímaní čistokrvných býkov alebo použití ich spermy na úradné testovanie v počte potrebnom pre schválené organizácie alebo združenia na vykonanie týchto úradných testov,

prijímaní čistokrvných býkov na umelú insemináciu v rámci ich územia alebo použití ich spermy, keď tieto býky boli prijaté na umelú insemináciu v členskom štáte na základe testov vykonaných v súlade s rozhodnutím 86/130/EHS3.

2. Ak implementácia týchto ustanovení bude predmetom sporu, najmä vzhľadom na interpretáciu testov, prevádzkovatelia majú právo požiadať o stanovisko odborníka.

Vzhľadom na stanovisko odborníka sa môžu na žiadosť členského štátu prijať opatrenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 8 smernice 77/504/EHS.

3. Všeobecné pravidlá na implementáciu odseku 2 sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 8 smernice 77/504/EHS.

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, že použitie čistokrvných býkov a ich spermy, uvedených v článku 2, je podmienené identifikáciou predmetných býkov analýzou krvnej skupiny alebo inou vhodnou metódou prijatou v súlade s postupom podľa článku 8 smernice 77/504/EHS.

Článok 4

Členské štáty zabezpečia, že pre obchod vo vnútri spoločenstva sa sperma uvedená v článku 2 odoberie, ošetrí a skladuje v úradne schválenej inseminačnej stanici.

Článok 5

Rada konajúca kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie vymenuje jedno alebo viac referenčných centier zodpovedných za spoluprácu pri harmonizácii metód testovania a posudzovania výsledkov.

Článok 6

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1989. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Španielske kráľovstvo a Portugalská republika majú však na prispôsobenie tejto smernici dodatočnú lehotu 3 rokov.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 18. júna 1987

Za Radu

predseda

P. DE. KEERSMAEKER

1 Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 8.

2 Ú. v. ES L 362, 31.12.1985, s. 8.

3 Ú. v. ES L 101, 17.4.1986, s. 37.