31987L0181Uradni list L 071 , 14/03/1987 str. 0033 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 22 str. 0240
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 22 str. 0240


Direktiva Sveta

z dne 9. marca 1987

o spremembi Direktive 79/117/EGS o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi

(87/181/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi, 1 [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 86/355/EGS [2], zlasti člena 6(3),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Direktiva 79/117/EGS določa, da je treba vsebino Priloge tekoče spreminjati, da bi se s tem upošteval razvoj znanstvenega in tehničnega znanja;

ker je bilo ugotovljeno, da ima uporaba nitrofena kot fitofarmacevtskega sredstva, še zlasti pa kot herbicida, verjetno za posledico škodljive učinke na človeško in živalsko zdravje;

ker je bilo prav tako ugotovljeno, da ima uporaba 1,2-dibromoetana in 1,2-dikloroetana kot fitofarmacevtskih sredstev, zlasti za fumigacijo rastlin in prsti, verjetno za posledico škodljive učinke na človeško in živalsko zdravje ter čezmerno negativno vpliva na okolje,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi k Direktivi 79/117/EGS se besede "C. Etilenoksid" nadomestijo s:

"C. Druge spojine

1. Etilenoksid"

doda pa se še naslednje:

"2. Nitrofen

3. 1,2-dibromoetan

4. 1,2-dikloroetan"

.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do:

- 1. januarja 1988 za nitrofen in 1,2-dibromoetan,

- 1. junija 1989 za 1,2-dikloroetan.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

Sestavljeno v Bruslju, 9. marca 1987.

Za Svet

Predsednik

M. Eyskens

[1] UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

[2] UL L 212, 2.8.1986, str. 33.

--------------------------------------------------